intTypePromotion=1

TÀI LIỆU: BẠN CẦN BỘ NHỚ BAO NHIÊU THÌ ĐỦ ?

Chia sẻ: Nguyen Phuong Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
4
download

TÀI LIỆU: BẠN CẦN BỘ NHỚ BAO NHIÊU THÌ ĐỦ ?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BTài liệu tham khảo về máy tính cho giáo viên, học sinh. Giúp bổ sung kiến thức về máy tính cho các bạn, giúp cho các bạn hiểu biết sâu hơn về máy tính. Tài liệu này sẽ rất hữu ích cho các bạn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU: BẠN CẦN BỘ NHỚ BAO NHIÊU THÌ ĐỦ ?

  1. B nc nb nh bao nhiêu thì ? Khi có ý nh b sung thêm b nh , chúng ta luôn ph i au u cân b ng gi a giá c và t c . V y b n th c s c n b nh dung lư ng bao nhiêu, giá c th nào? Các cu c i u tra c a chúng tôi mang l i nhi u k t qu áng ng c nhiên. B nh bao nhiêu là ? Câu h i ó v n luôn ám nh tôi cũng như hàng nghìn ngư i s d ng máy tính khác trong nhi u năm nay. n gi v n chưa có ư c nhi u câu tr l i th c s tho áng. i u này là c bi t quan tr ng b i vì ki u c a b nh (như DDR, DDR2 hay m t s ki u khác) ã b quy nh b t bu c cùng b ng m ch chính và b vi x lý. Th nên b n ph i l a ch n dung lư ng b nh sao cho phù h p v i thi t b m i (ho c các thi t b có th ư c b sung thêm sau này). Tuy nhiên, không ph i d dàng xác nh ư c dung lư ng bao nhiêu là . Dung lư ng b nh máy tính l n hay nh tuỳ thu c vào t ng hoàn c nh. Nh ng công vi c b n c n làm, ph n m m b n ang s d ng là các y u t quy t nh xác nh kích thư c b nh phù h p cho máy tính c a b n. Chúng có th thay i theo t ng máy riêng. Ví d , theo Microsoft ch y ư c phiên b n Professional c a H i u hành Windows XP, b n c n RAM 128 MB ho c ít nh t là 64 MB v i ph n h tr r t nh và gi i h n kh năng th c thi c a nhi u chương trình. Luôn có m t b n mô t chi ti t k thu t t i thi u tương ng v i m t b vi x lý. Nhưng máy ho t ng t t nh t, ng ch s d ng các thi t b ph m vi t i thi u ó. Nói như th t c là cái máy tính IBM ThinkPad 600X v i dung lư ng b nh 64MB nh bé và c l sĩ c a tôi nên ch y Windows XP Pro. Microsoft Word và Lotus Notes u ho t ng hi u qu nhưng ch n m t ch ng m c nh t nh nào y. Windows có nhi u phương pháp x lý khá hay: Thay vì ch chia nh quá trình t m ng ng n u dung lư ng b nh còn l i ít, Windows b t u s d ng ĩa c ng như là b nh ngoài, thăm dò d li u và các thi t b n u c n thi t. S khác nhau v t c ( nh hư ng lên toàn b chương trình th c thi) gi ng như s khác nhau gi a i b và ch y thi b ng m t con ng a ua.
  2. Ti n hành ki m tra Chúng ta th ti n hành ki m tra xem ph n b nh thêm vào tác ng lên máy tính ra sao. Trư c h t b n c n ph i có m t máy tính v i dung lư ng b nh kho ng t 512MB cho t i 2GB; m t DIMM Ballistix 240-pin, modul b nh DDR2 PC2-6400 (P/N # CT6464AA53E) c a Crucial Technology. ây là modul th c thi có c u trúc cao nên thư ng t (kho ng hơn 100$). B n cũng có th s d ng modul tương ương như tiêu chu n PC2-4200 c a Crucial (P/N # CT6464AA53E) v i giá ch kho ng 40$. Th hai b n c n hai ph n m m là : COSBI- OpenSourceMark (OSMark) và Ulead VideoStudio 10 Plus. OSMark là chương trình benmark t ng h p, nghĩa là không có m t ng d ng kinh t th c nào trong ph n m m này. OSMark ư c thi t k ki m tra t t c h th ng con (CPU, b nh , các thi t b ho , c ng), sau ó tính toán con s chương trình th c thi ơn b ng cách k t h p và x lý các k t qu riêng r . VideoStudio là chương trình ng d ng th c. Ví d b n có th s d ng chương trình phân tách 43 phút c a m t video clip thành m t video truy n hình 60 phút. Sau ó l i ghép chúng l i thành m t chương trình hoàn ch nh như ban u. Chương trình này nâng cao tính tương ương trong máy tính. Ti p theo có m t thay i b n s ph i th c hi n cùng v i vi c b sung b nh là l a ch n s d ng qua l i ki n trúc b nh dual-channel. Dual-channel s d ng modul b nh theo c p ch không dùng các thi t b ơn. Như th t t hơn b i thay vì ch có m t kênh v a truy n v a nh n, Dual-channel cho phép quá trình truy n - nh n di n ra ng th i, giúp gi m th i gian truy n t i i m t n a.
  3. B nh Benmark M t máy tính có dung lư ng b nh 512MB t o ra m t OSMark v i k t qu là 1053. ây chưa ph i là k t qu tuy t v i n u b n ang tìm ki m máy tính cá nhân có t c th c thi cao. Máy tính chúng ta ang s d ng ch dùng th nghi m. B n có th nâng c p nó sau. Khi b nh h th ng vư t quá 1GB, chương trình ki m tra benmark không th ki m tra ư c s c i ti n. V i modul hai thanh Ram 512 (t ng c ng là 1GB), không s d ng b ng m ch chính kênh kép thì OSMark ư c k t xu t là 1074. K t qu cao hơn, nhưng chưa t o ra s nâng c p l n. Khi s d ng Dual-channel, con s này lên n 1111. Như v y, vi c chuy n t dung lư ng 512MB lên 1GB kênh kép c i ti n t c th c thi chương trình lên kho ng 15%. Nhưng n u cùng dung lư ng b nh như v y mà không dùng Dual-channel thì ch tăng ư c kho ng 2%. Chúng ta th xem dung lư ng b nh càng l n thì máy tính có ho t ng t t hơn không. Thêm m t thanh RAM 512MB th ba vào máy. T ng dung lư ng b nh có lúc này là 1,536 MB nhưng quá trình ho t ng c a Dual-channel b r i lo n. Dual-channel òi h i modul b nh ph i là s ch n. K t qu c a OSMark là 1112. B sung thêm RAM 512MB th ba mà ch tăng thêm ư c k t qu trong OSMark. Như v y dung lư ng b nh càng nhi u thì chưa ch c ã càng t t. Bây gi chúng ta th v i thanh RAM 512MB th tư và cũng là cu i cùng. V i con s ch n b nh , ho t ng Dual-channel ư c khôi ph c và OSMark có k t qu là… 1112! ó là lý do vì sao ban ng bao gi ch tin vào benchmark. Chuy n gì x y ra khi b nh h t benchmark? Nó s thông báo OSMark không c n n 1 GB ch y. Vì th ch ng có s c i thi n nào cho dù b n b sung thêm dung b nh . B n có th ch ng th c trư ng h p này b ng chương trình ng d ng th c: VideoStudio 10 Plus.
  4. B nh trong th c t Th i gian hoàn tr 43 phút c a video clip cũng gi i thích cho các v n tương t . Ch có m t chút khác nhau gi a vi c thay i dung lư ng 512MB lên 1 GB, không s d ng Dual-channel. Th c t , video clip ư c hoàn l i trong 35 phút 2 giây (t c là 2 101 giây) khi máy tính s d ng RAM 512MB và ch trong 34 phút 50 giây (t c là 2 090 giây) v i máy có RAM 1GB. Trong các ng d ng “ i s ng th c” càng tăng cư ng dung lư ng b nh thì th c thì chương trình càng hi u qu , nh t là khi s d ng “Dual-channel”. Khi s d ng b nh Dual-channel (các khe c m b nh ư c mã hoá màu thành t ng c p b n bi t ư c ph i c m âu), th i gian hoàn l i gi m xu ng ch còn 31 phút 45 giây (t c là 1 905 giây). T c hoàn l i cao hơn 4 phút. N u b n th c hi n m t vài l n hoàn l i trong m t ngày, m t vài l n trong m t tu n, b n có th ti t ki m ư c lư ng th i gian tính theo ngày trong m t năm ch v i vi c s d ng h p lý modul b nh b n c n. i v i kích thư c b nh l n hơn thì sao? Khi b sung thêm thanh RAM 512MB th 3, th i gian hoàn l i th c t ch m hơn 17 giây, t c là 32 phút 2 giây (t ng c ng: 1 922 giây). ó là do thanh RAM th 3 làm o l n ho t ng c a kênh kép. N u thêm thanh RAM 512MB th tư cân b ng ho t ng cho kênh kép, th i gian hoàn l i ch m t 30 phút 31 giây (t c là 1 831 giây). Th i gian hoàn l i gi m nhanh ch ng t benmark t ng h p c a OSMark không dùng b nh 1GB ư c thêm vào trên. B n hoàn toàn có th b sung thêm nhi u thanh ghi b nh hơn và th i gian hoàn l i s ư c c i thi n rõ r t. Nhưng ây chúng ta s g p ph i v n nguyên t c gi m giá tr tr v khi dung lư ng b nh ngày càng l n. Chúng ta th tìm hi u v n này. u tiên b n thay th hai modul b nh 512MB b ng các modul dung lư ng l n hơn như hai thanh 1GB ch ng h n. Nhưng t t nhiên tương ng v i thanh ghi b nh l n hơn, giá ti n s tăng lên r t nhi u.
  5. Tr khi b n th c s quan tâm n vi c d ch l i o n video (hay b t kỳ trình ng d ng quan tr ng nào ó) thì vi c nâng c p là c n thi t. N u không b n s ch lãng phí ti n b c. Hi n gi giá c a m t RAM 512MB là kho ng 105 $ (giá b nh bi n i r t nhanh; hi n giá c a lo i RAM này có th r t khác). S d ng b nh 1GB có mã Dual- channel s g p ôi b nh ban u c a b n và có giá kho ng 210$. G p ôi giá y lên m t l n n a (420 $) thì b n có th mua ư c b nh 2GB v i t c hoàn l i nhanh hơn r t nhi u. N u b n mu n m r ng dung lư ng b nh lên hơn 2GB, b n c n tăng thêm 2,5 l n s ti n ã mua. Và nh răng, s d ng b nh 3GB, b n c n b i hai b nh ban u, t c là b i 210$ và thêm vào m t thanh 1GB v i giá 186$. Con s t ng c ng là 1192$ ch c i thi n t c hoàn l i m c t t nh t. K t lu n B nh Dual-channel thư ng thích ư c dùng hơn nhưng dung lư ng b nh s d ng tuỳ thu c vào t ng máy, ph thu c m c ích b n s d ng b nh làm gì, ang s d ng các chương trình nào. N u d ch l i video là k sinh nhai c a b n (hoăc ó ư c coi là m t thú vui nghiêm túc), ti t ki m ư c chút th i gian s em l i hi u qu l n trong công vi c thì b n nên u tư các thi t b như hư ng d n trên ngay t ban u. Còn n u không b n ch nên s d ng b nh m c 2GB, mà th c t ch nên d ng l i 1GB. Vi c d ch các video, các b ng tính l n, các thao tác hình nh ho và các hog b nh tương t cũng khá thú v . Nhưng cũng v i m c ti n tương ng, b n có th trang b cho mình nhi u thành ph n h u ích và thú v hơn nhi u. Hãy cân nh c k trư c khi quy t nh u tư.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2