intTypePromotion=3

Tài liệu bổ sung Sách giáo viên Hoạt động giáo dục Hướng nghiệp lớp 10,11,12: Phần 1

Chia sẻ: Hero Hero | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
41
lượt xem
11
download

Tài liệu bổ sung Sách giáo viên Hoạt động giáo dục Hướng nghiệp lớp 10,11,12: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu này nhằm bổ sung các nội dung cho sách giáo viên về Hoạt động giáo dục hướng nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành. Tài liệu bao gồm các lí thuyết hướng nghiệp, các bài trắc nghiệm và các trường hợp nghiên cứu điển hình cũng như các phiếu bài tập, phiếu phỏng vấn và hướng dẫn giáo viên thực hiện hoạt động với học sinh lớp 10, 11 và 12. Tài liệu được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày một số vấn đề chung và Chuyên đề 1 - Tìm hiểu bản thân và những yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn hướng học, chọn nghề của bản thân (Lớp 10).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu bổ sung Sách giáo viên Hoạt động giáo dục Hướng nghiệp lớp 10,11,12: Phần 1

Taøi Lieäu Boå Sung Saùch Giaùo Vieân<br /> <br /> HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO DUÏC HÖÔÙNG NGHIEÄP<br /> LÔÙP 10, 11 VAØ 12<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> Chịu trách nhiệm nội dung:<br /> Tổ chức VVOB Việt Nam<br /> Biên soạn:<br /> ThS. Hồ Phụng Hoàng Phoenix<br /> ThS. Trần Thị Thu<br /> TS. Nguyễn Ngọc Tài<br /> Ban biên tập:<br /> ThS. Nguyễn Thị Châu<br /> <br /> CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP<br /> <br /> Taøi Lieäu Boå Sung Saùch Giaùo Vieân<br /> <br /> HOAÏT ÑOÄNG GIAÙO DUÏC HÖÔÙNG NGHIEÄP<br /> LÔÙP 10, 11 VAØ 12<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> Tài Liệu Bổ Sung Sách Giáo Viên Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> 02<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> <br /> 07<br /> <br /> GIỚI THIỆU TÀI LIỆU<br /> <br /> 09<br /> <br /> 1. Căn cứ xây dựng tài liệu<br /> <br /> 09<br /> <br /> 2. Cấu trúc và nội dung tài liệu<br /> <br /> 10<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> 15<br /> <br /> PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG<br /> <br /> 17<br /> <br /> I. Mục tiêu và yêu cầu<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1. Mục tiêu<br /> <br /> 18<br /> <br /> 2. Yêu cầu cần đạt của từng lớp<br /> <br /> 18<br /> <br /> II. Nội dung và cấu trúc tài liệu<br /> <br /> 20<br /> <br /> 1. Nội dung<br /> <br /> 20<br /> <br /> 2. Cấu trúc của từng chuyên đề<br /> <br /> 21<br /> <br /> III. Cách thức thực hiện<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1. Các yếu tố cần thiết<br /> <br /> 22<br /> <br /> 2. Phương pháp tổ chức<br /> <br /> 22<br /> <br /> PHẦN 2: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHUYÊN ĐỀ<br /> <br /> 25<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ 1. TÌM HIỂU BẢN THÂN VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG<br /> ĐẾN VIỆC CHỌN HƯỚNG HỌC, CHỌN NGHỀ CỦA BẢN THÂN (LỚP 10) 26<br /> I. Mục tiêu<br /> <br /> 26<br /> <br /> II. Phương tiện dạy học<br /> <br /> 26<br /> <br /> III. Tiến trình<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1. Nội dung 1. Cơ sở khoa học của sự phù hợp nghề<br /> <br /> 26<br /> <br /> 2. Nội dung 2. Tìm hiểu bản thân<br /> <br /> 31<br /> <br /> 3. Nội dung 3. Một số kĩ năng thiết yếu<br /> <br /> 32<br /> <br /> 4. Nội dung 4. Những yếu tố tác động tới bản thân trong việc chọn ngành học, chọn nghề 34<br /> IV. Đánh giá kết quả<br /> V. Nhiệm vụ cho chuyên đề tiếp theo<br /> <br /> 2<br /> <br /> 37<br /> 37<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> VI. Phụ lục chuyên đề 1, lớp 10<br /> <br /> 37<br /> <br /> 1. Phụ lục I<br /> <br /> 38<br /> <br /> 2. Phụ lục II<br /> <br /> 39<br /> <br /> 3. Phụ lục III<br /> <br /> 54<br /> <br /> 4. Phụ lục IV<br /> <br /> 57<br /> <br /> 5. Phụ lục V<br /> <br /> 58<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ 2. TÌM HIỂU NGHỀ NGHIỆP (Lớp 10)<br /> <br /> 59<br /> <br /> I. Mục tiêu<br /> <br /> 59<br /> <br /> II. Phương tiện dạy học<br /> <br /> 59<br /> <br /> III. Tiến trình<br /> <br /> 59<br /> <br /> 1. Phương án 1. Tổ chức giao lưu tìm hiểu nghề nghiệp<br /> <br /> 59<br /> <br /> 2. Phương án 2. Tìm hiểu thông tin nghề nghiệp tại lớp học<br /> <br /> 62<br /> <br /> IV. Đánh giá kết quả<br /> <br /> 67<br /> <br /> V. Phụ lục chuyên đề 2, lớp 10<br /> <br /> 67<br /> <br /> 1. Phụ lục VI<br /> <br /> 68<br /> <br /> 2. Phụ lục VII<br /> <br /> 71<br /> <br /> 3. Phụ lục VIII<br /> <br /> 74<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ 3. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NGHỀ NGHIỆP (Lớp 10)<br /> <br /> 76<br /> <br /> I. Mục tiêu<br /> <br /> 76<br /> <br /> II. Phương tiện dạy học<br /> <br /> 76<br /> <br /> III. Tiến trình<br /> <br /> 76<br /> <br /> 1. Nội dung 1. Xây dựng kế hoạch nghề nghiệp tương lai<br /> <br /> 76<br /> <br /> 2. Nội dung 2. Tham quan tìm hiểu thực tế một cơ sở sản xuất (hoặc xem video clip<br /> giới thiệu về cơ sở sản xuất hoặc hoạt động của nhà máy, doanh nghiệp)<br /> <br /> 81<br /> <br /> IV. Đánh giá kết quả<br /> <br /> 83<br /> <br /> V. Phụ lục chuyên đề 3, lớp 10<br /> <br /> 83<br /> <br /> 1. Phụ lục IX<br /> <br /> 84<br /> <br /> 2. Phụ lục X<br /> <br /> 89<br /> <br /> 3. Phụ lục XI<br /> <br /> 93<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản