Simon - Báo cáo thay đổi trạng thái tài chính

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
4
download

Simon - Báo cáo thay đổi trạng thái tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Simon - Báo cáo thay đổi trạng thái tài chính

  1. Simon - Báo cáo thay đổi trạng thái tài chính 1985 1986 Vốn lưu động được cấp từ Hoạt đông kinh doanh: Doanh thu thuần 84.256 32.219 Cộng: chi phí không ảnh hưởng đến vôn lưu động -Khấu hao & hao mòn 47.142 42.745 Trừ: thu nhập không ảnh hưởng đến vốn lưu động -Thu lãi cổ phần từ các công ty con (9.667) (4.912) -Tiền thu do bán tài sản (3.172) Tổng vốn lưu động từ hoạt động kinh doanh 121.731 66.880 Vốn góp 3.528 Vay dài hạn 73.082 43.243 Tiền lãi từ bán hàng 14.762 11.437 213.103 121.560 Tổng vốn lưu động Vốn lưu động được sử dụng cho Thanh toán các khoản nợ dài hạn 91.273 116.517 Mua sắm tài sản cố định 140.948 104.483 323.221 221.000 Tổng vốn lưu động được sử dụng (19.118) (99.440) Tăng (giảm) vốn lưu động Biến đổi thành phần lưu động: Tăng (giảm) tài sản lưu động: Tiền Các khoản phải thu thương mại Các khoản phải thu chịu lãi –thương mại Thuế được hoàn lại Phải thu tiền hoa hồng
  2. Chi phí trả trước Nhiên liệu tồn kho Phải thu của nhân viên 5.367 (86.623) Tổng Giảm (tăng) các khoản nợ ngắn hạn: Thấu chi Vay dài hạn đến hạn trả (20.583) (194.276) Thuê tài chính đến hạn trả (100.852) Các khoản phải trả thương mại (30.455) 265.071 Lãi phải trả 5.082 1.137 Thuế nhiên liệu phải trả 34.399 3.044 Thuế quỹ lương phải trả 3.242 Lương và thưởng luỹ kế 1.304 Thu nhập phải trả (19.474) 23.192 (24.485) (12.835) Tổng (19.118) (99.458) Tăng (giảm) vốn lưu động
Đồng bộ tài khoản