intTypePromotion=3

Sinh học 11 nâng cao và hướng dẫn thiết kế bài giảng (Tập 1): Phần 2

Chia sẻ: Gió Biển | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:130

0
60
lượt xem
13
download

Sinh học 11 nâng cao và hướng dẫn thiết kế bài giảng (Tập 1): Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nối tiếp nội dung phần 1 Tài liệu Thiết kế bài giảng Sinh học 11 nâng cao (Tập 1), phần 2 giới thiệu tới người đọc cách thiết kế bài giảng theo các nội dung: Chuyển hóa vật chất và năng lượng, cảm ứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sinh học 11 nâng cao và hướng dẫn thiết kế bài giảng (Tập 1): Phần 2

 1. Bai 12. ANH HirdNG C O A CAC NHAN TO MOI TRLTONG OEN HO HAP I. MUC TIEU 1. Kien thurc - HS trinh bay duge mdi lien quan chat ehe giiia hd hap va nhiet d6, ham lugng nudc, ndng dp Oj va CO2. - Giai thich dugc qua trinh van dung mdi lien quan giiia hd hip va cac didu kien mdi trudng trong bao quan nong san, thuc phdm, rau qua. 2. KT nang Ren mot so kT nang: - Phan tich tdng hgp. - Tu duy logic. - Hoat dpng dpc lap, hoat dpng nhdm. - van dung kieh thiic vao thue tidn. II. THIET B! D A Y - H O C - Tranh hmh, dd thi SGK phdng to. - Giao trinh sinh li thuc vat (cao dang su pham). Dd thi: Mdi quan hp giiia nhiet dp va hd ha'p. A - Tac dung kich thich ciia nhipt dp. B - Tac dung pha huy nguyen sinh chat cua nhipt dp. C - Dudng cong thuc nghipm cua cudng dp hd hap phu thupc nhipt dp (T tdi im = 40oC). Tit nhiet dp tdi thap deh nhiet dp tdi uu, ho hap tang tuy^n tinh (trang 172 sdch Sinh li thitc vat cao ddng sUpham). III. HOAT DONG DAY - HOC 1. Kiem tra - HS trinh bay tdm tat cac giai doan cua qua trinh ho hap. - Tai sao ndi hd hap dugc xem la qua trinh sinh li trung tam ciia cay xanh? 2. Trong tam - Mdi lien quan chat che giira cac nhan td nhiet dp, ham lugng nude, ndng dp O2.. ddi vdi thuc vat. - Vail de bao quan nong san. 128
 2. . Bai mdi Md bai: GV gidi thipu vd mpt thi nghipm nhu sach GV hudng dan va yeu cau HS hoan thanh cac npi dung trong bang "anh hudng cua mdi trudng de'n su nay mdm ciia hat". Qoi tUdng chon Dieu kien moi tn/cfng Ket qua HSA -O2, CO2, nhiet dp, nudc HSB - Oa, anh sang, nhiet d6. nudc HSC - O2, nU6c, nhiet do - GV hdi: + Hat nay m^m c^n nhan td mdi trudng iiao? Hat nay mdm lien quan de'n qua trinh hd hap nhu the nao? - Tii y kie'n cua HS, GV dan dat vao npi dung bai hoc. Hoqt dpng 1: Tim hi^u anh hirdng cua cac nh^n to' moi trudng den ho ha'p Muc tieu: - HS chi ra dugc mdi lien quan chat che gifla cac nhan td moi IrUdng va hd hap.* - HS phan tich duge dd thi. - HS tha'y dugc tinh thdng nh^t giua cSfu tao va chiic nang. Hoqt ddng cua GV Hoqt dpng cua HS Npi dung - GV neu v ^ dd: tai sao 1. Anh hudng cua nhiet he hap phu thupc chat che - HS nghien cdu SGK k^: dp vao nhiet dd? hgp vdi kien thiJc bM 11 dd tra Idi, yeu eau neu dugc: - GV danh gia y ki^n ciia + Ban chat ciia qua trinh hd HS va khang dinh co sd hap. khoa hpc cua anh hudng + Hoat ddng ciia enzirn phu ciia nhiet dp d^n he hap. thuoc vao nhiet dP vi enzim - GV bd sung kieii thdc: cd thanh phdn la prdtein. + Hd hap man theo qui tac - HS khai quat ki6i thtrc. ciia Vant Hoff la he sd 9-SINH HOC n/KNC) 129
 3. Hoqt dpng cua GV Hoat ddng cua HS Ndi dung nhiet dp cua phan dng bang 2, tdc khi tang len 10''C thi tdc dp phan ling tang len 2 * Co sd anh hudng ciia lan. nhiet dp d^n hO ha'p. + Thuc vat la co the sdng - Hd hap bao gdm cac nen qui tac Vant Hoff chi phan ung hoa hoc vdi su dung trong mpt gidi han xdc tac ciia cac enzim. nha't dinh (O - < 40'*C). - Hoat dpng cua enzim phu - Bi tim hieu gidi han thupc vao nhiet dp. nhiet dp cua hd hap GV yeu cau: - HS quan sat tranh hinh so * Gidi han nhiet dp cua ho + Quan sat hinh 12.1 SGK dd. ha'p. trang 51. - Trao ddi nhom. + Quan sat so dd quan he - Xac dinh: Nhiet dp tdi giira nhiet dp va hd ha'p . thap, nhiet dp tdi uu, nhiet + Chi ra cac gidi han nhiet. dp tdi da. -> Tha'y dugc mdi quan he giiJa ca'u tao va chiic nang. - Nhiet dp td'i thap: (Tir O^C-J-IO'C). + La nhiet dp ma cay bat din cd bidu hien hO ha'p. + Nhiet dp td'i thap cdn tuy thupc vko loai cay d vung sinh thai khac nhau. - Nhiet dp tdi uu (ttr 3Q"C - HS cd thd thac mac: -> SS^C). + Nhihig cay sd'ng d sa mac + La nhiet dp ma cudng dp ndng nhu Sahara van phat ho ha'p dat gia tri cao nhat. tridn dugc binh thudng vi - Nhiet dp tdi da (tir 40 - sao? 45°C), d nhiet dp qua cao 130
 4. Hoqt ddng cua GV Hoqt dpng cua HS Ndidung + Vung bang tuyet thOng la thi protein bi bie'n tinh, ca'u nhpn vln hd ha'p dugc vi true chat nguyen sinh bi sao? pha huy, cay chet. - GV di ldp thao luan tu tra Idi cau hdi va nha'n manh ki^n thiic: nhiing thuc vat sdng d viing cue ndng va viing cue lanh da thich nghi dac biet vdi mdi trudng. - HS nghien ciiu SGK trang - GV hoi: nude eo vai tro 51 muc 11ttaIdi. 2. Ham lugng nudc nhu the' nao Uong qua trinh -Yeu cau neu dugc: ho hap? + Vai tto dung mOi. + Tham gia vao hP ha'p. - HS tra Idi -> ldp nhan xet bd sung. * Vai tro cua nudc dd'i vdi - HS cd thd minh hoa bang hd hdp. vidu: - Nudc la dung mPi, moi Hat thoe, ngd phoi khd cd trudng cho cac phan ling dp am khoang 13%, cd hoa sinh xay ra ttong hO cudng dp hP ha'p ra't thap. ha'p. - Tham gia ttuc tiep vao viec dxi hoa nguyen lieu h6 hap. * Ham luong nUdc vd cudng dd hd hdp. - Cudng dp ho hap ti le thuan vdi ham lugng nude eiia CO the, co quan ho hap. - GV bd sung kien thiic: - Ham lugng nude trong eo + Khi tang ham lupng nudc quan hd ha'p cang cao thi trong hat len 30 - 35% thi cudng dp hd ha'p cang cao 131
 5. Hoqt dpng cua GV Hoat ddng cua HS Ndi dung cudng dp hd hap tang len va ngugc lai. hang nghin lan. + Hd hap tang chii yeu la hd hap vo hipu lam khdi hat ndng len. + Vdi rau qua tuoi thi dp - HS nghien ciiu SGK trang 3. Anh hudng cua nong am bao hoa hay gan bao 51 m u e n . Aii O2 va CO; hoa thi cudng dp ho hap la nhd nhat. - Yeu cin neu dugc: - GV hdi: anh hudng ciia + Hoat dpng chu yeu ciia ndng dp O2 va COj ddi vdi Pxi ttong ho ha'p. ho hap dua uen co sd khoa + Ham lugng CO2 ttong hpc nao? moi trudng. * Co sd khoa hpc - GV nhan xet danh gia va - Oxi tham gia true tiep giup HS hoan thipn kie'n vao dxi hoa cac chat hihi co thlie. trong hd hap. - Oxi la chat nhan dipn t& cudi ciing ttong chudi chuydn dipn tit, sau dd hinh thanh nudc. - CO2 la san p h ^ eiia qua Uinh hd hap. - Cae phan ling dd giai phdng CO2 vao khdng khi la phan ilng thuan nghich. - HS nghien ciiu SGK ttang - Khi ham lugng CO2 trong 52. mdi trudng cao thi phan - GV hoi: Ndng dp Pxi va - Phan tich hinh 12.2 va tta ling chuydn dich theo chidu ndng dp COj trong khi Idi: nghich va ho hap bi lie eh^. quydn anh hudng tdi hP + So sanh ndng dp CO; * Anh hudng cua nong dp O2 hap nhu the nao? khPng khi va ttong te bao. ~ Ndng dp O2 ttong khong + Neu ndng dp oxi giam se 132
 6. Hoqt dpng cua GV Hoqt dpng cua HS Npi dung anh hudng de'n cay ttdng. khi giam dudi 10% -^ hd hap bi anh hudng. - Ndng dp O2 giam xudng dudi 5% -> cay chuydn sang phan giai ki khi. * anh hudfig cua nong dp CO2 - Ham lupng CO2 ttong - GV nhan xet va bd sung khPng khi thap. ki^n thiic. - Ne'u ham lugng CO2 tang cao se lie ehe' hP hap. Hoqt dpng 2: Ho ha'p va van de bao quan nong san Muc tieu: - HS giai thich dugc viec van dung mdi lien quan giiia ho hap va cac didu kien moi trudng trong vipc bao quan ndng san. - Lien ha thuc tidn. Hoqt ddng cua GV Hoqt ddng cda HS Npi dung - GV neu vah dd: muc 1. Muc tieu cua bao quan tieu ciia viec bao quan - HS van diang kig^n thtic da nPng san la gi? hpc d mPn cPng nghe 10 dd - GiiJ duoc deh miic tdi da tta Idi. sd lugng va chat lugng cua dd'i tugng bao quan trong - GV hdi: sudt qua trinh bao quan. + Trong qua ttinh bao - HS van dung kie'n thiic quan,. nguyen, nhan nao eua bai 11 va thuc t^ viec lam n6ng san bi hu hong? bao quan ndng san. + Co sd khoa hoc cua vipc - Thao luan nhanh trong bao quan ndng san la gi? nhdm ddttaIdi. - Yeu c^u neu dugc: + Trong qua trinh bao quan 133
 7. Hoat ddng cua GV Hoqt ddng cua HS Ndi dung cd nhidu nguyen nhan lam hong nong san, dd la do vi sinh vat, chupt bp, do hoat dpng ho hap ciia chinh ndng san. + Co sd khoa hpc: nong san la nhi5ng co quan, bp phan cdn* sd'ng nen vln con hoat dpng hd ha'p. Nen can lam giam hd ha'p d miic - GV nhan xet danh gia y thap nhat. kien cua HS. - GV din dat: trong thuc t^ con ngudi can khdng che' ho hap nhung phai dam bao hipu qua bao quan cao -> Tun hidu hau qua eua hO ha'p ddi vdi viec bao quan. - GV neu eau hoi: hd ha'p - HS nghien ciiu SGK da gay nen hau qua nhu trang 52, 53 dd tra Idi. the nao cho nong san cho - Yeu cin neu dupe 4 hau qua ttinh bao quan? qua chinh, dd la: + Tieu hao chat hiiu co + Dp am. + Nhiet dp. + Thanh phSn khi. ~ GV nhan xet danh gia - HS trinh bay -^ ldp bd va yeu cin HS khai quat sung. - HO ha'p tieu hao chat hiiu kie'n thlie. CO ciia nOng san. - HO hap lam tang dp im cua nPng san. - HO ha'p lam tang nhiet dd 134
 8. Hoqt ddng cua GV Hoqt dpng cua HS Npi dung trong mdi ttudng bao quan. - HS van dung ki^n thlie dd - HO hap lam thay ddi - GV neu cau hdi thao thao luan nhdm thdng nhat thanh phan khi trong mOi luan: y kien, yeu cau neu duge: ttudng bao quan. + Tai sao hd hap cua nong + Trong thdi ki dinh dudng san ttong qua trmh bao eua cay tieu hao chat hiiu quan lai bi tieu hao chat CO trong hd hap dugc bii lai hihi ccf? blng hoat dpng quang hpp, + Vi sao ho hap lam tang tirong bao quan thi khdng dp in\ ciia nong san? cd su bii lai chat hiiu co ma + Viec tang nhiet dp trong chi cd bi tieu hao, hd hap mOi trudng bao quan gay cang manh nOng san phan nen anh hudng gi? huy cang nhanh. + Thanh phan khi ttong + Dua vao phuong ttinh hO mOi uudng bao quan thay hap biet dugc qua trinh hd ddi nhu the nao? ha'p sinh ra nudc, lugng nudc se dupe tich tu va tang dp am ciia nOng ph^m, va khi dp £m vugt qual3% thi hd hap tang va vi sinh vat phat trien. ' + Trong hd hap cdn sinh ra nhiet tu do lam tang nhipt dp trong khdi nong san va kich thich hoat dpng phan huy cua cac vi sinh vat. + Khi hd hap tang thi lugng khi O2 giam, lucmg khi CO2 tang nhidu ttong. mOi ttudng bao quan thi hd ha'p cd thd chuydn sang hO hap ~ GV nhan xet danh gia y y^m khi se phan huy nhanh kie'n thao luan eiia cac chdng cac cha't hiiu co 135
 9. Hoqt dpng cua GV Hoqt ddng cua HS Ndi dung nhdm va dua van dd: dd ttong nOng p h ^ . tang hieu qua ciia cdng tac bao quan ndng san phim thi phai cd bien phap gi ngay sau khi thu hoach? - HS cd the tta Idi " + Thu hoach nhanh gpn. + Khdng che' hd hap cua ndng san. 3. Cac bien phap bao - GV hdi: tai sao cac bipn quan - HS sft dung kieh thiic da phap bao quan ddu nham tie'p thu dugc ttong bai dd mpt muc dich giam miic tra Idi: tdi thidu cudng dp hd + Muc dich eiia bao quan hap? la bao tdn sd lugng va chat lugng cho vat bao quan. + Hd hap manh se tieu hao nhanh chat lugng. - GV yeu c^u: em hay - HS cd thd ttinh bay qui van dung kieh thiic bp trinh bao quan ndng san. mdn eOng nghe 10 ttinh + Bao quan luong thuc. bay cac bipn phap bao quan ndng san. + Bao quan rau qua tuoi. - GV tdm tat: trong gidi a) Bdo quan khd han bai hpc ehi tim hidu 3 - Hat dugc phoi khO vdi bien phap bao quan chii dp am khoang 13 - 16% yeu dd la: bao quan khd, tu^ theo timg loai hat. bao quan lanh, bao quan - HS cd the dua ra vi du vd - Bao quan hat ttong cac nhd ndng dp khi COj. bao quan mdt sd ndng san. kho Idn. + Bao quan thdc ttong kho b) Bdo qudn lanh Silo. - Da sd cac loai thuc ph^m + Bao quan san lat khO. rau qua. 136
 10. Hoqt ddng cua GV Hoqt dpng cua HS Ndi dung + Bao quan khoai lang tucri - Ndng san dugc giir trong bang cat kho. cac kho lanh, tu lanh d cac + Bao quan theo each ngan cd nhiet dp khac truydn thdng bang chum, nhau. vai, thiing phuy. c) Bdo qudn trong dieu + Bao quan rau qua tuoi kien ndng dp CO2 cao gay bang chieu xa. dc chehd hdp - Xac dinh ndng dp COj - thich hgp ddi vdi cac ddi tugng bao quan va muc dich bao quan. - Sir dung cac kho kin cd ndng dp CO2 eao hon. * Cung cd: MO'i hen quan thuan giiJa ho hap vdi cdc - Sir dung tui polietilen. ye^u td moi ttudng la co sd dd ed bien phap bao quan nOng san nham giam tdi da tieu hao vd chat lugng va sd lupng nOng san. IV. KI^M TRA DANH GIA - GV cho HS ve d6 thi hoac so dd bidu thi mdi lien quan gifta hd hap va cac ye'u td mdi trudng. - Co sd va cac bipn phap bao quan ndng san. V. DAN DO - Hpc bai tra Idi cau hdi SGK. - Chuan bi bai thuc hanh. + HS dpc trudc bai 13. + Mdi nhdm chu^n bi 3 loai la: khoai lang, la dau, la san day (ne'u cd) cdn turn. 137
 11. Bai 13. ThLTc hanh: TACH CHIET SAC TO TLf LA VA TACH CAc NHOM SAC TO BANG PHl/ONG PHAP HOA HOC I. MUC TIEU - HS quan sat dugc hdn hgp sac td nit ra tCr la cd mau xanh luc va khi tach dugc 2 nhdm sac td rieng re quan sat duge nhdm Qorophyl cd mau xanh luc, nhdm Crdteridit cd mau vang. - HS dugc cung cd kie'n thiic da hpc ve sac td quang hgp d cac bai ly thuyet. " Thdng qua bai thuc hanh ren luyen ki nang thao tac vdi cac dung cu va hoa chat trong phdng thi nghiem, dac biet la tach chiet hdn hgp dung dich mau. [I. CHUAN Bj - Mau vat: mpt it la khoai lang hoac la dau, la san day tuoi. - Dung cu: cdi, chay su:, phidu loc, giay loc, binh chi^t. - Hoa cha't: dung mdi hiiu co: axeton, benzen. 111. TIEN HANH 1. Kiem tra GV dd nhdm ySu khoa hpc kidm tra phdn chudn bi mau la cua cac nhdm. 2. Trong tam Bie't cac thao tac tie'n hanh tach chiet sac td. 3. Bai mdi - GV yeu ciu HS nhac lai kie'n thiic vd sac td quang hgp va mdi lien quan giiia ham lugng sac td trong la vdi kha nang quang hgp cua cay. - GV dan dat vao bai: Hoqt dpng 1: Nguyen t^c cua phuang phap tach triet Muc tieu: HS nam dugc nguyen tac co ban ciia phuong phap tach chiet sac td quang hgp tii la. Hoqt dpng cda GV vd HS Ndi dung - GV yeu cau HS. + Nghien ciiu SGK trang 54 muc 1. 138
 12. Hoqt dpng cua GV vd HS Ndi dung + Trinh bay nguyen tac cua phuang phap tach chi6t sac td quang hgp tiJr la. - HS thuc hien yeu c^u, va phai neu dugc: . + £)ac didm cua sac td. + Kha nang hoa tan ciia cac sac to. - Sac td cua la chi hoa tan trong dung mOi hull CO. - Mdi sac td thanh phin cd thd hoa tan lot ttong mpt dung mOi hiru eo nhat dinh. - Sac td quang hgp d la xanh gdm 2 nhOm: clorophyl va carOtendit. Hoqt dpng 2: Cach ti^'n hanh Muc ti^u: - HS bie't dugc cac thao tac thi nghipm. - Lam dugc san phdm de quan sat. Hoat dpng cua GV vd HS Ndi dung - De chuan bi cho bai thuc hanh, GV tie'n hanh cac budc: ' ' • ' + Neu yeu du ciia bai thuc hanh. * Cac nhdm HS + Phat mpt sd dung cu cho cac nhom quan - Nam vi3ng yeu cin bai thuc hanh. hvas&dung. ' . - Quan sat mlu. + Quan sat mau ma nhdm yeu khoa hoc - Nam dugc cac thao tac thi nghipm dd da lam thanh cdng. tien hanh. + Yeu cin 1,2 nhdm ttinh bay cac thao tac 1. Chiet rut sac td chi6t rut sac td va tach sac td thanh phin. - Lay tir 2—> 3 g la tuoi, cat nhd cho vao ~ Trong khi cac nhdm lam thi nghipm, cdi sii. " r GV bao quat, nhac nhd, giiip dd nhdm - Nghien nho vdi mpt it axetOn 80%. ygu. - Them axetOn khuay ddu lpc qua phdu. - GV cd thd kidm tta ngay ke't qua cua cae - Dd vao binh chi^t duge sac td mau xanh nhdm. luc. 139
 13. — Hoqt dpng cua GV vd HS Npi dung 2. Tach cac s^c to' thanh phan - Lay mpt lugng benzen ga'p doi lugng dung dich vtra chiet rdi dd vao binh chiet, lac din, de yen. - Quan sat binh chigt sau vai phut. - Dung dich mau phan thanh 2 ldp. + Ldp dudi cd mau vang: Mau cua carOtendit hoa tan ttong benzen. + Ldp uen cd mau xanh luc: mau cua clorophyl hoa tan trong axetdn. Hoqt dpng 3: HS vie't thu hoach Hoqt dpng cua GV vd HS Npi dung - GV yeu cau: - Cac nhdm thao luan dd hoan thanh bai + Viet tudng ttinh theo nhdm. thu hoach. + Giai thich ket qua. * Cac budc ti^n hanh thi nghiem: chiet rut sac td va tach cae sac td thanh phin. + Tra Idi cau hdi cudi bai. * Tra Idi eau hdi + Rut ra ke't luan. • Tach chiet hdn hgp bang dung mdi hflu CO vi sac to' chi tan trong dung mdi httu ea, khdng tan trong nudc • Dua vao nguyen tac mdi sdc td cd kha - GV bd sung kie'n thiic. nang tan ttong dung mdi hiiu ccf khac Qorophyl la este ciia axit dicacboxilic nhau C32H3oON4Mg (COGH); vdi 2 loai rugu la * Ke't luan: phyton (C2oH3.,OH) va metanol (CH3OH), - Mdi nhdm sac td ed mau dac trung ciia nen cong thirc cua clorophyl cd thd vi^t la: minh. C32H^ON4Mg ^ — — COOH, Trong hdn hgp sac td m^u lue cua ^"^COOC2„H39 clorophyl la'n at mau vang ciia conotenOit - Qorophyl khi tac dung vdi bazo xay ra vi clorophyl chi^m ti le eao vd ham luong. 1 phan ling xa phdng hoa tao mudi 1 — 140
 14. Hoqt dpng cua GV vd HS Npi dung clorophinat vln cd mau xanh. - Qorophyl khi tac dung vdi axit thi Mg bi H thay thi^ hinh thanh nen pheophytin k^t . tiia mau nau. * Cung cd: Qua bai thuc hanh HS hidu them ve sac td quang hgp. Ham lugng sic td clorophyl cao thd'hien ro chiic nang quang hgp chu yeu eiia nd. IV. KI^M TRA DANH GIA - GV kidm tra mlu ket qua ciia cac nhdm. - GV nhan xet danh gia gid hpc. V. DAN DO - HS rfra dung cu tra lai phdng thi nghipm. - Lau don ldp hpc. - Chu^n hi: mdi td 1 Kg ngd, thdc hay dau lam trudc thi nghipm d nha. Bai 14. Thuc hanh: CHLTNG MINH QUA TRINH HO HAP TOA NHIET I. MUC TIEU - Minh hoa bai giang ve ho ha'p: hd ha'p la qua trinh oxi hoa cac hgp chat hiiu CO dd giai phdng ra nang lugng sinh hoc (ATP, chda khoang 50% nang lugng ciia ban thd hd hap va nang lugng dudi dang nhiet). Nhu vay ro rang hd hap la mpt qua trinh toa nhiet. - Ren kl nang thuc hipn chinh xac cac thao tac trong phdng thi nghipm. - Ren luypn kha nang phan doan tu duy logic trong qua trinh tie'n hanh thi nghipm. II. CHUAN Bj - Mau that: mdi nhdm khoang 1 kg hat thdc, dau, ngd. 141
 15. - Dung cu: binh thuy tmh mieng rpng cd thd tich 2-3 lit, cd nut, mpt nhipt ke', mpt hpp xdp to each nhiet tdt dd dung binh. - GV yeu cau HS chudn bi d nha eac budc thi nghipm nhu: ngam hat vao nudc a'm trudc tir 2-3 gid. III. TIEN HANH 1. Kiem tra GV kiem tra phdn chudn bi d nha cua cac nhdm. 2. Trong tam - Bd tri thanh cong thi nghiem dd chiing minh bang thuc nghipm ring: ho hap la qua trinh toa nhiet. - Chiing minh bang li thuye't, trdn co sd each tinh he sd hieu qua hd hap (H SHQNLHH). 3. Bai mdi - GV cho HS vi^t phuong trinh bidu thi qua trinh ho hap len bang va phan tich. ' + Qua trinh hd hip thai COj, HjO. + Ho ha'p cdn giai phdng ATP va nhiet. - GV dat van dd: lam the' nao de bidt qua trinh hd h^p sinh ra nhipt, didu nay chiing minh bang thi nghipm. Hoqt dpngl: Nguyen tac cua phuong phap Mtic tieu: HS nam dugc nguyen tac ciia phuong phap thi nghipm chiing minh hd hap toa nhiet. Hoqt dpng cua GV vd HS Npi dung - GV yeu cau HS nghien ciiu SGK trang 56, 57 va trinh bay nguyen tac cua phuong phap thi nghipm chiing minh hO hap la qua trinh toa nhiet. - HS thuc hien yeu ciu va neu dugc: + HO ha'p d hat nay mam. Nang lugng chi tich luy dugc khoang 50%. - Qua trinh hd hap didn ra manh me trong hat dang nay mam. 142
 16. Hoqt ddng cua GV vd. HS Npi dung - Qua ttinh hd ha'p se cung cap nang lupng va chat trung gian cho qua ttinh hinh thanh mam re, mam than va mpt ca thd mdi.' - Hd hap chi tich luy dugc khoang 50% nang lugng trong ATP. - Mpt nura sd nang lugng con lai cua ban thd ho ha'p dupe thai ra dudi dang nhipt nang. - Khi ho hap ddi tugng hd hap toa nhiet. Hoqt dpng 2: Cach tien hanh Muc tieu: - HS lam thanh cdng thi nghipm. - Biet giai thich, lien he thuc te' va tinh toan li thuye't hd so hieu qua nang lugng hd ha'p. Hoat dpng cda GV vd HS Ndi dung -GV yeu cdu: + Cac nhdm ttinh bay cac budc thi nghipm + ThOng bao k^t qua thi nghipm. ~ - Dai dien mpt v^i nhom trinh bay cae budc thi nghiem. - Cac nhdm kidm tra ket qua lan nhau va * Tien hdnh thi nghiem ghi len bang. - Cho hat vao binh thuy tinh rdi dd ngap nudc a'm, ngam khoang 2-3 gid. - Gan he't nudc khoi binh, nut kin binh _ va cam 1 nhiet kd true tie'p vao khdi hat. - Dat ca binh thuy tinh vao hpp xO'p each nhiet. * Ke't qud: 143
 17. Hoqt dpng cua GV vd HS Npi dung - Nhiet dp ttong binh luc dau gan bang nhipt dp mdi ttudng. - Sau I gid cpt thuy ngan cua nhiet k^ bat dau dang len. - GV dd HS theo doi ket qua ghi tren bang - Sau 2-3 gid cdt thuy ngan dang nhanh va thao luan dd giai thich. hon. - GV ggi y,bang cau hoi: + Tai sao nhiet ke ttong binh lai tang len? * Gidi thich: + Cdt thuy ngan cua nhiet k^ dang nhanh - Nhiet dp trong binh thuy tinh tang len sau 2,3 gid vi sao? do hat ttong binh nay mam hd hap manh - HS tra Idi dugc: Do nhipt dp trong binh va giai phdng 1 phan nang lugng dudi tang ma nhiet tang nay ehi cd thd do cac,hat dang nhiet. trong binh dang nay mdm thai ra. * Ket luan: * Lien he: Em da thay hipn tugng nay trong - Trong qua trinh hd hap ciia hat co su thuc t6 chua? toa nhiet; - HS cd thd tta Idi: vd que dugc xem nOng dan ii Ilia gidng, neu cho tay vao thiing thdc dang nay mam thay tay a'm ndng. * Md rpng: GV hudng dan HS tinh hp sd hipu qua nang lugng ho hap va giai thich mpt sd sd lipu trong cdng thiic tinh. Hp sd hipu qua nang lugng hO hap (HSHQNLHH) HSHQNLHH = Sd nang lupng ti'ch luy trong ATP ^ Sd nang lupng chiia trong ddi tuong ho hap C:uthd: HSHQNLHH = 647kCal * Cung cd: Nhu vay vd mat ly thuye't cd thd 144
 18. Hoqt dpng cda GV vd HS Ndi dung dua vao HSHQNLHH de bi^ dugc hO hap toa nhipt. Cdn vd mat thuc tidn cd the bd tri thi nghipm ddi vdi hat nay mam hay hoat dpng khac ciia cay trdng. IV. KIEM TRA DANH GIA - GV nhan xet nhiing uu diem va tdn tai cua gid thuc hanh, cua nhdm cu thd. - Danh gia san phim cua cac nhdm^ V. DAN DO - Vie't bao cao tudng trinh. • - Giai thieh thi nghiem. - Tap bd tri thi nghiem dd chiing minh ho ha'p toa nhipt. - On tap kien thiie vd trao ddi chat, chuyen hoa va hoat dpng ti6u hoa d dpng vat an thit va an cd. 10-SINHHpC 11/1(NC) 145
 19. B - CHUYfiN HOA VAT CHXT vA NANG LLfONG d D 6 N G VAT * . * * Bai 15, TIEU HOA I. MUC TIEU 1. Kie'n thurc - HS phan bipt dugc bie'n ddi trung gian (Tidu hoa) vdi chuyen hoa vM chat va nang lugng d te' bao (Chuydn hoa npi bao). - Phan bipt tieu hoa npi bao vdi tieu hoa ngoai bao va neu dugc su phiic tap hoa trong ca'u tao cua co quan tieu hoa trong qua trinh ti^n hoa cua cac dpng vat. - Trinh bay dugc dac diem cau tao cua co quan tieu hoa thich nghi \6i ch^ dp an cua dpng vat an thit va an tap. - Trinh bay dugc co che va qua trinh h^p thu cac chat dinh dudng va con dudng van chuydn cac chat hap thu. 2. KT nang Ren mpt sd ki nang: - Phan tich so sanh. - Tu duy tdng hgp, khai quat hoa. - Van dung ly thuye't vao thuc tidn. - Hoat dpng dpc lap va hoat dpng nhdm. II. THIET Bj DAY-HOC - Tranh phdng to hinh SGK va hmh 15 SGV. - Mau vat: bp rang ham ciia chd, meo. - Tranh co quan tieu hoa d hd, Ign, trau, bd. 146
 20. Phie'u hoc t$p s o l TIM Hiiu TIEU HOA d CAC NHOM DONG VAT ^ \ ^ ^ C a c nhom DV Qpng vat da bao Dpng vat da bao Dpng vat ddn bao bdc thli^p bac cao N6i dung ^\,^^ Kieu tieu hoa Co quan tieu hoa Cach nhan thOt an Bien ddi thdc an Phie'u hoc tap so 2 TIM Hiiu S i ; TIEU HOA d DONG VAT AN THIT VA AN TAP. Dpng vatSn thjt Dpng vat an tap * ca'u tao - Bp rang - Op dai rupt * Bien ddi ly hoc * Bien ddi hoa hoc - Tranh phdng to: con dudng van chuydn cac chat sau khi hap thu (SGK Sinh hoc 9). III. HOAT D O N G D A Y H O C 1. Kiem tra - GV kiem tra bao cao bai thuc hanh ciia cac nhdm. 2. Noi dung trong tam - Phan biet dugc bidn ddi trung gian (tidu hoa) vdi chuyen hoa npi bao (ddng hoa, di hoa). - Phan bipt tieu hoa npi bao va tieu hoa ngoai bao. - Bie'n ddi co hoc chi tao dieu kipn thuan lgi cho bien ddi hda hoc, cdn bi^n ddi hoa hoc mdi tao san phdm don gian dd hap thu. f - Dac diem cSiu tao ciia cac ca quan tieu hoa thich nghi vdi che' dd an. ur

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản