intTypePromotion=1

Tài liệu thực hành Điện công nghiệp: Bài 2 - Khởi động từ và nhấp máy

Chia sẻ: Đỗ Hồng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

3
1.916
lượt xem
672
download

Tài liệu thực hành Điện công nghiệp: Bài 2 - Khởi động từ và nhấp máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu thực hành Điện công nghiệp: Bài 2 - Khởi động từ và nhấp máy giúp bạn nắm bắt nguyên lý làm việc của mạch dùng khởi động từ đơn, mạch nhấp máy, mạch điều khiển động cơ tại hai vị trí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu thực hành Điện công nghiệp: Bài 2 - Khởi động từ và nhấp máy

  1. Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p BÀI 2 KH I NG T VÀ NH P MÁY 2.1. Tóm t t lý thuy t 2.1.1 Sinh viên c n xem l i các ph n lý thuy t sau ây trong ph n lý thuy t i n Công Nghi p M ch n, m ch u khi n, m ch n g l c, công t c t , b o v quá t i (Over Load Relay OLR) và kh i ng t . 2.1.2. Nguyên lý làm vi c c a m ch dùng kh i ng t n (hình 2.1) Dùng c u d ao và c u ch kh i ng tr c ti p ng c không n g b n gi n nh ng có nhi u nguy hi m khi ng c có công su t l n. Khi óng ng t c u dao h quang có th sinh ra r t m nh làm nguy hi m ng i thao tác. Khi ng c ang ho t ng, t ng t m t n thì ng c ng ng ho t ng nh n g khi có i n l i ng c s t ch y l i gây nguy hi m cho ng c và máy c truy n ng. L1 L2 L3 N L1 S N 220 VAC OFF ON CC K OLR K K OLR Hình 2.2: M ch i u khi n ng c b n g kh i ng t n M Hình 2.1: M ch ng l c m ch ng l c và m ch u khi n nh hình 2.1. M ch ng l c g m có c u dao 3 pha S - c u chì F, 3 ti p m chính th n g m c a công-t c- 3
  2. Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p K, 3 ph n t t nóng c a r -le b o v quá t i OLR. M ch u khi n l y n áp dây c a m ch n g l c 3 pha (có th l y n áp pha hay i n áp m t chi u tùy theo i n áp nh m c c a cu n dây công-t c- K). M ch u khi n g m có nút b m th n g óng OFF, nút b m th ng m ON, ti p m ph th ng m c a công-t c- K, cu n dây c a công-t c- K, ti p m th ng óng c a r -le b o v quá t i OLR. T t c các khí c c n i v i nhau theo hình 2.1. Khi ch a óng c u d ao S, toàn m ch bên d i không ho t ng cho dù có b m nút ON hay không. Khi óng c u dao S thì m ch bên d i m i có th ho t ng c. B m nút ON, ti p m th n g m c a nút ON óng l i, cu n dây công- t c- K cn iv i n áp và hút các ti p m th ng m chính và ph óng l i. Do ti p m th n g m ph óng l i n ên khi buông tay ra kh i nút ON làm ti p m th ng m c a n út ON l i m ra, nh n g do ti p m th ng m ph c a công-t c- K óng nên cu n dây c a công-t c- K v n c duy trì i n áp và v n hút các ti p m do ó ti p m th n g m ph n ày c a công-t c- còn g i là ti p m t gi . Do 3 ti p m chính c a công-t c- K trên m ch ng l c óng nên n g c c cung c p n 3 pha và ho t ng. Khi n g c b quá t i, dòng i n trên m ch n g l c t n g lên, ít nh t có m t trong 3 ph n t t nóng c a r -le b o v quá t i OLR t trên m ch ng l c b nóng lên và cong vênh làm ng t ti p m th ng óng c a r -le b o v quá t i OLR làm cho cu n d ây c a công-t c- m t n áp và nh các ti p m th ng m ang b hút ra làm n g c b ng ng cung c p n. Khi ng c ang ho t n g, b m nút OFF, ti p m th ng óng c a nút OFF m ra, cu n d ây c a công-t c- K m t n áp làm nh các ti p m th ng m chính và ph ang b hút ra làm ng c b ng ng cung c p n. * u i m: Khi n g c ang ho t ng, n l i m t t ng t, ng c n g ng làm vi c. Khi i n l i có l i n g c không ho t ng tr l i. Mu n ng ho t n g tr l i ta ph i b m nút ON. u này s giúp cho n g c và các máy móc c truy n ng an toàn h n. B o v quá t i nhanh và tin c y n c u chì. Không nguy hi m cho ng i thao tác vì các ti p m c a công-t c- óng ng t nhanh và c d p h quang t t. Ho t n g tin c y và b n. * Nh c m: C u t o ph c t p , t n ti n h n so v i kh i n g b ng c u dao tr c ti p. ng d n g: S d ng r ng rãi trong s n xu t. N u không có ti p m t gi K g n song song v i nút ON thì khi buông tay ra kh i nút ON m ch n s b h nên cu n dây K không có i n nên nh các ti p m chính ra làm ng c ng ng ho t ng (hình 2.2) 2.1.3. Nguyên lý làm vi c c a m ch nh p máy (hình 2.4) Trong th c t s n xu t, nhi u khâu s n xu t có khi ch c n m và t t ng ngay, có khi cho n g c ch y nh m ch hình 1.2. áp n g nhu c u trên c n có m ch n tho mãn m máy và nh p máy nh hình 2.4. S m ch i u khi n nh hình 2.4. óng ng t m ch ng c ch y bình th n g nh h ình 1.2. 4
  3. Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p Khi ng c ng ng ho t ng. Mu n nh p m áy (Jogging) thì nh n nút Jogging. Cu n d ây K có i n, các ti p m chính óng l i. ng c c cung c p i n . Buông nút Jogging ra cu n d ây K m t n, nh các ti p m chính K ra, ng c ng ng ho t n g. 24 V AC ON OFF OLR K Hình 2.3: M ch kh i ng ng c b n g kh i n g t không có ti p i m t gi 24 V AC ON OLR JOG OFF K K Hình 2.4: M ch i n i u khi n n h p nháy ng c 2.1.4. Nguyên lý làm vi c c a m ch i n i u khi n ng c t i hai v trí 220 VAC L1 N ON1 OFF1 OFF2 K1 OLR ON1 K1 Hình 2.5: M ch i u khi n ng c t i hai v trí 5
  4. Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p T i v trí 1: n nút ON1, cu n hút công t c t K s có i n và t duy trì b i ti p i m t gi K, ti p i m ng l c s óng l i làm cho ng c ho t n g. Mu n t c máy ta ch c n n nút OFF1. T i v trí 2: n nút ON2, cu n hút công t c t K s có i n và t duy trì b i ti p i m t gi K, ti p i m ng l c s óng l i làm cho ng c ho t n g. Mu n t c máy ta ch c n n nút OFF2. 2.2. Mô t thi t b Ngu n n 380/220V cung c p cho ng c . Ngu n n 24 V AC cung c p cho m ch u khi n. Các nút b m ON, OFF, JOG. Công t c t , r le nhi t. T t c các thi t b cg n y trên b ng n thí nghi m. Th c hành 1. N i m ch i n dùng kh i ng t hình 2.1 và 2.2 ( i u khi n và ng l c) kh i n g ng c không ng b . 2. N i m ch i n hình 2.1 và hình 2.3 i u khi n và n g l c) i u khi n ng c b n kh i n g t n không có ti p i m t gi . 3. N i m ch i n hình 2.1 và 2.4 ( i u khi n và n g l c) kh i ng nh p máy ng c không n g b . 4. N i m ch i n h ình 2.1 và 2.5 ( i u khi n và ng l c) i u khi n ng c t i hai v trí 1 và 2. * Dành cho sinh viên chuyên ngành i n 5. Sinh viên hãy thi t k m ch i n ( n g l c và i u khi n ) i u khi n 2 ng c M1 và M2 ch y theo nguyên lý làm vi c sau: Khi n nút ON1 thì ng c M1 làm vi c, khi ng c M1 làm vi c dù có n nút ON2 thì ng c M2 v n không ho t ng và ng c l i. 6. Sinh viên hãy thi t k m ch i n ( ng l c và i u khi n ) i u khi n ng c d a trên nh ng thi t b hi n có trên b n g thí nghi m c a b ài: Ø 1 b ngu n 3 pha Ø 1 b ngu n 1 pha Ø 2 b nút n Ø 2 ng c Ø 1 r le th i gian Ø 2 kh i ng t Ø 1 CB 3 pha Ø 1 CB 1 pha Ø 1 r le trung gian Câu h i 1. M ch u khi n không t gi c do âu? Cách kh c ph c? 2. Khi m ch u khi n ho t n g, ng c không ho t ng c do âu? Cách kh c ph c? 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2