intTypePromotion=1
ADSENSE

Sử dụng bộ thẻ hình tổ chức hoạt động giáo dục nhằm phát triển thao tác trí tuệ cho trẻ trong trường mầm non

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

52
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sử dụng bộ thẻ hình để tổ chức hoạt động nhằm phát triển thao tác trí tuệ cho trẻ mầm non đòi hỏi phải dựa vào các vấn đề về lí luận liên quan như: Đặc điểm phát triển trí tuệ của trẻ mầm non, cách thức tổ chức hoạt động phát triển trí tuệ cho trẻ mầm non, trên cơ sở đó, đề xuất quy trình sử dụng sản phẩm để hướng tới phát triển thao tác trí tuệ cơ bản cho trẻ mầm non như: Kĩ năng quan sát - ghi nhớ, sắp xếp và suy luận logic.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng bộ thẻ hình tổ chức hoạt động giáo dục nhằm phát triển thao tác trí tuệ cho trẻ trong trường mầm non

SÛÃ DUÅNG BÖÅ THEÃ<br /> T ÀÖÅNG<br /> HÒNH TÖÍ<br /> GIAÁO<br /> CHÛÁC<br /> DUÅC<br /> H<br /> NHÙÇM PHAÁT<br /> AÁCTRIÏÍN<br /> TRÑ TUÏÅ<br /> THAO<br /> CHO<br /> T TREÃ TRON<br /> NGUYÏÎN NGOÅC LINH*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 30/10/2017; ngaây sûãa chûäa: 09/11/2017; ngaây duyïåt àùng: 13/11/2017.<br /> Abstract:<br />  Using a set of photo cards to organize activities to develop intellectual activities for preschool children requires the r<br /> theoretical issues such as characteristics of intellectual development of preschool children, the method of organizing intellectual<br /> for preschool children, etc. On that basis, the article proposes the process of using products to develop basic intellectual activities<br /> such as  observation skills, memorization, arrangement and logical reasoning.<br /> Keywords:<br />  Observational skills, memorization, arrangement, logical reasoning.<br /> <br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> troång nhêët coá aãnh hûúãng àïën sûå phaát triïín cuãa treã em laâ<br /> Theã hònh laâ nhûäng têëm theã maâ caác bêåc cha meå coá<br /> phûúng thûác tûúång trûng hoaá kinh nghiïåm.<br /> thïí dïî daâng tòm kiïëm trïn nhiïìu website baán haâng,<br /> Möåt vaâi taác giaã nûúác ngoaâi àaä ài túái kïët luêån laâ sûå<br /> cûãa haâng àöì daânh cho treã em. Thïë nhûng, vúái nhûäng giaáo duåc vaâ daåy döî trong lûáa tuöíi mêîu giaáo àoáng vai<br /> têëm theã àoá, laâm thïë naâo àïí coá thïí daåy treã àuáng caách,<br /> troâ quan troång àöëi vúái sûå phaát triïín trñ tuïå cuãa treã em.<br /> giuáp treã thöng minh, phaát triïín trñ naäo töët. <br /> Thao taác trñ Vñ nhû trong taác phêím cuãa H.Skeels (1940) àaä chûáng<br /> tuïå laâ cuåm tûâ chung chó nhûäng hoaåt àöång laâm viïåc cuãa<br /> minh bùçng nhiïìu taâi liïåu thûåc tïë rùçng vúái möåt sûå daåy döî<br /> böå naäo bao göìm caác hoaåt àöång nhû: ghi nhúá, so saánh, trong caác cú súã mêîu giaáo, treã em coá sûå tiïën böå cùn<br /> phên tñch, töíng húåp, suy luêån logic,... Theã hònh laâ cöng baãn trong sûå phaát triïín nhûäng nùng lûåc trñ tuïå maâ vïì<br /> cuå coá thïí phaát triïín àûúåc caác thao taác trñ tuïå naây khisau àoá coá aãnh hûúãng töët àïën viïåc daåy döî úã nhaâ trûúâng.<br /> àûúåc sûã duång àïí daåy hoåc cho treã úã trûúâng mêìm non. Karin  Edenhammar  vaâ  Chritina  Wahlund  (Thuåy<br /> Baâi viïët trònh baây nhûäng àùåc àiïím trñ tuïå cuãa treã<br /> Àiïín) trong taác phêím “Khöng vui chúi thò khöng thïí<br /> mêìm non, giúái thiïåu böå theã hònh, àûa ra quy trònh vaâ phaát triïín àûúåc!” àaä àïì cêåp àïën caác khaái niïåm: “Vui<br /> vñ duå vïì töí chûác hoaåt àöång giaáo duåc nhùçm phaát triïín<br /> chúi laâ gò? Taåi sao vui chúi laåi cêìn thiïët? Àiïìu kiïån àïí<br /> thao taác trñ tuïå cho treã trong trûúâng mêìm non.<br /> vui chúi? Treã caác àöå tuöíi cêìn gò àïí vui chúi vaâ treã vui<br /> 2. Àùåt vêën àïì<br /> chúi nhû thïë naâo?...”. Karin Edenhammar cho rùçng,<br /> 2.1. Àùåc àiïím phaát triïín trñ tuïå cuãa treã mêìm non<br /> “Nghiïn cûáu phaát triïín trñ naäo cho thêëy khaã nùng tiïëp<br /> Hai nhaâ khoa hoåc N.G.Morosova vaâ Z.M.Istomina thu cuãa treã em hêìu nhû laâ hoaân chónh úã àöå tuöíi àïën<br /> khi nghiïn cûáu caác vêën àïì giaáo duåc cho treã em mêîu trûúâng.  Do  vêåy,  sûå  quan  troång  cuãa  viïåc  kñch  thñch<br /> giaáo, caác nhaâ khoa hoåc Xö viïët xuêët phaát tûâ nhûäng luêån<br /> phaát  triïín caác  thao  taác  trñ  tuïå  cho  treã  àêìy  àuã  trong<br /> àiïím cú baãn cuãa têm lñ hoåc Xö viïët, coi quaá trònh phaát nhûäng nùm àêìu àúâi laâ cûåc kò quan troång”. Giaáo duåc<br /> triïín têm lñ cuãa con ngûúâi laâ kïët quaã tiïëp thu kinh nghiïåm hoåc mêìm non àaä àûa ra khaái niïåm vïì Giaáo duåc trñ tuïå:<br /> xaä höåi cuãa loaâi ngûúâi, kinh nghiïåm êëy thïí hiïån úã caác saãn<br /> Laâ quaá  trònh sû phaåm àûúåc  töí chûác àùåc biïåt nhùçm<br /> phêím cuãa lao àöång thïí lûåc vaâ tinh thêìn. Sûå phaát triïín trñhònh thaânh nhûäng tri thûác vaâ kô nùng sú àùèng, nhûäng<br /> tuïå cuãa treã em laâ viïåc tiïëp thu nhûäng hònh thûác àún giaãnphûúng thûác hoaåt àöång trñ tuïå sú àùèng phaát triïín nhûäng<br /> nhêët cuãa kinh nghiïåm êëy, vaâ chñnh viïåc nùæm àûúåc haânhnùng lûåc vaâ nhu cêìu hoaåt àöång trñ tuïå úã treã em [1].<br /> àöång àöëi tûúång, nhûäng tri thûác vaâ nhûäng kô nùng sú  Theo A.V.Japörö jets, nhûäng cú súã giaáo duåc mêîu<br /> àùèng nhû laâ nhûäng phûúng tiïån  phöí  biïën cuãa sûå  cöë giaáo: Muåc àñch cú baãn cuãa giaáo duåc trñ tuïå laâ nêng cao<br /> àõnh vaâ truyïìn thuå kinh nghiïåm cuãa con ngûúâi noái chung trònh àöå phaát triïín chung cuãa treã mêîu giaáo.<br /> àoáng vai troâ chuã àaåo trong sûå phaát triïín cuãa treã em.<br /> Caác cöng trònh cuãa P.Ia.Galperinx, V.V.Davûdova,<br /> J.Bruner vaâ nhûäng ngûúâi cöång taác vúái öng àaä thu N.I.Neponhiashaia àaä coá nhûäng caách àïì cêåp thuá võ<br /> àûúåc nhûäng taâi liïåu chûáng toã rùçng sûå phaát triïín têm thêìnàöëi vúái viïåc giaãi quyïët vêën àïì naây. Möåt trong nhûäng<br /> cuãa treã em phuå thuöåc vaâo nhûäng àiïìu kiïån xaä höåi - vùnàûúâng hûúáng  cuãa caác  cöng  trònh  nghiïn  cûáu  êëy  laâ<br /> hoaá cuãa àúâi söëng treã em. J.Bruner phên tñch vai troâ cuãa chuyïín treã em tûâ trònh àöå tû duy cuå thïí. Têët nhiïn àoá<br /> caác phûúng tiïån vùn hoaá trong sûå phaát triïín trñ tuïå cuãa<br /> treã em. Öng cho rùçng, möåt trong nhûäng nhên töë quan * Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung ûúng<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 81<br /> <br /> laâ trònh àöå cao hún cuãa  nhûäng thao taác cuå thïí. Têët - Reân luyïån kô nùng suy luêån logic cho treã mêìm<br /> nhiïn àoá laâ nhiïåm vuå phaát triïín trñ tuïå nhêët cuãa treã emnon . Treã phaãi tû duy àïí lûåa choån nhûäng cùåp theã coá nöåi<br /> mêîu giaáo vaâ treã em lûáa tuöíi àïën trûúâng. Nhûng möåtdung logic vúái nhau vïì möåt àùåc àiïím naâo àoá vaâ giaãi<br /> nhiïåm vuå khöng keám phêìn quan troång laâ sûã duång töëithñch àûúåc vò sao choån cùåp theã àoá.<br /> àa nhûäng thay àöíi cùn baãn. Thúâi kò tû duy chûa raânh<br /> Vñ duå:<br /> roåt keáo daâi úã treã em tûâ 2-7 tuöíi. Àoá laâ thúâi kò diïîn ra<br /> nhûäng thay àöíi cùn baãn trong sûå phaát triïín chung cuãa<br /> treã. Nhiïìu cöng trònh nghiïn cûáu àaä chûáng toã rùçng, tû<br /> duy trûåc quan - haânh àöång, tû duy trûåc quan - hònh<br /> tûúång laâ nhûäng hònh thûác tû duy quan troång nhêët cuãa<br /> treã mêîu giaáo. Sûå phaát triïín nhûäng hònh thûác êëy quyïët<br /> àõnh möåt phêìn lúán mûác àöå thaânh cöng cuãa viïåc chuyïín<br /> lïn nhûäng hònh thûác khaái niïåm cao hún. Viïåc nghiïn<br /> cûáu cêín thêån vaâ sêu sùæc têët caã nhûäng àûúâng hûúáng<br /> phaát triïín trñ tuïå cuãa treã em trong thúâi kò chûa raânh roåt<br /> cho  pheáp àïí  xêy dûång àêìy  àuã  nhûäng trònh àöå  cao<br /> hún. Do  àoá, naãy ra sûå  cêìn  thiïët  phaãi tòm  ra  nhûäng<br /> chûác nùng cú baãn cuãa hònh thûác tû duy sú àùèng hún,<br /> 2.3. Sûã duång böå theã hònh àïí töí chûác hoaåt àöång<br /> phaãi xaác àõnh vai troâ cuãa chuáng trong quaá trònh chung giaáo duåc nhùçm phaát triïín thao taác trñ tuïå cho treã<br /> cuãa treã em. Coá cú súã  àïí giaã àõnh rùçng,  nhûäng khaãtrong trûúâng mêìm non<br /> nùng cuãa caác hònh thûác tû duy êëy laâ cûåc kò to lúán vaâ 2.3.1.  Quy  trònh  töí  chûác  hoaåt  àöång  giaáo  duåc<br /> hiïån àang àûúåc sûã duång úã mûác rêët thêëp.<br /> nhùçm phaát triïín thao taác trñ tuïå cho treã trong trûúâng<br /> 2.2. Giúái thiïåu böå theã hònh<br /> mêìm  non<br /> Böå theã hònh àûúåc xêy dûång àïí phaát triïín chuã yïëu - Bûúác 1. Lûåa choån thao taác trñ tuïå cêìn reân luyïån<br /> 03 kô nùng thao taác trñ tuïå sau:<br /> cho treã: Àïí choån thao taác naâo thò giaáo viïn mêìm non<br /> - Reân luyïån  kô  nùng  quan saát -  ghi nhúá cho  treã (GVMN) phaãi hiïíu treã àang thiïëu vaâ yïëu kô nùng gò,<br /> mêìm non . Treã reân luyïån kô nùng quan saát - ghi nhúá thao taác trñ tuïå naâo phuâ húåp vúái treã laâ khêu quan troång.<br /> bùçng caách lûåa choån nhûäng theã hònh giöëng nhau àïí Ngoaâi viïåc lûåa choån, phaãi cùn cûá trïn coân àaãm baão<br /> xïëp thaânh cùåp trong söë nhiïìu theã hònh khaác nhau úã<br /> phuâ húåp vïì nöåi dung vaâ chuã àïì cuãa chûúng trònh giaáo<br /> nhûäng võ trñ khaác nhau”.<br /> duåc mêìm non quy àõnh.<br /> Vñ duå:<br /> - Bûúác 2. Choån hònh thûác töí chûác hoaåt àöång<br /> : Tuây<br /> thuöåc  vaâo  àùåc  àiïím  cuãa  hoåc  sinh  maâ  GVMN  lûåa<br /> choån hònh thûác töí chûác laâ nhoám hay caá nhên. <br /> Àöëi vúái<br /> Nhoám, coá thïí tûâ 2 treã trúã lïn<br /> . Àöëi vúái caá nhên<br /> , coá thïí<br /> choån nhiïìu treã cuâng àùåc àiïím àïí töí chûác caá nhên<br /> theo kiïíu caá nhên thûåc hiïån troån veån nöåi dung röìi lêìn<br /> lûúåt thay nhau.<br /> - Bûúác 3. Phöí biïën vaâ thaão luêån luêåt chúi<br /> : GVMN<br /> phöí biïën cho treã luêåt chúi àïí têët caã caác treã tham gia<br /> - Reân luyïån kô nùng sùæp  xïëp cho treã mêìm non<br /> .<br /> Treã  lûåa  choån  nhûäng  cùåp  theã  hònh  coá  liïn  quan  vúáiàïìu hiïíu vaâ nghiïm chónh thûåc hiïån<br /> Bûúác  4.  Töí  chûác  chúi:  GVMN  coá  thïí  töí  chûác<br /> nhau àïí sùæp xïëp thaânh cùåp tûúng ûáng trong söë nhiïìu<br /> thaânh nhiïìu voâng thi àêëu àïí choån ra àöåi hay caá nhên<br /> theã hònh khaác nhau cho trûúác.<br /> Vñ duå:<br /> thùæng  cuöåc.<br /> Bûúác 5. Cöng böë kïët quaã, ghi nhêån vaâ trao thûúãng<br /> (nïëu coá).<br /> 2.3.2. Vñ duå minh hoåa<br /> Vñ duå 1: Töí hoaåt àöång hoaåt àöång giaáo duåc nhùçm<br /> phaát triïín thao taác trñ tuïå “Quan saát - Ghi nhúá” cho treã<br /> mêîu giaáo beá 3-4 tuöíi trong trûúâng mêìm non nhû sau<br /> (baãng  1):<br /> <br /> 82 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Baãng 1. Hoaåt àöång hoaåt àöång giaáo duåc nhùçm phaát triïín thao taác trñ tuïå “Quan saát - Ghi nhúá”<br /> cho treã mêîu giaáo beá 3-4 tuöíi trong trûúâng mêìm non<br /> Các bước tổ chức<br /> <br /> Cách tổ chức hoạt động<br /> <br /> B1. Lựa chọn thao tác trí tuệ cần rèn luyện<br /> cho trẻ<br /> <br /> - Chọn thao tác trí tuệ: "Quan sát-Ghi nhớ"<br /> - Trẻ thực hiện: Trẻ mẫu giáo bé 3-4 tuổi<br /> - Chủ đề: Đồ vật quanh bé<br /> <br /> B2. Chọn hình thức tổ chức hoạt động<br /> <br /> Chọn hình thức hoạt động theo nhóm, mỗi nhóm 3 trẻ<br /> <br /> B3. Phổ biến & thảo luận luật chơi<br /> <br /> Luật chơi:<br /> - Chia nhóm: 4 trẻ/nhóm (các trẻ cùng nhóm có sự đồng đều tương đối về vận động, ngôn ngữ,...)<br /> - Mỗi nhón được phát chung 1 bộ thẻ hình gồm 80 thẻ hình giống nhau ở từng cặp (40 cặp) và để úp trên<br /> mặt bàn<br /> - Mỗi bạn được phép lật 1 lần theo thứ tự vòng tròn<br /> - Nhiệm vụ: phát hiện những thẻ hình giống để xếp thành từng cặp (hình bên)<br /> - Bạn nào tìm được nhiều cặp thẻ giống nhau thì thắng cuộc<br /> - Cuộc thi kết thúc khi tất cả các cặp thẻ được lấy hết trên mặt bàn<br /> <br /> B4. Tổ chức Chơi<br /> <br /> - GVMN: yếu cầu 4 bạn/ nhóm ngồi 04 phía trên 1 bàn vuông.<br /> - GVMN: đảo lộn vị trí các thẻ hình (chú ý mặt có hình úp xuống)<br /> - GVMN: Phát lệnh bắt đầu chơi<br /> <br /> B5. Công bố kết quả, ghi nhận và trao<br /> thưởng<br /> <br /> - GVMN: Công bố kết quả và ghi nhận kết quả cho từng cá nhân trong mỗi nhóm<br /> <br /> Bộ thẻ hình GVMN sử dụng<br /> <br /> Hai thẻ hình giống nhau<br /> <br /> Vñ duå 2: Töí hoaåt àöång hoaåt àöång giaáo duåc nhùçm phaát triïín thao taác trñ tuïå <br /> “tû duy logic” cho treã mêîu giaáo<br /> 5-6 tuöíi trong trûúâng mêìm non:<br /> Các bước tổ chức<br /> <br /> Cách tổ chức hoạt động<br /> <br /> Bộ thẻ hình GVMN sử dụng<br /> <br /> - Chọn thao tác trí tuệ: "Tư duy logic"<br /> B1. Lựa chọn thao tác trí tuệ cần<br /> - Trẻ thực hiện: Trẻ mẫu giáo bé 5-6 tuổi<br /> rèn luyện cho trẻ<br /> - Chủ đề: Cơ thể và đồ dùng cá nhân<br /> <br /> B2. Chọn hình thức tổ chức<br /> hoạt động<br /> <br /> Chọn hình thức hoạt động theo nhóm, mỗi nhóm 4 trẻ<br /> <br /> Luật chơi:<br /> - Chia nhóm: 4 trẻ/nhóm (các trẻ cùng nhóm có sự đồng đều tương đối về vận động,<br /> ngôn ngữ,...)<br /> - Mỗi nhóm được phát chung 1 bộ thẻ hình gồm 20 thẻ hình có tính logic với nhau<br /> và để ngửa trên mặt bàn<br /> B3. Phổ biến & thảo luận luật<br /> - Cả 4 trẻ đều được cùng nhau quan sát<br /> chơi<br /> - Nhiệm vụ: phát hiện những thẻ hình logic với nhau để tạo thành từng cặp (ví dụ:<br /> hình bên)<br /> - Bạn nào tìm được nhiều cặp thẻ logic với nhau và giải thích được tính logic đó thì<br /> thắng cuộc<br /> - Cuộc thi kết thúc khi tất cả các cặp thẻ được lấy hết trên mặt bàn<br /> <br /> B4. Tổ chức Chơi<br /> <br /> - GVMN: yếu cầu 4 bạn/ nhóm ngồi 04 phía trên 1 bàn vuông.<br /> - GVMN: đảo lộn vị trí các thẻ hình (chú ý mặt có hình ngửa lên)<br /> - GVMN: Phát lệnh bắt đầu chơi<br /> <br /> B5. Công bố kết quả, ghi nhận<br /> - GVMN: Công bố kết quả và ghi nhận kết quả cho từng cá nhân trong mỗi nhóm<br /> & trao thưởng<br /> <br /> (Xem tiïëp trang 86)<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT 83<br /> <br /> [3] Nguyïîn Minh (2013). Phûúng phaáp Montessori,<br /> lêåp, sûå tûå tin maâ coân hònh thaânh úã treã tònh yïu vúái cöng<br /> nghïå thuêåt nuöi daåy treã àónh cao<br /> . NXB Lao àöång.<br /> viïåc. Ngoaâi ra, khi thûåc hiïån caác baâi têåp naây, treã phaãi<br /> [4] Böå GD-ÀT - Ngên haâng thïë giúái (2013)<br /> . Taâi liïåu<br /> tuên theo caác quy àõnh nhû  ài laåi nheå nhaâng; noái vûâa<br /> dûå aán “Tùng cûúâng khaã nùng sùén saâng ài hoåc cho treã<br /> àuã nghe; sûã duång àöì duâng, giaáo cuå cêín thêån, àuáng<br /> mêìm non.<br /> caách; tûå bï giaáo cuå túái khöng gian laâm viïåc, sûã duång [5] Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung  ûúng (2007).<br /> noá, sau àoá laâm saåch vaâ sùæp xïëp laåi trûúác khi àùåt giaáo<br /> Chûúng trònh Giaáo duåc mêìm non cuãa Singapore <br /> (taâi<br /> cuå trúã laåi chöî cuä trïn giaá; khöng laâm phiïìn khöng gian liïåu dõch).<br /> laâm viïåc hoùåc caác hoaåt àöång cuãa caác treã khaác, trûâ khi<br /> [6] Phaåm Minh Huâng - Lï Vùn Huyânh (1992). <br /> Giaáo<br /> Taåp chñ<br /> àûúåc múâi; tham gia laâm saåch vaâ doån deåp möi trûúângduåc kó luêåt hoåc têåp úã lúáp cho hoåc sinh cêëp 1. <br /> Nghiïn cûáu giaáo duåc, söë 8, tr 7.<br /> lúáp hoåc.<br /> Tñch húåp giaáo duåc kó<br /> Khi möåt àûáa treã coá thïí  laâm nhûäng viïåc cho baãn[7] Vuä Thõ Thuáy Hùçng (2014). <br /> luêåt trong daåy hoåc caác mön Khoa hoåc nhùçm giaáo duåc<br /> thên, treã seä caãm thêëy tûå tin vaâ tûå chuã. Nhûäng kô nùng<br /> haânh  vi  vùn  hoáa  hoåc  têåp  cho  sinh  viïn  sû  phaåm.<br /> söëng haâng ngaây nhû roát nûúác, lau baân, rûãa baát àôa,Taåp chñ Giaáo duåc, söë 340, tr 30-31.<br /> àaánh boáng,... cuäng giuáp treã hoåc caách têåp trung sûå chuá<br /> yá vaâ hoaân thaânh nhiïåm vuå. Nhûäng baâi hoåc naây àoâi hoãi<br /> treã phaãi thûåc hiïån theo möåt quaá trònh coá trêåt tûå tûâng<br /> bûúác. Tûâ àoá seä giuáp phaát triïín sêu hún caã kó luêåt baãn<br /> thên vaâ suy nghô logic.<br /> (Tiïëp theo  trang 83)<br /> Bïn  caånh  àoá,  giaáo  viïn  lúáp  hoåc  Montessori<br /> thûúâng àêìu tû möåt lûúång lúán thúâi gian vaâ cöng sûác 3. Kïët luêån<br /> vaâo viïåc daåy treã nhûäng baâi hoåc giuáp treã thêëy nhûängXêy dûång àûúåc phûúng phaáp vaâ quy trònh sûã duång<br /> haânh vi àûúåc xaä höåi chêëp nhêån<br />  thöng qua caác baâi böå theã hònh àïí GVMN töí chûác hoaåt àöång nhùçm reân<br /> têåp  THCS vïì  giao tiïëp  ûáng xûã.  Treã<br />   àûúåc hoåc  vïì luyïån kô nùng quan saát - ghi nhúá, kô nùng sùæp xïëp vaâ<br /> caách  laâm  baån,  söëng  hoaâ  thuêån  vúái  nhûäng  ngûúâi<br /> suy  luêån logic  laâ  möåt  caách  tiïëp  cêån  trong  viïåc  phaát<br /> khaác,  caách  baây  toã  sûå  giêån  dûä,  cêìn  laâm  gò  khi  coá<br /> triïín caác thao taác trñ tuïå cho treã mêìm non. Nghiïn cûáu<br /> ngûúâi àöëi xûã khöng töët hay khöng cöng bùçng hay naây khöng nhûäng àûúåc aáp duång cho treã mêìm non noái<br /> caách àöëi phoá vaâ giaãi quyïët vúái nhûäng vêën àïì trong<br /> chung maâ coân àùåc biïåt quan troång àöëi vúái treã mêìm<br /> cuöåc söëng..., vñ duå: caách bùæt tay vaâ chaâo möåt ngûúâi<br /> non khiïëm thñnh (àiïëc) noái riïng.  <br /> baån,  laâm thïë  naâo àïí  àïì  nghõ  àuáng  caách  khi  möåt<br /> ngûúâi àang bêån hay caách thïí hiïån àïí ngûúâi khaác Taâi liïåu tham khaão<br /> biïët  mònh  àang  muöën  têåp  trung  vaâo  cöng  viïåc. [1] Àaâo Thanh Êm - Trõnh Dên - Nguyïîn Thõ Hoâa . NXB<br /> Chuáng  laâ  nïìn  taãng  cuãa  lúáp  hoåc  vaâ  laâm  nïn  bêìuÀinh Vùn Vang (2008). Giaáo duåc hoåc mêìm non<br /> Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> khöng khñ cuãa sûå tön troång vaâ loâng töët.<br /> [2] Böå GD-ÀT (2009). Chûúng trònh giaáo duåc mêîu<br /> Nhûäng kiïën thûác naây àûúåc àûa ra qua nhûäng baâi giaáo. NXB Giaáo duåc Viïåt Nam.<br /> hoåc, sau àoá thûåc haânh qua viïåc àoáng vai vaâ àûúåc laâm[3] Trêìn Thõ Hùçng (2014). <br /> Thiïët kïë hoaåt àöång phaát triïín<br /> mêîu búãi caác giaáo viïn vaâ treã lúán trong lúáp. Boån treã rêët<br /> kô nùng àïëm cho treã mêîu giaáo<br /> . Àïì taâi nghiïn cûáu khoa<br /> hoåc cêëp cú súã, Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung ûúng.<br /> thñch  nhûäng  baâi  hoåc  naây.  Chuáng  luön  haáo  hûác  vúái<br /> [4] Nguyïîn Thõ Thanh Giang (2014). Beá khaám phaá<br /> nhûäng baâi têåp àoáng vai vaâ rêët xuác àöång khi hoåc àûúåc<br /> khoa  hoåc daânh  cho treã <br /> -4, <br /> 3 4-5,  5-6  tuöíi.  Luêån  aán<br /> caách töët hún àïí giaãi quyïët tònh huöëng caá nhên.<br /> tiïën <br /> sô <br /> Giaáo <br /> duåc <br /> hoåc, <br /> Trûúâng  Àaåi  hoåc  Sû  phaåm<br /> 3. Kïët luêån<br /> Haâ Nöåi.<br /> Ngûúâi lúán giûä vai troâ chuã àaåo trong viïåc giaáo duåc kó<br /> [5]  Àöî  Thõ  Minh  Liïn  (2002). Phûúng  phaáp  hònh<br /> luêåt cho treã. Giaáo viïn vaâ cha meå cêìn hiïíu àuáng vïì kó thaânh biïíu tûúång toaán hoåc sú àùèng cho treã mêìm non<br /> .<br /> luêåt vaâ giaáo duåc kó luêåt cho treã. Tûâ àoá, taåo möi trûúâng<br /> NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> cho treã àûúåc hoaåt àöång “tûå do” úã lúáp cuäng nhû úã nhaâ.<br /> [6] Àùång Löåc Thoå (2014). <br /> Nêng cao chêët lûúång àaâo<br /> taåo Giaáo duåc mêìm non<br /> . Kó yïëu Höåi thaão do Trûúâng<br /> Khi àoá treã coá thïí laâm chuã baãn thên vaâ tûå giaác tuên thuã<br /> Cao àùèng Sû phaåm Nghïå An töí chûác, thaáng 7/2014.<br /> caác nguyïn tùæc cuãa cuöåc söëng. <br /> <br /> [7] Àùång Löåc Thoå (2015). <br /> Àöíi múái nöåi dung, phûúng<br /> Taâi liïåu tham khaão<br /> phaáp daåy hoåc caác hoåc phêìn nghïå thuêåt trong àaâo taåo<br /> Kó yïëu Höåi thaão “Giaáo duåc thêím<br /> [1] Àaâo Thanh Êm (1995). Giaáo duåc hoåc mêìm nongiaáo viïn mêìm non. <br /> mô trong trûúâng mêìm non: Tûâ lñ luêån àïën thûåc tiïîn”<br /> (têåp 2). NXB Àaåi hoåc Sû phaåm.<br /> [2] Böå GD-ÀT (2017). Chûúng trònh giaáo duåc mêìmdo Trûúâng Cao àùèng Sû phaåm Trung ûúng töí chûác,<br /> thaáng  5/2015.<br /> non. NXB Giaáo duåc Viïåt Nam.<br /> <br /> Sûã duång böå...theã hònh<br /> <br /> 86 Taåp chñ Giaáo duåc SÖË ÀÙÅC BIÏÅT<br /> <br /> (Thaáng 11/2017)<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2