Tập đọc - ĐIỀU ƯỚC CỦA VUA MI- ĐÁT

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
267
lượt xem
34
download

Tập đọc - ĐIỀU ƯỚC CỦA VUA MI- ĐÁT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Đọc đúng: Mi- đát, Di-ô-ni-dốt, Pác-tôn, sung sướng, khủng khiếp. -Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt, nghỉ hơi sau dấu phẩy, dấu chấm. Nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm. -Đọc diễn cảm toàn bài thể hiện giọng đọc phù hợp với nội dung bài và nhân vật -Hiểu nghĩa từ ngữ: phép màu, quả nhiên, khủng khiếp, phán… -Hiểu ý nghĩa câu chuyện:Những ước muốn tham lam không mang lại hạnh phúc cho con người ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - ĐIỀU ƯỚC CỦA VUA MI- ĐÁT

  1. T p c I U Ư C C A VUA MI- ÁT I. M c tiêu: - c úng: Mi- át, Di-ô-ni-d t, Pác-tôn, sung sư ng, kh ng khi p. - c trôi ch y toàn bài, ng t, ngh hơi sau d u ph y, d u ch m. Nh n gi ng nh ng t ng g i t , g i c m. - c di n c m toàn bài th hi n gi ng c phù h p v i n i dung bài và nhân v t -Hi u nghĩa t ng : phép màu, qu nhiên, kh ng khi p, phán… -Hi u ý nghĩa câu chuy n:Nh ng ư c mu n tham lam không mang l i h nh phúc cho con ngư i II. dùng d y h c -Tranh minh h a bài t p c như SGK III.Các ho t ng d y- h c Ho t ng c a GV Ho t ông c a HS A. Bài cũ: -Y/c hs c bài Thưa chuy n v i m - 2 hs trình bày. B. Bài m i: 1. Gi i thi u bài -Y/c hs xem tranh, nêu n i dung tranh.
  2. -Ghi bài lên b ng - cl i . 2. Luy n c: -G i 1 hs cm u -1hs gi i c. -Phân o n + o n 1: Có l n…. n th n a -Dùng bút chì ánh d u o n văn. + o n 2: B n y t …. ư c s ng + o n 3: Th n i-ô-ni-d t…..tham lam -Cho hs luy n c o n +L n1- Rút t khó: i-ô-ni-d t, Pác-tôn, -3 HS c n i ti p - Lu ên c t khó. kh ng khi p +L n2-Gi i thích t : phép m u, qu - 3hs c n i ti p - hs c chú gi i nhiên trong SGK - Luy n c câu văn dài ( chú ý câu c u -Vài hs c câu căn dài khi n) Xin th n tha cho tôi! Xin ngư il y l i i u ư c cho tôi ư c s ng! -3HS c n i ti p. +L n3: hs c n i ti p -Luy n c theo nhóm - 2hs c toàn bài. -Cho hs c toàn bài -L ng nghe gv c m u. -Giáo viên cm u 3. Tìm hi u bài - o n 1: Y/c hs c th m TLCH: -1 i u ư c
  3. +Th n -ô-ni-d t cho vua Mi- át cái gì? -Xin th n làm cho m i v t mình ch m vào u bi n thành vàng. +Vua Mi- át xin i u gì? -Vua b th m t cành s i….là ngư i sung sư ng nh t trên i. +Tho t u i u ư c ư c th c hi n t t - i u ư c c a vua Mi- át ư c th c p như th nào? hi n +Ý c a o n này là gì? - o n 2: Y/c hs c th m TLCH: -Vì nhà vua nh n ra s kh ng khi p +T i sao nhà vua ph i xin th n i-ô-ni- c a iêu ư c: Vua không th ăn u ng d t l y l i i u ư c? b t c th gì? +Ý c a o n này là gì? -Vua Mi- át nh n ra s kh ng khi p c a i uư c - o n 3: Y/c hs c th m TLCH: +Vua Mi- át có ư c i u gì khi nhúng -Ông ã m t i phép m u và r a s ch mình vào dòng nư c trên sông Pác-tôn lòng tham. +Vua Mi- át hi u ra i u gì? -H nh phúc không th xây d ng b ng ư c mu n tham lam +Ý c a o n này là gì? -Vua Mi- át rút ra bài h c quý -1hs c -G i hs c toàn bài -Ý nghĩa c a bàilà gì? -Nh ng i u ư c tham lam không mang l i h nh phúc cho con ngư i 4. Lu ên c di n c m -hs c n i ti p -Cho hs c n i ti p o n. -Chúng ta s luy n c di n c m o n
  4. cu i: Mi- át b ng ói……..ư c mu n tham -L ng nghe lam. -HD cách c: -Theo dõi GV cm u - c di n c m, nh n gi ng: c n cào, c u kh n, tha t i, phán, r a s ch, thoát kh i -Cho nhóm, cá nhân lên c thi - cm u -L p nh n xét -Y/c hs c theo nhóm -Thi c trư c l p GV nh n xét 5.C ng c -D n dò -Cho hs liên h b n thân: N u có 3 i u ư c em s ư c i u gì? -GDHS nh n bi t tham lam là tính x u -Nh n xét gi h c -D n hs h c bài- CBB: Ôn bài chu n b ki m tra gi a kì I
Đồng bộ tài khoản