intTypePromotion=3

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp - Chuyên đề 9: Định hướng đổi mới quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực xã hội

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
96
lượt xem
23
download

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp - Chuyên đề 9: Định hướng đổi mới quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp - Chuyên đề 9: Định hướng đổi mới quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực xã hội. Chuyên đề này tập trung làm rõ những đặc điểm, thách thức của quản lý nhà nước trong các ngành, lĩnh vực xã hội và đề ra các nội dung cải cách phương thức quản lý nhà nước phù hợp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp - Chuyên đề 9: Định hướng đổi mới quản lý nhà nước đối với các ngành, lĩnh vực xã hội

Chuyen (f~ 9<br /> <br /> DJNH HUCJNG DOl MOl QuAN LY <br /> <br /> NHA NlfOC DOl VOl cAc- NGANH, LiNH yVC xA H(H <br /> <br /> I. TONG QUAN QuAN LY NHA NlfOc DOl VOl NGANH, LiNH<br /> <br /> yVCxAH(H<br /> 1. Nhfrng khii<br /> <br /> ni~m CO'<br /> <br /> ban<br /> <br /> 1.1. Xii hVi<br /> Khai ni~m "xii hQi" trong tiSng Anh: society, tiSng' Phap: societe. Trong<br /> tiSng Vi~t, "xii hQi" la mQt thu~t ngu ghep. Thu~t ngu "xii hQi" dung de chi hinh<br /> thuc sinh ho~t chungc6 tA chuc cua loai ngum<br /> <br /> a mQt trinh dQ<br /> <br /> phat tri~n nhfrt<br /> <br /> dinh, tren co so mQt phuong thuc nhfrt dinh (Xii h

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản