Sơ đồ bố trí nhóm hồi sinh tim phổi

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
109
lượt xem
18
download

Sơ đồ bố trí nhóm hồi sinh tim phổi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều dưỡng 1: - Giúp đặt NKQ, hút đàm - Ghi hồ sơ Điều dưỡng 2: - Đặt đường TMNV, tiêm thuốc... - Chuẩn bị dụng cụ cấp cứu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sơ đồ bố trí nhóm hồi sinh tim phổi

  1. Sô ñoà boá trí nhoùm hoài sinh tim phoåi Ñieàu döôõng 1 Baùc só 1 - Giuùp ñaët NKQ, huùt ñaøm. - Tröôûng nhoùm→ quyeát ñònh - Ghi hoà sô chæ ñaïo: can thieäp, thuoác... Ñieàu döôõng 2 - Duy trì ñöôøng thôû (mask, NKQ) - Ñaët ñöôøng TMNV, tieâm thuoác... - Thoâng khí nhaân taïo - Chuaån bò duïng cuï caáp cöùu... Baùc só 2 - Laáy maãu göûi xeùt nghieäm. - EÙp Tim, phaù rung. - Môøi chuyeân khoa, taêng vieän... - Ñaët TMTT, choïc MP, MT... - Hoä toáng BN khi di chuyeån. - Baùm saùt Monitor nhòp tim Ñieàu döôõng 3 (ñöôïc taêng cöôøng) Baùc só 3 (ñöôïc taêng cöôøng) - Saép xeáp, oån ñònh vò trí BN vaø duïng cuï. - Hoã trôï thöïc hieän caùc thuû thuaät . - Hoã trôï cho nhoùm khi coù yeâu caàu. - Caàm maùu beân ngoaøi. - Traán an, caùch ly thaân nhaân BN - Giuùp thay y phuïc cho BN.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản