intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài chính công ty: Chuyên đề Hệ thống đòn bẩy - Học Viện Tài Chính

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

392
lượt xem
122
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài chính công ty: Chuyên đề Hệ thống đòn bẩy nhằm giúp bạn nắm bắt các phân tích hệ thống đòn bẩy như: phân tích hòa vốn và đòn bẩy kinh doanh, phân tích đòn bẩy tài chính, phân tích đòn bẩy tổng hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài chính công ty: Chuyên đề Hệ thống đòn bẩy - Học Viện Tài Chính

 1. Chuyªn ®Ò HÖ thèng ®ßn bÈy Tµi chÝnh c«ng ty An PGS.,TS.Vò C¤NG TY TR¦¥NG KHOA TCDN HOC VIÖN TµI CHÝNH 1 ph©n tÝch hÖ thèng ®ßn bÈy a-Ph©n tÝch hoµ vèn vµ ®ßn bÈy kinh doanh b- Ph©n tÝch ®ßn bÈy tµi chÝnh c- Ph©n tÝch ®ßn bÈy tæng hîp 2 1
 2. Ph©n tÝch hoµ vèn vµ ®ßn bÈy kinh doanh T¹i sao ph¶i ph©n tÝch hoµ vèn? Nghiªn cøu ®ßn bÈy kinh doanh cã t¸c dông gi? 3 Sè d− ®¶m phÝ B¾t ®Çu viÖc ph©n tÝch b»ng viÖc ph©n lo¹i c¸c chi phÝ thµnh chi phÝ kh¶ biÕn vµ chi phÝ cè ®Þnh Sau ®ã tÝnh to¸n Sè d− ®¶m phÝ C©n nh¾c chän lùa c¸c ho¹t ®éng nµo mµ chóng cã thÓ tèi ®a ho¸ Sè d− ®¶m phÝ 4 2
 3. Ph©n lo¹i chi phÝ Chi phÝ kh¶ biÕn – lµ chi phÝ thay ®æi tuú theo møc ®é ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp Chi phÝ bÊt biÕn – lµ chi phÝ kh«ng thay ®æi trong mét ph¹m vi nhÊt ®Þnh cho dï møc ®é ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cã thay ®æi Chi phÝ hçn hîp lµ chi phÝ bao gåm c¸c yÕu tè cña c¶ chi phÝ kh¶ biÕn vµ chi phÝ bÊt biÕn 5 VÝ dô 1 Ho¹t ®éng Møc chi phÝ 100 500 120 600 80 400 6 3
 4. VÝ dô 2 Ho¹t ®éng Møc chi phÝ 100 200 120 200 80 200 7 VÝ dô 3 Ho¹t ®éng Møc chi phÝ 100 500 120 580 80 420 8 4
 5. Bµi tËp tinh huèng C«ng ty hiÖn ®ang s¶n xuÊt 1 lo¹i s¶n phÈm duy nhÊt.Cã sè liÖu sau: - Tæng ®Þnh phÝ:60 triÖu/nam - Chi phÝ biÕn ®æi 320.000®/sp. - Gi¸ b¸n: 520.000®/sp. - C«ng suÊt tèi ®a:600sp/nam - ThuÕ suÊt thuÕ TNDN 28%. Yªu cÇu:1-TÝnh s¶n l−îng hßa vèn. 2-NÕu c«ng ty mong muèn ®¹t lîi nhuËn sau thuÕ 14.4triÖu thi ph¶i s¶n xuÊt bao nhiªu s¶n phÈm? 3-VÏ ®å thÞ gi¸ thµnh ®¬n vÞ s¶n phÈm. 4-Khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt cã mét ®¬n ®Æt hµng 400 sp víi gi¸ 500.000®/sp. Sau ®ã cã mét ®¬n ®Æt hµng sè hai 100sp nh−ng gi¸ chØ lµ 350.000®/sp.Cã nhËn ®¬n ®Æt hµng thø hai kh«ng?( c«ng ty s¶n suÊt theo ®¬n ®Æt hµng) 5-Gi¶ sö khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt, gi¸ b¸n gi¶m chØ cßn 400.000®/sp, c«ng ty tiÕp tôc hay ngõng s¶n suÊt?Mét ®¬n vÞ kh¸c muèn thuª l¹i toµn bé c¬ së nµy víi tiÒn thuª 40 triÖu/nam,Cho thuª hay tiÕp tôc s¶n xuÊt? 9 Bµi tËp tinh huèng C«ng ty ®å hép xuÊt khÈu X hiÖn ®ang kinh doanh 3 lo¹i s¶n phÈm chÝnh: thÞt hép, c¸ hép vµ t«m ®«ng l¹nh xuÊt khÈu. Tæng chi phÝ cè ®Þnh cña c«ng ty lµ 50.000.000® vµ ®−îc ph©n bæ theo doanh thu cña tõng lo¹i s¶n phÈm, s¶n l−îng cña tõng lo¹i vµ kÕt qu¶ kinh doanh ®−îc liÖt kª ë b¶ng d−íi ®©y. 10 5
 6. Bµi tËp tinh huèng Lo¹i S¶n BiÕn Tæng §Þnh phÝ Tæng Gi¸ 1 Doanh L·i, lç s¶n l−îng phÝ 1 biÕn chi phÝ ®v. thu phÈm s¶n phÝ Chung Bé Tæng s¶n phÈm phËn ®.phÝ phÈm 1 2 3 4=2x3 5 6 7=5+6 8=7+4 9 10=9x2 11=10-8 ThÞt 2.000 28,5 4.000 40 hép C¸ 4.500 15,0 4.500 20 hép T«m 1.000 23,5 1.500 30 ®«ng l¹nh Céng 10.000 11 T¹i sao ph¶i ph©n tÝch hoµ vèn? S¶n l−îng hoµ vèn kinh tÕ F Q= ---------- g-v S¶n l−îng hoµ vèn tµi chÝnh F+I Q= ---------- g-v 12 6
 7. T¹i sao ph¶i ph©n tÝch hoµ vèn? S¶n l−îng ®Ó ®¹t lîi nhuËn dù kiÕn F + I + Ptr−íc thuÕ QP = ---------------- g–v T¸c dông cña ph©n tÝch hoµ vèn? 13 ®ßn bÈy kinh doanh - ®o l−êng møc ®é ¶nh h−ëng cña ®ßn bÈy kinh doanh Tû lÖ thay ®æi cña EBIT DOL = -------------------------------------- Tû lÖ thay ®æi cña s¶n l−îng Q(g-v) = --------------- Q(g-v) - F 14 7
 8. ®ßn bÈy kinh doanh -B¶n chÊt cña ®ßn bÈy kinh doanh: Ph¶n ¸nh møc ®é sö dông chi phÝ cè ®Þnh trong tæng chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp . NÕu tû träng chi phÝ cè ®Þnh lín thi cã ®ßn bÈy kinh doanh lín vµ ng−îc l¹i. 15 ®ßn bÈy kinh doanh - T¸c ®éng cña ®ßn bÈy kinh doanh: Gièng con dao hai l−ìi t¸c ®éng vµo lîi nhuËn tr−íc l·i vay vµ thuÕ (EBIT) + NÕu v−ît qua hoµ vèn: ®ßn bÈy kinh doanh lín sÏ gia tang nhiÒu EBIT + NÕu kh«ng v−ît qua hoµ vèn: ®ßn bÈy kinh doanh lín sÏ lµm sôt gi¶m nhiÒu EBIT 16 8
 9. ®ßn bÈy kinh doanh ý nghÜa: - Cho biÕt tû träng chi phÝ cè ®Þnh cã thÓ t¸c ®éng tíi EBIT cã tÝnh chÊt 2 mÆt. => lùa chän c¸ch thøc ®Çu t− vµo tµi s¶n cè ®Þnh cho dù ¸n. => ®Èy m¹nh tiªu thô, më réng thÞ tr−êng ®Ó khai th¸c tèi ®a hiÖu øng tÝch cùc cña ®ßn bÈy kinh doanh ®Ó gia tang EBIT. L−u ý: Giíi h¹n thÞ tr−êng dÉn ®Õn cã thÓ kh«ng lùa chän c¸ch ®Çu t− cã ®ßn bÈy kinh doanh lín. 17 Bµi tËp tinh huèng Mét doanh nghiÖp ®ang nghiªn cøu 2 ph−¬ng ¸n ®Çu t− sau: Ph−¬ng ¸n Chi phÝ cè ®Þnh Chi phÝ biÕn Gi¸ b¸n kinh doanh ®æi A 80.000 4,8 8 B 120.000 4 8 1. S¶n l−îng hoµ vèn cña ph−¬ng ¸n nµo lín h¬n?VÏ ®å thÞ? 2. ®ßn bÈy kinh doanh ph−¬ng ¸n nµo lín h¬n t¹i s¶n l−îng 35 s¶n phÈm? 18 9
 10. Ph©n tÝch ®ßn bÈy tµi chÝnh -C¬ cÊu nguån vèn tèi −u? -Can cø lùa chän c¬ cÊu nguån vèn tèi −u? + ®ßn bÈy tµi chÝnh + Lîi thuÕ + Rñi ro tµi chÝnh + Chi phÝ khã khan tµi chÝnh + Th¸i ®é ng−êi cho vay vµ møc ®é chÊp nhËn m¹o hiÓm cña chñ së huu DN. + Tinh hinh doanh thu vµ lîi nhuËn t−¬ng lai 19 Ph©n tÝch ®ßn bÈy tµi chÝnh HÖ sè nî: Tæng Nî HÖ sè Nî = Tæng vèn 20 10
 11. C¬ cÊu nguån vèn tèi −u? - C¬ cÊu nguån vèn ph¶n ¸nh thµnh phÇn vµ tû träng cña tõng thµnh phÇn trong tæng nguån vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp. + Vèn vay nî + Vèn chñ së huu - C¬ cÊu nguån vèn tèi −u lµ c¬ cÊu nguån vèn ®em l¹i kh¶ nang an toµn vÒ tµi chÝnh vµ tèi ®a ho¸ gi¸ trÞ c«ng ty. 21 1.®ßn bÈy tµi chÝnh • Ta xem xÐt mét c«ng ty ®−îc tµi trî hoµn toµn b»ng vèn cæ phÇn ®ang muèn t¸i c¬ cÊu nguån vèn b»ng c¸ch ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Ó mua l¹i cæ phÇn.(gi¶ thiÕt kh«ng cã thuÕ) Hiện tại Đề nghị Tài sản $20,000 $20,000 Nợ $0 $8,000 Cổ phần $20,000 $12,000 Tỷ suất nợ/ cổ phần 0.00 2/3 Lãi suất không cã 8% Số cổ phiếu 400 240 $50 Giá cổ phiếu $50 22 11
 12. ®ßn bÈy tµi chÝnh ®ßn bÈy tµi chÝnh - ®é lín cña ®ßn bÈy tµi chÝnh ®é lín cña ®ßn bÈy Tû lÖ thay ®æi vÒ doanh lîi vèn chñ së huu tµi chÝnh = Tû lÖ thay ®æi lîi nhuËn tr−íc thuÕ vµ l·i vay Q0 ( g − v) − F = ®é lín cña ®ßn Q0 ( g − v) − F − I bÈy tµi chÝnh (DFL) 23 ®ßn bÈy tµi chÝnh -B¶n chÊt cña ®ßn bÈy tµi chÝnh? T¸c ®éng lµm gia tang ROE (EPS) HiÖu øng ®ßn bÈy T¸c ®éng lµm sôt gi¶m ROE (EPS) P ⎡ D ⎤ ROE= = ⎢ROA+ (ROA− r)⎥(1− t %) E ⎣ E ⎦ 24 12
 13. ®ßn bÈy tµi chÝnh ý nghÜa khoa häc: + ®ßn bÈy tµi chÝnh cao lµm gi¶m kh¶ nang thanh to¸n cña DN + ®ßn bÈy tµi chÝnh t¸c ®éng cã tÝnh hai mÆt ®Õn ROE (EPS) + ®o l−êng møc ®é rñi ro tµi chÝnh + ®ßn bÈy tµi chÝnh cao lµm gi¶m hÖ sè tÝn nhiÖm vµ kÐo theo h¹n chÕ kh¶ n¨ng vay nî cña DN. ý nghÜa thùc tiÔn: Lµ can cø lùa chän hÖ sè nî tèi −u 25 Nî vay vµ thuÕ thu nhËp Doanh nghiÖp VÝ dô – C«ng ty X ®ang ®−îc tµi trî hoµn toµn vèn chñ së h−u, kh«ng cã kho¶n nî. EBIT hµng nam cña c«ng ty lµ 1.000$. ThuÕ suÊt thuÕ thu nhËp lµ 28%. C«ng ty ®ang cã ý ®Þnh ®iÒu chØnh c¬ cÊu nguån vèn theo h−íng ph¸t hµnh 2.000$ tr¸i phiÕu víi l·i suÊt 10% ®Ó mua l¹i cæ phÇn. Khi ®ã hÖ sè nî ®¹t 50%. Theo anh chÞ c«ng ty X cã nªn lµm ®iÒu nµy kh«ng?T¹i sao? 26 13
 14. Rñi ro tµi chÝnh - Khi mét doanh nghiÖp vay nî nhiÒu sÏ dÉn ®Õn lµm tang kh¶ nang x¶y ra rñi ro tµi chÝnh. + Rñi ro tµi chÝnh thÓ hiÖn sù dao ®éng cña ROE (EPS) + Rñi ro tµi chÝnh thÓ hiÖn kh¶ nang x¶y ra t×nh tr¹ng vì nî (mÊt kh¶ nang thanh to¸n) + HÖ sè tÝn nhiÖm gi¶m => gi¸ cæ phÇn gi¶m. Kh¶ nang huy ®éng vèn vay h¹n chÕ h¬n. 27 ®ßn bÈy tæng hîp ®ßn bÈy tæng hîp lµ Phèi hîp giua ®ßn bÈy kinh doanh vµ ®ßn bÈy tµi chÝnh ®é lín cña ®é lín cña ®é lín cña ®ßn bÈy = ®ßn bÈy ®ßn bÈy x tæng hîp kinh doanh tµi chÝnh Q0 ( g − v) Q ( g − v) − F DTL = x 0 Q0 ( g − v) − F Q0 ( g − v) − F − I Q0 ( g − v) = Q0 ( g − v) − F − I 28 14
 15. Bµi tËp tinh huèng Hai doanh nghiÖp A vµ B cïng kinh doanh nghiÖp mét mÆt hµng nh−ng c¬ cÊu vèn vµ kÕt cÊu chi phÝ kh¸c nhau nh− sau : C¬ cÊu vèn cña 2 doanh nghiÖp: Doanh nghiÖp A B Vèn kinh doanh Gi¸ trÞ C¬ cÊu Gi¸ trÞ C¬ cÊu C¸c kho¶n nî 60T 60% 50T 50% Vèn cæ phÇn th−êng 40T 40% 50T 50% Céng !00T 100% 100T 100% 29 Bµi t©p tinh huèng KÕt cÊu chi phÝ cña 2 doanh nghiÖp: ChØ tiªu DN A DN B Tæng chi phÝ cè ®Þnh (kh«ng cã l·i vay) 60T 30T Chi phÝ kh¶ biÕn mét s¶n phÈm 300® 600® Gi¸ b¸n mét s¶n phÈm 1000® 1000® BiÕt l·i vay trªn thÞ tr−êng hiÖn hµnh lµ r = 10% vµ thuÕ suÊt thuÕ TNDN lµ 28%. a.TÝnh lîi nhuËn tr−íc thuÕ vµ l·i vay khi c¶ hai ®Òu ®¹t Qo = 100.000 s¶n phÈm b. X¸c ®Þnh ®é t¸c ®éng cña ®ßn bÈy kinh doanh t¹i Qo = 100.000 s¶n phÈm. c. Khi s¶n l−îng t¨ng 15% th× lîi nhuËn tr−íc thuÕ vµ l·i vay thay ®æi nh− thÕ nµo. d. H·y x¸c ®Þnh ®é t¸c ®éng cña ®ßn bÈy tµi chÝnh t¹i s¶n l−îng Qo=100.000 s¶n phÈm. e. NÕu lîi nhuËn tr−íc thuÕ vµ l·i vay t¨ng(hoÆc gi¶m) 30% th× thu nhËp trªn 1 cæ phÇn th−êng thay ®æi nh− thÕ nµo? f. H·y tÝnh ®é lín ®ßn bÈy tæng hîp cña A vµ B khi c¶ 2 ®Òu ®¹t møc s¶n l−îng tiªu thô Qo=100.000 s¶n phÈm? g. Khi s¶n l−îng tiªu thô cña c¶ A vµ B ®Òu t¨ng(hay gi¶m) 30% th× thu nhËp trªn 1 cæ phÇn th−êng thay ®æi nh− thÕ nµo ? 30 15
 16. Chuyªn ®Ò Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn tÖ Tµi chÝnh c«ng ty An PGS.,TS.Vò C¤NG TY TR¦¥NG KHOA TCDN HOC VIÖN TµI CHÝNH 31 Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn Néi dung 1. L·i ®¬n, l·i kÐp 2. Gi¸ trÞ t−¬ng lai cña tiÒn tÖ 3. Gi¸ tri hiÖn t¹i cña tiÒn tÖ 32 16
 17. Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn 1. L·i ®¬n, l·i kÐp a. L·i suÊt TiÒn l·i trong mét ®¬n vÞ thêi gian x 100% L·i suÊt = Vèn ®Çu t− 33 Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn 1. L·i ®¬n, l·i kÐp (tiÕp) b. L·i ®¬n NÕu gäi: V: vèn ®Çu t− ban ®Çu r: l·i suÊt ®¬n n: sè thêi ®o¹n ®−îc thanh tãan FVn: sè tiÒn thu ®−îc sau n nam, gåm c¶ gèc vµ l·i Ta cã: FVn = Vo (1+ n.r) 34 17
 18. Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn 1. L·i ®¬n, l·i kÐp (tiÕp) c. L·i kÐp NÕu gäi: Vo: vèn ®Çu t− ban ®Çu r: l·i suÊt kep n: sè thêi ®o¹n ®−îc thanh tãan FVn: sè tiÒn thu ®−îc sau n nam, gåm c¶ gèc vµ l·i FVn = Vo (1+r)n 35 Bµi tËp t×nh huèng Mét ng−êi cã Vo ®ång göi Ng©n hµng ®Ó h−ëng l·i suÊt r/kú. Hái sau n kú ng−êi ®ã thu ®−îc sè tiÒn (FVn) lµ bao nhiªu? - NÕu tÝnh theo ph−¬ng ph¸p l·i ®¬n - NÕu tÝnh theo ph−¬ng ph¸p l·i kÐp. So s¸nh hai kÕt qu¶ trªn, cho nhËn xÐt vµ vÏ ®å thÞ minh häa. 36 18
 19. Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn 2. Gi¸ trÞ t−¬ng lai cña tiÒn a. Gi¸ trÞ t−¬ng lai cña mét kho¶n thu nhËp + Tr−êng hîp 1 kú: FV = Vo (1+r) FV: gäi lµ gi¸ trÞ t−¬ng lai Vo: Vèn ®Çu t−, r : lµ l∙i suÊt, (1+r)n: gäi lµ thõa sè l∙i + Tr−êng hîp nhiÒu kú: FVn = Vo (1+r)n 37 Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn b. Gi¸ trÞ t−¬ng lai cña nhiÒu kho¶n tiÒn *Gi¸ trÞ t−¬ng lai cña mét chuçi tiÒn tÖ ®ång nhÊt cuèi kú (1 + r ) n − 1 FVn = C. r *Gi¸ trÞ t−¬ng lai cña mét chuçi tiÒn tÖ ®ång nhÊt ®Çu kú (1 + r ) − 1 n FVn = C. (1 + r ) r (1 + r ) n − 1 ®−îc gäi lµ thõa sè l·i. r 38 19
 20. Bµi tËp t×nh huèng Mét ng−êi vÒ h−u vµ cø mçi th¸ng nhËn ®−îc sè tiÒn l−¬ng h−u lµ a. a. Ng−êi ®ã ch−a cã nhu cÇu sö dông sè tiÒn nµy nªn ®· göi vµo Ng©n hµng ®Ó h−ëng l·i suÊt r/th¸ng. Hái sau n th¸ng ng−êi ®ã thu ®−îc sè tiÒn lµ bao nhiªu trong 2 tr−êng hîp sau: - NÕu tiÒn l−¬ng h−u nhËn ®−îc ë cuèi mçi th¸ng. - NÕu tiÒn l−¬ng h−u nhËn ®−îc ë ®Çu mçi th¸ng. b. Do nhu cÇu cÇn sö dông ngay mét l−îng tiÒn nªn ng−êi ®ã ®· b¸n ®i n th¸ng l−¬ng. BiÕt l·i suÊt Ng©n hµng hiÖn hµnh lµ r/th¸ng vµ æn ®Þnh. Hái ng−êi ®ã thu ®−îc bao nhiªu tiÒn trong 2 tr−êng hîp: - NÕu tiÒn l−¬ng h−u nhËn ®−îc ë cuèi mçi th¸ng. - NÕu tiÒn l−¬ng h−u nhËn ®−îc ë ®Çu mçi th¸ng. 39 Gi¸ trÞ thêi gian cña tiÒn 3. Gi¸ trÞ hiÖn t¹i VÝ dô:Nếu bạn dự định có được $10,000 đến hạn trong 1 năm trong đó lãi suất là 5%, khoản đầu tư của bạn sẽ có giá trị là $9,523.81 theo đồng đô la ngày nay. $10,000 $9,523 .81 = 1.05 Khoản tiền mà một người đi vay cần để dành hôm nay sao cho sau một năm người đó có được khoản tiền $10,000 được gọi là Giá trị Hiện tại (Present Value PV) của $10,000. 40 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2