intTypePromotion=1
ADSENSE

Sử dụng các phím tắt trong Word và Excel

Chia sẻ: Pham Van Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

334
lượt xem
102
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần nặng nhất trong một bộ phần mềm văn phòng bao giờ cũng là trình xử lý văn bản. Mặc dù mỗi phiên bản mới ra đời, nhà phat́ triển laị thêm vào những tính năng mới với lời quảng cáo là để tăng thêm sức mạnh cho sản phẩm. Nhưng chúng ta, nhưñ g người sử dụng maý tiń h, vẫn cứ đánh giá cao những gì cơ bản nhất của một ứng dụng xử lý văn bản, đó là định daṇ g văn ban̉ , tuỳ biến các trình đơn, thanh công cụ, và macro....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng các phím tắt trong Word và Excel

  1. Sử dụng các phím tắt trong Word và Excel Hỏi: Tôi là một nhân viên văn phòng nên rất hay sử dụng phần mềm Word và Excel. Để cải thiện tốc độ giải quyết công việc tôi muốn sử dụng các phím tắt cho các ứng dụng văn phòng này nhưng tôi không biết tìm thông tin đó ở đâu, tôi đã vào phần Help của các ứng dụng này để tìm nhưng không thấy. Xin được sự giúp đỡ. Tôi xin chân thành cảm ơn! Đáp: Phần nặng nhất trong một bộ phần mềm văn phong bao giờ cung la trinh xử ly văn ban. Mặc du mỗi phiên ban mới ra đời,   ̀ ̃ ̀̀ ́ ̉ ̀ ̉ nha phat triển lai thêm vao những tinh năng mới với lời quang cao la để tăng thêm sức manh cho san phẩm. Nhưng chung   ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ta, nhưng người sử dung may tinh, vẫn cứ đanh gia cao những gi cơ ban nhất cua một ứng dung xử  ly văn ban, đo la đinh   ̃ ̣ ́́ ́ ́ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ̣́̀ dang văn ban, tuy biến cac trinh đơn, thanh công cu, va macro. Vi vậy, bai bao se giới thiệu những thu thuật giup ban lam   ̣ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ̃ ̉ ́ ̣ ̀ viêc hiệu qua hơn với Word 6.0 trở lên va cho ca phần mềm xử ly văn ban it phổ  biến ở Việt Nam la WordPerfect 6 trở lên.   ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ̉́ ̀ Nhưng tinh năng hữu ich se được đặc biệt nhấn manh; ngoai ra, con co một số  công cu manh chưa được đề  cập tới trong   ̃ ́ ́ ̃ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ cac tai liệu. ́ ̀ Công cu giup tiết kiệm thời gian ̣ ́ Chung ta ai cung thich kham pha những phim tắt mới, đo co thể  la cach trở  về  văn ban gốc nhanh hơn hay rut ngắn thời   ́ ̃ ́ ́ ́ ́ ́́ ̀́ ̉ ́ gian nhâp va hiệu chinh một đoan văn ban. Va đây được goi la những thu thuật tiết kiệm thời gian. ̣ ̀ ̉ ̣ ̉ ̀ ̣̀ ̉   Phim tắt tự tao ́ ̣ Ban co thường phai nhập cung một mẫu chữ  ky, đia chi, hay đối tượng nao  đó   ̣ ́ ̉ ̀ ̣́ ̉ ̀ vao cac văn ban soan thao không?    Word cho phep ban lưu những thông số   ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ đươc sử dung thường xuyên (theo đinh dang) va chen vao vi tri thich hợp thông  ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣́́ qua môt vai thao tac nhấn phim đơn gian.  ̣ ̀ ́ ́ ̉ Chon  đối tượng,  đoan văn ban hay hinh anh ma ban muốn sử  dung thường   ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ ̀ ̣ ̣ xuyên,   nhân   Tools.AutoCorrect   (Word   97   và   2000)   hoặc   Tools.AutoCorrect   ́ Options (Word 2002). Trong hôp  ̣ hôi thoai xuất hiện, chon nhan AutoCorrect, luc nay ban se nhin thấy đối tượng  ̣ ̣ ̣ ̃ ́ ̀ ̣ ̃ ̀ ban   chon   nằm   trong  khung   “With”.   Hay  gõ  một  từ   viết  tắt,   ngắn   gon   trong  ̣ ̣ ̃ ̣ khung   “Replace”,  chon   tuy  chon  Formatted  Text,   va nhấn   OK.  Để  chen   đối  ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ tượng vao văn ban soan thao, ban chi việc go lai từ viết tắt đa chon trong khung   ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ̉ ̣̃ ̃ ̣ “Replace” va nhấn phim . Nếu khi thoat ra, Word co yêu cầu lưu những   ̀ ́ ́ ́ thay đôi nay thi chon Yes.  ̉ ̀ ̀ ̣ Tính năng AutoCorrect của Word cho    phép  bạn  gán  một  đoạn  văieät  nam   Di chuyển bằng thanh cuộn bản hoặc hình đồ  họa bất kỳ cho một  Để   di   chuyển   một   cach   nhanh   ́ phím tắt tự chọn chong trong nhiều trang tai liệu, ban  ́ ̀ ̣ co  thể   dung  thanh  cuộn   doc hoặc   ́ ̀ ̣ ngang năm  ở  bên phai hoặc phia dưới man hinh. Nhưng tất ca không chi có   ̀ ̉ ́ ̀ ̀ ̉ ̉ vây. ̣ Băng cach nhấn vao một trong hai nut mui tên kep (chi lên va chi xuống) nằm   ̀ ́ ̀ ́ ̃ ́ ̉ ̀ ̉ ở dưới cung cua thanh cuộn bên phai man hinh, ban co thể  di chuyển từ trang   ̀ ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ ́ no sang trang kia. Nhấn vao nut nằm giữa 2 mui tên kep nay, một bang cac   ̣ ̀ ́ ̃ ́ ̀ ̉ ́ lưa chon se hiện ra. Di chuyển chuột trên từng tuy chon, ban se thấy xuất hiện  Chạy   ListCommands   từ   hộp   thoại   ̣ ̣ ̃ ̀ ̣ ̣ ̃ lơi   giai   thich   cho   chức   năng   cua   chung,   chẳng   han   Browse   by   Graphic,   Macro   sẽ   tạo   danh   sách   phím   tắt  ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̣ Browse by Section. Sau khi chon tuy chon mong muốn,  để  trở  về  trang thai   trong Word để bạn in ra sử dụng ̣ ̀ ̣ ̣ ́ trươc hoặc sau đo, ban nhấn vao cac nut mui tên kep. ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̃ ́ WordPerfect 9 va 10  đều co công cu tương tự như  vậy trên thanh cuộn theo chiều doc. Ban nhấn vao nut nằm giữa 2 nut   ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ́ mui tên kep để luân chuyển giữa cac lựa chon di chuyển nhanh. ̃ ́ ́ ̣   In phim tắt ban phim ́ ̀ ́
  2. Word va WordPerfect  đều co rất nhiều phim tắt lợi hai, nhưng ban phai co một bộ  nao “bac hoc” thi mới nhớ  hết  được.   ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̃ ́ ̣ ̀ WordPerfect 10 va tất ca cac phiên ban cua Word đều cho phep dễ  dang in ra cac phim tắt  để  ban dan vao  đâu đo trên   ̀ ̉́ ̉ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ ́ ban lam việc. ̀ ̀ Trong Word, chon Tools.Macro.Macros hoặc nhấn ­. Trong hộp thoai Macros, chon Word Commands từ  danh   ̣ ̣ ̣ sach ‘’Macros in’’, sau  đo chon ListCommands từ  hộp danh sach ‘’Macro Name’’. Nhấn Run, chon Current menu and   ́ ́ ̣ ́ ̣ keyboard settings trong hôp thoai List Commands, nhấn OK. Word se tao một bang gồm cac lệnh va phim tắt tương ứng   ̣ ̣ ̣̃ ̉ ́ ̀ ́ cua chung. Ban chi việc in ra để tham khao.   ̉ ́ ̣ ̉ ̉ Trong   WordPerfect   10,   chon   Tools.Settings.   Nhấn   biểu   tượng   Customize   trong   hộp   thoai   Settings   và   chon   nhan   ̣ ̣ ̣ ̃ Keyboards trong hôp thoai tiếp theo. Tai  đây, phim ma ban đang sử dung se tự  động được chon. Nhấn Edit va sau  đo là   ̣ ̣ ̣ ́ ̣̀ ̣ ̃ ̣ ̀ ́ Print Report trong hôp thoai tiếp theo. ̣ ̣   Thư muc tai liệu ̣ ̀ Theo măc đinh, Word lưu tai liệu cua ban trong thư muc My Documents. Nếu muốn thay đổi thư muc mặc đinh nay, chon   ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ Tools.Options va chon nhan File Locations trong hộp thoai Options. Chon Documents trong danh sach “File Types” rôi   ̀ ̣ ̃ ̣ ̣ ́ ̀ nhấn Modify. Tim đến va chon thư muc ma ban muốn dung lam mặc đinh, nhấn OK. Khi thoat ra, nếu Word yêu cầu xac   ̀ ̀ ̣ ̣ ̣̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ nhận thay đổi nay vao normal.dot, ban nhấn Yes.  ̀ ̀ ̣ Thay đôi bộ mặt cho trinh soan thao văn ban ̉ ̀ ̣ ̉ ̉ Giao diên ma Word va WordPerfect chao mừng ban mỗi khi khởi động chương trinh la y tưởng sắp xếp cac thanh công cu,   ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀́ ́ ̣ trinh đơn… do người khac ap đặt. Ban hoan toan co thể tự thiết kế bộ mặt mới cho trinh soan thao văn ban cua minh bằng  ̀ ́́ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ̉ ̉ ̉ ̀ cach lam theo những bước hướng dẫn sau. ́ ̀   Trinh đơn theo cach riêng ̀ ́ Trinh đơn thông minh trong Word 2000 va 2002 chi  đưa ra những lệnh ma ban thường dung nhất. Để xem tất ca cac lệnh   ̀ ̀ ̉ ̣̀ ̀ ̉́ co sẵn, ban phai hoặc la đợi một vai giây, hoặc la nhấn lên nut mui tên kep ở dong cuối cung cua trinh đơn đo. Sau đây là   ́ ̣ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̃ ́ ̀ ̀ ̉ ̀ ́ cach để ban tắt tinh năng thông minh nay đi. ́ ̣ ́ ̀ Trong Word 2000, chon Tools.Customize, chon nhan Options trong hộp thoai Customize, bo chon đối với tuy chon Menus  ̣ ̣ ̃ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ show recently used commands first, rôi nhấn Close. Đối với Word 2002, cac bước thực hiện cung tương tự  như vậy nhưng   ̀ ́ ̃ trong hôp thoai Customize, ban chon Always Show full menus.  ̣ ̣ ̣ ̣   Săp đặt biểu tượng theo cach riêng ́ ́ Giao diên mặc đinh cua Word bố tri cac điều khiển thật bừa bộn. Cac thanh công cu, biểu tượng,  ̣ ̣ ̉ ́́ ́ ̣ trinh  đơn, thanh cuộn, thước, va khung tac vu (trong Word 2002) lấp kin tới hơn phân nửa man   ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̀ hinh. Để bo đi một thanh công cu trên giao diện cua Word, bao gồm moi thứ xuất hiện  ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ Khi ban chon một hinh đồ hoa hoặc bang, ban nhấn phim phai vao no va bo chon no trong danh   ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ ̉ ̀ ́̀̉ ̣ ́ sach tha xuống.  Để  xoa những thanh phần khac, ban chon Tools.Options va nhấn vao nhan   ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ̃ View trong hôp thoai Options. Sau đo đừng chon cac thanh cuộn, thước, thanh trang thai hay bất   ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ cứ thanh phần nao khac ma ban thấy không cần thiết.  ̀ ̀ ́ ̣̀   Cố đinh cac bang tac vu cua Word 2002 ̣ ́ ̉ ́ ̣̉ Măc du khung tac vu (task pane) cua Word 2002 la rất tiện dung nhưng chung lai chiếm mất   ̣ ̀ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ̣ nhiều   diện   tich   man   hinh.   Để   Word   2002   giấu   đi   khung   tac   vụ   New   Document,   ban   chon   ́ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ Tools.Options va bo chon muc Startup Task Pane bên dưới nhan View. Nhấn OK  để  thực thi   ̀ ̉ ̣ ̣ ̃ thay đôi nay. Nhấn vao biểu tượng Styles and Formatting trên thanh công cu Formatting  để  mở   ̉ ̀ ̀ ̣ hoăc  đong khung tac vu Styles and Formatting. Ban co thể  thường phai ngăn chặn việc khung   ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̉ Styles and Formatting mở  ra bằng cach sử dung cac lệnh trinh đơn, thanh công cu, phim tắt  để  ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ đinh dang lai văn ban soan thao. ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ ̉ ĐINH DANG TAI LIỆU NHANH HƠN ̣ ̣ ̀ Tai sao ban phai cứ  phai theo những ky thuật  đinh dang cứng nhắc cua Word va WordPerfect.   ̣ ̣ ̉ ̉ ̃ ̣ ̣ ̉ ̀ Nhưng cach lam sau đây co thể giup ban lam việc hiệu qua va sang tao hơn. ̃ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̉̀́ ̣   Chon văn ban nhanh hơn ̣ ̉ Chon một đoan văn ban để đinh dang la một trong những tac vu thường gặp nhất khi soan thao   ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̉ văn ban. Đa số người dung đều thực hiện thao tac nay bằng cach nhấn chuột vao đầu đoan văn   ̉ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̣ Nhấn   phím   phải  chuột   vào   vị   trí   bất  kỳ   trên   thanh   công  cụ,   chọn   hoặc   bỏ  chọn   một   mục   để  thêm   hoặc   xóa   bỏ  khỏi thanh công cụ
  3. ban rôi keo đến hết đoan văn ban muốn chon, cach nay mất thời gian va kho thực hiện chinh xac. Sau đây la một số  phim   ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́ tăt giup ban lam điều nay nhanh hơn va chuẩn xac hơn. ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ Vơi moi phiên ban Word, muốn chon một từ  ban chi việc nhấn  đup vao từ   đo.  Để  chon một câu, ban giữ  phim  và   ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ nhấn vao vi tri bất ky trong câu. Nhấn  đup vao lề  trai cua một  đoan văn  ̀ ̣́ ̀ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ban (khi con tro chuyển thanh hinh mui tên) hoặc nhấn chuột 3 lần liên  ̉ ̉ ̀ ̀ ̃ tiêp, ban se chon được toan bộ đoan văn ban đo. Ban co thể chon lần lượt   ́ ̣ ̃ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ 1 tư, 1 câu, rôi 1 đoan văn ban bằng cach giữ phim chuột sau khi đa đanh   ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̃́ dâu  được  đối tượng đầu rồi keo chuột đến cac từ, câu hay  đoan văn ban   ́ ́ ́ ̣ ̉ kế tiếp hoặc trước đo. ́ Để   đanh  dấu  từ  vi tri hiện hanh cua con tro  đến cuối  dong,  ban nhấn  ́ ̣́ ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ­.  Nhân  ­­   để   chon   từ  vị   trí   hiện   hanh  ́ ̣ ̀ Word 2002 cho tính năng chọn các  đoạn   cua con tro cho tới cuối tai liệu. Con muốn chon toan bộ  tai liệu, nhấn   ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ văn bản không liên tiếp, từ đó giúp bạn dễ  ­A hoăc nhấn chuột 3 lần liên tiếp vao lề trai cua văn ban. Cach tốt  ̣ ̀ ́ ̉ ̉ ́ dàng hơn khi làm phần tóm tắt nhất  để  chon một  đoan văn ban tương  đối dai la nhấn vao  đầu đoan văn   ̣ ̣ ̉ ̀̀ ̀ ̣ ban, giữ phim  rồi keo chuột đến cuối đoan muốn chon.  ̉ ́ ́ ̣ ̣ Trong WordPerfect 9 va 10, ban co thể chon một từ bằng cach nhấn  đup vao từ  đo; chon 1 câu bằng cach nhấn chuột 3   ̀ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ lân liên tiếp vao vi tri bất ky trong câu; chon 1  đoan văn ban bằng cach nhấn chuột 4 lần liên tiếp vao vi tri bất ky hoặc   ̀ ̀ ̣́ ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̣́ ̀ nhấn  đup vao lề  trai cua  đoan văn ban.  Để   đanh dấu từ  vi tri hiện hanh cua con tro  đến cuối dong, ban nhấn ­ ́ ̀ ́ ̉ ̣ ̉ ́ ̣́ ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ . Nhân ­­  để  chon từ vi tri hiện hanh cua con tro cho tới cuối tai liệu. Chon toan bộ  tai liệu, ban   ́ ̣ ̣́ ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ nhấn ­A hoặc nhấn chuột 3 lần liên tiếp vao lề  trai cua văn ban; chon một  đoan văn ban dai, nhấn vao  đầu  đoan   ̀ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ̀ ̣ văn ban, giữ phim  rồi keo chuột đến cuối đoan muốn chon.  ̉ ́ ́ ̣ ̣ Thu thuật danh riêng cho Word 2002: Từ  trước tới nay cac phần mềm soan thao văn ban chưa bao giờ  cho phep chon   ̉ ̀ ́ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ nhiều đối tượng không nằm canh nhau để ban thực hiện cac thao tac cắt va dan khi cần thiết. Riêng Word 2002 lam được  ̣ ̣ ́ ́ ̀́ ̀ điêu nay.  ̀ ̀ Đâu tiên chon một khối văn ban theo một trong những cach đa trinh bay ở trên, sau đo ban giữ phim  trong khi thực   ̀ ̣ ̉ ́ ̃̀ ̀ ̣́ ́ hiên chon những đối tượng tiếp theo (cung bằng những thu thuật đa nêu nhưng đương nhiên la không được ap dung cach   ̣ ̣ ̃ ̉ ̃ ̀ ́ ̣ ́ co sử dung đến phim ). Tiếp tuc lam như vậy cho đến khi chon đu cac đối tượng cần thiết. Với khối văn ban đa chon,  ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̉́ ̉ ̃ ̣ ban co thể sao chep rồi dan (paste) vao cac tai liệu khac.  ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́   Đinh dang lai những đoan văn ban xấu xí ̣ ̣ ̣ ̣ ̉   Đây la việc ban gặp hang ngay. Những  đoan văn ban chep từ  trang Web hoặc  ̀ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ cac chương trinh khac khi dan vao tai liệu hay bi lộn xộn về phông chữ, khoang   ́ ̀ ́ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ cach giữa cac dong… noi chung la rất xấu. Word va WordPerfect đều cho phep   ́ ́ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ban chinh lai đinh dang những đoan văn ban nay. ̣ ̉ ̣̣ ̣ ̣ ̉ ̀ Chon đoan văn ban muốn đinh dang, chon Edit.Cut hoặc nhấn ­X để  cắt   ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ va dan vao clipboard. Nếu la Word, trước hết ban phai thiết lập  để  trinh  đơn   ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̉ ̀ Style cua thanh công cu Formatting phai la Normal. Nếu la WordPerfect, chon   ̉ ̣ ̉̀ ̀ ̣ Chọn   Unformatted   Text   trong   hộp    từ   danh   sach   Select   Style.   Chon   Edit.Paste   Special,   nhấn   vao   ́ ̣ ̀ thoại Paste để làm mất định dạng của  Unformatted Text trong hôp thoai Paste Special, OK. Bây giờ   đinh dang xấu xí   ̣ ̣ ̣ ̣ những   đoạn   văn   bản   chép   từ   các  trươc đây đa hoan toan biến mất. Nếu dung Word 2002, công việc con dễ  dang   ́ ̃ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ nguồn bên ngoài hơn nưa: đanh dấu đoan văn ban, chon Clear Formatting trong trinh đơn Style.  ̃ ́ ̣ ̉ ̣ ̀   Han chế số trang cua tai liệu ̣ ̉ ̀ Thinh thoang khi soan thao văn ban ban hay gặp tinh trang la co 1­2 dong bi tran sang trang thứ  2. Đừng vội tim cach cắt   ̉ ̉ ̣ ̉ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀́ ̀ ̣̀ ̀ ́ xen nội dung  để  “co” lai cho vừa 1 trang. Word va WordPerfect  đều cho phep  đinh dang lai tai liệu  để  no chi chiếm số   ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣̀ ́ ̉ trang như ban mong muốn. ̣ Trong Word, chon File.Print Preview, nhấn vao nut Shrink to Fit trên thanh công cu, va nhấn   để  trở  về  man hinh   ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ soan thao. Word se co tai liệu cua ban lai bằng cach giam kich thước phông chữ. Nếu không hai long với kết qua  đat   ̣ ̉ ̃ ̀ ̉ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ̀̀ ̣̉ đươc, ban quay trở  về  trang thai ban  đầu bằng cach nhấn Edit.Undo hoặc ­Z. Trong WordPerfect 9 va 10, chon   ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ Format.Make It Fit. Tai hộp Desired number of pages, ban chon số  trang mong muốn. Nhấn Make It Fit. Không hai long   ̣ ̣ ̣ ̀̀ vơi hinh thức mới, cung chon Edit.Undo hoặc ­Z. ́̀ ̃ ̣  
  4. Kiêu cach cho người sanh điệu ̉ ́ ̀ Nêu không  dung  cac kiểu Heading trong Word la ban  đa  để  lang phi mất   ́ ̀ ́ ̀ ̣ ̃ ̃ ́ nhiều tinh năng hữu ich rồi đo. Sau khi ap dung cac kiểu Heading cho tiêu đề   ́ ́ ́ ́ ̣ ́ Nút Shrink To Fit giúp bạn khống chế  chinh, tiêu đề  phu, ban co thể  xem tổng thể  tai liệu cua minh bằng cach chon   ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ số trang của tài liệu View.Document Map va nhấn vao một tiêu  đề  bất ky  ở  lề  trai  để   đến thẳng   ̀ ̀ ̀ ́ đoan văn ban tương ứng. Cac kiểu Heading con cho phep ban lam muc luc với  ̣ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ chi một vai thao tac: nhấn ­Home để trở về đầu tai liệu, chon Insert.Reference.Index and Tables (trong Word 2002)   ̉ ̀ ́ ̀ ̣ hoăc Insert.Index and Tables (trong tất ca cac phiên ban trước), chon nhan Table of Contents, nhấn OK.  ̣ ̉́ ̉ ̣ ̃ Ban cần chuẩn bi gấp một bai “diễn văn”? Nếu dung Heading cua Word thi hầu như  ban chẳng phai lam gi thêm. Chon   ̣ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̣ ̉̀ ̀ ̣ File.Send To.Microsoft Power Point. Word se tự   động chuyển Heading 1thanh cac slice riêng biệt, va cac Heading 2,   ̃ ̀ ́ ̀́ Heading 3 sang dang gach đầu dong. Chi cần tinh chinh thêm chut it la ban đa co một phần trinh bay tam ổn. ̣ ̣ ̀ ̉ ̉ ́́ ̀ ̣ ̃́ ̀ ̀ ̣ Word con co một phim tắt ban phim cho phep ban dung 3 kiểu Heading  đầu tiên cho  đoan văn ban cua minh. Nhấn   ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ̉ ̉ ̀ ­­1, ­2, hoăc ­3  để  chon kiểu Heading tương  ứng cho tai liệu  đang soan thao.  Để  ap dung kiểu Normal cua  ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ Word, nhân ­­N.  ́   Tao bang nhanh trong trinh soan thao văn ban ̣ ̉ ̀ ̣ ̉ ̉ Trong Word, chen bang vao một đoan tai liệu thật đơn gian nhưng việc chon mau, ke bang một cach thu công lai hơi mất   ̀ ̉ ̀ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̉̉ ́ ̉ ̣ thơi gian. Word co thể giup ban cai thiện tinh trang nay. ̀ ́ ́ ̣ ̉ ̀ ̣ ̀ Sau khi đa thêm đầy đu thông tin vao bang, ban chon Table.Table AutoFormat. Trong hộp thoai Table AutoFormat, chon   ̃ ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ ̣ ̣ môt muc từ  danh sach Format (Word 97 va 2000) hoặc từ  ‘Table style’ (Word 2002). Kết qua se hiển thi trong cửa sổ   ̣ ̣ ́ ̀ ̉̃ ̣ Preview. Ban co thể  lần lượt chon qua những  đinh dang co sẵn bằng cach hoặc la nhấn lên chung, hoặc dung cac phim   ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̀ ́ ́ mui tên lên­xuống. Cac lựa chon khac ma ban chon cung đều xuất hiện trong cửa sổ Preview. Khi đa hai long với một kiểu   ̃ ́ ̣ ́ ̣̀ ̣ ̃ ̃̀̀ nao đo thi nhấn OK (Word 97, 2000) hoặc Apply (Word 2002). ̀ ́̀  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2