Sử dụng đèn flash

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
137
lượt xem
49
download

Sử dụng đèn flash

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc dùng đèn flash để có thể “chủ động về nguồn sáng” cho máy chụp, luôn là yêu cầu cao nhất rồi. Và nếu chúng ta không “khéo vận dụng”, sẽ để lại khá nhiều lỗi, hoặc chất lượng hình ảnh không được như ý, cũng là chuyện bình thường. Vì có một nguyên tắc quan trọng trong lĩnh vực “phối sáng” (lighting), đó là “thêm đèn, thì thêm bóng đổ”, thế nên, khi phải dùng thêm đèn, tốt nhất, chúng ta cần tìm hiểu thật kỹ “khả năng của đèn”, và những “biến dụng” của nó, thì mới có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng đèn flash

  1. S d ng èn flash
  2. Vi c dùng èn flash có th “ch ng v ngu n sáng” cho máy ch p, luôn là yêu c u cao nh t r i. Và n u chúng ta không “khéo v n d ng”, s l i khá nhi u l i, ho c ch t lư ng hình nh không ư c như ý, cũng là chuy n bình thư ng. Vì có m t nguyên t c quan tr ng trong lĩnh v c “ph i sáng” (lighting), ó là “thêm èn, thì thêm bóng ”, th nên, khi ph i dùng thêm èn, t t nh t, chúng ta c n tìm hi u th t k “kh năng c a èn”, và nh ng “bi n d ng” c a nó, thì m i có th phát huy ư c h t nh ng tính ưu vi t c a nó. Thông thư ng, khi ch p trong i u ki n ánh sáng “r t y u”, n “không có ánh sáng”, thì èn flash s là ch o, nghĩa là t c c a máy nên t ngư ng chu n (có th t 1/60-1/250s, tùy máy, và ương nhiên là t máy mode M), và kh u s t theo công su t phát sáng c a èn ( ương nhiên là s ch dùng mode TTL). Và n u ch th ng vùng h u c nh t i quá, cũng nên tr b t sáng i (trên flash compensation, g i t t là +/- èn), và n u h u c nh sáng quá, cũng nên c ng èn thêm chút chút. V i i u ki n ánh sáng trong nhà, ho c nhà hàng, hay h i trư ng, thì i u ki n ch p s v t v hơn khá nhi u, có th t máy mode M hay mode A u ư c, và c n th a i u ki n là “tr s th i ch p v i ánh sáng hi n trư ng s ư c tr b t i t 1 n 2 tr s (EV Compensation)”, chính vì th , c n t ư c kh u “t t nh t”, ta nên quan tâm n vi c ch n ISO ngư ng cao hơn (có th n 800), c t sao có ư c t c tương i an toàn (ít rung nh t, tùy kh năng m i ngư i, k thu t b m máy). Và vì i u ki n ánh sáng t nhiên s
  3. thay i liên t c, nên ta cũng ph i thư ng xuyên quan tâm ny ut t c , luôn có nh ng b c nh “nét”. Khi c n ph i èn i u ki n ánh sáng ngoài tr i, thì khi ho c vì i u ki n ch p “gi a trưa” có th xu t hi n nh ng vùng bóng nơi h c m t, hay vùng dư i c m c a ngư i m u, nhà nhi p nh thư ng dùng thêm èn flash (ho c các lo i h t sáng khác) giúp b sung sáng cho vùng t i ó. Trong trư ng h p này, nên t èn mode M, và s i u khi n “ úng sáng” tùy theo kho ng cách b ng cách ch n t l m t ph n c a công su t t i a c a èn (có th 1/1, ½, ¼, …)và cũng tùy m c “bù sáng” này ngư ng nào, còn do con m t c m nh n c a m i ngư i n a. T c nên t m c “t c ăn èn t i a” (tùy dòng máy, có th là 1/200s, 1/250s hay hơn n a, tùy máy), vì khi ó vi c o sáng, ch n theo sáng c a hi n trư ng s là chính, èn flash s ch là ngu n sáng ph , bù sáng cho vùng t i mà thôi. Tương t như th , khi ch p trong i u ki n “ngư c sáng” ngoài tr i, thì ánh sáng tr i v n là chính, và vi c ch n cư ng sáng c a èn ra m c nào là tùy c m nh n c a m i ngư i, nhưng hay nh t v n là v a gi ư c c m nh n v y u t ngư c sáng, v a có ư c sáng khá t t nơi m t c a ngư i m u. có th v n d ng èn flash ư c t t hơn n a, ngư i ta có th thêm m t s ph ki n g n trư c èn, h u h t là có ư c “hi u ng t n sáng” t t hơn, làm m m ngu n sáng èn, khi n b t c m giác g t nơi m t ngư i m u.
  4. Khá nhi u trư ng h p, khi có ư c i u ki n “tr n nhà th p” (kho ng 3-4m, ho c hơn, tùy kh năng công su t c a èn, và m c a ng kính), thì vi c s d ng hi u ng “ ánh bounce”, s t o ra ư c “ t nhiên r t cao”, m t c m giác g n như không dùng èn flash. ây là m t th pháp mà r t nhi u nhà nhi p nh chuyên nghi p áp d ng, s có s ph i h p ng b , gi a : ISO, kh u ,t c , và công su t phát sáng c a èn (có th mode TTL hay M, là tùy kh năng c m th , ho c thói quen s d ng c a m i ngư i). Thông thư ng, ngư i ta s dùng ISO khá cao, n r t cao (có th là 800, hay 1600, và cá bi t, có th dùng n 3200, nh t là ngày nay, có nh ng máy th h m i, cho phép nâng ISO lên r t cao, mà hình v n khá m n, khi ó, ngư i ta còn có th dùng thêm n 6400), vi c dùng ISO cao, s phát sinh nhi u (ít nhi u tùy dòng máy), nhưng n u b n không có nhu c u phóng nh th t l n n c 50x75cm, thì ch t lư ng hình nh v n s luôn khi n b n hài lòng. Kh u thư ng ư c m khá l n, có th là f5.6 hay 4 (4 thư ng ư c ch n hơn, vì v a áp ng yêu c u ph i sáng, v a cho vùng nh rõ khá t t, v i ng kính góc r ng). T c s ư c ch n, v a t ngư ng t c “an toàn”, v a áp ng sáng -1 c a EV Compensation. Thông thư ng, các nhà nhi p nh v n dùng mode TTL, vì nó v n áp ng r t t t yêu c u “ úng sáng”, ch tr m t s trư ng h p c bi t, ngư i ta s ph i dùng mode M cho èn. Vi c ánh èn bounce thư ng b vư ng m t s tr ng i nho nh , ó là cao c a tr n, sáng c a tr n, và quan tr ng nh t, là “áp s c” c a tr n, hay tư ng, khi ó, c n cân phân “n ng nh ”, gi a sáng èn và sáng t nhiên, quy t nh có nên
  5. “+/- màu” hay không, t t nh t là “không”, tr nh ng trư ng h p có yêu c u th t cao v tính chu n màu c a ch th .
Đồng bộ tài khoản