intTypePromotion=3

TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG HÀNG VÀ THANG NÂNG TỜI NÂNG HÀNG - PHẦN 1

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
516
lượt xem
275
download

TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG HÀNG VÀ THANG NÂNG TỜI NÂNG HÀNG - PHẦN 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

KHÁI QUÁT VỀ XE NÂNG HẠ A . PHÂN LOẠI: Để đáp ứng nhu cầu xếp dỡ hàng hoá, trên thế giới đã xuất hiện nhiều các loại xe nâng hạ có kích thước, kiểu dáng và công dụng khác nhau. Tuy nhiên xe nâng hạ có hai loại chính sau: - Loại dùng nguồn động lực là động cơ đốt trong (động cơ xăng hoặc dầu điezen). - Loại dùng nguồn động lực bằng bình ắc quy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN HÀNH XE NÂNG HÀNG VÀ THANG NÂNG TỜI NÂNG HÀNG - PHẦN 1

  1. TRUNG TAÂM KIEÅM ÑÒNH VAØ HUAÁN LUYEÄN KYÕ THUAÄT AN TOØAN LAO ÑOÄNG TP. HOÀ CHÍ MINH 153 Xoâ Vieát Ngheä Tónh – Q. Bình Thaïnh – TP.HCM ÑT: 08.843376 – Fax: 08.8402699 -----------------&&&---------------- TAØI LIEÄU HUAÁN LUYEÄN KYÕ THUAÄT AN TOAØN VAÄN HAØNH XE NAÂNG HAØNG VAØ THANG NAÂNG TÔØI NAÂNG HAØNG Tp Hoà Chí Minh - 2006 Löu haønh noäi boä
  2. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Daønh cho coâng nhaân vaän haønh xe naâng haï vaø thang naâng, tôøi naâng Ban bieân soaïn traân troïng caûm ôn nhöõng yù kieán ñoùng goùp cuûa baïn ñoïc. Moïi chi tieát xin lieân heä : TT Kieåm Ñònh & Huaán Luyeän KT ATLÑ TP.HCM. ÑC: 153 Xoâ Vieát Ngheä Tónh – Q. Bình Thaïnh – TP.HCM. ÑT: 08.843376 – Fax: 08.8402699 Löu haønh noäi boä
  3. TT Kieåm Ñònh & Huaán Luyeän KT ATLÑ TP.HCM 153 A Xoâ Vieát Ngheä Tình, Tp. HCM Phaàn 1: KHAÙI QUAÙT VEÀ XE NAÂNG HAÏ A . PHAÂN LOAÏI: Ñeå ñaùp öùng nhu caàu xeáp dôõ haøng hoaù, treân theá giôùi ñaõ xuaát hieän nhieàu caùc loaïi xe naâng haï coù kích thöôùc, kieåu daùng vaø coâng duïng khaùc nhau. Tuy nhieân xe naâng haï coù hai loaïi chính sau: - Loaïi duøng nguoàn ñoäng löïc laø ñoäng cô ñoát trong (ñoäng cô xaêng hoaëc daàu ñiezen). - Loaïi duøng nguoàn ñoäng löïc baèng bình aéc quy. I. Xe Naâng Haï Chaïy Baèng Aéc Quy: • Öu ñieåm: + Caáu taïo ñôn giaûn, deã söû duïng. + Söû duïng laâu beàn. + Chaïy eâm, khoâng coù khí thaûi. + Giaù thaønh thaáp. + Baûo döôõng, söûa chöõa ñôn giaûn. • Nhöôïc ñieåm: + Töï troïng baûn thaân lôùn. + Phaûi thay ñoåi aéc quy nhieàu laàn. + Phaûi coù cô sôû xaïc bình ñaûm baûo cung caáp ñaày ñuû ñieän cho xe hoaït ñoäng. + Yeâu caàu phaûi coù maët baèng hoaït ñoäng toát. + Tính cô ñoäng toát. II. Xe Naâng Haï Chaïy Baèng Ñoäng Cô Noå. • Öu ñieåm: + Tính cô ñoäng toát. + Maët baèng laøm vieäc ñoøi hoûi khoâng cao laém. • Nhöôïc ñieåm: + Thao taùc, baûo döôõng phöùc taïp. + Giaù thaønh cao, tuoåi thoï thaáp. + Coù khí thaûi laøm oâ nhieãm moâi tröôøng. Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm cuûa töøng loaïi, keát hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá trong khi söû duïng ñeå löïa choïn loaïi maùy cho thích hôïp. B. CAÁU TAÏO VAØ NGUYEÂN LYÙ LAØM VIEÄC: Xe naâng haï coù coâng duïng duøng ñeå di chuyeån vaø xeáp dôõ haøng hoaù. Thoâng thöôøng coù caùc boä phaän chính sau ñaây: a./ Boä phaän coâng taùc: Ñaây laø boä coâng taùc chính cuûa xe, nhôø heä thoáng thuyû löïc thoâng qua van phaân phoái taùc duïng leân xi lanh löïc ñeå naâng haï caøng vaø nghieâng khung. 1 – Löôõi naâng (caøng). Tuyø theo coâng duïng chính vaø taûi troïng cuûa xe maø caøng coù hình daùng, kích thöôùc khaùc nhau. Nhö hình 1 caøng ñöôïc laép treân khung vaø nhôø heä thoáng thuyû löïc thoâng qua xích naâng coù theå naâng hoaëc haï caøng, cuõng coù theå nghieâng khung ra hoaëc vaøo cho thích hôïp vôùi ñieàu kieän laøm vieäc. 1
  4. TT Kieåm Ñònh & Huaán Luyeän KT ATLÑ TP.HCM 153 A Xoâ Vieát Ngheä Tình, Tp. HCM Thoâng thöôøng caøng ñöôïc cheá taïo baèng theùp ñaëc bieät coù daïng nhö hình 2. Maët khaùc caøng coù theå ñieàu chænh roäng hay heïp ñeå thích hôïp vôùi palet ñaët haøng. 2 – Xích naâng haï: Coù hình daùng nhö xích truyeàn ñoäng duøng ñeå noái töø ti cuûa xi lanh löïc ñeán khung naâng haï nhôø ñoù maø khung naâng coù theå ñi leân hoaëc xuoáng mang theo caøng coâng taùc. 3 – Xi lanh naâng haï vaø xi lanh nghieâng khung: Laøm vieäc theo nguyeân lyù xi lanh thuyû löïc. Tuyø theo taûi troïng cuûa xe maø ñöôøng kính vaø chieàu daøi cuûa xi lanh thuyû löïc cuõng khaùc nhau. 4 – Khung naâng (maët naï): Laø boä phaän chính cuûa xe naâng haï, nhôø khung naâng maø haønh trình leân (xuoáng) thoâng qua baùnh ñôõ ñeå di chuyeån leân (xuoáng) taám döïa mang theo caøng ñi xuoáng. b./ Ñoäng Cô: Laø nôi phaùt ra coâng suaát ñeå cung caáp ñoäng löïc cho toaøn boä xe naâng haï. Thoâng duïng nhaát laø loaïi ñoäng cô 4 kyø xaêng hoaëc daàu ñiezen. Thöôøng ñoäng cô goàm: - Heä thoáng truïc khuyûu - thanh truyeàn – xi lanh – piston: Laø boä phaän cô baûn nhaát cuûa ñoäng cô cuõng laø yeáu toá cô baûn quyeát ñònh coâng suaát ñoäng cô. - Heä thoáng phaân phoái khí: Thoâng qua cô caáu cam vaø xuùp aùp ñoùng môû nhaèm naïp khoâng khí maùy daàu hay hoaø khí (maùy xaêng) cung caáp cho ñoäng cô laøm vieäc ñoàng thôøi thaûi saïch khí chaùy ra ngoaøi. - Heä thoáng boâi trôn: Thoâng qua caùc te chöùa nhôùt vaø bôm nhôùt ñeán laøm trôn caùc chi tieát ma saùt cuûa ñoäng cô. - Heä thoáng laøm maùt : Laøm maùt cho ñoäng cô khi laøm vieäc. Nhieät ñoä oån ñònh laø 75-800c. HTLM bao goàm caùc boä phaän chính: + Quaït gioù ñöôïc daây cu roa keùo. + Keùt nöôùc. + Bôm nöôùc. + Caùc boïng nöôùc trong thaân maùy. - Heä thoáng nhieân lieäu: Cung caáp nhieân lieäu cho ñoäng cô laøm vieäc. + Ñoái vôùi ñoäng cô xaêng nhieân lieäu töø thuøng xaêng ñöôïc bôm ñaåy nhieân lieäu qua boä loïc roài ñeán boä cheá hoaø khí (bình xaêng con) ôû ñoù nhieân lieäu ñöôïc boä cheá hoaø khí troän vôùi khoâng khí naïp nhieân lieäu cho ñoäng cô laøm vieäc vôùi moïi cheá ñoä. + Ñoái vôùi ñoäng cô daàu (ñiezen) nhieân lieäu töø thuøng ñöôïc bôm ñaåy nhieân lieäu qua boä loïc roài ñeán bôm cao aùp (heo daàu) ôû ñoù nhieân lieäu ñöôïc bôm cao aùp naâng aùp suaát leân ñeán >180 kg/cm3 thoâng qua oáng daàu cao aùp ñi ñeán kim phun (beùc daàu). Kim phun coù nhieäm vuï taùn nhuyeãn nhieân lieäu thaønh söông muø ñeå ñöa vaøo ñoäng cô laøm vieäc vôùi moïi cheá ñoä. c./ Heä thoáng truyeàn ñoäng: 1/ Boä ly hôïp (coân): Coù coâng duïng caét hay keát noái truyeàn ñoäng töø ñoäng cô ñeán hoäp soá. Hieän nay treân xe naâng haï coù hai loaïi boä ly hôïp: 2
  5. TT Kieåm Ñònh & Huaán Luyeän KT ATLÑ TP.HCM 153 A Xoâ Vieát Ngheä Tình, Tp. HCM o Ly hôïp ma saùt (boâ). o Ly hôïp thuyû löïc duøng cho hoäp soá töï ñoäng. 2/ Hoäp soá: Coù coâng duïng thay ñoåi höôùng chuyeån ñoäng (tieán hay luøi) vaø thay ñoåi moâ men xoaén (toác ñoä) cuûa xe naâng haï. Coù hai loaïi hoäp soá: o Hoäp soá thöôøng. o Hoäp soá töï ñoäng. 3/ Caàu chuû ñoäng. Laø truyeàn löïc chính ñeán baùnh xe chuû ñoäng. d./ – Heä thoáng ñieàu khieån: - Baøn ñaïp ga1. - Baøn ñaïp thaéng 2. - Baøn ñaïp ly hôïp 3. - Voâ laêng (vaønh tay laùi) 4 treân ñoù coù gaén coøi. - Tay thaéng 5. - Tay gaït soá (tôùi hay luøi) 6. - Tay gaït ñeøn (signal) 7. - Caàn ñieàu khieån naâng haï caøng 8. - Caàn ñieàu khieån nghieâng khung 9. - Caàn soá (nhanh hay chaäm ) 10. - Caàn soá ( tieán hay luøi ) cho soá (nhanh hay chaäm)11. e – Heä thoáng laùi: Do ñaëc ñieåm cuûa xe naâng haï daãn höôùng naèm ôû phía sau (hai baùnh sau) duøng ñeå chuyeån höôùng xe theo yù muoán ngöôøi ñieàu khieån. Hieän coù hai loaïi heä thoáng laùi: • Heä thoáng laùi cô khí trôï löïc thuyû löïc. • Heä thoáng laùi thuyû löïc. f – Heä thoáng thaéng: - Thaéng chaân: Duøng ñeå giaûm toác ñoä hay döøng haún xe naâng haï khi caàn thieát. Thoâng thöôøng xe naâng haï söû duïng heä thoáng thaéng thuûy löïc (thaéng daàu). - Thaéng tay: Duøng ñeå ñaäu xe khi xe döøng haún. Thaéng tay thöôøng söû duïng laø loaïi cô khí. • Thaéng tay vaø thaéng chaân hoaït ñoäng ñoäc laäp vôùi nhau. g./ Heä thoáng thuyû löïc: Sô ñoà heä thoáng thuyû löïc cuûa xe naâng haøng ñöôïc giôùi thieäu nhö treân hình veõ. Nhôùt thuûy löïc ñöôïc chöùa trong thuøng 1 khi ñoäng cô noå keùo theo bôm thuûy löïc 8 hoaït ñoäng, nhôùt coù aùp suaát cao ñeán boä phaân phoái 5. Khi ngöôøi ñieàu khieån gaït caàn naâng haï nhôùt nhôùt ñöôïc van phaân phoái môõ cho aùp suaát nhôùt ñi ñeán xi lanh thuyû löïc 3 cho xi lanh naøy hoaït ñoäng. Khi ngöôøi ñieàu khieån gaït caàn nghieâng khung thì van phaân phoái môû cho aùp suaát nhôùt ñi ñeán xi lanh thuyû löïc 12 laøm 3
  6. TT Kieåm Ñònh & Huaán Luyeän KT ATLÑ TP.HCM 153 A Xoâ Vieát Ngheä Tình, Tp. HCM vieäc. Sau khi aùp suaát nhôùt ñi ñeán caùc xi lanh coâng taùc sau ñoù trôû veà thuøng chöùa cöù nhö vaäy nhôùt di chuyeån tuaàn hoaøn trong heä thoáng thuyû löïc. h./ Baûng taùp loâ: Laø nôi gaén ñoàng hoà cuõng nhö ñeøn baùo caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa xe nhö : Ñoàng hoà ño toác ñoä, ñoàng hoà baùo nhieân lieäu, ñoàng hoà (ñeøn) saïc bình, ñoàng hoà (ñeøn ) baùo aùp suaát nhôùt boâi trôn, ñoàng hoà baùo nhieät ñoä nöôùc laøm maùt. i./ Thieát bò ñieän:Duøng ñeå cung caáp ñieän cho xe hoaït ñoäng. Thoâng thöôøng treân xe coù caùc loaïi thieát bò ñieän sau: o Bình ñieän (aéc qui). o Maùy ñeà. o Maùy saïc bình. o Boä ñieàu chænh ñieän (boä tieát cheá). o Caùc loaïi ñeøn tín hieäu vaø chieáu saùng, coøi … o Heä thoáng ñaùnh löûa (maùy xaêng). k./ Caùc boä phaän khaùc: Khung cuûa xe naâng laø loaïi khung baèng theùp treân khung cöùng ñaët toaøn boä caùc maùy moùc cuûa xe naâng, phaàn tröôùc khung ñaët caàu chuû ñoäng, boä phaän naâng vaø caùc xi lanh thuyû löïc. Treân giaù thaáp ñaët ñoäng cô. Phía sau treo ñoái troïng ñeå caân baèng maùy khi laøm vieäc, phía döôùi coù moät boä phaän gaén chaët ñeå treo cô caáu laùi, phía trong boá trí choã ñaët thuøng nhieân lieäu vaø bình aéc qui. C/ ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT CUÛA XE NAÂNG HAÏ: - Söùc naâng cuûa maùy naâng haøng: - Chieàu cao naâng haøng. - Kích thöôùc : + Chieàu daøi: + Chieàu roäng (khoâng keå löôõi) + Chieàu cao lôùn nhaát: - Khoaûng caùch taâm baùnh tröôùc: - Khoaûng caùch taâm baùnh sau: - Khoaûng caùch hai caàu: - Baùn kính ngoaøi: - Chieàu roäng ñöôøng ñi khi xe naâng haøng ñoåi höôùng 900 - Troïng löôïng: - Coâng suaát lôùn nhaát cuûa ñoäng cô: - Toác ñoä lôùn nhaát: + Tieán phía tröôùc: + Luøi phía sau: - Ñoä doác mang haøng: - Quy caùch loáp: - Toác ñoä laøm vieäc: - Kích thöôùc löôõi naâng: - Khoaûng môû lôùn nhaát cuûa löôõi naâng: 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản