intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Thông tin - Thư viện: Tồn tại và biện pháp khắc phục

Chia sẻ: Vĩnh Yêu Bình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
39
lượt xem
4
download

Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Thông tin - Thư viện: Tồn tại và biện pháp khắc phục

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết "Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Thông tin - Thư viện: Tồn tại và biện pháp khắc phục" hướng đến khái quát về hiện trạng của các điều kiện đảm bảo cho việc bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ thông tin – thư viện. Phân tích những điểm mạnh, yếu của các điều kiện đảm bảo hiện nay. Đề xuất một số giải pháp về cơ cấu chính sách, cơ sở vật chất kỹ thuật nhằm đáp ứng các điều kiện này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Thông tin - Thư viện: Tồn tại và biện pháp khắc phục

 1. N ghiïn cûáu - T rao àöíi TÙNG CÛÚÂNG BÖÌI DÛÚÄNG NGHIÏÅP VUÅ CAÁN BÖÅ THÖNG TIN-THÛ VIÏÅN: TÖÌN TAÅI VAÂ BIÏÅN PHAÁP KHÙÆC PHUÅC ThS Nguyïîn Thõ Haånh Cuåc Thöng tin KH&CN Quöëc gia ThS Nguyïîn Thõ Hûúâng Àaåi hoåc Höìng Àûác Thanh Hoáa Khaái quaát vïì hiïån traång cuãa caác àiïìu kiïån àaãm baão cho viïåc böìi dûúäng nghiïåp vuå caán böå thöng tin-thû viïån. Phên tñch nhûäng àiïím maånh, yïëu cuãa caác àiïìu kiïån àaãm baão hiïån nay. Àïì xuêët möåt söë giaãi phaáp vïì cú chïë chñnh saách, cú súã vêåt chêët kyä thuêåt nhùçm àaáp ûáng caác àiïìu kiïån naây. rong àaâo taåo noái chung, böìi dûúäng 1. Hiïån traång caác àiïìu kiïån àaãm baão T nghiïåp vuå (BDNV) noái riïng, chûúng trònh, giaáo trònh vaâ taâi liïåu hûúáng dêîn laâ àiïìu kiïån tiïn quyïët, song cho hoaåt àöång BDNV caán böå TT-TV 1.1. Caác cú chïë cho BDNV: Tûâ “cú chïë” laâ chuyïín ngûä cuãa tûâ chuáng khöng thïí tûå mang laåi hiïåu quaã thûåc meácanisme, theo tûâ àiïín Le Petit Larousse sûå nïëu thiïëu caác àiïìu kiïån àaãm baão, maâ (1999), “meácanisme” laâ “caách thûác hoaåt trong söë àoá, coá thïí kïí àïën möåt söë àiïìu kiïån àöång cuãa möåt têåp húåp caác yïëu töë phuå thuöåc quan troång nhû: cú chïë laâm tiïìn àïì cho vaâo nhau”. Coân theo tûâ àiïín Tiïëng Viïåt viïåc thûåc hiïån hiïåu quaã caác khoáa BDNV; (Viïån Ngön ngûä hoåc 1996), cú chïë laâ “caách àöåi nguä giaãng viïn coá kiïën thûác, kinh thûác theo àoá möåt quaá trònh thûåc hiïån”. Theo nghiïåm vaâ khaã nùng thuyïët trònh àïí truyïìn àoá, cú chïë chó caác quy àõnh quaãn lyá laâ hiïíu taãi nöåi dung cêìn thiïët àïën hoåc viïn; cú súã theo traång thaái tônh. Tuy nhiïn, theo caách vêåt chêët phuåc vuå giaãng daåy. Baâi baáo naây, hiïíu àêìy àuã, khöng thïí khöng noái túái yïëu töë vúái mong muöën àûa ra möåt söë kiïën nghõ con ngûúâi - chuã thïí tham gia hoaåt àöång vïì caác àiïìu kiïån àaãm baão àïí thûåc hiïån caác trong àoá - nhû laâ möåt böå phêån cêëu thaânh chûúng trònh BDNV, seä àïì cêåp àïën caác khöng thïí thiïëu cuãa böå maáy quaãn lyá. Con ngûúâi nùçm trong cú chïë, tham gia vaâo sûå nöåi dung sau: vêån haânh cuãa cú chïë, bõ cú chïë àiïìu khiïín - Hiïån traång caác àiïìu kiïån àaãm baão vaâ àiïìu khiïín cú chïë. Nhû vêåy, cú chïë cho BDNV caán böå thöng tin-thû viïån khöng chó bao göìm nhûäng quy àõnh vïì caách (TT-TV); thûác vêån haânh, maâ coân bao göìm caã con - Phên tñch nhûäng àiïím maånh, yïëu cuãa ngûúâi hoaåt àöång theo nhûäng caách thûác àaä caác àiïìu kiïån àaãm baão hiïån naây. Trïn cú àûúåc àõnh sùén trong thiïët kïë cú chïë. súã àoá, àïì xuêët caác giaãi phaáp àaáp ûáng caác Trong àaâo taåo BDNV caán böå thû viïån, àiïìu kiïån naây nhùçm goáp phêìn nêng cao coá thïí kïí àïën möåt söë cú chïë quan troång hiïåu quaã BDNV cho caán böå. sau àêy: 12 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 1/2012
 2. N ghiïn cûáu - T rao àöíi - Cú chïë taâi chñnh. hònh cuãa quaãn lyá nhaâ nûúác. - Cú chïë sûã duång vaâ khuyïën khñch 1.1.2. Cú chïë töí chûác, sûã duång vaâ àaäi giaãng viïn. ngöå giaãng viïn - Cú chïë àaánh giaá. Àïí coá hoåc viïn gioãi, àiïìu kiïån tiïn - Cú chïë phöëi húåp trong vaâ giûäa caác cú quyïët laâ phaãi coá giaãng viïn gioãi. Tuy quan TT-TV. nhiïn, àöåi nguä giaãng viïn caác khoáa BDNV 1.1.1. Cú chïë taâi chñnh TT-TV àïìu khöng chuyïn traách do caác cú súã BDNV TT-TV khöng phaãi laâ trûúâng Cú chïë taâi chñnh laâ hïå thöëng caác hònh BDNV chuyïn nghiïåp nhû möåt söë böå khaác thûác, phûúng phaáp, biïån phaáp vaâ töí chûác (Böå Giaáo duåc vaâ Àaâo taåo - Trûúâng BDNV quaá trònh taåo lêåp, phên phöëi vaâ sûã duång caác Lï Höìng Phong, Böå giao Thöng Vêån nguöìn lûåc taâi chñnh. Cú chïë taâi chñnh cho taãi - Trûúâng BDNV laái xe,…). Vò vêåy, BDNV thûåc tïë coân nhiïìu vêën àïì nöíi cöåm. giaãng viïn thûúâng luön phaãi huy àöång tònh Trong böëi caãnh ngên saách daânh cho huöëng cho tûâng lúáp vaâ cho tûâng baâi hoåc. KH&CN chûa nhiïìu, ngên saách daânh cho Trong khi àoá, nhûäng caán böå coá thïí tham BDNV laåi caâng haån chïë vaâ chûa thûåc sûå àûúåc chuá troång. Möåt vñ duå àiïín hònh: kinh gia giaãng daåy thûúâng laåi rêët bêån viïåc phñ nhaâ nûúác daânh cho cöng taác BDNV chuyïn mön, khöng coá thúâi gian chuã àöång caán böå TT-TV taåi Cuåc Thöng tin KH&CN àïí tham gia giaãng daåy cuäng nhû chuêín bõ Quöëc gia (NASATI) trong hún mûúâi nùm baâi giaãng theo àuáng yïu cêìu cêìn thiïët. Àaä qua chùèng nhûäng khöng tùng maâ coân bõ thïë, lûåc lûúång giaãng viïn coá thïí huy àöång cùæt giaãm búãi nhiïìu lyá do, trong khi töíng cho BDNV TT-TV laåi thiïëu, huåt hêîng, ngên saách cêëp cho Cuåc àaä tùng lïn khaá thiïëu quy hoaåch vaâ khöng àûúåc quan têm nhiïìu. Chùèng nhûäng thïë, quy chïë cêëp phaát àuáng mûác. vaâ chi tiïu coân gêy ra nhiïìu khoá khùn hún. Ngoaâi ra, coân coá nhûäng lyá do quan Mùåc duâ caác thöng tû Hûúáng dêîn quaãn lyá troång khaác khiïën cho viïåc huy àöång giaãng vaâ sûã duång kinh phñ àaâo taåo, böìi dûúäng viïn khoá khùn. Thûá nhêët, BDNV TT-TV caán böå, cöng chûác Nhaâ nûúác vêîn àûúåc ban àoâi hoãi ngûúâi giaãng phaãi coá caã trònh àöå lyá haânh àïìu àùån vaâo caác nùm 2001, 2005 vaâ luêån cao lêîn kyä nùng thûåc haânh thuêìn 2008, nhûng tñnh chêët chung chung, khoá thuåc. Thïë nhûng, trong thûåc tïë giaãng viïn hiïíu, gêy phiïìn phûác, khoá khùn cho ngûúâi caác trûúâng àaåi hoåc coá kiïën thûác lyá thuyïët thûåc hiïån vêîn chûa àûúåc caãi thiïån nhiïìu; song laåi ñt àiïìu kiïån thûåc haânh vaâ àöi khi mûác chi cho ngûúâi töí chûác cuäng nhû ngûúâi chûa baám saát thûåc tïë, trong khi àoá nhiïìu tham gia lúáp hoåc vêîn chûa saát vúái thûåc tïë, caán böå úã caác cú quan TT-TV coá thïí laâm gêy khoá khùn cho caã hai àöëi tûúång naây. viïåc thuêìn thuåc nhû “chiïëc maáy” thò laåi Àoá laâ coân chûa kïí àïën nhûäng vûúáng mùæc thiïëu lyá luêån coá tñnh hïå thöëng. Búãi vêåy, rêët trong viïåc phên böí nguöìn kinh phñ naây: khoá khùn cho caã hai nhoám naây khi tham chûa thöëng nhêët, thiïëu hïå thöëng, mang gia giaãng daåy caác lúáp BDNV. Bïn caånh nùång tñnh “xin-cho” – möåt haån chïë àiïín àoá, trong khi möåt söë ngaânh nhû cöng nghïå THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 1/2012 13
 3. N ghiïn cûáu - T rao àöíi thöng tin, giaáo duåc,… àaä coá cú chïë khùn trong viïåc chuêín bõ baâi giaãng àaä caãn khuyïën khñch riïng, thò caán böå tham gia trúã lúán àïën viïåc thu huát caán böå tham gia giaãng daåy caác khoáa BDNV TT-TV, gaánh vaâo cöng taác BDNV. Nhûäng lyá do kïí trïn, caã hai vai laâ cöng nghïå thöng tin (ngaânh cuâng vúái viïåc khöng coân giaãi phaáp lûåa chõu aãnh hûúãng rêët nhiïìu búãi cöng nghïå choån, khöng daám yïu cêìu cao úã giaãng thöng tin nïn thûúâng phaãi cêåp nhêåt caác viïn, àaä dêîn àïën hïå quaã laâ khöng muöën vaâ cöng nghïå xûã lyá, lûu trûä vaâ phöí biïën thöng khöng thïí àaánh giaá giaãng viïn trong nhiïìu tin múái) vaâ giaãng viïn laåi chûa coá möåt chïë tònh huöëng cuå thïí. àöå ûu àaäi naâo. Àaánh giaá hoåc viïn: viïåc àaánh giaá hoåc Thûåc tïë naây cho thêëy, cêìn phaãi àûa ra viïn sau khoáa hoåc, àaä tûâng àûúåc thûåc hiïån möåt cú chïë khuyïën khñch cho viïåc töí chûác, nhiïìu nùm, àang coá nguy cú bõ boã ài, vò phaát triïín vaâ sûã duång àöåi nguä giaãng viïn caác kïët quaã àaánh giaá naây chûa àûúåc thûåc cho BDNV TT-TV. sûå sûã duång àïí khuyïën khñch hoåc têåp nêng 1.1.3. Cú chïë àaánh giaá cao trònh àöå trong möi trûúâng TT-TV. Trong BDNV coá thïí xem xeát àaánh giaá 1.1.4. Cú chïë phöëi húåp theo hai nhoám: àaánh giaá giaãng viïn vïì Baâi hoåc tûâ caác nûúác phaát triïín nhû Hoa chêët lûúång baâi giaãng vaâ àaánh giaá hoåc viïn Kyâ, Haân Quöëc, Phaáp,... [2] cho thêëy, cöng vïì kïët quaã hoåc têåp. Nhû vêåy, àïí thuác àêíy taác BDNV caán böå TT-TV chó coá thïí thûåc cöng taác naây, cêìn coá cú chïë àaánh giaá hai sûå àaåt kïët quaã khi trong tûâng vaâ giûäa caác àöëi tûúång trïn. Thïë nhûng, trong thûåc tïë cú quan trong Hïå thöëng Thöng tin laåi chûa coá möåt quy àõnh chñnh thûác naâo KH&CN Quöëc gia àûúåc taåo lêåp vaâ phaát coá tñnh phaáp lyá àêìy àuã cho viïåc àaánh giaá triïín möåt cú chïë phöëi húåp linh hoaåt, bïìn naây. vûäng vaâ hiïåu quaã. Tuy vêåy, tònh traång Àaánh giaá giaãng viïn: quan saát qua “àeân nhaâ ai nhaâ nêëy raång” vêîn rêët phöí biïën nhiïìu nùm BDNV cuãa chuáng töi cho thêëy, úã Viïåt Nam, trong àoá coá BDNV TT-TV. chûa coá sûå quan têm hoùåc thûâa nhêån naâo Sûå thiïëu húåp taác trong töí chûác BDNV caã vïì vêåt chêët lêîn tinh thêìn àuã àïí thu huát coá thïí diïîn ra ngay trong möåt cú quan. caán böå TT-TV chuyïn nghiïåp tham gia Thûåc traång “nhaâ nhaâ àaâo taåo, ngûúâi ngûúâi vaâo cöng taác BDNV. Thñ duå: vïì tinh thêìn, àaâo taåo” maâ chùèng cêìn kïët húåp, kïë thûâa àaä khi xeát thi àua, viïåc giaãng baâi cho caác aãnh hûúãng khöng nhoã àïën hiïåu quaã cuãa khoáa BDNV àûúåc àaánh giaá giöëng nhû giúái cöng taác naây. Chùèng haån, caác lúáp cuâng thiïåu thû viïån cho baån àoåc múái; vïì vêåt möåt chuã àïì tûâ caác nguöìn ngên saách nhaâ chêët: viïåc chuêín bõ baâi giaãng, duâ chó cho nûúác (NSNN) vaâ húåp taác quöëc tïë àûúåc tiïën möåt buöíi giaãng, cuäng mêët rêët nhiïìu cöng haânh trong cuâng möåt cú quan, cuâng möåt sûác vaâ thúâi gian cuãa caã ngûúâi töí chûác lúáp thúâi àiïím. Hêåu quaã laâ: chùèng nhûäng khöng hoåc vaâ ngûúâi giaãng daåy, trong khi söë buöíi huy àöång àûúåc giaãng viïn coá trònh àöå maâ giaãng khöng nhiïìu, luön thay àöíi vaâ phaãi coân gêy taãn maån hoåc viïn vaâ laäng phñ. cêåp nhêåt. Àiïìu naây, cuâng vúái nhûäng khoá Giûäa caác cú quan, thêåm chñ ngay trïn 14 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 1/2012
 4. N ghiïn cûáu - T rao àöíi möåt àõa baân nhû thaânh phöë Haâ Nöåi cuäng Trong àoá, phoâng hoåc hiïån nay thûúâng àaä chûa coá sûå húåp taác möåt caách hïå thöëng àûúåc caác cú súã BDNV àaáp ûáng. trong viïåc huy àöång giaãng viïn, möi Phûúng tiïån daåy hoåc, goáp phêìn nêng trûúâng àaâo taåo cuäng nhû caác nguöìn lûåc cao hiïåu quaã BDNV, “bao göìm moåi thiïët khaác cho BDNV. Thûåc tïë cho thêëy rùçng, bõ kyä thuêåt tûâ àún giaãn àïën phûác taåp àûúåc ngay caã möåt cú quan TT-TV lúán cuäng duâng trong quaá trònh daåy hoåc àïí laâm dïî khöng phaãi luön laâ möi trûúâng BDNV daâng cho sûå truyïìn àaåt vaâ tiïëp thu kiïën toaân nùng cho moåi khoáa àaâo taåo, búãi vêåy thûác, kyä nùng, kyä xaão” [1]. Phûúng tiïån cêìn coá cú chïë phöëi húåp, kïët húåp chùåt cheä daåy hoåc bao göìm: phûúng tiïån duâng trûåc vaâ toaân diïån giûäa caác cú quan, àùåc biïåt tiïëp àïí daåy hoåc (taâi liïåu hoåc têåp, maáy tñnh, nhûäng cú quan àêìu ngaânh coá BDNV maáy chiïëu, maáy aãnh, maáy queát, maáy chiïëu thûúâng xuyïn. phim, maáy ghi êm, maáy thu hònh,…) vaâ 1.2. Àöåi nguä giaãng viïn phûúng tiïån duâng àïí höî trúå/àiïìu khiïín quaá Caác cú quan TT-TV töí chûác BDNV trònh daåy hoåc (maáy photo, giaá treo, TT-TV àïìu khöng coá giaãng viïn chuyïn pano,...). traách maâ chuã yïëu laâ cöång taác viïn. Caác cú Àïí aáp duång caác phûúng phaáp hiïån àaåi súã naây thûúâng coá 1-2 ngûúâi àaãm àûúng trong BDNV, phoâng hoåc vúái caác phûúng cuâng möåt luác nhiïìu hoaåt àöång nhû: nghiïn tiïån höî trúå cêìn àûúåc trang bõ riïng hoùåc cûáu vaâ àaâo taåo, àaâo taåo vaâ quaãn lyá khoa àûúåc àaãm baão theo yïu cêìu cuãa tûâng lúáp hoåc, húåp taác quöëc tïë vaâ àaâo taåo, tin hoåc vaâ hoåc. Tuy nhiïn, hiïån nay trûâ caác trung têm àaâo taåo,... Vò thïë, viïåc chñnh cuãa ngûúâi hoåc liïåu àûúåc nûúác ngoaâi taâi trúå nhû laâm àaâo taåo laâ xêy dûång kïë hoaåch, chûúng Trung têm Hoåc liïåu cuãa caác tónh Cêìn Thú, trònh, töí chûác vaâ quaãn lyá caác khoáa hoåc. Àaâ Nùéng, Thaái Nguyïn vaâ möåt söë trung Ngoaâi ra, nhûäng ngûúâi linh hoaåt nhêët cuäng têm TT-TV lúán àûúåc àêìu tû nhúâ caác dûå aán chó coá thïí tham gia giaãng daåy möåt vaâi àaåi hoåc nhû Thû viïån Taå Quang Bûãu, Àaåi chuyïn àïì. Àöåi nguä caán böå tham gia giaãng hoåc Quöëc gia Höì Chñ Minh, Àaåi hoåc Quöëc daåy cho caác lúáp BDNV àaä moãng, thiïëu laåi gia Haâ Nöåi,… coân hêìu hïët caác cú quan huåt hêîng do tuöíi taác, rêët bêån vúái cöng viïåc TT-TV, ngay caã caác cú súã àaâo taåo thûúâng chuyïn mön. Vò vêåy, viïåc huy àöång giaãng xuyïn nhû NASATI, vêîn chûa coá phoâng viïn gùåp rêët nhiïìu khoá khùn, àùåc biïåt vúái daânh riïng cuäng nhû khöng phaãi luön àaãm caác khoáa hoåc töí chûác ngoaâi cú quan. baão àêìy àuã thiïët bõ cêìn thiïët cho BDNV. 1.3. Möi trûúâng daåy hoåc 2. Kiïën nghõ vïì caác àiïìu kiïån àaãm Möi trûúâng daåy hoåc bao göìm caã möi baão cho hoaåt àöång BDNV caán böå trûúâng vêåt chêët vaâ tinh thêìn. ÚÃ àêy chuáng TT-TV töi chó àïì cêåp àïën möi trûúâng vêåt chêët, hay Tûâ phên tñch hiïån traång noái trïn, àïí cú súã vêåt chêët cho BDNV, bao göìm: nêng cao hiïåu quaã BDNV TT-TV, cêìn phoâng hoåc vúái baân ghïë, aánh saáng, nhiïåt giaãi quyïët töíng thïí nhiïìu vêën àïì: cú chïë, àöå, khöng khñ vaâ phûúng tiïån daåy hoåc. giaãng viïn, cú súã vêåt chêët cuäng nhû huy THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 1/2012 15
 5. N ghiïn cûáu - T rao àöíi àöång caác nguöìn lûåc khaác. Chuáng töi xin gia vaâo nghiïn cûáu vaâ BDNV caán böå àïì xuêët cuå thïí nhû sau. TT-TV. 2.1. Cú chïë chñnh saách 2.1.3. Cú chïë phöëi húåp trong vaâ giûäa Cêìn nghiïn cûáu vaâ àïì xuêët ban haânh cú caác cú quan TT-TV chïë àùåc thuâ cho BDNV TT-TV, trong àoá Trong hïå thöëng TT-TV noái chung, àùåc biïåt quan têm àïën cú chïë taâi chñnh, taåo cöng taác BDNV noái riïng, phöëi húåp laâ têët lêåp vaâ sûã duång giaãng viïn cuäng nhû quan yïëu vaâ khaách quan. Phöëi húåp coá thïí diïîn hïå phöëi húåp giûäa vaâ trong caác cú quan. ra giûäa caác cú quan cuäng nhû trong nöåi böå 2.1.1. Chñnh saách taâi chñnh cho BDNV cú quan thûåc hiïån BDNV. Trong khi chúâ àúåi caác chñnh saách Giûäa caác cú quan coá thïí phöëi húåp theo khuyïën khñch chung vïì cêëp phaát vaâ sûã möåt söë hûúáng sau: àaãm baão hoåc viïn cho duång NSNN cho BDNV caán böå, caác cú caác khoáa hoåc (caác cú quan cûã hoåc viïn cêìn quan TT-TV trong khuön khöí cuãa mònh nghiïn cûáu nöåi dung vaâ yïu cêìu cuãa tûâng cêìn quan têm àïën nhûäng biïån phaáp nhû: khoáa hoåc àïí cûã àuáng ngûúâi ài hoåc); coá möëi huy àöång têët caã caác nguöìn taâi chñnh coá thïí quan hïå trao àöíi giaãng viïn múã vaâ thiïët cho BDNV, bao göìm caác nguöìn trong thûåc (khuyïën khñch vaâ taåo àiïìu kiïån cho nûúác - nguöìn NSNN, nguöìn thu tûâ hoaåt viïåc huy àöång giaãng viïn giûäa caác cú àöång sûå nghiïåp, caác loaåi dûå aán vaâ caác quan); taåo möi trûúâng thûåc haânh, tham nguöìn nûúác ngoaâi qua caác dûå aán vúái caác quan cho caác khoáa hoåc khi coá yïu cêìu;... töí chûác quöëc tïë vaâ caác quyä taâi trúå; àïì ra Nöåi böå trong möåt cú quan thûåc hiïån àaâo caác giaãi phaáp thaáo gúä khoá khùn àïí böí taåo BDNV, nhû NASATI, cêìn quan têm sung taâi chñnh cho cú quan töí chûác lúáp àïën möåt söë cú chïë nhû sau: quy hoaåch vaâ hoåc vaâ caác cú quan tham dûå lúáp hoåc; coá cú phaát triïín àöåi nguä giaãng viïn trong toaân chïë thu thïm vaâ sûã duång hiïåu quaã kinh phñ Cuåc; phên cöng, phên nhiïåm, àïì baåt vaâ cûã tûâ cú quan tham dûå. caán böå ài àaâo taåo, àùåc biïåt àaâo taåo úã nûúác 2.1.2. Cú chïë sûã duång vaâ khuyïën khñch ngoaâi, cêìn keâm theo yïu cêìu nghiïn cûáu caán böå tham gia BDNV vaâ giaãng daåy; cú chïë huy àöång caác nguöìn Coá thïí thu huát nhên lûåc tham gia vaâo tin cho àaâo taåo, nhêët laâ caác nguöìn tin nöåi BDNV bùçng caách taåo lêåp vaâ coá chñnh saách sinh. khuyïën khñch giaãng viïn thöng qua nhiïìu 2.2. Taåo lêåp vaâ duy trò möi trûúâng àaãm hònh thûác nhû: taåo thúâi gian raãnh 1-2 baão cho BDNV thaáng/nùm cho viïåc àoåc vaâ nghiïn cûáu taâi Phoâng hoåc hiïån àaåi vúái àêìy àuã trang liïåu; cûã tham dûå caác khoáa hoåc vaâ höåi thiïët bõ cêìn thiïët khi cêìn nhû: maáy tñnh, nghõ/höåi thaão khoa hoåc vïì caác chuã àïì múái maång maáy tñnh vúái caác phêìn cûáng, phêìn trong nûúác; coá kïë hoaåch phöëi húåp vúái húåp mïìm cho pheáp giaãng daåy bùçng taác quöëc tïë trong viïåc àaâo taåo BDNV cho PowerPoint, truy cêåp Internet; maáy sao giaãng viïn úã nûúác ngoaâi; chuá troång quy chuåp, maáy quay phim, maáy aãnh, thiïët bõ söë hoaåch böí sung caán böå coá nùng lûåc tham hoáa; caác phûúng tiïån cho pheáp giaãng daåy 16 THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 1/2012
 6. N ghiïn cûáu - T rao àöíi trûåc tuyïën; höåi nghõ truyïìn hònh,… laâ àiïìu ngûúâi laâm àaâo taåo cêìn àûúåc àaâo taåo nêng kiïån cêìn thiïët àïí phaát triïín BDNV, nhêët laâ cao möåt bûúác vaâ àûúåc hûúãng chñnh saách vúái caác cú quan coá chûác nùng vaâ thûúâng khuyïën khñch thoãa àaáng vïì tinh thêìn cuäng xuyïn töí chûác hoaåt àöång naây. nhû vêåt chêët, vò chñnh hoå laâ cêìu nöëi giûäa Chó coá nhû vêåy múái coá thïí àaãm baão cú quan àaâo taåo vaâ cú quan coá caán böå ài chêët lûúång cuãa caác khoáa hoåc trong möi àaâo taåo, chñnh hoå laâ ngûúâi tham gia vaâo trûúâng cöng nghïå lûu trûä vaâ truy cêåp thöng quaá trònh àaánh giaá nhu cêìu, xêy dûång tin thay àöíi nhû hiïån nay. chûúng trònh, thûåc hiïån chûúng trònh vaâ Kïët luêån àaánh giaá caác chûúng trònh àaâo taåo. Cêìn coá Caác àiïìu kiïån cú baãn àaãm baão cho chñnh saách phaát triïín àöåi nguä noâng cöët BDNV caán böå TT-TV laâ: tùng ngên saách naây. cuãa Nhaâ nûúác cho BDNV vaâ huy àöång Cuâng vúái sûå phaát triïín vaâ hoaân thiïån maånh meä moåi nguöìn lûåc coá thïí àïí thûåc caác chûúng trònh vaâ taâi liïåu giaãng daåy, caác hiïån cöng taác naây; àöíi múái chñnh saách nhùçm khuyïën khñch ngûúâi laâm àaâo taåo vaâ àiïìu kiïån phuåc vuå cho giaãng daåy nhû àaä ngûúâi hoåc; chuá troång àaâo taåo vaâ böìi dûúäng nïu trïn, nïëu àûúåc àaãm baão thò chùæc chùæn àöåi nguä giaáo viïn vaâ ngûúâi laâm àaâo taåo seä goáp phêìn quan troång trong viïåc BDNV nguöìn nhên lûåc. Trong caác nöåi dung naây, caán böå TT-TV, àaáp ûáng àoâi hoãi vïì nguöìn theo chuáng töi, àöåi nguä giaãng viïn vaâ nhên lûåc cho ngaânh trong thïë kyã XXI. Taâi liïåu tham khaão 1. Nguyïîn Ngoåc Quang. Lyá luêån daåy hoåc àaåi 12/10/2010. cûúng. Têåp 1&2. Trûúâng caán böå quaãn lyá TW, 1986. 5. Thöng tû 139/2010/TT-BTC ngaây 21/9/2010 2. Nguyïîn Thõ Haånh. Nghiïn cûáu töíng quan tònh quy àõnh viïåc lêåp dûå toaán, quaãn lyá vaâ sûã duång hònh böìi dûúäng caán böå thöng tin thû viïån trïn kinh phñ àaâo taåo, böìi dûúäng caán böå, cöng chûác thïë giúái (Chuyïn àïì nghiïn cûáu khoa hoåc). Haâ Nhaâ nûúác Nöåi, 2010. 6. Thöng tû cuãa Böå Taâi chñnh Söë 51/2008/TT- 3. Nguyïîn Thõ Haånh. Phaát triïín nùng lûåc cho BTC ngaây 16 thaáng 6 nùm 2008 Hûúáng dêîn caán böå thöng tin-tû liïåu: Vaâi yá kiïën vïì àaâo taåo quaãn lyá vaâ sûã duång kinh phñ àaâo taåo, böìi dûúäng tiïëp tuåc taåi Viïåt Nam// Höåi thaão chuyïn àïì: “Nhu caán böå, cöng chûác Nhaâ nûúác . cêìu têåp huêën böìi dûúäng nghiïåp vuå thöng tin-thû 7. Thöng tû cuãa Böå Taâi chñnh Söë 79/2005/TT- viïån”.-Haâ Nöåi: Trung têm Thöng tin KH&CN BTC ngaây 15 thaáng 9 nùm 2005 Hûúáng dêîn Quöëc gia, 2006.- tr.41-48 quaãn lyá vaâ sûã duång kinh phñ àaâo taåo, böìi dûúäng 4. Nguyïîn Thõ Haånh. Tùng cûúâng BDNV caán caá n böå, cöng chûác Nhaâ nûúác. böå-Tiïìn àïì àïí phaát triïín caác saãn phêím vaâ dõch 8. Trêìn Anh Tuêën. Tiïëp tuåc àöíi múái cú chïë quaãn lyá vuå thöng tin-thû viïån // Höåi thaão khoa hoåc: viïn chûác trong caác àún võ sûå nghiïåp cöng “Tùng cûúâng caác SPDV àaáp ûáng nhu cêìu cuãa lêåp//Taåp chñ töí chûác nhaâ nûúác, 2010, söë 5, thû viïån trong xaä höåi hiïån àaåi”. Haâ Nöåi, ngaây tr.16-19. THÖNG TIN vaâ TÛ LIÏÅU - 1/2012 17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản