intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tài liệu sinh học 12 - câu hỏi trắc nghiệm - sự phát sinh loài người

Chia sẻ: Nguyễn Quốc Mạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

186
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là câu hỏi trắc nghiệm và đáp án sinh học 12 về sự phát sinh loài người giúp các bạn ôn tập môn sinh học 12.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu sinh học 12 - câu hỏi trắc nghiệm - sự phát sinh loài người

  1. S PHÁT SINH LOÀI NGƯ I Câu 1 Hi n tư ng l i t (l i gi ng) ngư i là hi n tư ng A) T n t i nh ng cơ quan thoái hoá t c là di tích c a nh ng cơ quan xưa kia khá phát tri n ñông v t có xương s ng B) L p l i cá giai ño n l ch s c a ñ ng v t trong quá trình phát tri n phôi C) Tái hi n m t s ñ c ñi m c a ñ ng v t do s phát tri n không bình thưòng c a phôi D) A và B ñúng ðáp án C Câu 2 Trong quá trìng phát tri n c a phôi ngư i, giai ño n 3 tháng, phôi có ñ c ñi m ñáng chú ý sau A) Còn d u v t khe mang ph n c B) Não có 5 ph n rõ r t C) Ngón chân cái n m ñ di n v i các ngón chân khác như vư n D) Có ñuôi khá dài ðáp án C Câu 3 Trong quá trình phát tri n c a phôi ngư i, giai ño n 2 tháng phôi có ñ c ñi m ñáng chú ý sau A) Ngón chân cái n m ñ di n v i các ngón chân khác như vư n B) Còn d u v t khe mang ph n c C) Não có 5 ph n rõ r t D) Có ñuôi khá dài ðáp án D Câu 4 Trong quá trình phát tri n c a phôi ngư i, giai ño n 6 tháng phôi có ñ c ñi m ñáng chú ý sau A) Trên b m t c a phôi v n còn có m t l p lông m n ch tr môi, gan bàn tay và bàn chân B) Não có 5 ph n rõ r t C) Ngón chân cái n m ñ di n v i các ngón chân khác như vư n D) Có ñuôi khá dài ðáp án A Câu 5 Trong quá trình phát tri n c a phôi ngư i, giai ño n 18-20 ngày phôi có ñ c ñi m ñáng chú ý sau A) Não có 5 ph n rõ r t B) Còn d u v t khe mang ph n c C) Ngón chân cái n m ñ di n v i các ngón chân khác như vư n D) Có ñuôi khá dài ðáp án B Câu 6 Trong quá trình phát tri n c a phôi ngư i, l p lông m n trên b m t c a phôi s r ng ñi vào lúc A) Sau khi sinh B) 2 tháng trư c khi sinh C) Phôi ñư c 6 tháng http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  2. D) Phôi ñư c 2 tháng ðáp án B Câu 8 Ru t th a, n p th t nh khoé m t c a ngư i ñư c g i là A) Hi n tư ng l i gi ng B) Hi n tư ng l i t C) Cơ quan thoái hoá D) Di tích còn l i t s phát tri n trong quá trìn bào thai ðáp án C Câu 9 Nh ng cơ quan thoái hoá trên cơ th ngư i là A) S tái hi n m t s ñ c tính c a t tiên B) Di tích c a nh ng cơ quan xưa kia khá phát tri n ñ ng v t có xương s ng C) S phát tri n b t thư ng trong quá trình phát tri n c a phôi D) S thoái hoá c a các cơ quan do không ñư c cơ th s d ng ðáp án B Câu 10 C u t o c a cơ th ngư i r t gi ng v i th th c c u t o chung c a ñ ng v t có xương s ng tr ñi m sau A) Các ph n c a b xương B) S s p x p c a các cơ quan n i t ng C) Mìmh có lông mao, có tuy n s a, ñ con vvà nuôi con b ng s a, răng phân hoá thành 3 lo i D) Não nhi u khúc cu n và n p nhăn ðáp án D Câu 11 S phát tri n c a phôi ngư i l p l i nh ng giai ño n l ch s c a ñ ng v t ñã ch ng minh A) Quan h ngu n g c gi a ngư i và ñ ng v t có xương s ng B) Quan h g n gũi gi a ngư i và thú C) Quan h g n gũi gi a ngư i và các sinh v t ña bào D) A và B ñúng ðáp án -D Câu 12 Hi n tư ng ngư i có ñuôi dài t i 20 – 25 cm, có lông r m kh p ngư i và kín m t, có t i 3 – 4 ñôi vú ñư c goi là hi n tư ng A) Cơ quan thoái hoá B) Hi n tư ng l i gi ng C) Hi n tư ng l i t D) B và C ñúng ðáp án -D Câu 13 Hi n tư ng l i t và các cơ quan thoái hoá ngư i lá m t b ng ch ng cho A) Ngư i hoàn toàn không có quan h ngu n g c v i thú B) Quan h ngu n g c gi a ngư i và ñ ng v t có xương s ng C) Quan h g n gũi gi a ngư i và thú D) B và C ñúng ðáp án -D Câu 14 S lư ng nhi m s c th b nhi m s c th lư ng b i c a vư n ngư i là A) 6 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  3. B) 48 C) 4 D) 2 ðáp án B Câu 15 D u hi u nào dư i ñây ngư i ch ng t quan h ngu n g c gi a ngư i và ñ ng v t có xương s ng A) Th th c c u t o cơ th B) S có m t c a các cơ quan thoái hoá ho c hi n tư ng l i t C) S l p l i nh ng giai ño n l ch s c a ñ ng v t trong quá trình phát tri n phôi D) T t c ñ u ñúng ðáp án -D Câu 16 D ng vư n ngư i nào dư i ñây có quan h g n gũi v i ngư i nh t A) Vư n B) ðư i ươi C) Gôrila D) Tinh tinh ðáp án D Câu 17 D ng vư n ngư i nào dư i ñây s ng ðông Nam Á A) Vư n và ðư i ươi B) ðư i ươi và Tinh tinh C) Gôrila và Tinh tinh D) Tinh tinh và Vư n ðáp án A Câu 19 Trong 4 lo i vư n ngư i, loài nào là bé nh t A) Tinh tinh B) ðư i ươi C) Gôrila D) Vư n ðáp án D Câu 20 Nh ng ñi m gi ng nhau gi a ngư i và vư n ngư i ch ng minh A) Ngư i và vư n ngư i có quan h thân thu c r t g n gũi B) Quan h ngu n g c gi a ngư i và ñ ng v t có xương s ng C) Ngư i và vư n ngư i ngày nay phát sinh t m t ngu n g c chung là các vư n ngư i hoá th ch D) Ngư i và vư n ngư i ngày nay ti n hoà theo hai hư ng khác nhau ðáp án A Câu 21 Nh ng ñi m r t gi ng nhau gi a ngư i và vư n ngư i th hi n nh ng ñ c ñi m nào trong s 7 ñ c ñi m sau ñây: I. Kích thư c và tr ng lư ng cu não II. S lư ng nhi m s c th (NST) trong b NST lư ng b i III. Kích thư c và hình d ng tinh trùng IV. Dáng ñi V. Chu kỳ kinh và th i gian mang thai VI. S ñôi xương sư n http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  4. VII. Hình dáng c t s ng và xương ch u A) I, III, IV, V, VI B) I, II, V, VII C) III, IV, V, VII D) III, V, VI ðáp án D Câu 22 V hình dáng và hích thư c ngư i và vư n ngư i ñ u có ñ c ñi m chung: A) Cao kho ng t 100 – 150cm, tr ng lư ng t 70 – 200kg B) Cao kho ng t 150 – 200cm, tr ng lư ng t 70 – 100kg C) Cao kho ng t 150 – 200cm, tr ng lư ng t 70 – 200kg D) Cao kho ng t 100 – 150cm, tr ng lư ng t 70 – 100kg ðáp án C Câu 23 V c u t o b xương và răng, ngư i và vư n ngư i ñ u có ñ c ñi m chung: A) Có 12 -13 ñôi xương sư n, 5-6 ñ t s ng cùng và 32 cái răng B) Có 12 ñôi xương sư n, 5-6 ñ t s ng cùng và 32 cái răng C) Có 12-13 ñôi xương sư n, 6 ñ t s ng cùng và 32 cái răng D) Có 12 ñôi xương sư n, 6 ñ t s ng cùng và 32 cái răng ðáp án A Câu 24 Nh ng ñi m nào dư i ñây nói v s gi ng nhau gi a vư n ngư i và ngư i là không ñúng: A) ð u có b não khá to và nhi u khúc cu n và n p nhăn, ho t ñ ng th n kinh khá phát tri n B) Chu kì kinh nguy t dài gi ng nhau, hình dáng và kích thư c tinh trùng gi ng nhau, c u t o c a nhau thai và quá trình phát tri n phôi gi ng nhau C) Ph n t AND có kho ng 80% các c p nuclêôtít gi ng nhau D) Có 4 nhóm máu ðáp án C Câu 25 Nh ng ñi m khác nhau gi a ngư i và vư n ngư i th hi n ñ c ñi m nào trong s 7 ñ c ñi m sau ñây: I. Kích thư c và tr ng lư ng c a não II. S lư ng nhi m s c th (NST) trong b NST lư ng b i III. Kích thư c và hình dáng tinh trùng IV. Dáng ñi V. Chu kì kinh và th i gian mang thai VI. S ñôi xương sư n VI. Hình dáng c t s ng và xương ch u A) I, III, IV, V, VI B) I, II, V, VII C) III, IV, V, VII D) I, II, IV,VII ðáp án D Câu 26 ð c ñi m nào dư i ñây c a vư n ngư i là không ñúng: A) ði lom khom, v n ph i tì hai chi trư c xu ng m t ñ t, di chuy n b ng cách quăng mình ho c b ng hai chi sau http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  5. B) C t s ng hình ch S, l ng ng c h p b tư c sau C) Tay dài hơn chân, ngón cái tay kém phát tri n. Gót chân không kéo dài ra sau, ngón chân dài, ngón cái ñ i di n v i các ngón khác D) M t dài và l n hơn h p s , góc quai hàm l n có g mày ðáp án B Câu 27 Phát tri n nào dư i ñây v b răng và xương hàm c a vư n ngư i là ñúng: A) B răng thô, răng nanh ít phát tri n.Xương hàm to, góc quai hàm l n do ăn nhi u th c ăn ch y u là th c v t, có l i c m B) B răng thô, răng lanh phát tri n. Xương hàm to, góc quai hàm l n do ăn th c ăn ch y u là th c v t, chưa có l i c m C) B răng thô, răng lanh phát tri n. Xương hàm to,góc quai hàm l n do ăn th c ăn ch y u là th c v t, có l i c m D) B răng thô, răng lanh phát tri n. Xương hàm to, góc quai hàm l n do ăn th c ăn ch y u là th c v t, không có l i c m ðáp án B Câu 28 S sai khác v ch t lư ng trong ho t ñ ng th n kinh cua ngư i so v i vư n ngư i th hi n : A) Có m t s vùng c ñ ng nói và vùng hi u ti ng nói B) S hình thành tín hi u th hai và kh năng tư duy tr u tư ng C) Não l n, nhi u khúc cu n n p nhăn, thuỳ trán r ng ñi k m v i kh năng tư duy tr u tư ng D) Ti ng nói phát tri n và hình thành tín hi u th hai ðáp án B Câu 29 H th ng tín hi u th hai là: A) Ti ng nói và ch vi t B) Thông tin di truy n mã hoá trên ADN C) ADN và nhi n s c th D) Ho t ñ ng lao ñ ng ðáp án A Câu 30 Nh ng ñi m khác nhau gi a ngư i và vư n ngư i ch ng minh: A) Vư n ngư i ngày nay không ph i là t tiên c a loài ngư i B) Ngư i và vư n ngư i ñã ti n hoá theo hai hư ng khác nhau C) Ngư i và vư n ngư i phát sinh t m t ngu n g c chung là các vư n ngư i hoá th ch D) A và B ñ u ñúng ðáp án -D Câu 31 vư n ngư i, b răng thô, răng lanh phát tri n, xương hàm to, góc quai hàm l n là do: A) Ngu n th c ăn ch y u c a vư n ngư i là ñ ng v t B) Ngu n th c ăn ch y u c a vư n ngư i là th c v t C) Ngu n th c ăn ch y u c a vư n ngư i là sâu b D) Ngu n th c ăn ch y u c a vư n ngư i là ñ ng-th c v t chưa n u chín ðáp án B Câu 32 Ngư i có b răng b t thô, răng lanh ít phát tri n, xương hàm b t to, góc quai hàm http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
  6. bé hơn so v i vư n ngư i là do: A) Ngư i ăn c th c ăn ñ ng v t và th c v t, bi t n u chín th c ăn B) Ngư i bi t n u chin th c ăn C) Ngư i ăn th c ăn t p: c ñ ng v t l n th c v t D) Ti ng nói phát tri n ðáp án A Câu 33 Xương hàm c a ngư i có l i c m là do: A) Ngư i ăn c th c ăn ñ ng v t và th c v t B) Ngư i bi t n u chín th c ăn C) Ti ng nói phát tri n D) Dáng ñi th ng ðáp án C Câu 34 S sai khác v ch t lư ng trong ho t ñ ng th n kinh c a ngư i so v i vư n ngư i th hi n : A) S hình thành h th ng tín hi u th hai B) Kh năng tư duy tr u tư ng C) S hình thành tín hi u th hai và kh năng tư duy tr u t ơng D) S khác bi t v c u t o c a s m t và v não gi a ngư i và vư n ngư i ðáp án C http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c tuy n Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2