intTypePromotion=1

Sử dụng thí nghiệm mô phỏng để tổ chức dạy học phần sinh học tế bào, trung học phổ thông

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
19
lượt xem
1
download

Sử dụng thí nghiệm mô phỏng để tổ chức dạy học phần sinh học tế bào, trung học phổ thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong dạy học, thí nghiệm luôn khẳng định được tính ưu việt. Thí nghiệm vừa thể hiện sắc thái môn học vừa hàm chứa logic biện chứng của vấn đề khoa học. Vì vậy, sử dụng thí nghiệm trong dạy học sẽ là một sự lựa chọn tối ưu. Xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có thể kể đến một số nguyên nhân như: Thời gian tiến hành khá dài, cơ sở vật chất của nhà trường còn hạn chế, khả năng thành công của thí nghiệm không phải lúc nào cũng như mong muốn. Và giải pháp để khắc phục cho các vướng mắc nêu trên đó là sử dụng thí nghiệm mô phỏng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng thí nghiệm mô phỏng để tổ chức dạy học phần sinh học tế bào, trung học phổ thông

SÛà DUÅNG THÑ NGHIÏÅM MÖ<br /> Y HOÅC<br /> PHOÃNG ÀÏÍ<br /> PHÊÌN SINH HOÅC TÏË BAÂO, TRUNG HOÅC<br /> TRÕNH ÀÖNG THÛ* - HOAÂNG THÕ MYÄ LINH**<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi:  25/10/2017; ngaây sûãa chûäa: 15/11/2017; ngaây duyïåt àùng: 16/11/2017.<br /> Abstract:<br />   In teaching  biology,  the experiment  always  confirms  the superiority in simulating  the  practice and  showing the  dia<br /> scientific  issues.  Use  of  experiments  in teaching  is  necessary, but efficiency of  experiments  at schools  has  not  met  the  require<br /> implementation  and poor equipments of  schools. The  article  proposes use  of  simulated  experiments in  teaching Cell Biology as<br /> overcome the  difficulties in teaching  at  schools today.<br /> Keywords:<br />  Simulated experiment, experiment, teaching,  Cell  Biology.<br /> <br /> 1. Àùåt vêën àïì<br /> Theo Alessi vaâ Trollip (1991), mö phoãng àûúåc chia<br /> Àöëi vúái mön <br /> Sinh hoåc, daåy hoåc bùçng thñ nghiïåm laâ möåtthaânh 4 daång chñnh nhû sau [1]:  1) Mö phoãng vêåt lñ<br /> phûúng phaáp maâ caác nhaâ giaáo duåc luön hûúáng àïën. Thöng (Physical simulations): Úàdaång mö phoãng naây, àöëi tûúång<br /> qua hoaåt àöång thñ nghiïåm, hoåc sinh (HS) hiïån thûåc hoáa hay caác hiïån tûúång seä àûúåc biïíu diïîn trïn maân hònh, tûâ<br /> àûúåc nhûäng kiïën thûác lñ thuyïët àaä hoåc, laâm cho nhûäng kiïënàoá giuáp cho ngûúâi sûã duång tòm hiïíu vaâ àiïìu khiïín möåt<br /> thûác trúã nïn thiïët thûåc vaâ gêìn guäi vúái thûåc tiïîn. Àêy laâ con<br /> caách  chuã  àöång; 2)  Mö  phoãng  quaá  trònh  (Process<br /> àûúâng ngùæn nhêët àïí chuyïín tûâ hoåc têåp thuå àöång sang hoåcsimulations): Daång naây àïí mö phoãng caác quaá trònh diïîn<br /> têåp tñch cûåc. Àùåc biïåt, khi àûúåc tûå mònh tiïën haânh caác thñ<br /> ra trong tûå nhiïn hoùåc quaá nhanh hoùåc quaá chêåm. Qua<br /> nghiïåm, HS coá cú höåi khaám phaá ra chñnh nhûäng “khaám phaá”<br /> àoá, ngûúâi hoåc coá thïí chuã àöång àiïìu khiïín caác thöng söë<br /> cuãa caác nhaâ khoa hoåc. Cuâng vúái suy nghô tòm toâi baãn chêët<br /> àïí coá kïët quaã nhanh choáng; 3) Mö phoãng tiïën trònh<br /> cuãa caác sûå vêåt, hiïån tûúång giuáp cho HS coá nhûäng hiïíu biïët<br /> (Procedural simulations): Daång mö phoãng loaåi naây hûúáng<br /> sêu sùæc vaâ àêìy àuã vïì caác vêën àïì Sinh hoåc. Trong phêìn Sinh<br /> dêîn caác bûúác möåt caách liïn tuåc, phuâ húåp àïí thûåc hiïån<br /> hoåc tïë baâo, HS àûúåc tiïëp cêån vúái nhûäng vêën àïì, hiïån tûúång<br /> 4) Mö phoãng tònh huöëng (Situational<br /> vaâ quaá trònh liïn quan vúái àúâi söëng. Vò vêåy, nïëu khöng minh möåt tiïën trònh cuå thïí; <br /> simulations): Àêy laâ möåt daång àùåc biïåt cuãa mö phoãng<br /> hoåa bùçng caác thñ nghiïåm thò kiïën thûác vêîn mang tñnh haân<br /> lêm, khoá hiïíu. Bïn caånh àoá, nïëu sûã duång thñ nghiïåm thêåt tiïën trònh. Daång mö phoãng naây nhùçm àûa ra cho ngûúâi<br /> hoåc nhûäng tònh huöëng khaác nhau vaâ khuyïën khñch ngûúâi<br /> xeát vïì mùåt baãn chêët laâ töëi ûu nhûng àïí töí chûác daåy hoåc hiïåu<br /> hoåc nöî lûåc àïí giaãi quyïët tònh huöëng.<br /> quaã thò coân nhiïìu trúã ngaåi vaâ sûã duång thñ nghiïåm mö phoãng<br /> Nhû vêåy, mö phoãng àem laåi nhiïìu giaá trõ daåy hoåc, trong<br /> (TNMP) laâ möåt giaãi phaáp thay thïë phuâ húåp.<br /> àoá TNMP seä minh hoåa àûúåc möåt caách khaá troån veån vïì<br /> 2. Nöåi dung<br /> nhûäng thñ nghiïåm cuãa caác nhaâ khoa hoåc ài trûúác hoùåc mö<br /> 2. 1. Mö phoãng vaâ TNMP<br /> 2.1.1. Mö phoãng<br /> phoãng laåi caác hiïån tûúång hay quaá trònh söëng maâ thñ nghiïåm<br /> Theo Alessi vaâ Trollip, mö phoãng laâ möåt kô thuêåt nhùçm thêåt khöng thïí thûåc hiïån àûúåc hay nïëu àûúåc thò cuäng rêët khoá<br /> chó ra àûúåc nhûäng khña caånh khaác nhau cuãa thïë giúái bùçng coá thïí tû duy trûåc tiïëp bùçng caác giaác quan.<br /> caách bùæt chûúác hoùåc lùåp laåi noá. Mö phoãng cuäng coá thïí laâ laâm<br /> Trong quaá trònh daåy hoåc, tuây vaâo muåc àñch khaác nhau àïí<br /> àún giaãn hoáa thûåc tïë bùçng caách loaåi boã hoùåc thay àöíi möåt vaâi<br /> vêån duång möåt caách linh hoaåt tûâng daång mö phoãng nïu trïn<br /> yïëu töë giuáp cho ngûúâi hoåc coá thïí hiïíu roä caác hiïån tûúång<br /> sao cho àaåt hiïåu quaã töëi ûu.<br /> nhùçm kiïím soaát hoùåc taåo ra caác tònh huöëng khaác nhau [1].<br /> 2.1.2. Thñ nghiïåm mö phoãng:<br /> Theo Gagneá (1962), mö phoãng àûúåc xem nhû laâ möåt<br /> - TNMP laâ möåt hïå thöëng thñ nghiïåm phûác taåp àûúåc sûã<br /> cöng cuå giaãng daåy trong àoá nhûäng yïëu töë khöng mong duång àïí bùæt chûúác theo möåt hïå thöëng àiïín hònh naâo àoá.<br /> muöën cuãa tònh huöëng thûåc tïë seä àûúåc loaåi boã nhùçm àaåt àûúåc<br /> Hoùåc cuäng coá thïí àûúåc thiïët kïë tûâ nhûäng mö hònh àún giaãn<br /> kïët quaã hoåc têåp theo àuáng muåc tiïu àaä àïì ra [2].<br /> àïí bùæt chûúác vúái caác hïå thöëng phûác taåp [3].<br /> Theo Simmson, Thompson vaâ Hargrave (1996), mö<br /> phoãng laâ möåt àaåi diïån hoùåc mö hònh mêîu minh hoåa vïì caác* Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm - Àaåi hoåc Huïë<br /> sûå kiïån, àöëi tûúång hoùåc hiïån tûúång trong thïë giúái thûåc [3].**Hoåc viïn Cao hoåc K24, Trûúâng Àaåi hoåc Sû phaåm - Àaåi<br /> <br /> 36<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 420<br /> <br /> (kò 2 - 12/2017)<br /> <br /> 2.2.QuytrònhsûãduångTNMPtrongdaåyhoåcúãtrûúâng<br /> Theo àõnh nghôa naây, baãn chêët cuãa mö phoãng khöng<br /> trung hoåc phöí thöng<br /> phaãi laâ möåt thñ nghiïåm thêåt hoùåc thay àöíi möåt hïå thöëng<br /> thûåc hay cuäng khöng phaãi laâ mö hònh mêîu. Àöëi vúái TNMP, 2.2.1. Quy trònh sûã duång:<br /> caác mö hònh àûúåc goáp nhùåt tûâ nhûäng thöng tin maâ hïå - Bûúác 1. Nghiïn cûáu nöåi dung chûúng trònh mön hoåc<br /> thöëng quan têm vaâ sau àoá phaát triïín thaânh caác phûúng vaâ baâi hoåc, àùåc biïåt laâ kiïën thûác cuå thïí àïí triïín khai vaâ vêån<br /> duång TNMP: Trong bûúác naây, GV cêìn hiïíu roä nöåi dung<br /> trònh vaâ thuêåt toaán àïí mö phoãng theo hïå thöëng.<br /> Nhû vêåy, TNMP àûúåc hiïíu laâ caác thñ nghiïåm àûúåc thiïët chûúng trònh, võ trñ cuãa baâi hoåc vaâ muåc tiïu cêìn àaåt àïí coá kïë<br /> kïë vaâ xêy dûång daânh cho möåt thûã nghiïåm hay quan saát àùåc hoaåch triïín khai vïì mùåt kiïën thûác cuäng nhû kô nùng möåt<br /> biïåt maâ khi tiïën haânh thñ nghiïåm trïn caác àöëi tûúång mö caách phuâ húåp.<br /> phoãng àoá seä thu àûúåc kïët quaã phuâ húåp vúái caác quy luêåt nhû - Bûúác 2. Tuyïín choån thñ nghiïåm liïn quan àïën nöåi<br /> trong thñ nghiïåm thêåt. Do vêåy, khi sûã duång daång thñ nghiïåm dung baâi hoåc: Àêy laâ bûúác rêët quan troång. Thñ nghiïåm àûúåc<br /> naây HS dïî daâng khaám phaá àûúåc nhûäng thuöåc tñnh hay caác lûåa choån phaãi thoãa maän nöåi dung baâi hoåc nhûng àöìng thúâi<br /> cuäng phuâ húåp vúái trònh àöå nhêån thûác cuãa ngûúâi hoåc. Bïn<br /> möëi quan hïå giûäa caác àöëi tûúång.<br /> Dûåa trïn quan àiïím phên loaåi mö phoãng cuãa möåt söë taác caånh àoá, cêìn xem xeát vïì mùåt chêët lûúång, tñnh thêím mô vaâ<br /> giaã thò TNMP àûúåc sûã duång trong daåy hoåc phêìn Sinh hoåc tïëyïëu töë thúâi gian.<br /> baâo chuã yïëu laâ mö phoãng quaá trònh. Caác TNMP àûúåc sûã - Bûúác 3. Biïn têåp laåi thñ nghiïåm phuâ húåp vúái muåc àñch<br /> sûã duång: GV cêìn coá sûå gia cöng vïì mùåt khoa hoåc vaâ sû<br /> duång trong nöåi dung naây coân coá giaá trõ mö taã laåi möåt caách<br /> phaåm möåt caách cöng phu. Thñ nghiïåm cuäng coá thïí chónh<br /> chên xaác caác quaá trònh, hiïån tûúång hay cú chïë sinh hoåc úã<br /> sûãa sao cho phuâ húåp vúái nöåi dung baâi hoåc vaâ yá tûúãng cuãa<br /> cêëp tïë baâo vaâ têët nhiïn úã cêëp àöå naây HS khoá coá thïí tû duy<br /> GV. Bïn caånh àoá, cêìn coá sûå chuêín bõ kõch baãn möåt caách roä<br /> trûåc tiïëp àûúåc bùçng caác giaác quan. Àêy chñnh laâ giaá trõ daåy<br /> raâng vaâ cuå thïí cho tûâng cöng àoaån khi sûã duång TNMP.<br /> hoåc maâ TNMP mang laåi.<br /> - Bûúác 4. Àûa thñ nghiïåm vaâo baâi hoåc vaâ töí chûác hoaåt<br /> - Àùåc àiïím cuãa TNMP:<br /> àöång nhêån thûác cho HS: GV tiïën haânh töí chûác hoaåt àöång<br /> + TNMP coá thïí sûã duång trong caác khêu khaác nhau cuãa<br /> daåy hoåc trïn cú súã thñ nghiïåm àaä àûúåc gia cöng. Tuây vaâo<br /> quaá trònh daåy hoåc. Tûâ àoá, taåo àûúåc sûå hûáng thuá trong quaá<br /> muåc àñch sûã duång àïí coá sûå kïët húåp möåt caách linh hoaåt giûäa<br /> trònh hoåc têåp, àöìng thúâi thoãa maän nhu cêìu tòm toâi, khaám phaá<br /> thñ nghiïåm vúái caác biïån phaáp daåy hoåc sao cho hoaåt àöång<br /> cuãa HS;<br /> nhêån thûác cuãa HS àaåt hiïåu quaã töëi ûu.<br /> + TNMP coá thïí co giaän vïì thúâi gian tuây vaâo muåc àñch sûã 2.2.2. Vñ duå minh hoåa:<br /> duång cuäng nhû tiïën trònh töí chûác daåy hoåc cuãa giaáo viïn - Sûã duång TNMP trong khêu nghiïn cûáu nöåi dung<br /> (GV). Trong thñ nghiïåm thêåt, coá caác quaá trònh diïîn ra haâng baâi hoåc:<br /> giúâ múái thïí hiïån roä nhûng trong TNMP coá thïí chó cêìn vaâi Sau àêy laâ vñ duå minh hoåa cho quy trònh sûã duång TNMP<br /> chuåc giêy. Ngûúåc laåi, coá hiïån tûúång chó diïîn ra trong vaâi giêy vïì quaá trònh thêím thêëu qua maâng sinh chêët khi daåy baâi: <br /> “Sûå<br /> nhûng trong TNMP laåi coá thïí chêåm laåi túái haâng phuát nïn dïî vêån chuyïín caác chêët qua maâng sinh chêët” (Sinh hoåc 10 ).<br /> daâng quan saát.<br /> Bûúác 1. Nghiïn cûáu nöåi dung baâi hoåc coá thïí thêëy, thñ<br /> + TNMP giuáp GV sûã duång möåt caách chuã àöång vaâ àöëi vúái<br /> nghiïåm nghiïn cûáu tñnh thêëm úã tïë baâo quaã trûáng laâ thoãa<br /> HS thò rêët thuêån tiïån vò khöng phaãi vaâo phoâng thñ nghiïåm.maän yïu cêìu.<br /> Caác thñ nghiïåm coá thïí thûåc hiïån ngay trïn lúáp hoåc, trong<br /> Bûúác 2. Thñ nghiïåm àûúåc tuyïín choån liïn quan àïën nöåi<br /> thúâi gian hoåc, ngoaåi khoáa hoùåc úã nhaâ.<br /> dung baâi hoåc àûúåc tiïën haânh nhû sau:<br /> + TNMP goáp phêìn giuáp phaát triïín tû duy saáng taåo vaâ<br /> Àùåt 3 quaã trûáng vaâo cöëc. Àöí dung dõch axit axetic<br /> logic biïån chûáng.<br /> 5% (giêëm trùæng) sao cho ngêåp hïët bïì mùåt möîi quaã trûáng<br /> + TNMP coá tñnh trûåc quan, dïî quan saát nïn hiïåu quaã vaâ àïí trong 24 giúâ. Nheå nhaâng giûä trûáng trong l<br /> i, àöí giêëm<br /> sû phaåm cao.<br /> cuä ra thay bùçng giêëm tûúi. Sau àoá, tiïëp tuåc àïí trong 24<br /> + TNMP khöng mêët nhiïìu thúâi gian chuêín bõ nhû khi giúâ. Lùåp laåi quaá trònh naây cho àïën khi voã trûáng àûúåc tan<br /> thûåc hiïån caác thñ nghiïåm úã phoâng thñ nghiïåm. Têët caã caác thñ<br /> hoaân toaân vaâ chó coân maâng tïë baâo. Quaá trònh naây mêët tûâ<br /> nghiïåm àïìu àaãm baão thaânh cöng cuäng nhû àaãm baão vïì 5-7 ngaây. Lêëy 3 quaã trûáng ra khoãi giêëm, rûãa saåch lúáp voã<br /> mùåt kiïën thûác.<br /> trûáng bùçng nûúác. Àùåt 3 quaã trûáng khöng voã trïn àôa.<br /> + TNMP khùæc phuåc àûúåc àiïìu kiïån thiïëu trang thiïët bõ Tiïëp tuåc cho 3 quaã trûáng vaâo 3 cöëc chûáa 150ml dung<br /> thñ nghiïåm hoùåc phaãi sûã duång àïën caác thiïët bõ thñ nghiïåmdõch coá möi trûúâng khaác nhau: dung dõch nhûúåc trûúng<br /> àùæt tiïìn, dïî hoãng; caác thñ nghiïåm nguy hiïím; caác thñ nghiïåm (nûúác); àùèng trûúng (àûúâng 5%); ûu trûúng (dung dõch<br /> rêët khoá thûåc hiïån thaânh cöng; caác thñ nghiïåm diïîn ra trong rú miïång treã em). Àêy laâ thñ nghiïåm phuâ húåp vúái nöåi<br /> thúâi gian daâi...<br /> dung baâi hoåc.<br /> <br /> (kò 2 - 12/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 420 37<br /> <br /> Bûúác 3. Àöëi vúái thñ nghiïåm nïu trïn, xeát vïì mùåt thúâi<br /> - Lêëy chai coá miïång röång, miïång chai àûúåc àêåy bùçng<br /> gian laâ rêët khoá khaã thi. Nïn giaãi phaáp thay thïë bùçng caách sûãmöåt nùæp laâm bùçng cao su (hoùåc xöëp), chia nùæp chai ra laâm<br /> duång TNMP (xem hònh 1 vaâ hònh 2).<br /> hai phêìn bùçng nhau. Cho vaâo trong chai möåt ñt dung dõch<br /> Trong 2 TNMP, coá thïí thêëy, thñ nghiïåm úã <br /> hònh 1 minh KOH. Lêëy möåt chêåu cêy àaä àûúåc giûä trong boáng töëi ñt nhêët<br /> hoåa cho quaá trònh thêím thêëu, thñ nghiïåm úã <br /> hònh 2 minh hoåa trong 48 giúâ. Sûã duång möåt laá cuãa cêy naây bùçng caách eáp giûäa<br /> cho 3 möi trûúâng (àùèng trûúng, nhûúåc trûúng vaâ ûu trûúng).<br /> hai nûãa cuãa nùæp chai àïí möåt nûãa laá vêîn coân trong chai vaâ<br /> Vò vêåy, sûã duång TNMP nhû úã <br /> hònh 1 vaâ hònh 2 àïí töí chûác möåt nûãa khaác bïn ngoaâi chai, àúä chai naây bùçng möåt caái giaá.<br /> daåy hoåc cho baâi hoåc nïu trïn laâ hoaân toaân phuâ húåp.<br /> - Duâng saáp noáng chaãy böi quanh nùæp àïí khöng khñ bïn<br /> ngoaâi khöng thïí vaâo trong chai. Sau àoá àùåt ngoaâi aánh saáng<br /> mùåt trúâi àïí quang húåp.<br /> - Sau vaâi giúâ tiïën haânh kiïím tra tinh böåt bùçng caách<br /> nhuáng vaâo dung dõch iöët. Phêìn laá bïn trong khöng chuyïín<br /> sang maâu xanh àen.<br /> - CO 2 trong chai àûúåc hêëp thuå búãi dung dõch KOH. Khi<br /> khöng coá CO2, quang húåp khöng xaãy ra nïn tinh böåt khöng<br /> àûúåc taåo thaânh. Phêìn laá bïn ngoaâi chai seä nhêån àûúåc têët caã<br /> caác yïëu töë cêìn thiïët cho quang húåp vaâ quang húåp àaä diïîn ra<br /> (a)<br />           (b)<br /> nïn phêìn laá naây taåo thaânh tinh böåt àöìng thúâi chuyïín sang<br /> Hònh 1. TNMP tñnh thêëm úã tïë baâo cuãa quaã trûáng<br /> maâu xanh khi thûã vúái dung dõch iöët.<br /> a. Nûúác vêån chuyïín tûâ bïn ngoaâi vaâo trong qua maâng<br /> - Ngoaâi ra, phêìn laá bõ eáp giûäa hai nûãa cuãa nuát khöng<br /> tïë baâo cuãa quaã trûáng<br /> nhêån àûúåc aánh saáng. Vò vêåy, khöng xaãy ra quaá trònh quang<br />  b. AÁp suêët ngùn khöng cho nûúác khuïëch taán qua maâng húåp. Vaâ phêìn naây cuäng khöng cho kïët quaã kiïím tra tinh<br /> tïë baâo cuãa quaã trûáng<br /> böåt dûúng.<br /> (Nguöìn: <br /> plantbiologyblog.wordpress.com/2013/07/29/<br /> diffusion-and-osmosis/)<br /> KOH<br /> KOH<br /> a<br /> <br />     a. Àùèng trûúng         b. Nhûúåc trûúng            c. Ûu trûúng<br /> Hònh 2. Thñ nghiïåm sûå thêím thêëu úã tïë baâo höìng cêìu<br /> (Nguöìn:  http://stevegallik.org/cellbiologyolm_Ex04  _P02.  html)<br /> <br /> c<br /> <br /> b<br /> <br /> d<br /> <br /> Bûúác 4. Thöng qua thñ nghiïåm, GV tiïën haânh töí chûác<br /> caác hoaåt àöång nhêån thûác cho HS àïí hònh thaânh caác khaái<br /> niïåm nhû: thêím thêëu, vêån chuyïín thuå àöång, àùèng trûúng, e<br /> f<br /> nhûúåc trûúng vaâ ûu trûúng. Trong quaá trònh töí chûác hoaåt<br /> àöång daåy hoåc, GV kïët húåp giûäa mö taã thñ nghiïåm vúái hïå<br /> Hònh 3. Thñ nghiïåm chûáng minh vai troâ cuãa CO2  vaâ aánh saáng<br /> thöëng cêu hoãi dêîn dùæt vaâ töí chûác thaão luêån.<br /> trong quaá trònh quang  húåp cuãa Moll<br /> a. Chai vaâ nùæp chai àûúåc chia hai phêìn bùçng nhau; b. Laá<br /> - Sûã duång TNMP àïí cuãng cöë kiïën thûác:<br /> Sau àêy laâ vñ duå minh hoåa cho quy trònh sûã duång cuãa cêy àûúåc keåp giûäa hai nûäa cuãa nùæp chai; c. Böi saáp quanh<br /> TNMP àïí cuãng cöë kiïën thûác khi daåy baâi: <br /> “Quang húåp” nùæp chai; d. Àïí ngoaâi aánh saáng; e. Kiïím tra tinh böåt.<br /> (Sinh hoåc 10 ).<br /> (Nguöìn:http://www.yourarticlelibrary.com/experiments/<br /> Bûúác 1. Sau khi nghiïn cûáu nöåi dung baâi hoåc, coá thïí thêëy photosynthesis-experiments/top-10-experiments-onthñ nghiïåm chûáng minh vai troâ cuãa CO2 vaâ aánh saáng trong quaá photosynthesis-with-diagra)<br /> trònh quang húåp cuãa Moll laâ phuâ húåp vúái muåc àñch sûã duång. Bûúác 3. Xeát möåt söë thñ nghiïåm thêåt coá thïí thêëy rùçng coá<br /> Bûúác 2. Thñ nghiïåm cuãa Moll àûúåc tiïën haânh nhû sau khaá nhiïìu thñ nghiïåm chûáng minh cho vai troâ cuãa aánh saáng,<br /> (hònh 3):<br /> CO 2 àöëi vúái quaá trònh quang húåp. Tuy nhiïn, yïëu töë thúâi gian<br /> <br /> 38<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 420<br /> <br /> (kò 2 - 12/2017)<br /> <br /> khöng cho pheáp. Vò vêåy, sûã duång thñ nghiïåm cuãa Moll àïí Taâi liïåu tham khaão<br /> cuãng cöë baâi hoåc laâ möåt sûå choån lûåa phuâ húåp.<br /> [1]  Alessi,  S.M.,  Trollip,  S.R.,  (1991).  Computer Bûúác 4. Trong quaá trònh töí chûác hoaåt àöång daåy hoåc,based instruction: Methods and development,<br /> GV tiïën haânh mö taã thñ nghiïåm thöng qua hònh veä (hònh 3), Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.<br /> àöìng thúâi taåo nïn caác tònh huöëng hoùåc hïå thöëng cêu hoãi àïí [2]  Sami  Sahin  (2006),  Computer simulations in<br /> science education in science education: Implications<br /> thaão luêån. Sau àêy laâ möåt söë cêu hoãi gúåi yá:<br /> + Dung dõch KOH àûúåc cho vaâo chai nhùçm muåc for Distance Education , ISSN 1302-6488 Volume: 7<br /> Number:  4  Article:  12,  Gazi  University  Ankara,<br /> àñch gò?<br /> + Dûå àoaán hiïån tûúång xaãy ra bïn trong chai thñ nghiïåm. Turkey.<br /> [3]  Thompson,  A.,  Simonson,  M.,  &  Hargrave,  C.<br /> + Taåi sao phêìn laá bïn trong chai khöng coá maâu xanh<br /> (1996).  Educational technology: A review of the<br /> àen vaâ laá bïn ngoaâi chuyïín sang maâu xanh àen khi thûã<br /> research, 2 nd ed.  Washington, DC: Association for<br /> bùçng iöët?<br /> + Taåi sao phêìn laá bõ keåp giûäa nùæp cuäng khöng bõ chuyïínEducational Communications and Technology.<br /> [4] Bransford, J. D., Brown, A. L., and Cocking. R. R.<br /> thaânh maâu xanh àen khi thûã bùçng iöët?<br /> (Eds.)  (2000).  How People Learn: Brain, mind<br /> + Thñ nghiïåm trïn chûáng minh àiïìu gò?<br /> experience and school. Washington,  D.C:  National<br /> Nhû vêåy, thöng qua thñ nghiïåm kiïën thûác baâi hoåc seä<br /> Academy Press.).<br /> àûúåc cuãng cöë. Tûâ àoá, giuáp HS seä hiïíu roä hún baãn chêët cuãa<br /> [5] Steven L. Peck (2004). Simulation as experiment:<br /> quaá trònh quang húåp vaâ möåt lêìn nûäa khùèng àõnh àûúåc vai troâ<br /> a philosophical reassessment for biological<br /> cuãa CO2 vaâ aánh saáng àöëi vúái quaá trònh quang húåp.<br /> modeling.  Volume  19.  Issue  10,  p  530-534,<br /> 3. Kïët luêån<br /> Department of Integrative Biology, Brigham Young<br /> Sûã duång TNMP laâ biïån phaáp hûäu hiïåu khùæc phuåc àûúåc<br /> University, Provo, UT 84602, USA.<br /> nhûäng haån chïë maâ thñ nghiïåm thêåt khöng thûåc hiïån àûúåc laâ[6]  The  National  Commission  for  the  Teaching  of<br /> möåt giaãi phaáp töëi ûu. Tûâ àoá, laâm phaá vúä ài quan àiïím maâ<br /> Biology  (1986).  Teachers’ Handbook of Biology<br /> bêëy lêu nay GV thûúâng xem laâ “raâo caãn” khi noái àïën viïåc sûãPracticals for Leaving Certificate Classes , Royal Irish<br /> duång thñ nghiïåm vaâo daåy hoåc. Vaâ möåt khi “raâo caãn” àaä àûúåc<br /> Academy.<br /> àêíy luâi thò TNMP seä trúã thaânh möåt cöng cuå linh hoaåt cho[7]  Trêìn  Vùn  Thaånh  (2009). <br /> Sûã duång phöëi húåp thñ<br /> ngûúâi daåy lêîn caã ngûúâi hoåc trïn con àûúâng khaám phaá khoa nghiïåm thûåc vúái thñ nghiïåm mö phoãng trong daåy hoåc<br /> hoåc trong Sinh hoåc noái riïng cuäng nhû caác mön hoåc thûåc quang hoåc (Vêåt lñ . 9)Taåp  chñ  Giaáo  duåc,  söë  209,<br /> tr 55-56.<br /> nghiïåm noái chung. <br /> <br /> THÏÍ LÏå ÀÙNG BAÂI BAÁO KHOA HOÅC<br /> <br /> 1. Baâi gûãi àùng trïn Taåp chñ Giaáo duåc chûa vaâ khöng gûãi àùng trïn caác saách,<br /> tûå nhû sau: Tïn taác giaã (tïn caác taác giaã caách nhau búãi dêëu gaåch ngang)(nùm x<br /> baãn). <br /> Tïn taâi liïåu tham khaão<br />  (in nghiïng). Tïn nhaâ xuêët baãn.<br /> baáo, taåp chñ khaác. Taåp chñ khöng nhêån àùng caác baâi àaä àùng trïn nhûäng êën phêím<br /> khaác vaâ khöng traã laåi caác baâi khöng àûúåc àùng.<br /> Chùèng haån nhû sau:<br /> 2. Baâi viïët àûúåc trònh baây theo trònh tûå nhû sau: <br /> toám tùæt <br /> (yá tûúãng vaâ nöåi<br /> [1] Nguyïîn Xuên Bònh (2011). <br /> Vêën àïì tûå hoåc cuãa sinh viïn nùm thûá nhêët<br /> dung baâi baáo, toám tùæt bùçng tiïëng Viïåt vaâ tiïëng Anh, bao göìm caã tïn baâi baáo,<br /> Trûúâng Cao àùèng Y tïë Haâ Nöåi hiïån nay<br /> . Taåp chñ Giaáo duåc, söë 270, tr 57-59.<br /> khöng quaá 200 tûâ); <br /> tûâ khoáa <br /> (bùçng tiïëng Viïåt vaâ tiïëng Anh); <br /> múã àêìu <br /> (toám tùæt [2] Àöî Hûäu Chêu (1985). <br /> Tûâ vûång - ngûä nghôa tiïëng Viïåt<br /> . NXB Giaáo duåc.<br /> tònh traång nghiïn cûáu trong nûúác vaâ thïë giúái, tñnh thúâi sûå cuãa vêën àïì nghiïn<br /> [3] Trêìn Thõ Quöëc Minh (1996). <br /> Phên tñch têm lñ tònh huöëng coá vêën àïì trong<br /> cûáu,...); <br /> nöåi dung baâi baáo <br /> (trònh baây vïì phûúng phaáp nghiïn cûáu, phûúng tiïån<br /> möëi quan hïå giûäa giaáo viïn vaâ treã mêîu giaáo<br /> . Luêån aán tiïën sô. Trûúâng Àaåi hoåc Sû<br /> nghiïn cûáu, àöëi tûúång nghiïn cûáu, kïët quaã nghiïn cûáu vaâ thaão luêån,...);<br /> phaåm Haâ Nöåi.<br /> kïët luêån vaâ thaão luêån<br /> ; taâi liïåu tham khaão<br /> .<br /> [4] Lesh, R - Caylor, B (2007). <br /> Modeling as application versus modeling as<br /> 3. Baâi gûãi àùng khöng quaá 5.000 tûâ, duâng font chûä Times New Roman,<br /> a way to create mathematics<br /> . International Journal of Computers for Mathematical<br /> cúä chûä 14, khöí A4 vaâ khöng quaá 10 trang (coá thïí gûãi baãn mïìm daång file word<br /> Learning, 12, pp. 173-194.<br /> vaâ keâm baãn in); cöng thûác toaán coá thïí duâng phêìn mïìm Mathtype, cöng thûác<br /> [5]  Van  de  Walle,  J.  A  (2004). <br /> Elemantary  and  middle  school<br /> hoáa hoåc coá thïí duâng phêìn mïìm ACD/Chem Sketch hoùåc Science Helper for<br /> mathematics: Teaching developmentally<br /> . Pearson Education Publisher.<br /> Word; hònh veä roä raâng, àaánh söë thûá tûå vaâ tïn hònh veä phña dûúái hònh veä; baãng,<br /> 5. Hoå vaâ tïn, hoåc võ, chûác danh khoa hoåc, núi cöng taác, email vaâ söë<br />  àiïån<br /> biïíu roä raâng, àaánh söë thûá tûå vaâ tïn baãng, biïíu phña trïn; tïn riïng ngûúâi, àõa<br /> thoaåi cuãa taác giaã cêìn àûúåc ghi úã àêìu baâi viïët, sau tïn baâi baáo.<br /> phûúng, thuêåt ngûä tiïëng nûúác ngoaâi àïí nguyïn veån, khöng phiïn êm sang tiïëng<br /> 6. Baâi viïët xin gûãi vïì Toâa soaån theo àõa chó: Söë 04, Trõnh Hoaâi Àûác, Àö<br /> Viïåt; caác àoaån trñch dêîn trong baâi àïí trong ngoùåc keáp, in nghiïng.<br /> Àa, Haâ Nöåi hoùåc qua thû àiïån tûã: <br /> tapchigiaoduc@moet.edu.vn<br /> .<br /> 4. Taâi liïåu tham khaão àïí úã cuöëi baâi coá àaánh söë theo thûá tûå trñch dêîn; coá trònh<br /> <br /> (kò 2 - 12/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 420 39<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2