intTypePromotion=3

Số 16/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
156
lượt xem
58
download

Số 16/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cùng tham khảo quyết định số 16/2009/QĐ-UBND về ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối với 4 ô phố trước hội trường Thống Nhất thuộc phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Số 16/2009/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 16/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2009 QUY T ÐNNH V BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ KI N TRÚC Ô THN I V I 4 Ô PH TRƯ C H I TRƯ NG TH NG NH T THU C PHƯ NG B N NGHÉ, QU N 1, THÀNH PH H CHÍ MINH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Nhà ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c Ngh nh s 29/2007/N -CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 c a Chính ph v qu n lý ki n trúc ô th ; Căn c Quy t nh s 04/2008/Q -BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 và Quy t nh s 682/BXD-CSXD ngày 14 tháng 12 năm 1996 c a B trư ng B Xây d ng ban hành Quy chu n xây d ng Vi t Nam; Căn c Thông tư s 08/2007/TT-BXD ngày 10 tháng 9 năm 2007 c a B Xây d ng v hư ng d n l p, th m nh, phê duy t Quy ch qu n lý ki n trúc ô th ; Căn c Thông tư s 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 c a B Xây d ng hư ng d n l p, th m nh, phê duy t và qu n lý quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc t i Công văn s 4161/SQHKT-QHKTT ngày 26 tháng 11 năm 2008, QUY T ÐNNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý ki n trúc ô th i v i 4 ô ph trư c H i trư ng Th ng Nh t, thu c phư ng B n Nghé, qu n 1 thành ph H Chí Minh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Ði u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c các S - Ban - Ngành thành ph , Vi n trư ng Vi n Nghiên c u phát tri n, Ch t ch y ban nhân dân qu n 1, Th trư ng các ơn v và các cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./.
 2. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài QUY CH QU N LÝ KI N TRÚC Ô THN I V I 4 Ô PH TRƯ C H I TRƯ NG TH NG NH T THU C PHƯ NG B N NGHÉ, QU N 1, THÀNH PH H CHÍ MINH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 16/2009/Q -UBND ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph ) Chương I QUY NNH CHUNG Quy ch này hư ng d n vi c qu n lý u tư xây d ng, c i t o, tôn t o, b o v và s d ng các công trình, c nh quan t i 4 ô ph trư c H i trư ng Th ng Nh t, thu c phư ng B n Nghé, qu n 1. Ngoài nh ng quy nh trong văn b n này, vi c xây d ng qu n lý ô th còn ph i tuân th theo các quy nh pháp lu t hi n hành c a Nhà nư c. i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Quy ch này quy nh các ch tiêu cơ b n quy ho ch ki n trúc công trình i v i 4 ô ph trư c H i trư ng Th ng Nh t thu c phư ng B n Nghé, qu n 1, thành ph H Chí Minh. 2. Các cá nhân, t ch c trong và ngoài nư c có liên quan n ho t ng xây d ng và qu n lý ki n trúc ô th u ph i th c hi n theo úng Quy ch này. 3. Cơ quan qu n lý quy ho ch, xây d ng ô th (S Quy ho ch - Ki n trúc, S Xây d ng, y ban nhân dân qu n 1) giúp y ban nhân dân thành ph hư ng d n vi c qu n lý ki n trúc ô th theo úng quy nh t i Quy ch này. 4. Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i nh ng quy nh t i văn b n này ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t Quy ch này cho phép. i u 2. i tư ng áp d ng
 3. Quy nh qu n lý ki n trúc t t c các công trình trong ph m vi c a 4 ô ph , gi i h n trên t ng tr c ư ng, ngo i tr các công trình cao t ng ã xây d ng, các công trình c i t o, s a ch a không thay i quy mô c u trúc công trình, các công trình ã ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n ch tiêu quy ho ch - ki n trúc trư c th i i m Quy ch này ư c ban hành và các công trình n m trong danh m c b o t n theo Thông báo s 46/TB-UB-QL T ngày 17 tháng 5 năm 1996 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. Tóm t t m t s c i m hi n tr ng và quy ho ch 1. V trí, tính ch t, quy mô: a) V trí: 4 ô ph trư c H i trư ng Th ng Nh t thu c m t ph n phư ng B n Nghé, qu n 1, thành ph H Chí Minh. b) Ranh gi i: • Phía ông Nam giáp ư ng Nguy n Du. • Phía ông B c giáp ư ng Công xã Paris, Nhà th c Bà. • Phía Tây Nam giáp ư ng Nam Kỳ Kh i Nghĩa, H i trư ng Th ng Nh t. • Phía Tây B c giáp ư ng Nguy n Th Minh Khai. c) Tính ch t: 4 ô ph thu c khu trung tâm hi n h u, n m trong vùng lân c n các công trình có giá tr c nh quan, giá tr l ch s , b o t n như H i trư ng Th ng Nh t, Công viên 30-4, Nhà th c Bà. Hi n tr ng ki n trúc ch y u là các công trình th p t ng d ng bi t th . d) Quy mô: t ng di n tích 4 ô ph kho ng 63.099m2. 2. Th ng kê các ô ph , tuy n ph : a) Th ng kê và quy nh ch gi i xây d ng c a các tuy n ph : STT Tên ư ng Gi i h n tuy n ư ng B r ng Va Ch gi i Ch gi i lòng hè ư ng xây T ư ng n ư ng ư ng (m) d ng (m) (l gi i) (kho ng (m) lùi so v il gi i) (m) 01 Nam Kỳ Kh i Nguy n Th Nguy n Du 18 6 30 3 Nghĩa Minh Khai 02 Nguy n Th Nam Kỳ Ph m Ng c 23 6 35 5 Minh Khai Kh i Nghĩa Th ch
 4. 03 Ph m Ng c Nguy n Th Lê DuNn 18 6 30 3 Th ch Minh Khai 04 Pasteur Nguy n Du Nguy n Th 23 6 35 3 Minh Khai 05 Nguy n Du Công xã Nam Kỳ 20 4,5 20 3 Paris Kh i Nghĩa 06 Hàn Thuyên Nam Kỳ Công xã 11 4,5 20 3 Kh i Nghĩa Paris 07 Alexandre de Nam Kỳ Ph m Ng c 11 4,5 20 3 Rhodes Kh i Nghĩa Th ch b) Th ng kê các ô ph : ký hi u ô ph , di n tích (ha), dân s (ngư i): STT Ký hi u ô ph Di n tích (ha) 01 DTN-01 1,5110 02 DTN-02 1,4849 03 DTN-03 1,8895 04 DTN-04 1,4245 i u 4. Phân nhóm theo các vùng c trưng 1. C u trúc m i ô ph ư c nhóm thành các vùng c trưng theo nh nghĩa dư i ây và th hi n trên b n v (Ph l c 1). 2. Các vùng c trưng: a) Vùng I: là vùng ch u nh hư ng tr c ti p c a các công trình có giá tr c nh quan, giá tr l ch s , b o t n như H i trư ng Th ng Nh t, Nhà th c Bà, Công viên 30-4. Gi i h n 23m tính t l gi i các tuy n ư ng Nam Kỳ Kh i Nghĩa, Alexandre de Rhodes, Hàn Thuyên và Công xã Paris. b) Vùng II: khu v c d c theo các m t ư ng có l gi i l n, ngoài ph m vi vùng I. Gi i h n 25m ÷ 40m tính t l gi i các tuy n ư ng Nguy n Th Minh Khai, Ph m Ng c Th ch. c) Vùng III: là các công trình ho c kh i ki n trúc n m ph n còn l i (n u có), ngoài gi i h n ph m vi vùng I và vùng II. Chương II QUY NNH C TH i u 5. Ô ph gi i h n b i ư ng Nam Kỳ Kh i Nghĩa - Nguy n Th Minh Khai - Pasteur - Alexandre de Rhodes (ký hi u DTN 01)
 5. 1. V trí, ranh gi i, quy mô ô ph : a) V trí, ranh gi i: ô ph gi i h n b i b n tr c ư ng Nam Kỳ Kh i Nghĩa - Nguy n Th Minh Khai - Pasteur - Alexandre de Rhodes. b) Quy mô: di n tích ô ph kho ng 15.110m2. 2. Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc theo t ng tr c ư ng thu c ô ph : a) Tr c ư ng Nam Kỳ Kh i Nghĩa (t Nguy n Th Minh Khai n Alexandre de Rhodes): - L gi i ư ng Nam Kỳ Kh i Nghĩa: 30m. - Ch c năng công trình: d ch v , thương m i, nhà . - D ng công trình: bi t th ơn ho c a l p. - Ch gi i xây d ng: kho ng lùi so v i l gi i: t i thi u 3m; kho ng lùi so v i các ranh t còn l i: t i thi u 2m. - H s s d ng t: tính toán c th theo t ng lô t-t i a không quá 2,5. -M t xây d ng: t i a 50% i v i d ng bi t th . - Yêu c u v ki n trúc: khuy n khích d ng công trình có mái ngói. - Quy nh gi i h n góc mái công trình: 350 (b ng v i góc mái so v i l gi i 20m). - Quy nh t ng cao: chia thành 3 ph n: + Ph n 1: ph n giáp m t ư ng, gi i h n t ch gi i xây d ng phía trư c công trình n gi i h n 13m so v i l gi i. Trong gi i h n này, chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 3 t ng • Cao chuNn t i v trí l gi i 14,8m, chi u cao nh mái t i a 16,8m (Ph l c s 2). + Ph n 2: gi i h n t ranh phía sau c a ph n 1 (gi i h n 13m n gi i h n 23m tính t l gi i). Trong gi i h n này, chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 5 t ng • Cao chuNn t i v trí l gi i 21,6m, chi u cao nh mái t i a 23,6m (Ph l c s 2). * Ph n 1 và ph n 2 thu c vùng I ch u nh hư ng tr c ti p c a các công trình có giá tr c nh quan, giá tr l ch s , b o t n như H i trư ng Th ng Nh t, Nhà th c Bà, Công viên 30-4, gi i h n 23m tính t l gi i tuy n ư ng.
 6. + Ph n chuy n ti p (vùng III - trư ng h p chi u dài lô t còn l i ph i t i thi u 12m gi i h n t ranh phía sau c a ph n 2 n cu i lô t): trong gi i h n này chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 8 t ng • Cao chuNn t i v trí l gi i 31,8m, chi u cao nh mái t i a 33,8m (Ph l c s 2). - Các s t ng cao nêu trên không k h m, l ng. - Trư ng h p các lô t g p th a thành khu t có di n tích l n, các ch tiêu quy ho ch ki n trúc u ph i tuân theo các n i dung ã quy nh theo tr c ư ng trên. b) Tr c ư ng Alexandre de Rhodes (t Nam Kỳ Kh i Nghĩa n Pasteur): - L gi i ư ng Alexandre de Rhodes: 20m. - Ch c năng công trình: d ch v , thương m i, nhà . - D ng công trình: bi t th ơn ho c a l p. - Ch gi i xây d ng: kho ng lùi so v i l gi i: t i thi u 3m; kho ng lùi so v i các ranh t còn l i: t i thi u 2m. - H s s d ng t: tính toán c th theo t ng lô t-t i a không quá 2,5. -M t xây d ng: t i a 50% i v i d ng bi t th . - Yêu c u v ki n trúc: khuy n khích d ng công trình có mái ngói. - Quy nh gi i h n góc mái công trình: 350. - Quy nh t ng cao: chia thành 3 ph n. + Ph n 1: ph n giáp m t ư ng, gi i h n t ch gi i xây d ng phía trư c công trình n gi i h n 13m so v i l gi i. Trong gi i h n này, chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 3 t ng. • Cao chuNn t i v trí l gi i 14,8m, chi u cao nh mái t i a 16,8m (Ph l c s 2). + Ph n 2: gi i h n t ranh phía sau c a ph n 1 (gi i h n 13m n gi i h n 23m tính t l gi i). Trong gi i h n này, chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 5 t ng. • Cao chuNn t i v trí l gi i 21,6m, chi u cao nh mái t i a 23,6m (Ph l c s 2).
 7. * Ph n 1 và ph n 2 thu c vùng I ch u nh hư ng tr c ti p c a các công trình có giá tr c nh quan, giá tr l ch s , b o t n như H i trư ng Th ng Nh t, Nhà th c Bà, Công viên 30-4, gi i h n 23m tính t l gi i tuy n ư ng. + Ph n chuy n ti p (vùng III - trư ng h p chi u dài lô t còn l i ph i t i thi u 12m gi i h n t ranh phía sau c a ph n 2 n cu i lô t): trong gi i h n này chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 8 t ng. • Cao chuNn t i v trí l gi i 31,8m, chi u cao nh mái t i a 33,8m (Ph l c s 2). - Các s t ng cao nêu trên không k h m, l ng. - Trư ng h p các lô t g p th a thành khu t có di n tích l n, các ch tiêu quy ho ch ki n trúc u ph i tuân theo các n i dung ã quy nh theo tr c ư ng trên. c) Tr c ư ng Nguy n Th Minh Khai (t Nam Kỳ Kh i Nghĩa n Pasteur) - L gi i ư ng Nguy n Th Minh Khai: 35m. - Ch c năng công trình: d ch v , thương m i, nhà . - D ng công trình: c l p, cao t ng. Trong gi i h n 25m tính t l gi i ư ng Nguy n Th Minh Khai (vùng II), các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc như sau: - Ch gi i xây d ng: kho ng lùi so v i l gi i: t i thi u 5m; kho ng lùi so v i các ranh t còn l i: t i thi u 2m. - H s s d ng t: tính toán c th theo t ng lô t-t i a không quá 7,5. -M t xây d ng: t i a 60%. - Góc gi i h n chi u cao công trình: 450. - Quy mô t ng cao: tùy thu c vào cao công trình tính theo góc gi i h n, và di n tích khu t. - Các s t ng cao nêu trên không k h m, l ng. - Cao chuNn t i v trí l gi i: b ng chi u r ng l gi i c ng thêm 5m (kho ng lùi t i thi u). Ngoài ph m vi gi i h n trên thu c vùng III, các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc như sau: - Quy mô t ng cao: t i a 8 t ng.
 8. - Chi u cao nh mái t i a 33,8m. - Các s t ng cao nêu trên không k h m, l ng. d) Tr c ư ng Pasteur (t Nguy n Th Minh Khai n Alexandre de Rhodes) - L gi i ư ng Pasteur: 35m. - Ch c năng công trình: d ch v , thương m i, nhà . - D ng công trình: h n h p. - Ch gi i xây d ng: kho ng lùi so v i l gi i: t i thi u 3m; kho ng lùi so v i các ranh t còn l i: t i thi u 2m. -M t xây d ng: t i a 50% i v i d ng bi t th , các d ng công trình khác theo quy nh. - Quy mô t ng cao: t i a 8 t ng. - Cao chuNn t i v trí l gi i 31,8m, chi u cao nh mái t i a 33,8m (Ph l c s 2). - Các s t ng cao nêu trên không k h m, l ng. - Trư ng h p các lô t g p th a thành khu t có di n tích l n, các ch tiêu quy ho ch ki n trúc u ph i tuân theo các n i dung ã quy nh theo tr c ư ng trên. i u 6. Ô ph gi i h n b i ư ng Nam Kỳ Kh i Nghĩa - Hàn Thuyên - Pasteur - Nguy n Du (ký hi u DTN 02) 1. V trí, ranh gi i, quy mô ô ph : a) V trí, ranh gi i: ô ph gi i h n b i b n tr c ư ng Nam Kỳ Kh i Nghĩa - Hàn Thuyên - Pasteur - Nguy n Du. b) Quy mô: di n tích ô ph kho ng 14.849m2. 2. Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc theo t ng tr c ư ng thu c ô ph : a) Tr c ư ng Nam Kỳ Kh i Nghĩa (t Hàn Thuyên n Nguy n Du): - L gi i ư ng Nam Kỳ Kh i Nghĩa: 30m. - Ch c năng công trình: d ch v , thương m i, nhà . - D ng công trình: bi t th ơn ho c a l p. - Ch gi i xây d ng: kho ng lùi so v i l gi i: t i thi u 3m; kho ng lùi so v i các ranh t còn l i: t i thi u 2m.
 9. - H s s d ng t: tính toán c th theo t ng lô t-t i a không quá 2,5. -M t xây d ng: t i a 50% i v i d ng bi t th . - Yêu c u v ki n trúc: khuy n khích d ng công trình có mái ngói. - Quy nh gi i h n góc mái công trình: 350 (b ng v i góc mái so v i l gi i 20m). * i v i khu t ti p giáp ư ng: - Quy nh t ng cao: chia thành 3 ph n: + Ph n 1: ph n giáp m t ư ng, gi i h n t ch gi i xây d ng phía trư c công trình n gi i h n 13m so v i l gi i. Trong gi i h n này, chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 3 t ng. • Cao chuNn t i v trí l gi i 14,8m, chi u cao nh mái t i a 16,8m (Ph l c s 2). + Ph n 2: gi i h n t ranh phía sau c a ph n 1 (gi i h n 13m n gi i h n 23m tính t l gi i). Trong gi i h n này, chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 5 t ng. • Cao chuNn t i v trí l gi i 21,6m, chi u cao nh mái t i a 23,6m (b n v Ph l c s 2). * Ph n 1 và ph n 2 thu c vùng I ch u nh hư ng tr c ti p c a các công trình có giá tr c nh quan, giá tr l ch s , b o t n như H i trư ng Th ng Nh t, Nhà th c Bà, Công viên 30-4, gi i h n 23m tính t l gi i tuy n ư ng. + Ph n chuy n ti p (vùng III - trư ng h p chi u dài lô t còn l i ph i t i thi u 12m gi i h n t ranh phía sau c a ph n 2 n cu i lô t): trong gi i h n này chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 8 t ng. • Cao chuNn t i v trí l gi i 31,8m, chi u cao nh mái t i a 33,8m (b n v Ph l c s 2). - Các s t ng cao nêu trên không k h m, l ng. - Trư ng h p các lô t g p th a thành khu t có di n tích l n, các ch tiêu quy ho ch ki n trúc u ph i tuân theo các n i dung ã quy nh theo tr c ư ng trên. * i v i các khu t ti p giáp h m: • Nhà liên k : áp d ng Quy nh v ki n trúc nhà liên k ban hành theo Quy t nh s 135/2007/Q -UBND ngày 08 tháng 12 năm 2007.
 10. • Khu t l n: tùy vào quy ho ch h m gi i và di n tích khu t, t i a 8 t ng. b) Tr c ư ng Hàn Thuyên (t Nam Kỳ Kh i Nghĩa n Pasteur): - L gi i ư ng Hàn Thuyên: 20m. - Ch c năng công trình: d ch v , thương m i, nhà . - D ng công trình: bi t th ơn ho c a l p. - Ch gi i xây d ng: kho ng lùi so v i l gi i: t i thi u 3m; kho ng lùi so v i các ranh t còn l i: t i thi u 2m. - H s s d ng t: tính toán c th theo t ng lô t-t i a không quá 2,5. -M t xây d ng: t i a 50% i v i d ng bi t th . - Yêu c u v ki n trúc: khuy n khích d ng công trình có mái ngói. - Quy nh gi i h n góc mái công trình: 350. - Quy nh t ng cao: chia thành 3 ph n. + Ph n 1: ph n giáp m t ư ng, gi i h n t ch gi i xây d ng phía trư c công trình n gi i h n 13m so v i l gi i. Trong gi i h n này, chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 3 t ng. • Cao chuNn t i v trí l gi i 14,8m, chi u cao nh mái t i a 16,8m (Ph l c s 2). + Ph n 2: gi i h n t ranh phía sau c a ph n 1 (gi i h n 13m n gi i h n 23m tính t l gi i). Trong gi i h n này, chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 5 t ng. • Cao chuNn t i v trí l gi i 21,6m, chi u cao nh mái t i a 23,6m (Ph l c s 2). * Ph n 1 và ph n 2 thu c vùng I ch u nh hư ng tr c ti p c a các công trình có giá tr c nh quan, giá tr l ch s , b o t n như H i trư ng Th ng Nh t, Nhà th c Bà, Công viên 30-4, gi i h n 23m tính t l gi i tuy n ư ng. + Ph n chuy n ti p (vùng III - trư ng h p chi u dài lô t còn l i ph i t i thi u 12m gi i h n t ranh phía sau c a ph n 2 n cu i lô t): trong gi i h n này chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 8 t ng. • Cao chuNn t i v trí l gi i 31,8m, chi u cao nh mái t i a 33,8m (Ph l c s 2).
 11. - Các s t ng cao nêu trên không k h m, l ng. - Trư ng h p các lô t g p th a thành khu t có di n tích l n, các ch tiêu quy ho ch ki n trúc u ph i tuân theo các n i dung ã quy nh theo tr c ư ng trên. c) Tr c ư ng Pasteur (t Hàn Thuyên n Nguy n Du): - L gi i ư ng Pasteur: 35m. - Ch c năng công trình: d ch v , thương m i, nhà . - D ng công trình: h n h p. -M t xây d ng: t i a 50% i v i d ng bi t th , các d ng công trình khác theo quy nh. - Ch gi i xây d ng: kho ng lùi so v i l gi i: t i thi u 3m; kho ng lùi so v i các ranh t còn l i: t i thi u 2m. - Quy nh t ng cao: t i a 8 t ng. - Cao chuNn t i v trí l gi i 31,8m, chi u cao nh mái t i a 33,8m (Ph l c s 2). - Các s t ng cao nêu trên không k h m, l ng. - Trư ng h p các lô t g p th a thành khu t có di n tích l n, các ch tiêu quy ho ch ki n trúc u ph i tuân theo các n i dung ã quy nh theo tr c ư ng trên. d) Tr c ư ng Nguy n Du (t Nam Kỳ Kh i Nghĩa n Pasteur): - L gi i ư ng Nguy n Du: 20m. - Ch c năng công trình: d ch v , thương m i, nhà . - D ng công trình: h n h p. - Ch gi i xây d ng: kho ng lùi so v i l gi i: t i thi u 3m; kho ng lùi so v i các ranh t còn l i: t i thi u 2m. -M t xây d ng: t i a 50% i v i d ng bi t th , các d ng công trình khác theo quy nh. - Quy mô t ng cao: t i a 7 t ng, lùi vào thêm 5m có th tăng lên 8 t ng n u i u ki n (công trình c l p, nhà liên k ph có chi u r ng và di n tích l n). - Cao chuNn t i v trí l gi i 28,4m, chi u cao nh mái t i a 31,8m (Ph l c s 2). - Các s t ng cao nêu trên không k h m, l ng.
 12. - Trư ng h p các lô t g p th a thành khu t có di n tích l n, các ch tiêu quy ho ch ki n trúc u ph i tuân theo các n i dung ã quy nh theo tr c ư ng trên. i u 7. Ô ph gi i h n b i ư ng Pasteur - Nguy n Th Minh Khai - Ph m Ng c Th ch - Alexandre de Rhode (ký hi u DTN 03) 1. V trí, ranh gi i, quy mô ô ph : a) V trí, ranh gi i: ô ph gi i h n b i b n tr c ư ng Pasteur - Nguy n Th Minh Khai - Ph m Ng c Th ch - Alexandre de Rhode. b) Quy mô: di n tích ô ph kho ng 18.895m2. 2. Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc theo t ng tr c ư ng thu c ô ph : a) Tr c ư ng Pasteur (t Alexandre de Rhode n Nguy n Th Minh Khai): - L gi i ư ng Pasteur: 35m. - Ch c năng công trình: d ch v , thương m i, nhà . - D ng công trình: h n h p. - Ch gi i xây d ng: kho ng lùi so v i l gi i: t i thi u 3m; kho ng lùi so v i các ranh t còn l i: t i thi u 2m. -M t xây d ng: t i a 50% i v i d ng bi t th , các d ng công trình khác theo quy nh. - Quy mô t ng cao: t i a 8 t ng. - Cao chuNn t i v trí l gi i 31,8m, chi u cao nh mái t i a 33,8m (Ph l c s 2). - Các s t ng cao nêu trên không k h m, l ng. - Trư ng h p các lô t g p th a thành khu t có di n tích l n, các ch tiêu quy ho ch ki n trúc u ph i tuân theo các n i dung ã quy nh trên. b) Tr c ư ng Nguy n Th Minh Khai (t Pasteur n Ph m Ng c Th ch): - L gi i ư ng Nguy n Th Minh Khai: 35m. - Ch c năng công trình: d ch v , thương m i, nhà . - D ng công trình: c l p, cao t ng. Trong gi i h n 25m tính t l gi i ư ng Nguy n Th Minh Khai (vùng II), các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc như sau:
 13. - Ch gi i xây d ng: kho ng lùi so v i l gi i: t i thi u 5m; kho ng lùi so v i các ranh t còn l i: t i thi u 2m. - H s s d ng t: tính toán c th theo t ng lô t-t i a không quá 7,5. -M t xây d ng: t i a 60%. - Góc gi i h n chi u cao công trình: 450. - Quy mô t ng cao: tùy thu c vào cao công trình tính theo góc gi i h n và di n tích khu t. - Các s t ng cao nêu trên không k h m, l ng. - Cao chuNn t i v trí l gi i: b ng chi u r ng l gi i c ng thêm 5m (kho ng lùi t i thi u). Ngoài ph m vi gi i h n trên thu c vùng III, các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc như sau: - Quy mô t ng cao: t i a 8 t ng. - Chi u cao nh mái t i a 33,8m. - Các s t ng cao nêu trên không k h m, l ng. c) Tr c ư ng Ph m Ng c Th ch (t Nguy n Th Minh Khai n Alexandre de Rhode): - L gi i ư ng Ph m Ng c Th ch: 30m. - Ch c năng công trình: d ch v , thương m i, nhà . - D ng công trình: c l p, cao t ng. -M t xây d ng: t i a 60%. - H s s d ng t: tính toán c th theo t ng lô t-t i a không quá 7,0. - Ch gi i xây d ng: kho ng lùi so v i l gi i: t i thi u 5m; kho ng lùi so v i các ranh t còn l i: t i thi u 2m. - Góc gi i h n chi u cao công trình: 450. - Quy mô t ng cao: tùy thu c vào cao công trình tính theo góc gi i h n và di n tích khu t. - Các s t ng cao nêu trên không k h m, l ng.
 14. - Cao chuNn t i v trí l gi i: b ng chi u r ng l gi i c ng thêm 5m (kho ng lùi t i thi u). d) Tr c ư ng Alexandre de Rhodes (t Pasteur n Ph m Ng c Th ch): - L gi i ư ng Alexandre de Rhodes: 20m. - Ch c năng công trình: d ch v , thương m i, nhà . - D ng công trình: bi t th ơn ho c a l p. - Ch gi i xây d ng: kho ng lùi so v i l gi i: t i thi u 3m. kho ng lùi so v i các ranh t còn l i: t i thi u 2m. - H s s d ng t : tính toán c th theo t ng lô t-t i a không quá 2,5. -M t xây d ng: t i a 50% i v i d ng bi t th . - Yêu c u v ki n trúc: khuy n khích d ng công trình có mái ngói. - Quy nh gi i h n góc mái công trình: 350. - Quy nh t ng cao: chia thành 3 ph n. + Ph n 1: ph n giáp m t ư ng, gi i h n t ch gi i xây d ng phía trư c công trình n gi i h n 13m so v i l gi i. Trong gi i h n này, chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 3 t ng. • Cao chuNn t i v trí l gi i 14,8m, chi u cao nh mái t i a 16,8m (b n v Ph l c s 2). + Ph n 2: gi i h n t ranh phía sau c a ph n 1 (gi i h n 13m n gi i h n 23m tính t l gi i). Trong gi i h n này, chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 5 t ng. • Cao chuNn t i v trí l gi i 21,6m, chi u cao nh mái t i a 23,6m (b n v Ph l c s 2). * Ph n 1 và ph n 2 thu c vùng I ch u nh hư ng tr c ti p c a các công trình có giá tr c nh quan, giá tr l ch s , b o t n như H i trư ng Th ng nh t, Nhà th c Bà, Công viên 30-4, gi i h n 23m tính t l gi i tuy n ư ng. + Ph n chuy n ti p (vùng III - trư ng h p chi u dài lô t còn l i ph i t i thi u 12m gi i h n t ranh phía sau c a ph n 2 n cu i lô t): trong gi i h n này chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 8 t ng.
 15. • Cao chuNn t i v trí l gi i 31,8m, chi u cao nh mái t i a 33,8m (Ph l c s 2). - Các s t ng cao nêu trên không k h m, l ng. - Trư ng h p các lô t g p th a thành khu t có di n tích l n, các ch tiêu quy ho ch ki n trúc u ph i tuân theo các n i dung ã quy nh theo tr c ư ng trên. i u 8. Ô ph gi i h n b i ư ng Pasteur - Hàn Thuyên - Công xã Paris - Nguy n Du (ký hi u DTN 04) 1. V trí, ranh gi i, quy mô ô ph : a) V trí, ranh gi i: ô ph gi i h n b i b n tr c ư ng Pasteur - Hàn Thuyên - Công xã Paris - Nguy n Du. b) Quy mô: di n tích ô ph kho ng 14.245m2. 2. Các ch tiêu quy ho ch - ki n trúc theo t ng tr c ư ng thu c ô ph : a) Tr c ư ng Pasteur (t Nguy n Du n Hàn Thuyên): - L gi i ư ng Pasteur: 35m. - Ch c năng công trình: d ch v , thương m i, nhà . - D ng công trình: h n h p. - Ch gi i xây d ng: kho ng lùi so v i l gi i: t i thi u 3m; kho ng lùi so v i các ranh t còn l i: t i thi u 2m. -M t xây d ng: t i a 50% i v i d ng bi t th , các d ng công trình khác theo quy nh. - Quy mô t ng cao: t i a 8 t ng. - Cao chuNn t i v trí l gi i 31,8m, chi u cao nh mái t i a 33,8m. - Các s t ng cao nêu trên không k h m, l ng. - Trư ng h p các lô t g p th a thành khu t có di n tích l n, các ch tiêu quy ho ch ki n trúc u ph i tuân theo các n i dung ã quy nh theo tr c ư ng trên. + i v i các khu t ti p giáp h m: • Nhà liên k : áp d ng theo quy nh v ki n trúc nhà liên k trong khu ô th hi n h u thành ph H Chí Minh. b) Tr c ư ng Hàn Thuyên (t Pasteur n Công xã Paris): - L gi i ư ng Hàn Thuyên: 20m.
 16. - Ch c năng công trình: d ch v , thương m i, nhà . - D ng công trình: h n h p. - Ch gi i xây d ng: kho ng lùi so v i l gi i: t i thi u 3m; kho ng lùi so v i các ranh t còn l i: t i thi u 2m. - H s s d ng t : tính toán c th theo t ng lô t-t i a không quá 2,5. -M t xây d ng: t i a 50% i v i d ng bi t th , các d ng công trình khác theo quy nh. - Yêu c u v ki n trúc: khuy n khích d ng công trình có mái ngói. - Quy nh gi i h n góc mái công trình: 350. - Quy nh t ng cao: chia thành 3 ph n. + Ph n 1: ph n giáp m t ư ng, gi i h n t ch gi i xây d ng phía trư c công trình n gi i h n 13m so v i l gi i. Trong gi i h n này, chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 3 t ng. • Cao chuNn t i v trí l gi i 14,8m, chi u cao nh mái t i a 16,8m (Ph l c s 2). + Ph n 2: gi i h n t ranh phía sau c a ph n 1 (gi i h n 13m n gi i h n 23m tính t l gi i). Trong gi i h n này, chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 5 t ng. • Cao chuNn t i v trí l gi i 21,6m, chi u cao nh mái t i a 23,6m (Ph l c s 2). * Ph n 1 và ph n 2 thu c vùng I ch u nh hư ng tr c ti p c a các công trình có giá tr c nh quan, giá tr l ch s , b o t n như H i trư ng Th ng nh t, Nhà th c Bà, Công viên 30-4, gi i h n 23m tính t l gi i tuy n ư ng. + Ph n chuy n ti p (vùng III - trư ng h p chi u dài lô t còn l i ph i t i thi u 12m gi i h n t ranh phía sau c a ph n 2 n cu i lô t): trong gi i h n này chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 8 t ng. • Cao chuNn t i v trí l gi i 31,8m, chi u cao nh mái t i a 33,8m (Ph l c s 2). - Các s t ng cao nêu trên không k h m, l ng. - Trư ng h p các lô t g p th a thành khu t có di n tích l n, các ch tiêu quy ho ch ki n trúc u ph i tuân theo các n i dung ã quy nh theo tr c ư ng trên.
 17. * i v i dãy nhà liên k (8 căn) trên tr c ư ng tuân theo các quy nh sau: + Ch gi i xây d ng: ư c xây sát ranh l gi i và ranh t còn l i. +M t xây d ng: t i a 90%. + Quy nh t ng cao: t i a 3 t ng. + Các s t ng cao nêu trên không k h m, l ng. + Chi u cao nh mái t i a: 16,8m. + Yêu c u v ki n trúc: khuy n khích d ng công trình có mái ngói. c) Tr c ư ng Công xã Paris (t Hàn Thuyên n Nguy n Du): - Ch c năng công trình: d ch v , thương m i, nhà . - D ng công trình: bi t th ơn ho c a l p. - Ch gi i xây d ng: kho ng lùi so v i l gi i: t i thi u 3m; kho ng lùi so v i các ranh t còn l i: t i thi u 2m. - H s s d ng t: tính toán c th theo t ng lô t-t i a không quá 2,5. -M t xây d ng: t i a 50% i v i d ng bi t th . - Yêu c u v ki n trúc: khuy n khích d ng công trình có mái ngói. - Quy nh gi i h n góc mái công trình: 350 (b ng v i góc mái so v i l gi i 20m). - Quy nh t ng cao: chia thành 3 ph n. + Ph n 1: ph n giáp m t ư ng, gi i h n t ch gi i xây d ng phía trư c công trình n gi i h n 13m so v i l gi i. Trong gi i h n này, chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 3 t ng. • Cao chuNn t i v trí l gi i 14,8m, chi u cao nh mái t i a 16,8m (Ph l c s 2). + Ph n 2: gi i h n t ranh phía sau c a ph n 1 (gi i h n 13m n gi i h n 23m tính t l gi i). Trong gi i h n này, chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 5 t ng. • Cao chuNn t i v trí l gi i 21,6m, chi u cao nh mái t i a 23,6m (b n v Ph l c s 2).
 18. * Ph n 1 và ph n 2 thu c vùng I ch u nh hư ng tr c ti p c a các công trình có giá tr c nh quan, giá tr l ch s , b o t n như H i trư ng Th ng Nh t, Nhà th c Bà, Công viên 30-4, gi i h n 23m tính t l gi i tuy n ư ng. + Ph n chuy n ti p (vùng III - trư ng h p chi u dài lô t còn l i ph i t i thi u 12m gi i h n t ranh phía sau c a ph n 2 n cu i lô t): trong gi i h n này chi u cao công trình ph i tuân theo các quy nh sau: • S t ng: 8 t ng. • Cao chuNn t i v trí l gi i 31,8m, chi u cao nh mái t i a 33,8m (Ph l c s 2). - Các s t ng cao nêu trên không k h m, l ng. - Trư ng h p các lô t g p th a thành khu t có di n tích l n, các ch tiêu quy ho ch ki n trúc u ph i tuân theo các n i dung ã quy nh theo tr c ư ng trên. d) Tr c ư ng Nguy n Du (t Công xã Paris n Pasteur): - L gi i ư ng Nguy n Du: 20m. - Ch c năng công trình: d ch v , thương m i, nhà . - D ng công trình: h n h p. - Ch gi i xây d ng: kho ng lùi so v i l gi i: t i thi u 3m; kho ng lùi so v i các ranh t còn l i: t i thi u 2m. -M t xây d ng: t i a 50% i v i d ng bi t th , các d ng công trình khác theo quy nh. - Quy mô t ng cao: t i a 7 t ng, lùi vào thêm 5m có th tăng lên 8 t ng n u i u ki n (công trình c l p, nhà liên k ph có chi u r ng và di n tích l n). - Cao chuNn t i v trí l gi i 28,4m, chi u cao nh mái t i a 31,8m. - Các s t ng cao nêu trên không k h m, l ng. - Trư ng h p các lô t g p th a thành khu t có di n tích l n, các ch tiêu quy ho ch ki n trúc u ph i tuân theo các n i dung ã quy nh theo tr c ư ng trên. i u 9. Hành vi nghiêm c m và trách nhi m ch s h u công trình 1. Nghiêm c m vi c xây d ng cơi n i l n chi m không gian và di n tích t, xây d ng ch ng l n làm bi n d ng hình th c ki n trúc ban u và nh hư ng k t c u công trình. Các hành vi b c m theo quy nh c a Lu t Xây d ng, Lu t Nhà . 2. Trong trư ng h p các bi t th thu c 4 ô ph n m trong danh m c b o t n theo Thông báo s 46/TB-UB-QL T ngày 17 tháng 5 năm 1996 c a y ban nhân dân thành ph và danh m c các bi t th ư c quy nh t i Ph l c 3, khi xây d ng m i
 19. ph i ư c s ch p thu n cho phép tháo d c a y ban nhân dân thành ph và tuân theo các ch tiêu quy ho ch ki n trúc quy nh t i i u 4 c a Quy ch này. 3. Các t ch c, cá nhân ch s h u công trình có trách nhi m b o qu n, b o dư ng nh kỳ công trình, tránh hư h ng xu ng c p gây m t m quan và an toàn s d ng. Chương III M TS QUY NNH V KI N TRÚC VÀ H T NG K THU T i u 10. M t s quy nh v ki n trúc 1. Vi c thi t k xây d ng m i ho c c i t o công trình ph i m b o s th ng nh t, hài hòa v hình th c, cao n n, chi u cao chuNn m t ti n nhà trên t ng tuy n ư ng theo quy nh. 2. Trư ng h p ư c phép b trí mái che c u thang trên sân thư ng: chi u cao c a mái che c u thang t i a 3m (tính t sàn sân thư ng), v trí mái che thang cách mép ngoài t ng cao nh t t i thi u 5m, di n tích ph n ô mái che c u thang không ư c l n hơn 1/4 di n tích sàn sân thư ng. Trư ng h p s d ng mái ngói, cao nh mái t i a không quá 2m so v i cao chuNn t i ch gi i xây d ng. Góc mái không l n hơn góc gi i h n c a công trình. 3. T ng l ng ch ư c b trí t i t ng tr t công trình. Di n tích xây d ng c a t ng l ng không quá 70% di n tích xây d ng t ng tr t. 4. Trư ng h p công trình có t ng h m: ph n n i t ng h m (tính n sàn t ng tr t) không quá 1,2m so v i cao v a hè hi n h u n nh. V trí ư ng xu ng t ng h m (ram d c) cách ranh l gi i t i thi u 3m. Không thi t k t ng h m i v i h m gi i nh hơn 6m. 5. Trên cùng 1 khu t, gi a kh i công trình có cao chênh l ch t 3 t ng tr lên (ho c t i thi u 10,2m) c n có kho ng cách t i thi u 2m. Các công trình ph i có s th ng nh t v chi u cao t ng, màu s c, k t h p hài hòa v i các công trình lân c n. 6. Tư ng rào công trình ph i có hình th c ki n trúc thoáng nh , m quan và th ng nh t: chi u cao t i a tư ng rào 2,6m (tính t m t v a hè hi n h u n nh t i a i m xây d ng), ph n tư ng rào trông ra ư ng ph t cao 0,6m tr lên ph i thi t k thông thoáng. 7. Màu s c bên ngoài công trình ph i nh nhàng hài hòa ki n trúc khu v c, không s d ng các gam màu t i, chói. Không s d ng v t li u có ph n quang quá 70% trên toàn b di n tích m t ti n nhà. 8. Các quy nh khác liên quan ch c năng t ng công trình không quy nh t i Quy ch này ph i tuân theo các quy nh pháp lu t hi n hành c a Nhà nư c. i u 11. H t ng k thu t
 20. 1. m b o s k t n i ng b gi a h th ng h t ng k thu t c a công trình v i h th ng h t ng k thu t chung c a ô th và các yêu c u c a các cơ quan qu n lý chuyên ngành. 2. Các kho ng lùi công trình s là hành lang b trí h th ng h t ng k thu t, áp ng nhu c u hi n t i và phát tri n b n v ng. Chương IV I U KHO N THI HÀNH i u 12. i u kho n thi hành 1. Cơ quan có thNm quy n v c p phép xây d ng (ho c thNm nh thi t k cơ s ) có trách nhi m ki m tra các tiêu chuNn thi t k (phòng cháy, ch a cháy, môi trư ng, ch tiêu thi t k ,...) phù h p v i ch c năng c th i v i t ng công trình, m b o không tăng dân s khu v c theo quy ho ch ư c duy t. 2. S Quy ho ch - Ki n trúc hư ng d n y ban nhân dân qu n 1 v chuyên môn trong trư ng h p có vư ng m c do tính ch t c thù c a các ô ph . 3. M i vi ph m các kho n c a Quy ch này tùy theo m c s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. 4. Quá trình th c hi n Quy ch này n u có vư ng m c c n i u ch nh, s a i, b sung, S Quy ho ch - Ki n trúc ch ng ph i h p v i các cơ quan liên quan tham mưu xu t trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản