Tập viết - TUẦN 4 - Tiết 3 - lễ , cọ , bờ , hổ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
70
lượt xem
3
download

Tập viết - TUẦN 4 - Tiết 3 - lễ , cọ , bờ , hổ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Kiến thức : Tập viết chữ và tiếng: lễ ,cọ, bờ, hổ 2.Kĩ năng : -Tập viết kĩ năng nối chữ cái. -Kĩ năng viết các dấu thanh theo qui trình viết liền mạch. 3.Thái độ : Thực hiện tốt các nề nếp : Ngồi viết , cầm bút, để vở đúng tư thế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập viết - TUẦN 4 - Tiết 3 - lễ , cọ , bờ , hổ

  1. TU N 4: Ti t 3: l ,c ,b ,h I.M c tiêu: 1.Ki n th c : T p vi t ch và ti ng: l ,c , b , h 2.Kĩ năng : -T p vi t kĩ năng n i ch cái. -Kĩ năng vi t các d u thanh theo qui trình vi t li n m ch. 3.Thái : Th c hi n t t các n n p : Ng i vi t , c m bút, v úng tư th . II. dùng d y h c: -GV: -Ch m u: l ,c , b , h . -Vi t b ng l p n i dung bài 3 -HS: -V t p vi t, b ng con, ph n , khăn lau b ng. III.Ho t ng d y h c: Ti t1 1.Kh i ng : On nh t ch c ( 1 phút ) 2.Ki m tra bài cũ: ( 5 phút ) -Vi t b ng con: bé ( 2 HS lên b ng l p, c l p vi t b ng con) -Nh n xét , ghi i m -Nh n xét v T p vi t
  2. -Nh n xét ki m tra bài cũ. 3.Bài m i : TG Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS 1.Ho t ng 1: Gi i thi u ch l ,c ,b ,h +M c tiêu: Bi t tên bài t p vi t hôm nay +Cách ti n hành : Ghi bài : Bài 3: l ,c , b , h 2.Ho t ng 2 :Quan sát ch m u và vi t b ng con +M c tiêu: C ng c kĩ năng vi t các ti ng: “l ,c , b ,h ” +Cách ti n hành : -GV ưa ch m u HS quan sát - c vàphân tích c u t o t ng ti ng : “ l ,c , b , 4 HS c và phân tích h ”? -S d ng que ch tô ch m u HS quan sát -GV vi t m u
  3. -Hư ng d n vi t b ng con: HS vi t b ng con GV u n n n s a sai cho HS l , c , b , h ♣Gi i lao gi a ti t 3.Ho t ng 3: Th c hành +M c tiêu: Hư ng d n HS vi t vào v t p vi t +Cách ti n hành : -H i: Nêu yêu c u bài vi t? 2 HS nêu -Cho xem v m u HS quan sát -Nh c tư th ng i, cách c m bút, v HS làm theo -Hư ng d n HS vi t v : HS vi t v GV theo dõi , u n n n, giúp nh ng HS y u kém. -Ch m bài HS ã vi t xong ( S v còn l i thu v nhà ch m)
  4. - Nh n xét k t qu bài ch m. 4.Ho t ng cu i: C ng c , d n dò 2 Hs nh c l i -Yêu c u HS nh c l i n i dung c a bài vi t -Nh n xét gi h c -D n dò: V luy n vi t nhà Chu n b : B ng con, v t p vi t h ct t ti t Sau. RÚT KINH NGHI M
Đồng bộ tài khoản