intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Tần suất xuất độ viêm tai giữa cấp và mạn vi khuẩn và sự đề kháng kháng sinh trong điều trị ban đầu VTG cấp mạn ở trẻ em

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

205
lượt xem
32
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Viêm tai giữa là một bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến sức nghe và tính mạng của trẻ nếu ta không điều trị kịp thời và đúng mức nhất là điều trị ban đầu rộng rãi tại các vùng tuyến đầu (xã, huyện). Để có một khái niệm về tần xuất,xuất dộ, chủng loại vi khuẩn và mức độ đề kháng đối với kháng sinh sử dụng ban đấu chúng tôi đã tiến hành khảo sát tại Cần Giuộc và BV Nhi đồng I Tp Hồ chí Minh.......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tần suất xuất độ viêm tai giữa cấp và mạn vi khuẩn và sự đề kháng kháng sinh trong điều trị ban đầu VTG cấp mạn ở trẻ em

  1. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 TAÀN SUAÁT XUAÁT ÑOÄ VIEÂM TAI GIÖÕA CAÁP VAØ MAÏN.VI KHUAÅN VAØ SÖÏ ÑEÀ KHAÙNG KHAÙNG SINH TRONG ÑIEÀU TRÒ BAN ÑAÀU VTG CAÁP MAÏN ÔÛ TREÛ EM Ñaëng Hoaøng Sôn* &khoa TMH BV NÑ I TOÙM TAÉT Moät khaûo saùt taïi Caàn giuoäc vaø TpHCM veà taàn suaát, xuaát ñoä cuûa vieâm tai giöõa caáp (VTGC) vaø vieâm tai giöõa maõn (VTGM) ôû 1614 treû < 16 tuoi,cuõng nhö khaûo saùt vi khuaån trong VTGC,VTGM vaø tính ñeà khaùng khaùng sinh cuûa vi khuaån ñoái vôùi khaùng sinh trò lieäu ban ñaàu taïi caùc tuyeán daàu ghi nhaän keát quaû nhö sau:Taàn suaát VTGC laø 1,4%, - 1,3%; VTGM 0,8 % - 1,4%; Xuaát ñoä VTGC 0,8% / naêm; VTGM 0,6% / naêm Ñoù laø nhöõng con soá chaáp nhaän ñöôïc ôû moät nöôùc ñang phaùt trieån.VTGC taäp trung ôû löa tuoåi
  2. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc There is no difference about the resistance to the antibiotics between bacteria in can giouc and bacteria in HCM city. In according to the research Cefotaxime is the antibiotic which is less resistance to bacteria (20%). Bactrim is antibiotic which is the most resistance to bacteria (98%). Ampicilline was resisted by bacteria (30-50%) so it still be used in the fist line of treatment with the dose twice as usual. MÔÛ ÑAÀU maãu chöùng ôû voøm treû laønh maïnh, 93 maãu tìm VK ôû tai vaø ôû voøm cuûa treû VTGC. Vieâm tai giöõa laø moät beänh nguy hieåm aûnh höôûng ÔÛ treû VTGM chuùng toâi tìm VK ôû 158 maãu chöùng ôû ñeán söùc nghe vaø tính maïng cuûa treû neáu ta khoâng ñieàu voøm treû laønh maïnh, 157 maãu muû tai vaø pheát voøm trò kòp thôøi vaø ñuùng möùc nhaát laø ñieàu trò ban ñaàu roäng raõi taïi caùc vuøng tuyeán ñaàu (xaõ, huyeän). Taát caû caùc maãu VK naøy ñöôïc moät kyõ thuaät vieân vi truøng hoïc caáy vaøo dóa petrie thaïch agar, giöõ trong tuû Ñeå coù moät khaùi nieäm veà taàn xuaát,xuaát doä, chuûng laïnh sau ñoù chuyeân chôû veà beänh vieän nhi ñoàng I loaïi vi khuaån vaø möùc ñoä ñeà khaùng ñoái vôùi khaùng sinh trong cuøng ngaøy, ñöôïc xöû lyù trong cuøng ngaøy ñeå tìm söû duïng ban ñaáu chuùng toâi ñaõ tieán haønh khaûo saùt taïi vi khuaån. Caàn Giuoäc vaø BV Nhi ñoàng I Tp Hoà chí Minh. -Taát caû caùc maãu ñeàu ñöôïc caáy treân Blood Agar ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN (BA). CÖÙU: -Taát caû caùc ñóa agar ñeàu ñöôïc uû vôùi CO2. Taàn xuaát vaø xuaát ñoä cuûa vieâm tai giöõa caáp (VTGC) - Ñeå tìm Streptococcus pneumoniae caùc maãu vi vaø maïn (VTGM)ñöôïc khaûo saùt taïi Caàn Giuoäc moät khuaån ñöôïc caáy treân Gentamycine Blood Agar(GBA). vuøng noâng thoân ngheøo ôû ngoaïi oâ thaønh phoá HCM - Ñeå tìm Haemophilus influenzae caùc maãu vi Thôøi gian tieán haønh khaøo saùt goàm hai laàn moät khuaån ñöôïc caáy treân Bacitracin Chocolat Agar(BCA) vaøo thaùng 5 vaø moät vaøo thaùng 11 - Caùc maãu Vi khuaån ôû voøm chæ chæ caáy treân BCA (Moät thaùng möa vaø moät thaùng naéng)vôùi hai laàn & GBA choïn maãu cuøng caùc ñieåu kieän tuoåi, nôi cö truù v...v nhö nhau. KEÁT QUAÛ Ñoái töôïng laø 1629 treû töø 0 -16 tuoåi ñöôïc choïn Taàn soá ngaãu nhieân trong soå söùc khoeû taïi ñòa phöông vaø 1614 Baûng 1: Phaân boá maãu khaûo saùt theo tuoåi em ñaõ tham gia vaøo muøa naéng, 866 em tham gia vaøo Age group Number of Percentage of Pvalue muøa möa. individuals age group Treû ñaõ duøng khaùng sinh hai tuaàn tröùoc ñoù seõ bò Spring Fall Spring Fall 0 – 1 (12 89 53 5.5% 6.2% 0.5 loaïi khoûi danh saùch khaûo saùt. months) Caùc treû ñöôïc hoõi beänh söû, khaùm TMH bôøi hai BS 2 – 3 (24 323 91 20% 10.6% 0.000001 ñ·aõ ñöôïc thoáng nhaát caùc tieâu chuaån chaån ñoaùn months) 4 – 5 (24 279 79 17.3% 9.2% 0.000001 VTGC, khaùm TMH baèng head light coù loup, neáu bò months) VTGC seõ döôïc trích raïch maøng nhæ laáy muû döôùi kính 6 – 10 (60 469 330 29.1% 38.5% 0.000001 hieån vi phaãu thuaät, neáu bò VTGM seõ ñöôïc laáy muû baèng months) que nhoâm quaán goøn voâ truøng. Taát caû treû bò VTG ñeàu 11 – 15 (60 454 305 28.1 35.5% 0.0001 ñöôïc pheát dòch ôû voøm ñeå khaûo saùt vi khuaån. months) Total 1614 858 100% 100% Veà khaûo saùt vi khuaån chuùng toâi ñaõ thöïc hieän 221 P value of distribution in age = 0.000001 96 Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng - Maét
  3. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Baûng 2: taàn xuaát cuûa vieâm tai giöõa caáp (VTGC) vaø Vi khuaån trong VTGC & Maïn vieâm tai giöõa maïn VTGM) qua hai ñôït khaûo saùt Baûng 5: Maãu khaûo saùt vi khuaån Number of Prevalence n VTGC VTGM cases of cases CG ND I CG ND I Spring Fall Spring Fall P value Soá beänh nhaân 36 bn 57 bn 55 bn 102 bn VTGC 23 11 1.4% 1.3% 0.77 Soá tai 41 59 75 105 VTGM 23 7 1.4% 0.8% 0.19 Daân soá n. cöùu 1614 858 Baûng 6: So saùnh tyû leä VK ôû voøm cuûa 93 em bò VTGC Baûng 3: Phaân boá VTGC theo tuoåi. &VK ôû voøm cuûa 221 em khoeû maïnh (nhoùm chöùng) Number of Prevalence VK N.(%) treû coù VK ôû OR P value cases of cases voøm (95%CI) Spring Fall Spring Fall P value Nhoùm VTGC 0-1 2 0 2.2% 0% 0.00001 chöùng (n=93) 2-3 11 6 3.4% 6.6% 0.0002 (n=221) 4-5 6 0 2.1% 0% 0.00002 Str. 4 (3.4) 16 (17.2) 0.09 (0.02-0.29)
  4. Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 Nghieân cöùu Y hoïc Baûng 10: So saùnh tyû leä treû mang VK gaây beänh ôõ voøm VTGC taïi VN laø cao taïi thôøi ñieåm 2002 vaø ñoái töông vaø ôû tai ôû 157 tre bò VTGM caàn quan taâm laø treû < 6 tuoåi. VK N% treû mang N% treû mang P value Taàn xuaát VTGM VK ôû voøm VK ôû tai (n=157) (n = 157) Taàn xuaát VTGM VN laø 1,4% - 0,8% (baûng 2), so Str. pneumoniae 22 (14) 18 (11.5) 0.49 vôùi TL 2,6% vaø so vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån khaùc H..influenzae 59 (37.) 15 (9.6) 0.00001 0.00001 (0,4% -6,1% theo Stephen Bernard 1966)tyû leä naøy Stph.aureus 0 43 (27.4) No pathogen 78 (49) 48(30.6) chaáp nhaän ñöôïc. Baûng 11: Vai roø cuûa Str.pneu & HI trong VTGM Taàn xuaát VTGM ôû VN gioáng nhau ôû löùa tuoåi 6 tuoåi (baûng 4). VK ôû voøm VK ôû tai Nhö vaäy so vôùi caùc nöôùc ñang phaùt trieån khaùc thì n=157 n = 157 taàn xuaát naøy chaáp nhaän ñöôïc vaøo thôøi ñieåm 2002. Str. pneu + HI 81 (51.6) 33 (21) 0.00001 Stph.aureus 0 43 (27.4) 0.00001 Xuaát ñoä VTGC laø 66/100.000/thaùng töông ñöông Baûng 12: So saùnh söï ñeà khaùng khaùng sinh cuûa VK ôû 0.8% /naêm. CG & BVNÑ I Xuaát ñoä VTGM laø 48/100.000/thaùng töông ñöông VK Ampiciline Bactrim Cefotaxim 0.6% /naêm. CG NÑ I Pvalu CG NÑ I Pvalu CG NÑ I Pvalu e e e Ñaây laø moät xuaát ñoä chaáp nhaän ñöôïc taïi moät nöôùc HI 51.4 49% 0.680 82% 90.7 0.029 26% 28% 0.666 ñang phaùt trieån. % 163 n=12 % 5 0 n=15 n=18 2 n=13 8 n=12 0 5 Vi khuaån trong VTGC 6 6 - Theo baûng 6 ta nhaän thaáy ôû treû bò VTGC coù söï Strep. 47% 28.6 0.20970% 95.8 0.000 12.5 26.7 0.032 gia taêng treû mang VK gaây beänh so vôùi nhoùm chöùng. pneu n=17 % n=52 % 0 2 % % 8 n=28 n=72 n= 56 n=12 Theo baûng 7 ta nhaän thaáy ôû treû bò VTGC coù söï 7 hieän dieän cuûa VK gaây beänh trong tai giöõa Staph 73% 55.5 0.551 50% 94.4 0.001 17% 12% 0.577 n=26 % n=38 % n=41 n=25 1 Strep. pneumonia 12,9%, H.I 9,6%, n=18 n=18 Staphylococcus 16,12% so vôùi caùc maåu coøn laïi khoâng Baûng 13: Söï ñeà khaùng noùi chung cuûa VK moïc. Bacteria Ampicilline Bactrim Cefotaxim Ta coù theå keát luaän ba loaïi VK treân chòu traøch H.I 50% 86% 27% nhieäm cho beänh VTGC Str. pneumoniae 38% 80% 22% Staphylococcus 55 % 54% 15% Vi khuaån trong VTGM BAØN LUAÄN Tình huoáng töông töï cho VTGM taïi baûng 11 chuùng ta thaáy cuõng coù söï hieän dieän cuûa ba loaïi VK noùi Taàn xuaát VTGC treân ñaëc bieät laø Staphylococcus hieän dieän gaàn 30% Taàn xuaát VTGC ôû VN laø 1,4 % - 1,3% (baûng 2) tyû trong soá treû mang beänh. leä naøy gaáp ñoâi ôû Thaùi lan cuõng laø moät nöôùc ñang phaùt Nhö vaäy ta coù theå keát luaän ba loaïi VK treân chòu trieån (0,8% theo Stephen Bernard 1966), töông traùch nhieäm cho beänh VTGC ñaëc bieät laø vai troø cuûa ñöông vôùi tyû leä ôû Nuuk vaø Sisimiut (1,7% - 1,3% Staph. clinical infectious disease 1996). Söï ñeà khaùng khaùng sinh cuûa caùc Taàn xuaát VTGC ôû VN cao ôû löùa tuoåi
  5. Nghieân cöùu Y hoïc Y Hoïc TP. Hoà Chí Minh * Taäp 8 * Phuï baûn cuûa Soá 1 * 2004 khaùng khaùng sinh cuûa VK taïi CG vaø VK taïi BV NÑI ñuùng möùc. Moät caùch toång quaùt theo baûng 13 chuùng ta thaáy Str. pneumonia vaø H.I laø hai vi khuaån gaây beänh Cefotaxim laø khaùng sinh ít bò ñeà khaùng nhaát bôûi caùc hòeân dieän trong tai giöõa ôû treû bò VTGC &VTGM,ñaëc chuûng VK noùi treân, Bactrime laø khaùng sinh bò ñeà bieät laø coù söï noåi troäi cuûa Staph trong VTGM . khaùng nhieàu nhaát, Ampicillin laø khaùng sinh coøn söõ Amoxicilline laø khaùng sinh coøn nhaïy caøm cho laàn duïng ñöôïc cho caùc tuyeán ñaàu nhö laø moät loaïi khaùng ñieàu trò ñaàu tieân ôû caùc tuyeán ban ñaàu. sinh ñaàu tieân cho trò lieäu vôùi lieàu löôïng ñeà nghò laø cao gaáp ñoâi bình thöôøng. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. Otitis media in Developing country (Pediatric vol.96 KEÁT LUAÄN No 1july 1995). 2. High rate of Nasopharyngeal Carriage of potential Taàn xuaát vaø xuaát ñoä cuûa VTGC vaø VTGM taïi pathogens among chhildren in green land (Clinical VN laû chaáp nhaän ñöôïc khi so vôùi caùc nöôùc ñang infectious disease vol23,No 5 november 1996. 3. National guideline Clearing house NGC phaùt trieån khaùc. (www.guidlines.gov). Nhoùm treû em < 6 tuoåi laø nhoùm nhaïy caûm vôùi beänh VTGC nhaát caán ñöôïc quan taâm ñieàu trò Chuyeân ñeà Tai Muõi Hoïng – Maét 99
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2