intTypePromotion=1

Tài liệu hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
168
lượt xem
89
download

Tài liệu hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nova TND 2005 chương trình thiết kế đường bộ được thực hiện trên nền AutoCAD 2004 và AutoCAD2005 với ngôn ngữ lập trình Visual C++, Nova TDN 2005 là sản phầm liên kết giữa công ty Hài Hòa và Hãng ViaNova của Nauy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005

 1. Tài liệu hướng dẫn sử dụng NovaTDN 2005
 2. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Ch-¬ng I: Giíi thiÖu chung I.1. Giíi thiÖu ch-¬ng tr×nh Nova -TDN 2005 Ch-¬ng tr×nh thiÕt kÕ ®-êng bé ®-îc thùc hiÖn trªn nÒn AutoCAD2004va AutoCAD2005 víi ng«n ng÷ lËp tr×nh Visual C++. Nova - TDN 2005 lµ s¶n phÈm liªn kÕt gi÷a C«ng ty Hµi Hoµ vµ H·ng ViaNova cña Nauy. Víi Nova -TDN 2005 cã thÓ thùc hiÖn c«ng t¸c thiÕt kÕ tõ dù ¸n tiÒn kh¶ thi tíi thiÕt kÕ kü thuËt. Sö dông Nova -TDN 2005 ®¬n gi¶n vµ cho kÕt qu¶ chi tiÕt hoµn toµn phï hîp víi tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ thiÕt kÕ ®-êng bé C¸c chøc n¨ng chÝnh cña ch-¬ng tr×nh: • NhËp sè liÖu kh¶o s¸t. • VÏ mÆt b»ng hiÖn tr¹ng vµ thiÕt kÕ b×nh ®å tuyÕn. • ThiÕt kÕ tr¾c däc,tr¾c ngang. • TÝnh to¸n vµ lËp b¶ng khèi l-îng ®µo ®¾p. • VÏ ®-êng b×nh ®å, dùng phèi c¶nh mÆt ®-êng cïng c¶nh quan ®Þa h×nh vµ t¹o ho¹t c¶nh 3D. So víi c¸c phiªn b¶n tr-íc ( Nova3.5; Nova4.0; Nova4.01; Nova 2K…) th× ngoµi viÖc n©ng cÊp m«i tr-êng AutoCAD lªn 2004 vµ AutoCAD 2005, phiªn b¶n Nova 2005 ®· ®-îc tèi -u ho¸ rÊt nhiÒu vÒ mÆt thuËt to¸n, Gióp n©ng cao h¬n nhiÒu vÒ tÝnh æn ®Þnh, kh¶ n¨ng thiÕt kÕ vµ tèc ®é tÝnh to¸n cho dù ¸n cña b¹n. I.1.1. NhËp sè liÖu thiÕt kÕ NhËp sè liÖu thiÕt kÕ nh»m môc ®Ých x©y dùng M« h×nh ®Þa h×nh dïng cho c¸c b-íc thiÕt kÕ tiÕp theo. M« h×nh ®Þa h×nh cã thÓ ®-îc x©y dùng tõ: • C¸c ®ưêng ®ång møc, c¸c ®iÓm ®o cña b¶n ®å ®Þa h×nh ®· ®-îc sè ho¸ thµnh b¶n vÏ AutoCAD. • Sè liÖu ®o tr¾c däc, tr¾c ngang.(*.TDN) • Tõ File to¹ ®é d¹ng (*.txt). Trªn c¬ së c¸c ®iÓm ®o víi Nova-TDN, NSD sÏ x©y dùng ®-îc m« h×nh l-íi bÒ mÆt tù nhiªn vµ vÏ ®-êng ®ång møc. §©y lµ m« h×nh ®Þa h×nh sè 3D cho phÐp néi suy to¹ ®é (x, y, h) cña bÊt kú ®iÓm nµo n»m trong m« h×nh l-íi. I.1.2. VÏ mÆt b»ng hiÖn tr¹ng vµ thiÕt kÕ b×nh ®å tuyÕn Tõ sè liÖu ®o cã thÓ thÓ hiÖn ®-îc mÆt b»ng hiÖn tr¹ng cña khu vùc. Trªn c¬ së m« h×nh ®Þa h×nh ®· nhËp cã thÓ tiÕn hµnh v¹ch c¸c ®-êng tim tuyÕn kh¸c nhau cña con ®-êng cÇn thiÕt kÕ nh»m chän ®-îc c¸c ph-¬ng ¸n tèi -u hoÆc lµ thiÕt kÕ nhiÒu tuyÕn cïng mét lóc- nhÊt lµ trong thiÕt kÕ tiÒn kh¶ thi. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 1
 3. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Nova-TDN tù ®éng ph¸t sinh hoÆc chÌn c¸c cäc vµ c¸c ®iÓm mia theo yªu cÇu. C¸c sè liÖu ®-îc tù ®éng cËp nhËt, cho phÐp hiÖu chØnh mét c¸ch dÔ dµng hoÆc bæ sung thªm cho phï hîp víi sè liÖu ®Þa h×nh thùc tÕ. Nova -TDN cho phÐp thiÕt kÕ c¸c ®-êng cong chuyÓn tiÕp hoÆc ®-êng cong trßn cã siªu cao hoÆc kh«ng cã siªu cao. NÕu cã siªu cao th× trong ®o¹n ®é dèc 1 m¸i tim quay lµ t©m cäc hoÆc mÐp ngoµi phÇn xe ch¹y hoÆc mÐp lÒ phÇn bông khi ch-a më réng. §ång thêi ®Ó thuËn tiÖn cho NSD, Nova_TDN cho phÐp nhËp míi vµ tra c¸c tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®-êng cong vµ siªu cao. KÕt xuÊt c¸c kÕt qu¶ phôc vô cho viÖc x¸c ®Þnh tuyÕn ngoµi hiÖn tr-êng. I.1.3. ThiÕt kÕ tr¾c däc, tr¾c ngang Trong tr-êng hîp tuyÕn dµi nhiÒu c©y sè Nova -TDN cho phÐp t¸ch tr¾c däc ra nhiÒu ®o¹n kh¸c nhau trong cïng 1 b¶n vÏ. MÉu biÓu b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang cã thÓ tuú ý thay ®æi cho phï hîp víi b¶ng biÓu cña c¬ quan hoÆc theo yªu cÇu cña nhiÖm vô thiÕt kÕ. Tr¾c ngang cã thÓ s¾p xÕp cho võa khæ giÊy cÇn xuÊt ra vµ cã thÓ chän chøc n¨ng in nhiÒu trang c¾t ngang thiÕt kÕ chuÈn mµ khai b¸o cho tuyÕn. Nova -TDN cho phÐp thiÕt kÕ 3 ph-¬ng ¸n ®-êng ®á nh»m chän ra ph-¬ng ¸n tèi -u theo khèi l-îng ®µo ®¾p, ®-îc tÝnh to¸n s¬ bé theo mÉu c¾t ngang thiÕt kÕ chuÈn khi khai b¸o c¸c th«ng sè thiÕt kÕ tuyÕn. §èi víi ®-êng trong néi thÞ Nova -TDN cho phÐp thiÕt kÕ c¸c giÕng thu n-íc, cao ®é ®¸y cèng ngÇm. Trªn tr¾c däc Nova -TDN cho phÐp nhËp bÒ dÇy cña c¸c líp ®Þa chÊt dùa vµo chóng cã thÓ tÝnh to¸n khèi l-îng ®µo cña tõng líp. Trªn tr¾c ngang mÆt c¾t thiÕt kÕ sÏ ®-îc tù ®éng x¸c ®Þnh theo ®é dèc siªu cao vµ më réng lÒ nÕu c¾t ngang n»m trong ®o¹n cã bè trÝ siªu cao vµ cã më réng. C¸c cao ®é c¾t ngang sÏ b¸m theo c¸c cao ®é thiÕt kÕ cña tõng ph-¬ng ¸n. ViÖc thay ®æi ph-¬ng ¸n ®-êng ®á c¸c mÆt c¾t thiÕt kÕ tr¾c ngang sÏ tù ®éng thay ®æi theo phï hîp víi cao ®é cña ph-¬ng ¸n ®-êng ®á hiÖn hµnh. Trong mét sè tr-êng hîp ®Æc biÖt nh-: ta luy cã dËt cÊp, lÒ hoÆc mÆt ®-êng kh«ng khai b¸o ®-îc theo tiªu chuÈn Nova_TDN cho phÐp thiÕt kÕ mÆt ®-êng, lÒ, luy b»ng c¸c ®-êng Polyline cña AutoCAD sau ®ã ®Þnh nghÜa thµnh c¸c ®èi t-îng t-¬ng øng cña Nova_TDN råi copy cho c¸c mÆt c¾t ngang kh¸c. I.1.4. TÝnh to¸n vµ lËp khèi l-îng ®µo ®¾p NÕu thiÕt kÕ theo TCVN Nova -TDN sÏ x¸c ®Þnh cho gÇn 70 lo¹i diÖn tÝch. Trªn c¬ së c¸c lo¹i diÖn tÝch nµy ng-êi sö dông cã thÓ tæ hîp l¹i b»ng c¸ch x©y dùng c¸c c«ng thøc tÝnh sao cho phï hîp víi yªu cÇu diÖn tÝch cÇn kÕt xuÊt, ghi chóng lªn tõng tr¾c ngang. Sau khi ®iÒn c¸c lo¹i diÖn tÝch trªn c¸c tr¾c ngang vµ qua qu¸ tr×nh vi chØnh Nova_TDN cho phÐp tù ®éng lËp b¶ng tæng hîp khèi l-îng ®µo ®¾p. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 2
 4. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 I.1.5. VÏ ®-êng b×nh ®å vµ t¹o ho¹t c¶nh 3D Nova -TDN cho phÐp thÓ thÓ hiÖn ®-êng ®ång møc cña m« h×nh thiÕt kÕ ®iÓm. Dùng phèi c¶nh mÆt ®-êng thiÕt kÕ vµ bÒ mÆt tù nhiªn cïng c¶nh quan hiÖn tr¹ng, t¹o ho¹t c¶nh. M« dun nµy th-êng dïng khi thiÕt kÕ vµ tr×nh duyÖt dù ¸n tiÒn kh¶ thi. I.2. c¸c c©u lÖnh trong NOVA_TDN2005 Danh môc Tªn lÖnh 1. Cµi ®Æt c¸c th«ng sè ban ®Çu NS Menu Khai b¸o KBNDH ®Þa h×nh HÖ To¹ ®é Gi¶ §Þnh ... §iÒn ký hiÖu h-íng b¾c HB T¹o l-íi khèng chÕ mÆt b»ng LUOI ChuyÓn sang HÖ to¹ ®é Gi¶ §Þnh TDDL §Þnh nghÜa tr¹m m¸y NM D÷ liÖu ®iÓm ®o ... T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp sè liÖu CDTEP T¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh NT T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ sæ ®o NDD T¹o ®Þa h×nh nhµ NHA ChuyÓn ®æi m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö HYURVEYT XuÊt cao ®é theo TEXT CDTEXT NhËp ®-êng ®ång møc NDM §Þnh nghÜa ®-êng ®ång møc hoÆc DNDM ®-êng mÐp §Þnh nghÜa ®-êng ®ång møc DNCDM Sè liÖu tuyÕn NhËp sè liÖu tuyÕn RTDN ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu TDN CVERT ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu TKD PMNV ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu CCIC QHNV ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu TEDI TDCD ChuyÓn ®æi tÖp sè liÖu CNVSY DHGTVT X©y dùng m« h×nh l-íi bÒ mÆt LTG VÏ ®-êng ®ång møc DM Tra cøu cao ®é tù nhiªn CDTN C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 3
 5. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 HiÖu chØnh ... HiÖu chØnh cao tr×nh HCCT BËt/T¾t ®iÓm cao tr×nh trong c¬ BTCD së d÷ liÖu §iÒn vµ nèi c¸c ®iÓm cao tr×nh CDT BËt c¸c ®iÓm cao tr×nh trong b¶n vÏ BCD T¾t c¸c ®iÓm cao tr×nh trong b¶n vÏ TCD XuÊt c¸c ®iÓm cao tr×nh ra tÖp XCD Th- viÖn vËt ®Þa h×nh- Nova- TVDH TDN 2. Tuú chän TCH Menu Khai b¸o ... tuyÕn Khai mÉu b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang BB Khai b¸o vÐt bïn + h÷u c¬ KBVB Khai b¸o c¸c líp ¸o ®-êng theo KBK TCVN Khai b¸o tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®-êng ST TuyÕn ®-êng.... Khai b¸o vµ thay ®æi tuyÕn thiÕt kÕ CS VÏ tuyÕn theo TCVN T Khai b¸o gèc tuyÕn GT §Þnh nghÜa c¸c ®-êng mÆt b»ng tuyÕn DMB Bè trÝ ®-êng cong vµ siªu cao CN Chªnh lý tr×nh cò vµ míi OLDS Khai b¸o b¸n kÝnh ®iÒn BKD T¹o ®iÓn cao tr×nh theo sè liÖu tr¾c ngang Thay ®æi vÞ trÝ tuyÕn DT X©y dùng l¹i d÷ liÖu tuyÕn tõ b¶n vÏ Cäc trªn tuyÕn ... Ph¸t sinh cäc PSC ChÌn cäc míi CC X¸c ®Þnh kho¶ng lÖch cäc so víi tuyÕn KD X¸c ®Þnh l¹i sè liÖu mia PSL Xo¸ tuyÕn hoÆc cäc XOA HiÖu chØnh sè liÖu c¸c ®iÓm mia SSLT LÊy sè liÖu vØa hÌ SLVH CËp nhËt l¹i sè liÖu tù nhiªn tõ tr¾c ngang TNTT VÏ l¹i sè liÖu ®iÓm TIN theo DCD tuyÕn C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 4
 6. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Söa tªn cäc STC Tra cøu sè liÖu cäc TCC VÏ mÆt b»ng tuyÕn ... MÆt b»ng tuyÕn theo yÕu tè cong vµ BTC tr¾c ngang chuÈn MÆt b»ng tuyÕn tõ tr¾c ngang BT §iÒn yÕu tè cong YTC §iÒn tªn cäc trªn tuyÕn DTC §iÒn cao ®é cäc DCDC §iÒn ®iÓm cao tr×nh däc tuyÕn DCDT XuÊt sè liÖu c¸c ®o¹n cong SLC §iÒn ký hiÖu lý tr×nh DLT Tra lý tr×nh TLT Tr¾c däc tù nhiªn ... Tr¾c däc tù nhiªn TD Líp ®Þa chÊt LDC §iÒn møc so s¸nh DSSTD Thay ®æi møc so s¸nh TSSTD HiÖu chØnh tr¾c däc EDTD HÖ to¹ ®é tr¾c däc GTD ThiÕt kÕ tr¾c däc ... Ph-¬ng ¸n ®-êng ®á hiÖn hµnh PADD ThiÕt kÕ tr¾c däc DD §-êng cong ®øng CD §iÒn thiÕt kÕ DTK §iÒn lý tr×nh DLTTD Cèng trßn CONG CÇu CAU T¹o giÕng thu n-íc TGT NhËn l¹i cao ®é thiÕt kÕ NCD §Þnh nghÜa ®-êng thiÕt kÕ vµ líp ®Þa chÊt DNDD Huû cao ®é thiÕt kÕ HCDTK Nèi cao ®é ®-êng ®á mÆt VDD Tr¾c ngang tù nhiªn ... VÏ tr¾c ngang tù nhiªn TN §-êng cò VDC NhËp líp ®Þa chÊt tr¾c ngang NDCTN VÏ c¸c líp ®Þa chÊt tr¾c ngang DCTN C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 5
 7. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 ThiÕt kÕ tr¾c ngang... ThiÕt kÕ tr¾c ngang TKTN §Þnh nghÜa thiÕt kÕ tr¾c ngang DNTKTN T¹o ®a tuyÕn dèc t¹i tr¾c ngang DTD T¹o luy TL T¹o èp taluy ®¾p TOPTL T¹o c¸c líp ¸o ®-êng theo TCVN APK §iÒn thiÕt kÕ tr¾c ngang DTKTN VÐt bïn vµ h÷u c¬ VB Tù ®éng x¸c ®Þnh vÐt bïn vµ h÷u c¬ VBTD §¸nh cÊp DC Tù ®éng x¸c ®Þnh ®¸nh cÊp DCTD TÝnh diÖn tÝch ... NhËp chiÒu dµi chiÕm dông NLCD TÝnh s¬ bé diÖn tÝch ®µo ®¾p DTSB TÝnh diÖn tÝch TDT §iÒn gi¸ trÞ diÖn tÝch DDT B¶ng biÓu XuÊt b¶ng c¾m cong BCC B¶ng yÕu tè cong BYTC XuÊt b¶ng to¹ ®é cäc TDC LËp b¶ng Khèi l-îng LBDT LËp b¶ng khèi l-îng tõ gi¸ trÞ ®iÒn LBGT HiÖu chØnh tr¾c ngang... Copy c¸c ®èi t-îng tr¾c ngang CTK Xãa thiÕt kÕ tr¾c ngang XTK DÞch ®Ønh thiÕt kÕ tr¾c ngang DTN HÖ to¹ ®é tr¾c ngang GTN HiÖu chØnh tr¾c ngang EDTN HiÖn tr¾c ngang theo tªn HTN Cèng... Tr¾c ngang cèng trßn TNCT Cèng trßn CTCT Cèng b¶n CBCT CÊu t¹o mãng cèng MONGC Phèi c¶nh tuyÕn…. Phèi c¶nh tuyÕn ®-êng thiÕt kÕ PC VÏ l-íi bÒ mÆt tù nhiªn CED C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 6
 8. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 T¹o v¹ch s¬n VVS T¹o ho¹t c¶nh 3D SD Ho¹t c¶nh theo hµnh tr×nh OB Phô trî… Lo¹i ®èi t-îng khái Nova -TDN LDT Tra cøu c¸c ®èi t-îng cña Nova -TDN TRA Nova -TDN Help About Nova -TDN AboutTDN Pline h-íng tuyÕn PLT Pline PLTD Pline theo ®é dèc PLDD R¶i luy RTL KÝch th-íc KT Xo¸ ®èi t-îng theo líp XL HiÖu chØnh líp ELAY C¨n chØnh c¸c côm kÝch th-íc EMD Söa Text ET §æi co ch÷ DCCHU HiÖu chØnh c¸c ®èi t-îng Text EMT HiÖu chØnh c¸c ®èi t-îng Attribute EMA Lµm tr¬n c¸c ®-êng ®a tuyÕn b»ng LT 3. lÖnh PEDIT Phô trî Lµm tr¬n ®a tuyÕn theo kho¶ng ph©n LTP Lµm tr¬n ®a tuyÕn theo Spline LTS Mòi tªn liªn tôc MT Ký hiÖu c¾t ®øt CDUT HiÖu chØnh b¶ng T¹o vµ hiÖu chØnh b¶ng THB HiÖu chØnh b¶ng HCB T¸ch b¶ng CHB TrÝch b¶ng TRICHB Thªm bít hµng cét b¶ng HHCB Copy c«ng thøc, d÷ liÖu b¶ng CPB In nhiÒu trang U-PL Th- viÖn ng-êi dïng TV C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 7
 9. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 CH¦¥NG II: KHAI B¸O Sè LIÖU THIÕT KÕ 2.1. Khai b¸o mÉu b¶ng biÓu §Ó chän mÉu b¶ng biÓu tr×nh bµy phÇn b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang chän Khai mÉu b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang nh- h×nh d-íi Chän §Çu Tr¾c Däc hoÆc §Çu Tr¾c Ngang ®Ó khai b¸o mÉu biÓu b¶ng cho phï hîp. VÝ dô ®èi víi §Çu Tr¾c Däc:  Cao ch÷ : lµ chiÒu cao ch÷ ngoµi giÊy chung cho toµn b¶ng.  Kh.c¸ch ®Çu: chiÒu dµi phÇn ®Çu cña b¶ng ®-îc x¸c ®Þnh bëi ®é dµi cña hµng cã phÇn m« t¶ dµi nhÊt.  Chän c¸c kiÓu ch÷ cho phÇn Tiªu ®Ò, Tªn cäc vµ Ch÷ sè. Trong c¸c môc nµy chØ xuÊt hiÖn c¸c kiÓu ch÷ cã trong b¶n vÏ hiÖn thêi. Do ®ã trong b¶n vÏ nguyªn sinh ph¶i khai b¸o tr-íc nh- ®· nãi ë trªn. Cã thÓ tuú chän kiÓu ch÷ cho b¶ng tr¾c däc- tr¾c ngang b»ng c¸ch chän menu format > Text Style > chän kiÓu ch÷ míi > chän new (®Æt tªn cho kiÓu ch÷ míi cÇn n¹p) > close . sau ®ã khai b¸o b¶ng tr¾c däc- tr¾c ngang vµ chän l¹i kiÓu ch÷.  Muèn thªm hoÆc xo¸ 1 hµng nµo ®ã trong b¶ng th× bÊm phÝm chuét tr¸i vµo hµng cÇn thªm hoÆc xo¸ trªn cét TT sau ®ã nhÊn phÝm chuét ph¶i sÏ xuÊt hiÖn hép C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 8
 10. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 tho¹i ®éng Khi thªm hµng ph¶i nh¸y ®óp chuét tr¸i vµo hµng t-¬ng øng trªn cét sè hiÖu xuÊt hiÖn menu kÐo xuèng , chon biÓu t-îng tam gi¸c trªn « vu«ng phÝa cuèi hµng ®Ó chän th«ng sè cÇn ®iÒn trªn b¶ng t¾c däc hoÆc tr¾c ngang NhÊn phÝm tr¸i chuét ®Ó chän th«ng sè cÇn ®iÒn  Cét M« t¶ cho phÐp thay ®æi phÇn ®iÒn dßng m« t¶ trªn ®Çu tr¾c däc hoÆc tr¾c ngang trong b¶n vÏ th× nh¸y ®óp chuét vµo hµng dßng ®ã råi nhËp dßng m« t¶ th«ng sè theo d¹ng Text. VÝ dô khi chän sè hiÖu øng víi Cao ®é tim ®-êng nh-ng phÇn m« t¶ cã thÓ söa l¹i lµ Existing Elevation ®Ó cho b¶n vÏ tiÕng Anh.  Cét Kh.C¸ch cho phÐp ®Þnh nghÜa chiÒu cao cña hµng hµng t-¬ng øng ®Ó c¨n ch÷ võa vµo gi÷a hai ®-êng kÎ b¶ng. Thay ®æi kho¶ng c¸ch nµy thùc hiÖn gièng nh- thay dßng m« t¶.  H×nh trªn c¸c lÖnh CUT, COPY, PASTER chØ dïng khi chän hµng muèn xo¸ , sao chÐp, d¸n néi dung m« t¶ nµo ®ã trªn cét M« t¶. Kh«ng dïng cho cét TT, Sè hiÖu, Kho¶ng c¸ch  MÉu b¶ng cã thÓ l-u ra tÖp ®Ó khi cÇn cã thÓ gäi vµo thµnh b¶ng hiÖn thêi. Nova -TDN lu«n coi mÉu b¶ng ®-îc gäi ra lÇn cuèi lµ hiÖn thêi. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 9
 11. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 L-u ý: CÇn ph¶i l-u mÉu b¶ng tr¾c däc vµ tr¾c ngang ra 2 tÖp kh¸c nhau. Riªng ®èi víi §Çu Tr¾c Ngang t¹i môc Tªn cäc: vµ Lý tr×nh: nÕu cã nhËp ký tù th× trªn tr¾c ngang víi tªn cäc lµ P4 t¹i lý tr×nh 0.06905 Km sÏ xuÊt hiÖn, nÕu t¹i mét « nµo ®ã ®Ó trèng th× sÏ kh«ng trªn b¶n vÏ tr¾c ngang sÏ kh«ng xuÊt hiÖn ký hiÖu t-¬ng øng (VÝ dô nÕu kh«ng muèn ®iÒn tªn cäc th× phÇn tªn cäc ®Ó trèng). 2.2. Khai b¸o c¸c líp ¸o ®-êng C¸c líp ¸o ®-êng mµ chiÒu dÇy cña chóng tÝnh to¸n tr-íc vµ l-u chóng l¹i d-íi c¸c Tªn khu«n kh¸c nhau ®Ó tiÖn cho qu¸ tr×nh sö dông. Chän môc Khai b¸o c¸c líp ¸o ®-êng. Víi mçi lo¹i khu«n cã 3 mÉu kh¸c nhau nhu h×nh vÏ  Khu«n trªn nÒn cò: chØ cã khi thiÕt kÕ c¶i t¹o  Khu«n trªn nÒn míi: khi thiÕt kÕ ®-êng míi hoÆc lµ phÇn c¹p thªm khi thiÕt kÕ c¶i t¹o.  Gia cè lÒ : c¸c líp ¸o t¹i phÇn lÒ chØ cã ý nghÜa khi ChiÒu dµi (CD) gia cè kh¸c 0. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 10
 12. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Muèn khai b¸o thªm 1 líp bÊm chuét vµo dßng d-íi cña b¶ng sau ®ã nhËp Tªn líp vµ Cao líp t¹i c¸c « t-¬ng øng phÝa trªn. Sè líp nhiÒu nhÊt lµ 8. CÇn xo¸ dßng nµo ®ã th× chän dßng ®ã lµ hiÖn thêi vµ Ên phÝm Del. 2.3. Khai b¸o vÐt bïn, vÐt h÷u c¬ vµ bÒ réng ®¸nh cÊp Tr-íc khi vÐt bïn ph¶i khai b¸o vÐt bïn, Tr-íc khi vÐt h÷u c¬ ph¶i khai b¸o vÐt h÷u c¬ nÕu kh«ng Nova_TDN sÏ nhËn nhÇm diÖn tÝch gi÷a vÐt bïn vµ vÐt h÷u c¬. 2.4. Khai b¸o hoÆc nhËp míi tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®o¹n cong b»ng Chän menu TuyÕn/ Khai b¸o/ Khai b¸o tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®-êng xuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh sau C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 11
 13. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Chän menu TÖp/ më tÖp XuÊt hiÖn hép tho¹i h×nh d-íi. chän tÖp tiªu chuÈn thiÕt kÕ t-¬ng øng cã kiÓu file lµ *. STD (chän 1 trong 3 tiªu chuÈn: TCVN85.STD; TCVN0454-98.STD: TCVN.STD) Cã thÓ xem, kiÓm tra, söa ®æi c¸c th«ng sè thiÕt kÕ vµ th«ng sè siªu cao . NÕu thÊy ch-a phï hîp. Còng cã thÓ nhËp míi khi cÇn thiÕt hoÆc khi cã sù thay ®æi vÒ tiªu chuÈn thiÕt kÕ míi sau ®ã ghi ra tÖp (chän memu TÖp/ ghi tÖp) C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 12
 14. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 M« h×nh ®Þa h×nh dïng ®Ó tÝnh to¸n x¸c ®Þnh cao ®é ®iÓm bÊt kú trªn m« h×nh tù nhiªn trong Nova -TDN lµ m« h×nh tam giac ®-îc x©y dùng dùa trªn:  C¸c cao ®é ®iÓm tù nhiªn (§iÓm cao tr×nh)  C¸c ®-êng ®ång møc cña b¶n vÏ b×nh ®é. §Ó x©y dùng m« h×nh cÇn ph¶i nhËp c¸c sè liÖu kh¶o s¸t ®Þa h×nh. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 13
 15. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 CH¦¥NG 3: NHËP Sè LIÖU 3.1. NhËp tuyÕn theo TCVN Thùc chÊt cña viÖc nhËp tuyÕn theo TCVN chÝnh lµ nhËp c¸c §iÓm cao tr×nh nh-ng phï hîp víi qu¸ tr×nh ®o theo mÆt c¾t däc vµ mÆt c¾t ngang cña tuyÕn. NhËp sè liÖu theo TCVN Sau khi chän NhËp sè liÖu theo TCVN sÏ xuÊt hiÖn cña sæ nh- h×nh sau 3.1.1 NhËp tr¾c däc : -T¹i cét Tªn cäc cÇn l-u ý: c¸c cäc T§ (hoÆc TD), P vµ TC ph¶i ®-îc -u tiªn nhËp ®Ó Nova -TDN cã thÓ ph©n biÖt ®-îc ®o¹n cong. NÕu nhËp Tªn cäc T§1+H1 sÏ lµ kh«ng hîp lÖ. Trong tr-êng hîp TC1 cña ®o¹n cong ®Çu trïng víi TD2 cña ®o¹n cong tiÕp th× vÉn ph¶i nhËp 2 cäc TC1 vµ TD2 víi kho¶ng c¸ch lÏ gi÷a chóng b»ng 0. MÆt c¾t ngang cña TD2 kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i nhËp. T¹i ®-êng cong chuyÓn tiÕp t¹i ®iÓm nèi ®Çu nhÊt thiÕt ph¶i cã tªn cäc lµ ND vµ t¹i ®iÓm nèi cuèi nhÊt thiÕt ph¶i cã tªn cäc lµ NC C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 14
 16. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Tr-íc khi nhËp tr¾c däc-tr¾c ngang ph¶i chän kiÓu nhËp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cäc trªn tr¾c däc vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm mia theo kho¶ng c¸ch lÎ hay céng dån, cao ®é ®iÓm mia trªn tr¾c ngang theo chªnh cao hay cao ®é tù nhiªn. D¹ng nhËp gãc cho phÐp chän kiÓu nhËp gãc ch¾n cung cho thuËn tiÖn. Hép tho¹i m· nhËn d¹ng cho phÐp thay ®æi tªn c¸c cäc t¹i c¸c ®o¹n cong khi thÊy cÇn thiÕt nÕu kh«ng mÆc ®Þnh tªn cäc ®Æc biÖt nh- trong h«p tho¹i cã thÓ tÝnh c¸c th«ng sè cho ®-êng cong chuyÓn tiÕp hoÆc ®-êng cong trßn khi thiÕt kÕ tuyÕn nh»m x¸c ®Þnh chiÒu dµi nöa ®o¹n cong nhÊt lµ khi ®o¹n cong cã chiÒu dµi ®o¹n chuyÓn ®Çu vµ ®o¹n chuyÓn tiÕp cuèi kh¸c nhau. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 15
 17. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Khi ®· nhËp xong d÷ liÖu tr¾c däc, tr¾c ngang tr-êng hîp cao ®é toµn tuyÕn bÞ sai do cao ®é mèc sai, cÇn thiÕt ph¶i n©ng hoÆc h¹ cao ®é cña tÊt c¶ c¸c cäc trªn tuyÕn th× nhËp kho¶ng cao ®é cÇn n©ng hay h¹ vµo « n©ng cao ®é trong hép tho¹i vµ chän phÝm nhËn. Khi cÇn chÌn thªm cäc theo kho¶ng c¸ch lÎ chän chøc n¨ng chÌn cäc nhËp sè liÖu Khi cã hai tÖp d÷ liÖu tuyÕn *.ntd trªn hai ®o¹n tuyÕn kh¸c nhau muèn nèi víi nhau thµnh 1 tÖp ®Ó thÓ hiÖn chiÒu dµi toµn tuyÕn th× chän chÌn tÖp. XuÊt hiÖn hép tho¹i lùa chän tÖp cÇn nèi C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 16
 18. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 Chän Open khi ®ã tÖp võa chän ®-îc nèi tù ®éng víi tÖp hiÖn cã. Chó ý: VÞ trÝ nèi tuyÕn sÏ ®-îc thùc hiÖn t¹i hµng ®-îc ®¸nh dÊu trøc khi chän nèi tÖp. Khi nhËp sai kho¶ng c¸ch (vÝ dô: lÏ ra cù ly gi÷a c¸c cäc nhËp theo cù ly lÎ. nh-ng khi nhËp do kh«ng chó ý ®Þnh d¹ng trªn hép tho¹i nhËp d÷ liÖu tr¾c däc l¹i lµ cù ly céng dån Chøc n¨ng nµy cho phÐp ®Þnh d¹ng l¹i) -T¹i cét KC¸ch cã thÓ nhËp theo kho¶ng c¸ch lÎ hoÆc céng dån. -T¹i cét Cao ®é TN nhËp cao ®é tù nhiªn t¹i cäc t-¬ng øng. -T¹i cét Cao ®é TK nhËp cao ®é thiÕt kÕ t¹i cäc t-¬ng øng nÕu biÕt tr-íc. Sau nµy khi ®· vÏ tr¾c däc tù nhiªn sö dông chøc n¨ng Nèi cao ®é ®-êng ®á mÆt ®Ó kÎ ®-êng ®á. -T¹i cét Gãc ch¾n cung cÇn ph¶i nhËp vµo gãc thay ®æi h-íng tuyÕn t¹i cäc. MÆc ®Þnh 180:0:0 nghÜa lµ tuyÕn vÉn ®i th¼ng. NÕu h-íng tuyÕn thay ®æi th× nhËp vµo gi¸ trÞ gãc ®-îc tÝnh theo chiÒu kim ®ång hå so víi cäc tr-íc ®ã, xem h×nh 3- 36. Riªng ®èi víi T§,P vµ TC gãc h-íng tuyÕn ®-îc nhËp t¹i cäc P. Cã thÓ xem phÇn minh ho¹ ®Ó nhËp cho ®óng. C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 17
 19. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 -T¹i cét b¸n kÝnh ®èi víi ®-êng cong trßn kh«ng phµi nhËp R cßn ®-êng cong chuyÓn tiÕp nhÊt thiÕt ph¶i nhËp b¸n kÝnh ®Ó Nova_TDN x¸c ®Þnh vÞ trÝ cäc TD vµ TC cña ®än cong. 3.1.2. NhËp tr¾c ngang: Muèn hiÖn hoÆc t¾t phÇn nhËp tr¾c ngang bÊm vµo phÝm Tr¾c ngang trong menu thÓ hiÖn. -Cét KC¸ch cho phÐp nhËp kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ®iÓm mia theo kho¶ng c¸ch lÎ hoÆc kho¶ng c¸ch dån tÝnh tõ tim cäc sang ph¶i hoÆc sang tr¸i. NÕu lµ kho¶ng c¸ch lÎ th× « ph¶i ®-îc ®¸nh dÊu. -Cét Cao§é cho phÐp nhËp cao ®é tuyÖt ®èi cña ®iÓm mia hoÆc lµ cao ®é t-¬ng ®èi gi÷a ®iÓm mia sau so víi ®iÓm mia tr-íc. NÕu nhËp theo cao ®é t-¬ng ®èi th× « ph¶i ®-îc ®¸nh dÊu. -T¹i cét F.code nhËp sè thø tù cña sè hiÖu vËt trong th- viÖn vËt ®Þa h×nh. cã thÓ më th- viÖn VËt ®Þa h×nh ®Ó xem sè thø tù cña ký hiÖu ®Þa vËt. Tr-íc ®ã ph¶i x©y dùng Th- viÖn vËt ®Þa h×nh cho ®Çy ®ñ, bao gåm h×nh chiÕu ®øng, h×nh chiÕu b»ng vµ phèi c¶nh.  H×nh chiÕu ®øng sÏ ®-îc chÌn trªn b¶n vÏ tr¾c ngang. KÝch th-íc cña nã th-êng theo kÝch th-íc thËt cña vËt.  H×nh chiÕu b»ng sÏ ®-îc chÌn lªn b¶n vÏ b×nh ®å vµ th-êng chóng lµ c¸c ký hiÖu ®Þa vËt. KÝch th-íc cña chóng th-êng ®-îc vÏ b»ng kÝch th-íc mµ muèn thÓ hiÖn trªn giÊy (1mm=1®¬n vÞ vÏ).  H×nh phèi c¶nh sÏ ®-îc chÌn khi Dùng phèi c¶nh ®Þa vËt. Lµ h×nh 3 chiÒu vµ kÝch th-íc cña chóng theo kÝch thøc thùc. - Cét M« t¶ dïng ®Ó nhËp ghi chó c¸c ®iÓm mia nh»m môc ®Ých sau nµy cã thÓ nèi c¸c ®iÓm mia cïng ghi chó l¹i víi nhau. NÕu ghi chó lµ “1” hoÆc “MT” th× Nova -TDN sÏ hiÓu lµ mÐp nhùa bªn tr¸i vµ “2” hoÆc “MP” ®-îc hiÓu lµ mÐp nhùa ph¶i cña ®-êng cò cã s½n. khi vÏ tr¾c ngang trªn ®ã sÏ thÓ hiÖn ®-êng cò 3.2. C¸ch nhËp sè liÖu Trong b¶ng nhËp sè liÖu tr¾c däc vµ tr¾c ngang cã thÓ: - Copy tõng «, mét hoÆc nhiÒu hµng, cét b»ng c¸ch dïng chuét b«i ®en vïng sè liÖu cÇn copy Ên phÝm Ctrl+C ®Ó copy Ctrl+V ®Ó d¸n - Khi cÇn xo¸ hµng, cét dïng lÖnh Cut 3.2.1. T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tr¾c ngang Trong qu¸ tr×nh VÏ tuyÕn theo TCVN cã thÓ thùc hiÖn lu«n viÖc d¸n c¸c ®iÓm mia thµnh c¸c §iÓm cao tr×nh hoÆc nÕu kh«ng thùc hiÖn T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tr¾c ngang ®Ó d¸n c¸c cao tr×nh ®· ®-îc nhËp theo NhËp sè liÖu theo TCVN. Së dÜ cÇn ph¶i d¸n cao tr×nh lµ nh»m môc ®Ých x©y dùng m« h×nh tù nhiªn ®Ó phôc vô C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 18
 20. Tµi liÖu h-íng dÉn sö dông NovaTDN 2005 cho viÖc chÌn cäc, ph¸t sinh cäc míi vµ vÏ l-íi bÒ mÆt tù nhiªn sau nµy. NÕu thÊy kh«ng cÇn thiÕt th× kh«ng cÇn ph¶i thùc hiÖn lÖnh nµy. 3.2. NhËp c¸c ®iÓm cao tr×nh tù nhiªn 3.2.1. NhËp c¸c ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp CÊu tróc tÖp *.TXT gåm cã 4 cét s¾p xÕp theo thø tù:  Cét tªn ®iÓm (t-¬ng øng víi môc Ghi chó cña c¸c phÇn nhËp ®iÓm ®-îc nãi ë trªn).  To¹ ®é X  To¹ ®é Y  Cao ®é Z cña ®iÓm Ngoµi ra nÕu cßn c¸c cét sau ®ã th× néi dung cña c¸c cét nµy sÏ kh«ng ®-îc ®äc vµo. MÉu tÖp sè liÖu cã thÓ xem trong tÖp ToanDacDT.TXT. Sau khi chän tÖp sÏ xuÊt hiÖn cöa sæ nh- yªu cÇu chän hÖ to¹ ®é cña sè liÖu. NÕu chän HÖ to¹ ®é AutoCAD th× sÏ theo hÖ to¹ ®é hiÖn thêi cña b¶n vÏ. Muèn thùc hiÖn lÖnh chän môc T¹o ®iÓm cao tr×nh tõ tÖp sè liÖu. . 3.2.2. T¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh cßn 1 c¸ch kh¸c ®Ó nhËp c¸c ®iÓm cao tr×nh ®ã lµ chän T¹o c¸c ®iÓm cao tr×nh. cã thÓ nhËp to¹ ®é ®iÓm theo: C«ng ty TNHH Hµi Hoµ Ph-¬ng Nam – Harmony South 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2