intTypePromotion=1

Sử dụng Internet khi tác nghiệp

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
131
lượt xem
24
download

Sử dụng Internet khi tác nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạng Internet chứa đựng nhiều địa chỉ của các chính phủ, các trường đại học, các công ty, ngân hàng, NGOs, chính đảng, các nhóm chuyên môn như bác sĩ hay luật sư, khách sạn, tiệm bán thú nuôi làm cảnh, các câu lạc bộ của những người có chung sở thích, v.v..lấy thí dụ địa chỉ của Tổ chức Y tế Thế giới (http://www.who.int/home-page/), Ngân hàng Phát Triển Châu Á (http://www.adb.org) và Vietnam Airlines (http://www.vietnamair.com.vn). Có rất nhiều địa chỉ cho ta các tài liệu tham khảo như Tự điển Bách Khoa Anh (Encyclopedia Britannica) (http://www.britannica.com). ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng Internet khi tác nghiệp

  1. S d ng Internet khi tác nghi p M ng Internet ch a ng nhi u a ch c a các chính ph , các trư ng i h c, các công ty, ngân hàng, NGOs, chính ng, các nhóm chuyên môn như bác sĩ hay lu t sư, khách s n, ti m bán thú nuôi làm c nh, các câu l c b c a nh ng ngư i có chung s thích, v.v..l y thí d a ch c a T ch c Y t Th gi i (http://www.who.int/home-page/), Ngân hàng Phát Tri n Châu Á (http://www.adb.org) và Vietnam Airlines (http://www.vietnamair.com.vn). Có r t nhi u a ch cho ta các tài li u tham kh o như T i n Bách Khoa Anh (Encyclopedia Britannica) (http://www.britannica.com). Nhi u cơ quan thông tin có các a ch riêng ch a ng các b n tin và bài v c a h , k c Thông t n xã Vi t Nam (http://www.vnanet.vn), Business Day c a Thái Lan (http://www bday.net), The Associated Press (http://www.wire.ap.org) Cable News Network (CNN) (http://www.cnn.com) và British Broadcasting Corporation (BBC) (http://bbc.co.uk).
  2. Hãy vào xem http://www.onlinenewspapers.com, nơi ây ch a ng a ch c a hàng ngàn t báo trên th gi i. Xin l y m t ví d c th : Sau khi có m t con chó thu c lo i chó d g i là Rottweiler c n ch t m t em bé gái ba tu i t i Bangkok, m t phóng viên c a t The Nation ã vào m ng Internet tìm b i c nh. Phóng viên này nh ó ã có th thêm o n sau ây vào bài vi t gíúp cho c gi hi u vì sao con chó ó ã có th c n ch t ngư i: Chó c lo i Rottweiler có th cao t 60 cm n 65 cm o t vai xu ng và n ng t 43 n 61 kg. Lo i chó này r t kh e so v i vóc dáng c a nó và có th xô ngã m t ngư i l n. a ch trên m ng c a CLB Rottweiler t i Hoa Kỳ nói ó là lý do t i sao h ngh không nên nuôi lo i chó này nơi có ngư i già hay nh ng ngư i th ch t không ư c kh e. Cũng v y, nhi u cơ quan như là các cơ quan chính ph và doanh nghi p ưa tin trên các website c a h . Khi m t chi c tr c thăng lâm n n t i
  3. Vi t Nam khi n cho 7 quân nhân M b thi t m ng, các phóng viên thư ng trú t i Hà N i ã vào m ng Internet l y các tin c p nh t trên a ch c a B Tư L nh M t i Thái Bình Dương t t i Honolulu, Hoa Kỳ. Chìa khóa cho vi c l y ư c tin t c trên h th ng Internet là rút ng n con ư ng tìm ki m c a b n. Thí d , b n v a tham d m t cu c h p báo. B n ph i vi t bài cho k p kỳ h n và c n tìm hi u nhanh chóng xem Vi t Nam và Myanmar gia nh p ASEAN năm nào. B n vào Google b t u tìm. N u tìm b ng t ‘Asean’, b n nh n ư c k t qu là 12 tri u câu tr l i vào th i i m tháng 3/2008. N u nhìn vào danh sách quá l n này, khó có th xác nh ư ng link nào trong s ó s tr l i úng vào câu h i c a b n. Tìm ti p, dùng ba ch ‘Asean’, ‘Myanmar’ và ‘Vietnam’, b n nh n ơc 126.000 câu tr l i, hãy còn quá r ng. Tìm l n th ba, thêm ch th tư ‘gia nh p’,
  4. b n còn ư c 3.490 câu tr l i. Câu u tiên cho b n bi t ngay i u mu n tìm: Vi t Nam gia nh p Asean năm 1995 và Myanmar năm 1997. Cũng gi ng như các công c dò tìm khác, Google cho phép b n xác nh rõ ràng hơn i u b n tìm ki m qua nh ng t ng , ngày tháng, a ch trên m ng, v.v.. (nh n nút Advanced search, help và search tips) T t nhiên, n u b n ã thông th o v các a ch khác nhau trên m ng, b n có th i th ng n nơi trang ch c a Ban Thư ký Asean (http://www.asean.or.id), nơi có tin t c v t t c m i nư c h i viên. E-mail và danh sách tin Dùng e-mail b n có th t câu h i v i các h c gi , viên ch c chính ph , nhân viên các t ch c phi chính ph , và các ngu n tin khác trên kh p th gi i.
  5. Có th d dàng ph ng v n nh ng ngư i này b ng email hơn là các cách khác. H có th xa, hay khó g i i n th ai cũng như khó g p tr c ti p. Các phóng viên chú ý nm tv n c thù nào ó có th ghi tên vào danh sách nh n e-mail thư ng xuyên c a Internet news hay các nhóm chuyên th o lu n v v n ó, g i là "listservs" (d ch v danh sách). Listservs g i e-mail thư ng xuyên n cho các thành viên trong nhóm. Các thư i n t này ch a ng nh ng l i bình lu n c a các thành viên trong nhóm, ho c tin t c và các bài vi t liên quan n tài ó. Ch ng h n, n u b n lưu ý n Campuchia, b n có th ghi danh vào Camnews (qua a ch : http://www.cambodia.org/news/index.html). N u b n quan tâm n Myanmar, hãy ghi danh vào Burmanet (qua a ch : http://www.burmanet.org). Không ph i tr l phí.
  6. Tuy nhiên, hãy coi ch ng... B n ph i c n th n khi dùng các d ki n trên Internet vào bài c a b n, cũng gi ng như khi dùng các ngu n tin khác v y. B n ph i ch c ch n là a ch trên m ng ó có th tin ư c. Nhi u a ch hay trang ch trên m ng Internet ch a ng các tin t c thiên v ho c không úng. M t vài a ch do các ng chính tr hay phe nhóm dùng tuyên truy n cho s nghi p c a h . Các a i m khác trên m ng có th khó tin ch vì chúng không ơc thi t k và thông tin c n th n. Khi dùng e-mail ph ng v n, b n nên ch c ch n r ng b n bi t ai là ngư i tr l i các câu h i c a b n. ng trích t nh ng e-mail qua l i và nh ng l i th o lu n c a các nhóm khác nhau mà không xin phép trư c.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2