intTypePromotion=1
ADSENSE

Ánh sáng trong các ảnh chân dung

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

234
lượt xem
104
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mình lược dịch bài này với tiêu đề "Studio Lighting Techniques" của tác giả Chuck McKern để giới thiệu sơ qua khái niệm về ánh sáng trong ảnh chân dung. Tuy tiêu đề nói về ánh sáng trong studio nhưng vẫn có thể sử dụng được khi dùng ánh sáng tự nhiên. Trong ảnh chân dung ánh sáng có thể được sử dụng khéo léo để nhấn mạnh hoặc xóa bớt những điểm khác nhau trên khuôn mặt nhân vật. Sử dụng đèn trong studio, ánh sáng tự nhiên, tấm phản quang, vv. sẽ dễ dàng hơn sử dụng flash...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ánh sáng trong các ảnh chân dung

  1. Ánh sáng trong nh chân dung Mình lư c d ch bài này v i tiêu "Studio Lighting Techniques" c a tác gi Chuck McKern gi i thi u sơ qua khái ni m v ánh sáng trong nh chân dung. Tuy tiêu nói v ánh sáng trong studio nhưng v n có th s d ng ư c khi dùng ánh sáng t nhiên. Trong nh chân dung ánh sáng có th ư c s d ng khéo léo nh n m nh ho c xóa b t nh ng i m khác nhau trên khuôn m t nhân v t. S d ng èn trong studio, ánh sáng t nhiên, t m ph n quang, vv. s d dàng hơn s d ng flash vì b n s nhìn th y hi u qu trư c khi ch p. Có 4 ki u ánh sáng:
  2. - Ki u 1 g i là "Broad Lighting" t c là ngu n sáng chính t v trí chi u sáng phía c a m t c a nhân v t g n v i camera hơn. Ki u chi u sáng này dùng làm cho ngư i có khuôn m t g y trông béo hơn, gi m nét cá tính trên gương m t. - - Ki u th 2 g i là "Short Lighting" khi ngu n sáng r i vào phía bên kia c a m t, ngư c v i ki u Broad. Ki u này thư ng ư c s d ng khi nhân v t có khuôn m t trái xoan trung bình. Ánh sáng ki u này nh n m nh các ư ng cong, nét g gh trên khuôn m t. Các ư ng nét do bóng có th ư c i u ch nh tăng gi m b ng cách s d ng thêm èn fill light có cư ng y u hơn. Ki u chi u sáng h p này có th dùng ngư i m t béo trông g y hơn. - - Ki u th 3 là "Butterfly Lighting" dùng èn chính t phía trư c nhân v t và trên cao r i xu ng, ch nh cao sao cho t o nên bóng c a mũi xu ng phía dư i th ng hàng v i mũi. Cách này phù h p v i ngư i có khuôn m t trái xoan thông thư ng, r t phù h p v i ph n vì nó thư ng t o nên v kiêu sang nhưng l i không h p v i àn ông vì nó làm 2 tai trông có v to hơn. - - Ki u th 4 là ki u "Rembrandt Lighting", t o ra nh ng b c chân dung gi ng tranh Rembrandt b ng cách k t h p short lighting và butterfly lighting. èn chính t cao và r i vào phía m t không quay v máy nh. K thu t này t o m t hình tam giác sáng trên gò má g n camera. HÌnh tam giác sáng c n i u ch nh sao cho ngay dư i m t và không lan xu ng dư i mũi. - èn chính nên t v trí t o m t góc 45 so v i ư ng th ng n i gi a máy nh v i nhân v t và v trí cao hơn nhân v t m t chút. Cách t t nh t ch nh cao èn là nhìn vào bóng c a èn trong m t nhân
  3. v t (catchlights). Bóng c a èn nên v trí gi a 11h v i 1h trên hình tròn c a m t nhân v t. Thông thư ng ngư i ta dùng thêm 1 èn ph (fill light) phía bên kia c a máy nh. èn ph ph i y u hơn èn chính nhi u n u không s b m t hi u qu c a èn chính. Công d ng c a èn ph là làm m m bóng do èn chính t o ra. èn ph cũng ư c s d ng ki m sóat tương ph n. Tăng sáng èn ph làm gi m tương ph n c a nh và ngư c l i. èn ph s thêm vào m t nhân v t bóng c a èn v trí th p hơn bóng c a èn chính. Bóng c a èn ph trong m t nhân v t có h i cho nh vì nó t o c m giác nhân v t có m t ánh nhìn vô hư ng. Vì th sau khi ch p xong thì ph i dùng photoshop xóa cái bóng c a èn ph i. Ngoài ra phó nháy s còn dùng các t m ph n quang và ô i u ch nh thêm m m c a bóng, và k t qu hi u ch nh s th y như t m hình này. Như ã nói v ngh thu t ch p nh chân dung trong nh chân dung - Portrait thì m t t m nh p là k t qu chung c a nh ng hi u bi t v k thu t và s giao c m gi a nhân v t v i ngư i c m máy. Như th có ư c m t t m nh
  4. chân dung p thì ta c n ph i chu n b k lư ng m i phương ti n trư c khi b m máy. Hôm nay NTL mu n trao i v i b n v th lo i nh chân dung ngoài tr i và nh ng i u c n chú ý. a s nh ng ngư i ch p nh "amateur" s d ng lo i máy nh 24x36 ch p nh chân dung, có th là SLR ho c dSLR. Trong lĩnh v c c bi t tinh t này ít có ch cho nh ng lo i máy ki u "Point & Shoot" (m c dù ôi khi có nh ng t m nh chân dung n i ti ng ư c t o nên t lo i máy này). Như th phương ti n o sáng c a b n s là thi t b o sáng g n s n trong máy và lo i ng kính zoom tiêu chu n ki u 28-80mm cũng s là thông d ng. May m n thay v trí tele 80mm, mà các ông kính lo i này thư ng cho nh không th t s c nét, b n l i có trong tay m t chi c ng kính hoàn toàn phù h p ch p nh chân dung y nhé. T t nhiên chi c ng kính lý tư ng nh t dùng cho nh chân dung ngoài tr i v n là m t chi c 85mm f/1,8 hay tương ương như th . Ưu th c a lo i ng kính này là cho phép ta kh ng ch d dàng nét sâu c a trư ng nh (D.O.F) ng th i nó có m t s c nét vô cùng áng n v i phóng i m nh thu ư c cái th n c a nhân v t. kh u ng kính m r ng t i a f/1,8 thì vi c ch nh nét òi h i chính xác cao nhưng bù l i thì phông n n s có lu m r t p. có th gi nguyên ư c ánh sáng không gian xung quanh thì vi c s d ng các t m ph n x (m u tr ng hay ánh b c) xoá i bóng là c n thi t. Các t m ph n x này t o ánh sáng d u hơn ánh sáng c a èn flash ng th i cân b ng ánh sáng c a ti n c nh v i ánh sáng phông n n r t t t. Gi ng như các ngu n sáng khác, các t m ph n x này cho m t ánh sáng r t d u khi nó g n ch th . Ta cũng có th t ư c k t qu tương t khi dùng thi t b làm tán x các tia n ng tr c ti p c a m t tr i. L i th c a lo i thi t b tán x này là nó cho m t ánh sáng v i nhi t m u cao hơn ngay c v i ánh sáng cu i ngày. Bên c nh ó b n không th thi u m t chi c èn flash dùng làm "fill-in" trong trư ng h p ánh sáng ngư c chi u quá m nh. Ánh sáng c a èn c n ph i
  5. ư c th hi n m t cách kín áo nh t mà v n m b o xoá ư c các bóng t i không c n thi t. B n có th dùng các " u ph n x " - Bounce Card - hay "ki u u tán x " - Diffusion Dome. N u như ánh sáng c a èn là quá rõ trên nh thì b n hoàn toàn có th hi u ch nh cư ng sáng c a èn -1/3Ev cho n -1/2Ev. Trong trư ng h p ánh sáng "l nh" thì b n nên dùng thêm m t t m kính l c m u vàng nâu làm gi m i ánh sáng tông màu xanh c a èn. Th lo i nh này có khá nhi u cách th hi n khác nhau như : ch p không dùng èn flash, dùng èn flash nghi p dư, chi u sáng ki u « studio ». N u như b n v n là ngư i ưa thích dùng phim cho th lo i nh ngh thu t này thì t r t lâu k thu t phim âm b n cũng như dương b n ã tt im t nh y cao cho phép ch p nh trong nhà khong dùng èn flash mà v n m b o ch t lư ng. NTL xin ơn c ây hai « lão làng » nhưng ch c ch n kh năng c a chúng v n luôn là « thanh xuân » : phim dương b n Fuji Provia 400F, phim âm b n Fuji Superia X-Tra 800. Chúng ư c nghiên c u tương thích cao nh t v i ki u ánh sáng trong nhà như ánh sáng èn « halogène » và ánh sáng èn vàng ng th i có kh năng hi u ch nh m u s c r t t t. Còn n u như b n là ngư i s d ng k thu t s thì ch c ch n m t chi c dSLR v i ng kính nh y sáng là c n thi t. Các lo i dCam, Bcam có k thu t ch ng rung khi ch p t c ch m cũng hoàn toàn có th s d ng nhưng chúng b r t nhi u h n ch v kh năng thao tác cũng như ch t lư ng nh. Và cho dù b n ch n phim hay k thu t s thì trong i u ki n ánh sáng y u như th b n c n n m t chi c ng kính nh y sáng cho phép m kh u ng kính l n (gi a f/1,4 và f/2,8 ) có th t ư cm tt c ch p c m tay kh dĩ. T t nhiên khi b n m r ng kh u ng kính thì vi c l a ch n i m canh nét là quan tr ng, b n có th t ư c i u này b ng các kinh nghi m th c hành. K thu t s chi m ưu th ây vì nó cho phép b n th nghi m và quan sát ngay k t qu sau ó.
  6. Dùng èn flash nghi p dư g n trên máy s t o nên m t ánh sáng tr c ti p và r t g t, không p cho th lo i nh chân dung trong nhà. B n không có s l a ch n nào khác ngoài vi c làm tán x ánh sáng hay dùng ánh sáng ph n x trên m t b m t có m u tr ng như tr n hay tư ng nhà (lý tư ng hơn n u b n có m t chi c « Bounce Card » - t m d ch là t m ph n x g n trên u c a èn flash). Ki u ánh sáng này r t d u và s h p lý hơn n a n u như b n có th thay i v trí c a èn flash g n trên máy b ng m t dây n i TTL hay m t chi c « nh i » - Slave- không dây và ch ng l a ch n hư ng chi c sáng c n thi t. (K thu t : V i nh ng b n nào ang s d ng dSLR Nikon D70 thì b n thân chi c èn flash g n s n trên máy ã có th làm ch c năng kích ho t m t chi c SB-800 hay SB-600 t xa, không dùng dây d n) Có m t i u quan tr ng c n lưu ý là khi ngu n sáng càng l n thì ánh sáng càng d u, như th b n hãy c g ng t chi c èn flash càng g n i tư ng càng t t và cho èn ph sáng vào m t chi c ô m u tr ng ch ng h n. N u b n mu n có ánh sáng m thì có th dùng m t chi c ô ph n x có m u nhũ vàng. M t chi c kính l c m u vàng nâu cho èn flash gi m b t « l nh » c a ánh sáng 6 500 K (nhi t m u, tính b ng Kenvin) cũng r t h u ích. Lo i èn flash chuyên nghi p dùng trong Studio không h cho ánh sang « l nh » vì chúng ã ư c căn ch nh 5 000 K. Nh ng chi c èn này có cư ng sáng r t m nh và r t ti n d ng khi ta dùng k t h p v i ô ph n x kích thư c l n hay m t chi c « h p chi u sáng » - « une boîte à lumière ». V n cùng chung m t nguyên lý như NTL ã nói n trên ây là b n t ngu n sáng càng g n ch th càng t t. V i lo i èn « torche » có ngu n sáng nh hư ng thì b n nên khép sâu kh u ng kính f/16 (kh u sâu nh t mà không làm tán x hình nh - hi n tư ng « diffraction ») Kh năng hi u ch nh hi n tư ng tán x hình nh c a các ng kính « macro » c bi t có hi u qu khi ch p v i èn flash f/11 – f/16. V y thì chúng ta s b trí các ngu n sáng như th nào?
  7. R t ơn gi n, nó không h ph c t p như b n v n hình dung. Tùy theo s lư ng ngu n sáng mà b n có nhi u cách chi u sáng. N u như b n ch có m t chi c èn flash duy nh t thì ta s dùng cách chi u sáng c nh, mà c th là t flash v phía bên trái 45° so v i ch th , và x lý ph n bóng phía bên ph i b ng m t t m ph n x ánh kim. (M o nh : b n có th vò nát t m gi y nhôm v n dùng gói th c ăn trong nhà b p r i căng nó lên m t t m bìa c ng dùng thay t m ph n x chuyên nghi p t ti n y) Dĩ nhiên là ph n bóng v n còn nhìn th y rõ nhưng nó không còn « t i en » n a khi ta t t m ph n x g n ch th . N u như b n có thêm m t chi c èn flash th 2 t phía sau ch th nh m t o ánh sáng vi n cho mái tóc thì hi u qu s r t b t ng y. (K thu t : b n nên tăng cư ng ánh sáng c a èn này lên +0,5Ev cho n +1Ev và ý xem hi u qu c a nó có quá m nh trên b vai không nhé. V i các b n ang dùng SB-800 thì có th ki m tra hi u qu chi u sáng và bóng trư c khi ch p b ng nút b m trên lưng èn) Tuy nhiên n u ch th co m t mái tóc sáng m u ki u châu Âu thì b n c n hi u ch nh èn –Ev y nhé. N u như b n có thêm chi c èn flash th 3 thì hãy thay th t m ph n x b ng chi c èn này và hi u ch nh cư ng sáng c a nó gi m i t -1/3Ev n -2/3Ev. Trong ki u b trí èn flash này b n có th dùng t m ph n x t phía dư i c a khuôn m t x lý ph n bóng c a hai èn flash c nh. Dĩ nhiên nh ng i u mà chúng ta v a trao i trên ây ch là m t bư c căn b n mà thôi. B n nên th nghi m và tìm ra nh ng v trí m i c a t ng èn flash, không nên ng n ng i th các ki u chi u sáng c áo. Ch ng h n như b n hãy th ph èn flash vào m t chi c ô t v trí cao hơn ch th , 45° v phía trư c ch ng h n. Hay b n th dùng nh ng chi c t m ph n x m u en khi ánh sáng trong Studio r t d u, nó s làm làm m nh hơn các bóng , m t phương pháp hi u qu làm t o kh i cho khuôn m t v i ánh sáng t n.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2