intTypePromotion=1

Tài liệu hướng dẫn thực hành Điện công nghiệp: Bài 2 - Khởi động từ và nhấp máy

Chia sẻ: Le Huy Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
149
lượt xem
40
download

Tài liệu hướng dẫn thực hành Điện công nghiệp: Bài 2 - Khởi động từ và nhấp máy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên lý làm việc của mạch dùng khởi động từ đơn, nguyên lý làm việc của mạch nhấp máy, nguyên lý làm việc của mạch điều khiển động cơ tại 2 vị trí,... là những nội dung chính trong bài 2 "Khởi động từ và nhấp máy" thuộc tài liệu hướng dẫn thực hành Điện công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn thực hành Điện công nghiệp: Bài 2 - Khởi động từ và nhấp máy

  1. Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p BÀI 2 KH I NG T VÀ NH P MÁY 2.1. Tóm t t lý thuy t 2.1.1 Sinh viên c n xem l i các ph n lý thuy t sau ây trong ph n lý thuy t i n Công Nghi p M ch n, m ch u khi n, m ch ng l c, công t c t , b o v quá t i (Over Load Relay OLR) và kh i ng t . 2.1.2. Nguyên lý làm vi c c a m ch dùng kh i ng t n (hình 2.1) Dùng c u dao và c u ch kh i ng tr c ti p ng c không ng b n gi n nh ng có nhi u nguy hi m khi ng c có công su t l n. Khi óng ng t c u dao h quang có th sinh ra r t m nh làm nguy hi m ng i thao tác. Khi ng c ang ho t ng, t ng t m t n thì ng c ng ng ho t ng nh ng khi có i n l i ng c s t ch y l i gây nguy hi m cho ng c và máy c truy n ng. L1 L2 L3 N S L1 220 VAC N OFF ON CC K OLR K K OLR Hình 2.2: M ch i u khi n ng c b ng kh i ng t n M Hình 2.1: M ch ng l c m ch ng l c và m ch u khi n nh hình 2.1. M ch ng l c g m có c u dao 3 pha S - c u chì F, 3 ti p m chính th ng m c a công-t c- 3
  2. Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p K, 3 ph n t t nóng c a r -le b o v quá t i OLR. M ch u khi n l y n áp dây c a m ch ng l c 3 pha (có th l y n áp pha hay i n áp m t chi u tùy theo i n áp nh m c c a cu n dây công-t c- K). M ch u khi n g m có nút b m th ng óng OFF, nút b m th ng m ON, ti p m ph th ng m c a công-t c- K, cu n dây c a công-t c- K, ti p m th ng óng c a r -le b o v quá t i OLR. T t c các khí c c n i v i nhau theo hình 2.1. Khi ch a óng c u dao S, toàn m ch bên d i không ho t ng cho dù có b m nút ON hay không. Khi óng c u dao S thì m ch bên d i m i có th ho t ng c. B m nút ON, ti p m th ng m c a nút ON óng l i, cu n dây công- t c- K cn iv i n áp và hút các ti p m th ng m chính và ph óng l i. Do ti p m th ng m ph óng l i nên khi buông tay ra kh i nút ON làm ti p m th ng m c a nút ON l i m ra, nh ng do ti p m th ng m ph c a công-t c- K óng nên cu n dây c a công-t c- K v n c duy trì i n áp và v n hút các ti p m do ó ti p m th ng m ph này c a công-t c- còn g i là ti p m t gi . Do 3 ti p m chính c a công-t c- K trên m ch ng l c óng nên ng c c cung c p n 3 pha và ho t ng. Khi ng c b quá t i, dòng i n trên m ch ng l c t ng lên, ít nh t có m t trong 3 ph n t t nóng c a r -le b o v quá t i OLR t trên m ch ng l c b nóng lên và cong vênh làm ng t ti p m th ng óng c a r -le b o v quá t i OLR làm cho cu n dây c a công-t c- m t n áp và nh các ti p m th ng m ang b hút ra làm ng c b ng ng cung c p n. Khi ng c ang ho t ng, b m nút OFF, ti p m th ng óng c a nút OFF m ra, cu n dây c a công-t c- K m t n áp làm nh các ti p m th ng m chính và ph ang b hút ra làm ng c b ng ng cung c p n. * u i m: Khi ng c ang ho t ng, n l i m t t ng t, ng c ng ng làm vi c. Khi i n l i có l i ng c không ho t ng tr l i. Mu n ng ho t ng tr l i ta ph i b m nút ON. u này s giúp cho ng c và các máy móc c truy n ng an toàn h n. B o v quá t i nhanh và tin c y n c u chì. Không nguy hi m cho ng i thao tác vì các ti p m c a công-t c- óng ng t nhanh và c d p h quang t t. Ho t ng tin c y và b n. * Nh c m: C u t o ph c t p, t n ti n h n so v i kh i ng b ng c u dao tr c ti p. ng d ng: S d ng r ng rãi trong s n xu t. N u không có ti p m t gi K g n song song v i nút ON thì khi buông tay ra kh i nút ON m ch n s b h nên cu n dây K không có i n nên nh các ti p m chính ra làm ng c ng ng ho t ng (hình 2.2) 2.1.3. Nguyên lý làm vi c c a m ch nh p máy (hình 2.4) Trong th c t s n xu t, nhi u khâu s n xu t có khi ch c n m và t t ng ngay, có khi cho ng c ch y nh m ch hình 1.2. áp ng nhu c u trên c n có m ch n tho mãn m máy và nh p máy nh hình 2.4. S m ch i u khi n nh hình 2.4. óng ng t m ch ng c ch y bình th ng nh hình 1.2. 4
  3. Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p Khi ng c ng ng ho t ng. Mu n nh p máy (Jogging) thì nh n nút Jogging. Cu n dây K có i n, các ti p m chính óng l i. ng c c cung c p i n. Buông nút Jogging ra cu n dây K m t n, nh các ti p m chính K ra, ng c ng ng ho t ng. 24 V AC ON OFF K OLR Hình 2.3: M ch kh i ng ng c b ng kh i ng t không có ti p i m t gi 24 V AC OFF JOG ON OLR K K Hình 2.4: M ch i n i u khi n nh p nháy ng c 2.1.4. Nguyên lý làm vi c c a m ch i n i u khi n ng c t i hai v trí L1 220 VAC N OFF1 OFF2 ON1 K1 OLR ON1 K1 Hình 2.5: M ch i u khi n ng c t i hai v trí 5
  4. Tài li u h ng d n th c hành: i n công nghi p T i v trí 1: n nút ON1, cu n hút công t c t K s có i n và t duy trì b i ti p i m t gi K, ti p i m ng l c s óng l i làm cho ng c ho t ng. Mu n t c máy ta ch c n n nút OFF1. T i v trí 2: n nút ON2, cu n hút công t c t K s có i n và t duy trì b i ti p i m t gi K, ti p i m ng l c s óng l i làm cho ng c ho t ng. Mu n t c máy ta ch c n n nút OFF2. 2.2. Mô t thi t b Ngu n n 380/220V cung c p cho ng c . Ngu n n 24 V AC cung c p cho m ch u khi n. Các nút b m ON, OFF, JOG. Công t c t , r le nhi t. T t c các thi t b cg n y trên b ng n thí nghi m. Th c hành 1. N i m ch i n dùng kh i ng t hình 2.1 và 2.2 ( i u khi n và ng l c) kh i ng ng c không ng b . 2. N i m ch i n hình 2.1 và hình 2.3 i u khi n và ng l c) i u khi n ng c b n kh i ng t n không có ti p i m t gi . 3. N i m ch i n hình 2.1 và 2.4 ( i u khi n và ng l c) kh i ng nh p máy ng c không ng b . 4. N i m ch i n hình 2.1 và 2.5 ( i u khi n và ng l c) i u khi n ng c t i hai v trí 1 và 2. * Dành cho sinh viên chuyên ngành i n 5. Sinh viên hãy thi t k m ch i n ( ng l c và i u khi n) i u khi n 2 ng c M1 và M2 ch y theo nguyên lý làm vi c sau: Khi n nút ON1 thì ng c M1 làm vi c, khi ng c M1 làm vi c dù có n nút ON2 thì ng c M2 v n không ho t ng và ng c l i. 6. Sinh viên hãy thi t k m ch i n ( ng l c và i u khi n) i u khi n ng c d a trên nh ng thi t b hi n có trên b ng thí nghi m c a bài: Ø 1 b ngu n 3 pha Ø 1 b ngu n 1 pha Ø 2 b nút n Ø 2 ng c Ø 1 r le th i gian Ø 2 kh i ng t Ø 1 CB 3 pha Ø 1 CB 1 pha Ø 1 r le trung gian Câu h i 1. M ch u khi n không t gi c do âu? Cách kh c ph c? 2. Khi m ch u khi n ho t ng, ng c không ho t ng c do âu? Cách kh c ph c? 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2