intTypePromotion=1

SỰ PHIÊN MÃ rRNA TRONG HẠCH NHÂN (TRITURUS VIRIDENS)

Chia sẻ: Đặng Thị Bích Trâm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
87
lượt xem
14
download

SỰ PHIÊN MÃ rRNA TRONG HẠCH NHÂN (TRITURUS VIRIDENS)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ENZYME LÕI (CORE) α: (1) Kết nối hình thành enzyme, (2) Nhận biết promoter, (3) Liên kết một số nhân tố hoạt hóa ββ’ : tâm hoạt động ; β liên kết với DNA khuôn, RNA đang tổng hợp và ribonucleotide 2. NHÂN TỐ σ : Đảm bảo tính đặc hiệu promoter : (1) giảm ái lực RNA pol-trình tự DNA bất kỳ, (2) tăng ái lực RNA pol-promoter

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SỰ PHIÊN MÃ rRNA TRONG HẠCH NHÂN (TRITURUS VIRIDENS)

 1. SÖÏ PHIEÂN MAÕ rRNA TRONG HAÏCH NHAÂN (TRITURUS VIRIDENS) 1
 2. QUAÙ TRÌNH PHIEÂN MAÕ Chieàu phieân maõ : 5’-3’ Maïch khuoân do promoter quyeát ñònh Caùc thaønh phaàn tham gia phieân maõ : 1. Enzyme RNA polymerase 2. Promoter Quaù trình phieân maõ : 1. Khôûi ñaàu 2. Keùo daøi 3. Keát thuùc 2
 3. NGUYEÂN LIEÄU & CHIEÀU PHIEÂN MAÕ 3
 4. PHIEÂN MAÕ CHÆ SÖÛ DUÏNG 1 MAÏCH LAØM KHUOÂN 4
 5. SÖÏ PHIEÂN MAÕ VAØ MAÏCH DUØNG LAØM KHUOÂN 5
 6. TRÌNH TÖÏ PROMOTER ÔÛ E. COLI 6
 7. TRÌNH TÖÏ CONSENSUS TREÂN PROMOTER 7
 8. RNA POLYMERASE VAØ CAÙC TIEÅU PHAÀN HOLOENZYME : 1. ENZYME LOÕI (CORE) α: (1) Keát noái hình thaønh enzyme, (2) Nhaän bieát promoter, (3) Lieân keát moät soá nhaân toá hoaït hoùa ββ’ : taâm hoaït ñoäng ; β lieân keát vôùi DNA khuoân, RNA ñang toång hôïp vaø ribonucleotide 2. NHAÂN TOÁ σ : Ñaûm baûo tính ñaëc hieäu promoter : (1) giaûm aùi löïc RNA pol-trình töï DNA baát kyø, (2) taêng aùi löïc RNA pol-promoter 8
 9. VAI TROØ CAÙC TRÌNH TÖÏ TREÂN CAÙC PROMOTER CUÛA E. COLI 9
 10. Kích thöôùc “boùng” : 12-14 bp Vuøng “lai” DNA-RNA : 8-9 bp 10
 11. QUAÙ TRÌNH PHIEÂN MAÕ 11
 12. CAÁU TRUÙC NGÖØNG PHIEÂN MAÕ KHOÂNG PHUÏ THUOÄC ρ 12
 13. SÖÏ NGÖØNG PHIEÂN MAÕ PHUÏ THUOÄC ρ (ROÂ) 13
 14. SÖÏ PHAÂN HUÛY mRNA ÔÛ E. COLI 14
 15. BIEÁN ÑOÅI tRNA SAU PHIEÂN MAÕ 15
 16. PHIEÂN MAÕ VAØ DÒCH MAÕ ÔÛ PROKARYOTE & EUKARYOTE 16
 17. mRNA ÔÛ PROKARYOTE & EUKARYOTE 17
 18. POLYCISTRON (PROKARYOTE) & MONOCISTRON (EUKARYOTE) 18
 19. QUAÙ TRÌNH BIEÁN ÑOÅI mRNA (mRNA PROCESSING) 1. Gaén muõ chuïp ñaàu 5’ 2. Gaén ñuoâi poly A ñaàu 3’ 3. “Caét” noái, loïai intron 19
 20. CAÂU HOÛI 1. Vai troø cuûa promoter trong phieân maõ 2. YÙ nghóa cuûa caáu truùc promoter ñoái vôùi hoaït ñoäng phieân maõ 3. Moâ taû cô cheá keùo daøi maïch RNA 4. YÙ nghóa cuûa caáu truùc RNA polymerase ñoái vôùi hoaït ñoäng phieân maõ 5. Söï keát thuùc phieân maõ xaûy ra nhö theá naøo ? 6. Söï khaùc nhau trong phieân maõ ôû prokaryote vaø eukaryote 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản