intTypePromotion=3

Tài liệu bổ sung Sách giáo viên Hoạt động giáo dục Hướng nghiệp lớp 9: Phần 1

Chia sẻ: Hero Hero | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

0
149
lượt xem
26
download

Tài liệu bổ sung Sách giáo viên Hoạt động giáo dục Hướng nghiệp lớp 9: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu này nhằm bổ sung các nội dung cho sách giáo viên về Hoạt động giáo dục hướng nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành. Tài liệu bao gồm các lí thuyết hướng nghiệp, các bài trắc nghiệm và các trường hợp nghiên cứu điển hình cũng như các phiếu bài tập, phiếu phỏng vấn và hướng dẫn giáo viên thực hiện hoạt động với học sinh lớp 9. Phần 1 của tài liệu sẽ trình bày một số vấn đề chung và chuyên đề 1 - Tìm hiểu bản thân và những yếu tố ảnh hưởng tới việc chọn hướng học, chọn nghề của bản thân. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu bổ sung Sách giáo viên Hoạt động giáo dục Hướng nghiệp lớp 9: Phần 1

Taøi Lieäu Boå Sung Saùch Giaùo Vieân<br /> <br /> GIAÙO DUÏC HÖÔÙNG NGHIEÄP LÔÙP 9<br /> C u ê ề1<br /> Chuyên đề 1<br /> Chuyên đề 1<br /> ê<br /> <br /> Cao<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> Chịu trách nhiệm nội dung:<br /> Tổ chức VVOB Việt Nam<br /> Biên soạn:<br /> ThS. Hồ Phụng Hoàng Phoenix<br /> ThS. Trần Thị Thu<br /> TS. Nguyễn Ngọc Tài<br /> Ban biên tập:<br /> ThS. Nguyễn Thị Châu<br /> <br /> CHƯƠNG TRÌNH HƯỚNG NGHIỆP<br /> <br /> GIAÙO DUÏC HÖÔÙNG NGHIEÄP LÔÙP 9<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> <br /> Chuyên đề 1<br /> <br /> Taøi Lieäu Boå Sung Saùch Giaùo Vieân<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỤC LỤC<br /> <br /> 01<br /> <br /> LỜI NÓI ĐẦU<br /> <br /> 03<br /> <br /> GIỚI THIỆU TÀI LIỆU<br /> <br /> 05<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> <br /> 10<br /> <br /> PHẦN 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG<br /> <br /> 11<br /> <br /> I. Mục tiêu<br /> <br /> 13<br /> <br /> 1. Về kiến thức<br /> <br /> 13<br /> <br /> 2. Về kĩ năng<br /> <br /> 13<br /> <br /> 3. Về thái độ<br /> <br /> 13<br /> <br /> II. Yêu cầu<br /> <br /> 13<br /> <br /> III. Nội dung và cấu trúc<br /> <br /> 14<br /> <br /> 1. Nội dung<br /> <br /> 14<br /> <br /> 2. Cấu trúc của từng chuyên đề<br /> <br /> 14<br /> <br /> IV. Cách thức thực hiện<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1. Các yếu tố cần thiết<br /> <br /> 15<br /> <br /> 2. Phương pháp thực hiện<br /> <br /> 15<br /> <br /> 3. Tiến trình thực hiện<br /> <br /> 16<br /> <br /> 4. Đánh giá kết quả<br /> <br /> 17<br /> <br /> PHẦN 2: HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC CHUYÊN ĐỀ<br /> <br /> 19<br /> <br /> CHUYÊN ĐỀ 1. TÌM HIỂU BẢN THÂN VÀ NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG<br /> ĐẾN VIỆC CHỌN HƯỚNG HỌC, CHỌN NGHỀ CỦA BẢN THÂN<br /> 21<br /> I. Mục tiêu<br /> <br /> 21<br /> <br /> II. Phương tiện dạy học<br /> <br /> 21<br /> <br /> III. Tiến trình<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1. Nội dung 1. Cơ sở khoa học và các nguyên tắc của việc chọn hướng học, chọn nghề 21<br /> 2. Nội dung 2. Nhận thức bản thân<br /> <br /> 28<br /> <br /> 3. Nội dung 3. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc chọn hướng học, chọn nghề<br /> <br /> 32<br /> <br /> IV. Đánh giá kết quả<br /> <br /> 37<br /> <br /> V. Nhiệm vụ cho chủ đề tiếp theo - “tìm hiểu nghề nghiệp”<br /> <br /> 37<br /> <br /> VI. Phụ lục chuyên đề 1<br /> <br /> 38<br /> <br /> 1<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản