intTypePromotion=1

TÀI LIỆU 10: DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Chia sẻ: HUYNH KHANH QUOC | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
454
lượt xem
153
download

TÀI LIỆU 10: DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về mẫu giấy dự thảo nghị quyết cuộc họp thường niên của đại hội cổ đông tại đại hội cổ đông thường niên của công ty cổ phần. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU 10: DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

  1. Số : _____/2011/NQ-ĐHCĐTN ………….., ngày tháng năm 2011 NGHỊ QUYẾT Cuộc họp thường niên năm 2011 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần _______________________ Ngày __/__/2011, tại trụ sở Công ty Cổ phần _________________, cuộc họp thường niên của Công ty Cổ phần ____________________ đã được triệu tập theo quyết định của Hội đồng quản trị Công ty để Đại hội xem xét, quyết định các công việc thuộc thẩm quyền của Đại hội như được quy định tại Điều …… Điều lệ hiện hành của Công ty, theo Chương trình nghị sự của Đại hội đã được gởi cho các cổ đông kèm theo Thông báo mời họp đề ngày __/__/2011. Đại hội đã được nghe trình bày các báo cáo sau : - Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội “Báo cáo tổng kết họat động của Công ty năm 2010 và kế họach họat động của Công ty năm 2011”; “Bản tóm tắt báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm tóan”; - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình Đại Hội : “Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 của Công ty”; “Báo cáo họat động của HĐQT năm 2010 và kế họach họat động của HĐQT năm 2011”; “Báo cáo thực hiện chi phí của HĐQT và BKS năm 2010 và kế họach chi phí năm 2011”; “Tờ trình của HĐQT về việc chọn Công ty kiểm tóan năm 2011”. - Trưởng Ban Kiểm sóat của Công ty trình Đại hội : “Báo cáo họat động của BKS năm 2010 và kế họach họat động năm 2011”. Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần __________ tại cuộc họp thường niên năm 2011 QUYẾT NGHỊ : Điều 1 . Thông qua “Báo cáo tổng kết họat động của Công ty năm 2010 và kế họach họat động của Công ty năm 2011” đã được Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội. (Với số phiếu tán thành là ………. phiếu, đại diện cho ………………… cổ phần, chiếm …..% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyềt có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội). Điều 2. Thông qua “Báo cáo tài chính năm 2010 của Công ty đã được kiểm tóan mà Bản tóm tắt báo cáo này đã được Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội. 1/3 1
  2. (Với số phiếu tán thành là ………. phiếu, đại diện cho ………………… cổ phần, chiếm …..% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyềt có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội). Điều 3. Phê duyệt “Phương án phân chia lợi nhuận của Công ty năm 2010” đã được Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội, cụ thể như sau : Đơn vị tính : đồng VN STT Chỉ tiêu Thực hiện năm 2010 1 Doanh thu năm 2010 2 Lợi nhuận sau thuế 3 Lợi nhuận phân phối - Quỹ dự phòng tài chính ….%. - Quỹ phát triển sản xuất ….% - Quỹ khen thưởng phúc lợi ….% - Chia cổ tức 4 Số cổ phần được chia cổ tức đến ngày __/__/2010 5 Mỗi cổ phần được chia (Với số phiếu tán thành là ………. phiếu, đại diện cho ………………… cổ phần, chiếm …..% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyềt có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội). Điều 4. Thông qua “Kế họach họat động của Công ty năm 2011” đã được Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội, cụ thể như sau : STT Chỉ tiêu ĐVT Kế họach năm 2011 1 Doanh thu bán hàng VNĐ 2 Lợi nhuận sau thuế VNĐ 3. Mỗi cổ phần được chia VNĐ 4 Tổng quỹ lương thực hiện VNĐ (Với số phiếu tán thành là ………. phiếu, đại diện cho ………………… cổ phần, chiếm …..% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyềt có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội). Điều 5. 2/3 2
  3. Thông qua “Báo cáo họat động của HĐQT Công ty năm 2010 và kế họach họat động của HĐQT năm 2011” đã được Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội. (Với số phiếu tán thành là ………. phiếu, đại diện cho ………………… cổ phần, chiếm …..% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyềt có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội). Điều 6. Thông qua “Báo cáo họat động của Ban kiểm sóat Công ty năm 2010 và kế họach họat động của BKS năm 2011” đã được Trưởng Ban kiểm sóat Công ty trình Đại hội. (Với số phiếu tán thành là ………. phiếu, đại diện cho ………………… cổ phần, chiếm …..% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyềt có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội). Điều 7. Thông qua “Báo cáo thực hiện chi phí của Hội đồng quản trị và Ban kiểm sóat năm 2010” và phê duyệt “Kế họach chi phí của HĐQT và BKS năm 2011” do Chủ tịch HĐQT Công ty trình Đại hội. (Với số phiếu tán thành là ………. phiếu, đại diện cho ………………… cổ phần, chiếm …..% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyềt có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội). Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm tóan cho Công ty Cổ phần __________________năm 2011 do HĐQT Công ty trình Đại hội. (Với số phiếu tán thành là ………. phiếu, đại diện cho ………………… cổ phần, chiếm …..% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyềt có mặt trực tiếp hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội). Điều 9. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần _________________ thông qua tại cuộc họp thường niên tổ chức ngày __/__/2011. Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần ___________________, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Giám đốc và tòan thể CBNV Công ty Cổ phần _________________ có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTY CP __________ THƯ KÝ ĐẠI HỘI CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 3/3 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản