intTypePromotion=1
ADSENSE

sự thật về 100 thất bại thương hiệu lớn nhất của mọi thời đại

Chia sẻ: Ngọc Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:412

40
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

qua " sự thật về 100 thất bại thương hiệu lớn nhất của mọi thời đại" bạn sẽ nhận ra được hiểm họa tiềm ẩn của một thương hiệu sản phẩm mà bạn cho là tiềm năng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: sự thật về 100 thất bại thương hiệu lớn nhất của mọi thời đại

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này.<br /> <br /> Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản<br /> tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty<br /> TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng<br /> sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.<br /> <br /> Söï thaät 100<br /> <br /> THÊËT BAÅI<br /> THÛÚNG HIÏÅU<br /> <br /> LÔÙN NHAÁT CUÛA MOÏI THÔØI ÑAÏI<br /> <br /> brand<br /> FAILURES<br /> <br /> The Truth About The 100 Biggest<br /> Branding Mistakes of All Time<br /> <br /> Nguyeân taùc:<br /> <br /> brand<br /> FAILURES<br /> <br /> The Truth About The 100 Biggest<br /> Branding Mistakes of All Time<br /> By Matt Haig<br /> <br /> MATT HAIG<br /> <br /> Söï thaät<br /> 100<br /> <br /> THÊËT BAÅI<br /> THÛÚNG HIÏÅU<br /> <br /> LÔÙN NHAÁT CUÛA MOÏI THÔØI ÑAÏI<br /> <br /> TOÅNG HÔÏP VAØ BIEÂN DÒCH:<br /> THAÙI HUØNG TAÂM – MAÏNH KIM<br /> NGUYEÃN VAÊN PHÖÔÙC (M.S.)<br /> FIRST NEWS<br /> <br /> NHAØ XUAÁT BAÛN TOÅNG HÔÏP TP. HCM<br /> 2004<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2