Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tây Du Ký - tập 1

Chia sẻ: Thanh Phuong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:169

690
lượt xem
167
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ông sinh tại Hoài An, tỉnh Giang Tô. Gia đình ông làm nghề buôn bán nhỏ, chuyên bán chỉ và đồ thêu, nhưng lại có thú tàng trữ sách. Cả ông nội và cha Ngô Thừa Ân đều xuất thân là quan lại qua đường khoa cử. Ông học tại Nam Kinh Thái học (Đại học Nam Kinh cổ) trong hơn 10 năm. Tương truyền từ nhỏ, Ngô Thừa Ân đã say mê những truyện thần tiên yêu quái. Khi bị cha cấm, ông từng trốn cha mang những cuốn sách thể loại đó ra chợ ngồi đọc. Lớn lên, ông tỏ ra...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tây Du Ký - tập 1

 1. TÊY DU KYÁ 1 MUÅC LUÅC MUÅC LUÅC ....................................................................................1 Chûúng 1 ......................................................................................3 Hoa quaã sún, tiïn thaåch núã hêìu, Xaâ nguyïåt àöång, Hêìu ì vûúng cêìu àaåo....................................................................................3 Chûúng 2 ....................................................................................10 Thêëu triïët lyá, Böì Àïì truyïìn àaåo, Vïì chöën cuä, Ngöå Khöng trûâ yïu..............................................................................................10 Chûúng 3 ....................................................................................23 Chöën Thuãy cung àoâi thûúng, giaáp, maäo Núi U minh xoáa söí luên höìi. ...........................................................................................23 Chûúng 4 ....................................................................................36 Chï Bêåt maä, Ngöå Khöng trúã vïì àöång, Phong Tïì Thiïn, Thaái Baåch chiïu an..................................................................................37 Chûúng 5 ....................................................................................47 Phaá vûúân àaâo, Àaåi Thaánh tröåm linh àún, Loaån cung trúâi, chû thêìn bõ baåi trêån........................................................................47 Chûúng 6 ....................................................................................57 Quan Êm phoá höåi hoãi cùn do, Tiïíu Thaánh ra oai trûâ Àaåi Thaánh...............................................................................................57 Chûúng 7 ....................................................................................65 Àaåi Thaánh tröën khoãi loâ Baát quaái, Thñch ca nhöët yïu nuái Nguä haânh. ........................................................................................65 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. NGÖ THÛÂA ÊN 2 Chûúng 8 ....................................................................................72 Nhû Lai taåo kinh tryïìn Cûåc Laåc, Quan Êm vêng chó xuöëng Traâng an...........................................................................................72 Chûúng 9 ....................................................................................81 Dinh Giang chêu, meå con gùåp gúä, Söng Höìng giang, chöìng vúå àoaân viïn.....................................................................................81 Chûúng 10 ..................................................................................95 Long Vûúng phaåm töåi Thiïn Taâo, Nguåy Trûng gúãi thú êm phuã. ...................................................................................................95 Chûúng 11 ................................................................................108 Xuöëng Êm ti, Thaái Tön huúãn sanh, Ài dêng dûa, Lûu Toaân gùåp vúå. ............................................................................................108 Chûúng 12 ................................................................................120 Trêìn Huyïìn Trang laâm chay thónh Phêåt, Quan Thïë Êm daåy saäi cêìu kinh. ...........................................................................120 Chûúng 13 ................................................................................134 Núi Höí huyïåt, Kim Tinh cûáu naån, Lûu Gia Trang, Tam Taång tuång kinh..............................................................................135 Chûúng 14 ................................................................................144 Nuái Lûúäng giúái, thêìn hêìu thoaát naån, Àûúâng Têy Phûúng, thêìy túá bùng ngaân. ........................................................................144 Chûúng 15 ................................................................................160 Nuái Xaâ Baân, caác thêìn giuáp sûác, Suöëi Ûng Sêìu, con ngûåa goâ cûúng. .............................................................................................160 http://ebooks.vdcmedia.com
 3. TÊY DU KYÁ 3 CHÛÚNG 1 Hoa quaã sún, tiïn thaåch núã hêììu, Xaâ nguyïåt àöång, Hêìu vûúng cêìu àaåo. M ö îi m ö åt n g u ú n c h i a l a âm m û ú âi h a i h ö åi : T y á, s û ãu , d ê ìn , m e åo , t h ò n , t y å, n g o å, m u âi , t h ê n , d ê åu , t u ê ët , h ú åi ; m ö îi m ö åt h ö åi c a i r a l a â m ö åt m u ö n t a ám t r ù m n ù m , t û â n û ãa h ö åi t y á g i a o q u a à ê ìu h ö åi s û ãu c a i l a â n ù m n g a ân b ö ën t r ù m n ù m l u ê n c h u y ï ín , t û â t y á à ï ën h ú åi à ï ìu t h ï ë c a ã. À ê ìu h ö åi t y á, k h i t r o n g n h e å n ö íi l ï n m ú ã m a n g n g ö i t r ú âi , c o á n h û åt , n g u y ï åt , t i n h , t h ê ìn g o åi l a â t û á t û ú ån g ; g i a o q u a h ö åi s û ãu , k h i n ù ån g à u åc à o ån g l a åi l ö ån x u ö ën g l a âm n g ö i à ê ët , c o á n û ú ác , l û ãa , n u ái , à a á, à ê ët g o åi l a â n g u äh a ân h ; g i a o à ï ë h ö i d ê ìn , k h i ê m d û ú n g h i ï åp t h e o h o áa s a n h n g û ú âi t a v a â m u ö n v ê åt , p h ê n r a c o á t r ú âi , c o á à ê ët g o åi l a â t a m t a âi , m ú ã m a n g à ú âi B a ân c ö í. N ö åi c u ö åc t h ï ë g i ú ái c o á b ö ën c o äi b ö å c h ê u : T ê y n g û u h a åc h ê u , N a m t h i ï ån b ö åc h ê u , B ù æc c û l û c h ê u v a â À ö n g t h ù æn g t h ê ìn c h ê u . N g o a âi b i ï ín c a ã c o á m ö åt n û ú ác t ï N g a o l a i q u ö ëc , t r o n g b i ï ín c o á m ö åt q u a ã n u ái k ï u laâH o a q u a ãs ú n . T rïn n u ái c o á m û ú âi m a åc h n û ú ác v a â 3 s u ö ëi l ú án ; t r ï n à ó n h n u ái c o á m ö åt c u åc à a á k ï u l a â T i ï n t h a åc h , b ï ì c a o 3 t r û ú ån g , 6 t h û ú ác , 5 t ê ëc , b ï ì t r o ân 2 t r û ú ån g 4 t h û ú ác , coáh a i m û ú i b ö ën à û ú ân g g ê n t r o n g à a á g o åi l a â h a i m û ú i b ö ën k h ñ , c h ñ n h a n g , t a ám l ö î g o åi l a â C û ãu c u n g b a ái q u a ái . http://ebooks.vdcmedia.com
 4. NGÖ THÛÂA ÊN 4 T û âth u ú ã d û ån g trú âi à ê ët à ï ën n a y c u än g l ê u , t h û ú ân g c h õ u k h ñ ê m , d û ú n g , n h û åt , n g u y ï åt t û âl ê u n ï n c o áy álin h th ö n g , b e ân t h o å t h a i , à ï ën n g a ây s i n h r a m ö åt t r û án g à a á, n h ú n h o áa h ò n h n ï n v o ä h ê ìu , t ê åp c h a åy n h a ãy v a â l a åy b ö ën p h û ú n g , h a i c o n m ù æt c h i ï ëu h a âo q u a n g t h ê ëu T h i ï n c u n g . K h i à o á N g o åc H o a ân g n g û å t a åi V ê n c u n g b û ãu à i ï ån h ö åi c h û tiïn , t h ê ëy h a âo q u a n g c h i ï ëu t ú ái , l i ï ìn s a i h a i v õ à a åi t i ï n laâT h i ï n L y áN h a än V a âT h u ê ån P h o n g N h ô à i x e m x e át . H a i v õ m ú ã c û ãa t r ú âi x e m t h ê ëy n h û v û âa n o ái t r ï n à ê y n ï n v ï ìt ê u l a åi . N g o åc H o a ân g p h a án r ù çn g : " À o á l a â c a ãm t i n h h o a c u ãa t r ú âi à ê ët m a âsinh ra, c u än g c h ù èn g g ò l a å. " N o ái v ï ì T h a åc h H ê ìu ú ã t a åi n u ái ê ëy , ù n h o a t r a ái , u ö ën g n û ú ác s u ö ëi , l a âm b a ån v ú ái v û ú ån , k h ó , h û ú u , n a i , t ö ëi n g u ã t h a åc h n h a i , s ú ám c h ú i p h o n g à ö ån g . N g a ây k i a t r ú âi n o án g n û åc b e ân r u ã n h a u x u ö ën g n u ái t ù æm , à u âa v u i l ù ån t h e o n g o ån s u ö ëi t ú ái g ö ëc , t h ê ëy m ö åt h a n g à a á l ú án à ö í n û ú ác r a n h û t h a ác , à ï ìu v ö î t a y k h e n r ù çn g : " T h i ï åt n û ú ác à ö í n h i ï ìu q u a á, l a å l ù æm " . B ê ìy v o ä h ê ìu n o ái : " N h û c o á a i g i o ãi v a âo t r o n g h a n g r ö ìi r a à ù ån g m a â k h ö n g b õ v ï ët t ñ c h c h i h ï ët , t h ò c h u án g t a l a åy m a â p h o n g l a âm v u a " . D û át l ú âi , T h a åc h H ê ìu n h a ãy r a x i n à i , l ö åi v a âo m i ï ån g h a n g , l ù ån v a âo k h o ãi h a n g m ú ã m ù æt x e m k h ö n g c o á n û ú ác c h i h ï ët , t h ê ëy n h û än g b ú â c o äi , à ö ìn g t r ö ën g v a â c o á c ê ìu s ù æt v a ân g , b e ân n h a ãy l ï n à ê ìu c ê ìu x e m t h ê ëy n û ú ác d û ú ái c ê ìu t r a âo l ï n t a å i m i ï ån g h a n g m a â c h a ãy r a n g o a âi . L a åi t h ê ëy t o âa n h a â b ù çn g à a ác o án h û än g s a ãn v ê åt , h o a q u a ã r ê ë t n h i ï ìu , t r û ú ác n h a â k h ù æc m ê ëy c h û ä " P h û ú ác à õ a H o a q u a ã s ú n , T h u ây L i ï m À ö ån g " . T h a åc h H ê ìu m û ân g q u a á, n h a ãy r a n g o a âi . B ê ìy v o ä h ê ìu h o ãi : " V ê åy c h ú átro n g ê ëy t h ï í n a âo ? " T h a ån h H ê ìu t h u ê åt c h u y ï ån l a åi , r ö ìi n o ái : " V ê åy t h ò c h u án g t a à ï ìu v a âo à o ám a â h û ú ãn g t h u á t h a n h n h a ân " . C h u án g h ê ìu h i ï åp y áà e m n h a u v ö t ú ái r ö ìi , à u a n h a u d a ân h c a ái n o å, t r a n h c a ái k i a . T h a åc h H ê ìu n g ö ìi c h ñ n h g i û äa k ï u l ú án r ù çn g : " U Ãa ! C a ác a n h q u ï n r ö ìi s a o ? C a ác a n h c h ù èn g c h õ u l a åy m a â t ö n t a l a âm v u a s a o ? " C h u án g h ê ìu n g h e n o ái à ö ìn g l a åy m a â x û n g h ö r ù çn g : À a åi v û ú n g . T h a åc h H ê ìu l ï n n g ö i , x û n g h i ï åu l a â M y ä h ê ìu v û ú n g . http://ebooks.vdcmedia.com
 5. TÊY DU KYÁ 5 M y äh ê ìu v û ú n g c u ân g b o ån v o ä h ê ìu s ú ám m a i d a åo c h ú i n u ái H o a q u a ã, b a n t ö ëi n g h ó ú ãà ö ån g T h u ãy l i ï m , h û ú ãn g t h u á t h i ï n n h i ï n à a ä à ù ån g b a t r ù m n ù m . N g a ây k i a m ú ã t i ï åc v u i m û ân g , M y ä h ê ìu v û ú n g à a n g ù n u ö ën g , x e át l e ä à ú âi , v u ân g s a n û ú ác m ù æt ! Q u ê ìn t h ê ìn s ú å s ï åt , q u y â l a åy t ê u r ù çn g : " V ò c ú á n a âo m a â À a åi v û ú n g k h ö n g v u i v ê åy ? " H ê ìu v û ú n g n o ái r ù çn g : " T a c o á c h u át v i ï åc l o x a , n ï n l o ân g b u ö ìn b û åc " . C h u án g h ê ìu t ê u r ù çn g : " À ö ån g n a ây l a â p h û ú ác à õ a , v u i c h ú i t h o n g t h a ã, h o a q u a ã c h ù èn g t h i ï ëu , k h ö n g a i b ù æt b u ö åc , c o á à i ï ìu c h i m a â p h o ân g l o x a ? " H ê ìu v û ú n g n o ái : " T a l o l a â l o k h i g i a â r ö ìi p h a ãi t h a ác , s a o k h o ãi D i ï m v û ú n g c a i q u a ãn " . C h u án g h ê ìu n g h e n o ái à ï ìu u ã m ù åt . C o á m ö åt v i ï n h ê ìu n o ái l ú án r ù çn g : " L o ân g À a åi v û ú n g m u ö ën p h a át à a åo t ê m c u än g c o á c h ö î à ù ån g , n h û P h ê åt , T i ï n , T h a án h , v a âo b a b ê åc ê ëy t h ò k h o ãi l u ê n h ö ìi , t h o å t a ây t r ú âi à ê ët , l o c h i D i ï m v û ú n g c a i q u a ãn " . H ê ìu v û ú n g h o ãi : " B a b ê åc ê ëy tòm ú ã à ê u ? " V i ï n h ê ìu t h û a : " C h ó úãn ú i c h ö ën t i ï n s ú n , c ö í à ö ån g t r o n g t h ï ë g i ú ái t h ö i " . H ê ìu v û ú n g c a ã m û ân g n o ái : " V ê åy t h ò c a ác n g û ú i ú ã à ê y , à ï í t a à i k i ï ëm b a b ê åc ê ëy h o åc p h e áp t r û ú ân g s i n h r ö ìi s e ä t a ái h i ï åp c u ân g c h u án g n g û ú i " . C h u án g h ê ìu l i ï ìn k i ï ëm h o a q u a ã, s ú ám m a i b a ây tiï åc t i ï în c h ê n . N g a ây t h û á, H ê ìu v û ú n g t h o å y ï ën r ö ìi , l i ï ìn t û â g i a ä c h u án g h ê ìu à i t ú ái m e á b i ï ín , b e ã m ö åt n h a án h t o ân g t h a ã x u ö ën g l a âm b e â v a â m ö åt n h a án h l a âm s a âo , c h ö ën g r a d o ân g n û ú ác m a â t h a ã, t h ù èn g t ú ái p h ñ a B ù æc , t h u ö åc v ï ì N a m T h i ï ån b ö åc h ê u . H ê ìu v û ú n g b o ã b e â l ï n b ú â, t h ê ëy m ê ëy n g û ú âi à a n g à a án h l û ú ái , n g h ô t h ê ìm r ù çn g : " T a h ò n h t û ú án g t h ï ë v ê ìy m a â k h ö n g m ù åc q u ê ìn a áo t h ò k h o á l ö ån l a åo c u ân g n g û ú âi t a , v ê åy t a p h a ãi l a âm o a i d û ä c h o c h u án g s ú å m a â g i û åt y p h u åc m ú ái à ù ån g " . N g h ô r ö ìi c h a åy t ú ái r a o a i l a âm d û ä, m ê ëy n g û ú âi ê ëy x e m t h ê ëy c a ã s ú å, v u ân g b o ã c h a åy , c o á k e ã k h i ï ëp s ú å q u a á t e á x u ö ën g , b õ H ê ìu v û ú n g c û ú áp l ê ëy y p h u åc , c h a åy t h ù èn g v a âo r û ân g m ù åc v a âo , à i l ê ìn v ö c h ö ën d ê n c û t h a ân h t h õ . H ê ìu v û ú n g c ö ë c h ñ h o åc l ú âi ù n t i ï ën g n o ái v a â l ï î n g h ô a l o a âi n g û ú âi , à ù ån g m a â t ò m T i ï n , P h ê åt . L ê ìn l ê ìn à a ä à ù ån g t a ám n ù m , x e m t h ê ëy l o a âi n g û ú âi t o a ân t h a m d a n h v u å l ú åi , c h ù èn g t h ê ëy a i n o ái à ï ën à a åo c u ân g c h u y ï ån T i ï n , T h a án h c a ã. H ê ìu v û ú n g t û ú ãn g t h ê ìm ú ã à ê y à ï ën t h a ác c u än g c h ù èn g g ù åp b a b ê åc ê ëy , b e ân b o ã m a â à i k i ï ëm c h ö î k h a ác . http://ebooks.vdcmedia.com
 6. NGÖ THÛÂA ÊN 6 H ê ìu v û ú n g l ê ìn t ú ái b i ï ín T ê y d û ú n g , th a ã b e â q u a b i ï ín , t ú ái b ú â à õ a p h ê ån T ê y n g û u h a åc h ê u . L ï n b ú â r ö ìi à i k h ù æp m o åi n ú i , n g h e t r o n g r û ân g c o á t i ï ën g n g û ú âi c a n h û än g l ú âi t i ï n n g û ä. H ê ìu v û ú n g n g h e m û ân g l ù æm , m ú ái n o ái m ö åt m ò n h r ù çn g : " V ê åy t h ò t a g ù åp t h ê ìn t i ï n r ö ìi ! " L ê åt à ê åt c h a åy v ö , th ê ëy ö n g t i ï ìu à ö ën c u ãi . H ê ìu v û ú n g à ï ën t r û ú ác m ù åt , v a ái m a â n o ái r ù çn g : " À ï åt û ãx i n r a m ù æt t h ê ìn t i ïn". Ö n g ti ï ìu v ö åi v a ân g b o ã b u áa x u ö ën g , x a á l a åi m a âr ù çn g : "K h ö n g p h a ãi à ê u , t ö i à ê y laân g û ú âi n g h e âo k h o á, à ö ën c u ãi c h a i t a y , t h e âm r û ú åu n h i ï îu n û ú ác m i ï ën g , m a â t h ê ìn tiïn gò, öng l ê ìm r ö ìi ! " H ê ìu v û ú n g n o ái : " U Ãa , ö n g k h ö n g p h a ãi t h ê ìn t i ï n , s a o ö n g n o ái n h û än g c h u y ï ån t h ê ìn t i ï n n h û v ê åy ? " Ö n g t i ï ìu h o ãi : " T ö i n o ái c h u y ï ån t h ê ìn tiïn l a âm s a o ? " H ê ìu v û ú n g n o ái : " Ö n g n o ái g ù åp t i ï n t a h o ãi à a å o à û ú ân g s i n h , r a ãn h r a n g g i a ãn g H u y ân h à ò n h , k i n h H u y ân h à ò n h l a â k i n h g i a ãn g à a åo t h ê ìn t i ï n , m aâ ö n g g i a ãn g n ö íi , t h ò ö n g l a â t h ê ìn t i ï n c h û á g ò " . Ö n g t i ï ìu c û ú âi m a â r ù çn g : " T ö i k h ö n g n o ái g i ê ëu ö n g , b a âi c a à o á k ï u l a â M a ãn g à ò n h p h û ú n g , c u ãa ö n g t i ï n d a åy t ö i , ö ín g c u än g ú ã v ú ái t ö i m ö åt x o ám , ö ín g d a åy t ö i à ï í b u ö ìn c a c h ú i c h o g i a ãi k h u ê y .T ö i à ö ën c u ãi c a n g h ï u n g a o c h ú i , k h ö n g d e â t h ê ëu t a i ö n g " . H ê ìu v û ú n g n o ái : " Ö n g ú ãm ö åt x o ám v ú ái t i ï n s a o k h ö n g t h e o n g a âi h o åc p h e áp s ö ën g à ú âi k h o ãi c h ï ët ? T h ê åt u ö ín g q u a á! " Ö n g t i ï ìu th ú ãr a n o ái r ù çn g : " R u ãi c h o t ö i q u a á! M ö ì c ö i c h a h ö ìi c o ân n h o ã , b ê y g i ú âc o ân m ö åt m e å g i a â, s ú ám k h u y a c o á m ö åt m ò n h t ö i , l o à ö ën c u ãi à ö íi g a åo m a â n u ö i m e å, v ò v ê åy n ï n th e o t i ï n c h û a t i ï ån " . H ê ìu v û ú n g k h e n r ù çn g : "N h û v ê åy ö n g c u än g l a â b ê åc h i ï ìn , ú ã v ú ái m e å c o á h i ï ëu l ù æm ! N g a ây s a u c u än g à ù ån g t h e o t i ï n . B ê y g i ú âx in chó r ù çn g ö n g t i ï n ú ãà ê u , à ù ån g t ö i t ú ái m a â h o åc à a åo ". Ö n g t i ï ìu n o ái : " K h ö n g m ê ëy x a , h o ân n u ái n ê ìy tïn l a â n u ái L in h à a âi p h û ú n g t h ö ën , t r o n g n u i á n ê ìy c o á à ö ån g T a â n g u y ï åt t a m l i n h , tro n g à ö ån g ê ëy c o áö n g t iïn h i ï åu l a â: B ö ì À ï ì T ö í s û . Ö n g t i ï n ê ëy à u ö íi n g û ú âi h o åc t roâc u äk h ö n g b i ï ët l a â b a o n h i ï u m a â k ï í, n a y c o ân c h û ân g b a b ö ën m û ú i m a â t h ö i. Ö n g m u ö ën tòm th ò th e o c o n à û ú ân g n h o ã n a ây , à i q u a h û ú án g N a m c h û ân g b a ãy t a ám d ù åm , th ò tú ái à ö ån g " . http://ebooks.vdcmedia.com
 7. TÊY DU KYÁ 7 H ê ìu v û ú n g n g o á ö n g t i ï ìu m a â b i ï íu r ù çn g : " Ö n g à i g i u âm v ú ái t ö i c h o à ù ån g g ù åp ö n g t i ï n t h ò t ö i c a ám ú n ö n g v ö c u ân g " . Ö n g t i ï ìu n o ái : " Ö n g b i ï íu v ê åy n g ù åt c h o t ö i l ù æm ! N ï ëu t ö i à i v ú ái ö n g t h ò a i h a ái c u ãi à ö íi g a åo m a â n u ö i m e å g i a â c h o tö i". H ê ìu v û ú n g n g h e ö n g t i ï ìu t h a n n o ái n h û v ê åy , r ö ìi g i a ä t û â à i m ö åt m òn h , th e o à û ú ân g à a äc h ó , à i b a ãy t a ám d ù åm , q u a ã c o á m ö åt c a ái à ö ån g , à i t ú ái t h ò t h ê ëy c û ãa à ö ån g à o án g c h ù åt , l ù ån g l e ä n h û t ú â k h ö n g n g û ú âi t h ê ëp t h o a án g . N g o á l ï n c h o át n u ái t h ê ëy c o á t ê ëm b i a , à ï ìm û ú âi c h û ä r ù çn g : L i n h à a âi P h û ú n g t h ö ën s ú n , T a â n g u y ï åt tam tin h à ö ån g . H ê ìu v û ú n g l ê ëy l a âm v u i à e åp , l ù m l e m u ö ën v a âo m a â k h ö n g d a ám g o ä c û ãa , r ö ìi l e o t u ö ët l ï n n g o ån t o ân g h a ái t r a ái m a â ù n . G i ê y p h u át n g h e t i ï ën g n g û ú âi t ù çn g h ù æn g , m ú ã c û ãa b û ú ác r a m ö åt t r o â n h o ã, l a lïn rù çn g : " A i h a ái g i ö ën g g ò à o á v ê åy ? " H ê ìu v û ú n g v ö åi v a ä n h a ãy x u ö ën g m a â n o ái r ù çn g : " T ö i l a â n g û ú âi t ò m t h ê ìy t i ï n m a â h o åc à a åo , k h ö n g p h a ãi k e ã p h a á p h a ác h c h i " . T roân h o ã h o ãi r ù çn g : " A n h t h i ï åt l a â n g û ú âi t ò m t h ê ìy h o åc à a åo s a o ? " H ê ìu v û ú n g th û a : " P h a ãi " . T r o â n h o ã n o ái : " T h ê ìy m ú ái v û âa t h û ác d ê åy , s û ãa s o a ån r a k h a ác h g i a ãn g k i n h , d a åy t ö i r a à ê y r û ú ác n g û ú âi t u n i ï åm , c o á k h i a n h à ê y c h û á a i " . H ê ìu v û ú n g c û ú âi m a â r ù çn g : " P h a ãi r ö ìi , t ö i c h û á a i " . T r o â n h o ã b i ï íu à i th e o . H ê ìu v û ú n g th e o v a âo t r o n g à ö ån g , n ù m n g ù n b a ãy n ù æp à i ï ån n g o åc c u n g c h ê u , n g h i ï n t õ n h r o ä r a ân g k ï ís a o c h o x i ï ët ! T h ù èn g à ï ën t r û ú ác à a âi n g o åc , t h ê ëy ö n g B ö ìÀ ïìT ö ís û n g ö ìi t rïn cao , d û ú ái t h ú âi à ï åtû ãà û án g h ê ìu h ú n b a c h u åc . H ê ìu v û ú n g x e m t h ê ëy n h a âo v ö l a åy l i a . M i ï ån g th ò n o ái : " À ï åt û ãx in r a m ù æt t h ê ìy " . T ö í s û h o ãi : " N h a â n g û ú i ú ã x û á n a âo , t ï n h o å l a â c h i à o á? " H ê ìu v û ú n g t h û a r ù çn g : " T ö i ú ã b ï n À ö n g t h ù æn g t h ê ìn c h ê u , n u ái H o a q u a ã , à ö ån g T h u ãy l i ï m " . T ö í s û n a åt l ú án r ù çn g : " À u ö íi n o á r a , n o á l a â à û áa ù n n o ái t r ú á t r ï u , t u h a ân h s a o à ù ån g ! " H ê ìu v û ú n g v û âa l a åy v û âa n o ái r ù çn g : " T h û a t h ê ìy ! T ö i n o ái t h i ï åt t h a â d a ám à ê u x a ão t r a á" . http://ebooks.vdcmedia.com
 8. NGÖ THÛÂA ÊN 8 T ö ís û n o ái : " N g û ú i th i ï åt t h a â s a o n o ái ú ã b ï n À ö n g th ù æn g t h ê ìn c h ê u ; b ï n ê ëy q u a t ú ái à ê y , c a ác h h a i c û ãa b i ï ín , v a â m ö åt c o äi N a m T h i ï ån b ö åc h ê u , l a âm s a o m a â à i à ù ån g ? " H ê ìu v û ú n g l a åy m a âth û a r ù çn g : " T ö i th a ãb e âq u a h a i c û ãa b i ï ín , t r e âo n o n l ù ån s u ö ëi , m û ú âi m ê ëy n ù m t r ú âi , t ò m m ú ái t ú ái à ê y , x i n t h ê ìy à o a ái t û ú ãn g " . T ö í s û n o ái : " N g û ú i à i l ê u v ê åy t h ò p h a ãi . M a â n h a â n g û ú i d a n h t a án h l a â c h i ? " H ê ìu v û ú n g t h û a r ù çn g : " T ö i k h ö n g c o á t a án h c h i l a å, a i m ù æn g k h ö n g h ú ân , a i à a án h c u än g n h õ n " . T ö í s û n o ái : " T a k h ö n g h o ãi t a án h n ï ët , t a h o ãi t a án h d a n h l a â c u ãa m e å c h a à ù åt k ia". H ê ìu v û ú n g n o ái : " T h û a t h ê ìy t ö i k h ö n g c o á c h a m e å" . T ö í s û n o ái : " N ï ëu k h ö n g c o á c h a m e å t h ò l a â c ê y b ê ìn s i n h n g û ú i h a y s a o ? " H ê ìu v û ú n g th û a r ù çn g : "T ö i c h ù èn g p h a ãi c ê y s i n h , t h i ï åt l a â à a á s i n h à o á . N g u y ï n t r ï n n u ái H o a q u a ãc o á h o ân à a á, k h i ê ëy à a á n û át m a â s i n h t ö i r a " . T ö í s û n g h e t h ò m û ân g th ê ìm r ù çn g : " N o ái n h û v ê åy t h ò l a â k h ñ t r ú âi à ê ët s i n h r a n o á. T h ö i , n g û ú i c h ú â v ê åy , h a äy à i q u a ài l a åi c o i t h û ã n a âo ? " H ê ìu v û ú n g v u ân g d ê åy c h a åy q u a c h a åy l a åi v a âi l ê ìn . T ö ì s û c û ú âi r ù çn g : "B ö å t õ c h n g û ú i h y â h ú åm c o i h ï åt n h û c o n k h ó ù n b ê ìn v ê åy . T h ö i à ï í t a c û á t h e o b ö å v ê ån m a â à ù åt h o å c h o m i , m ú ái t ñ n h à ù åt h o å H ö ì, c h û ä H ö ì m a â b o ã k h u y ï ín b ù çn g , t h ò c o ân c h û ä c ö í c h û ä n g u y ï åt , c ö í n g u y ï åt n g h ô a la ât r ù n g g i a â, k h ö n g à ù ån g . T h ö i à ï ít a c h o m i h o åT ö n , c h û äT ö n m aâb o ãk h u y ï ín b ù çn g , t h ò c o ân c h û ä t û ã c h û ä h ï å, c h û ätûãh ï å n g h ô a l a â c o n t r e ã t h ò c a ân g n g a ây c a ân g l ú án c a ân g k h ö n , t ö ët l ù æm ! N h ê ët à õ n h c h o m i h o å T ö n à o á" . H ê ìu v û ú n g n g h e n o ái l o ân g m û ân g p h ú ái p h ú ã c u ái l a åy m a â t h û a r ù çn g : " B û äa n a y t ö i m ú ái b i ï ët h o å, x i n t h ê ìy t û â b i à a åi à û ác à ù åt t ï n c h o t ö i l u ö n t h ï í, p h o ân g k h i s a i k h i ï ën à ù ån g k ï u c h o d ï î" . T ö í s û n o ái : " T r o n g à a åo c o á m û ú âi h a i c h û ä à ï í c h i a r a l a âm c h û ä l o át c h o m ê ëy n g û ú âi t u , l a â: Q u a ãn g . À a åi , T r ñ , H u ï å, C h ú n , N h û , T a án h , H a ãi , D ó n h , N g ö å, V i ï n , http://ebooks.vdcmedia.com
 9. TÊY DU KYÁ 9 G i a áp , t r o n g m û ú âi h a i c h û ä à o á s ù æp d ö ìn t ú ái m i n h ù çm c h û ä N g ö å, à ù åt t ï n m i l a â T ö n N g ö å K h ö n g t ö ët c h ù n g ? N g ö å K h ö n g n g h ô a l a â b i ï ët t h ê ëu v i ï åc k h ö n g n h û n g " . H ê ìu v û ú n g c û ú âi r ù çn g : " T ö ët l ù æm ! T ö ët l ù æm ! " T û â à ê y m ú ái g o åi m ò n h l a â N g ö åK h ö n g . Ê Ëy l a â: P h a á n g u s a u m ú ái g o åi r ù çn g K h ö n g . http://ebooks.vdcmedia.com
 10. NGÖ THÛÂA ÊN 10 CHÛÚNG 2 Thêëu triïët lyá, Böì Àïì truyïìn àaåo, Vïì chöën cuä, Ngöå Khöng trûâ yïu. N o ái v ï ì H ê ìu v û ú n g à ù ån g h o å t ï n r ö ìi , l a åy ö n g B ö ì À ï ì t ö í s û m a â t a å ú n . T ö í s û t r u y ï ìn c h o c a ác h o åc t r o â, à e m N g ö å K h ö n g r a n g o a âi d a åy n g h i l ï î ú ã ù n , b i ï íu q u e át n h a â t û ú ái n û ú ác . N g ö å K h ö n g c u än g c u n g k ó n h c a ác t r o â c u ä, ù n ú ã t h e o b o ån v ú ái n h a u . Ú Ã à ù ån g ñ t l ê u v i ï åc l a âm q u e n t h u ö åc , c u än g x e m k i n h h o åc l u ê åt , l a åi t ê åp c h û ä t h ù æp h û ú n g , k h i t h ú âi d o ån b ï ëp q u e át s ê n , l u ác p h a ãi t r ö ìn g h o a s û ãa k i ï ín g , ú ã v ê åy m a â c h õ u t ú ái b a ãy n ù m t r ú âi . N g a ây k i a t ö í s û g i a ãn g k i n h , c a ác h o åc t r o â à ï ìu h ê ìu h a å. N g ö å K h ö n g n g h e g i a ãn g k i n h m ê ëy c h ö î h a y , t h ò t h ê ëm m ê åt c a âo t a y g a äi m ù åt , t r ú ån m ù æt n h û ú án g m a ây , c h õ u k h ö n g à ù ån g b e ân m u áa n h a ãy l ù n x ù n . T ö í s û x e m t h ê ëy , k ï u N g ö å K h ö n g m a â n o ái r ù çn g : " N g û ú i à û án g t h e o h a ân g , s a o d a ám n h a ãy m u áa v ö l ï î v ê åy ? " N g ö å K h ö n g t h û a : " K e ã à ï å t û ã n g h e t h ê ìy g i a ãn g d a åy h a y l ù æm , l o ân g t h a ân h t û å n h i ï n b ù æt n h a ãy m u áa m a â k h ö n g h a y , x i n t h ê ìy t h a t ö åi " . T ö í s û n o ái : " N h û http://ebooks.vdcmedia.com
 11. TÊY DU KYÁ 11 n g û ú i b i ï ët c h ö î h a y , t a h o ãi n g û ú i n o ái t h û ã. V ê åy c h ú á n g û ú i ú ã à ê y à a ä à ù ån g b a o l ê u ? " N g ö å K h ö n g t h û a r ù çn g : " T ö i k h ö n g b i ï ët m ê ëy n ù m m ê ëy t h a án g , m a â à ï ìu t ö i n h ú á n h û än g k h i t ö i à i à ö ën c u ãi t r ï n n u ái , g ù åp à a âo c h ñ n t h ò t ö i h a ái ù n n o , t ñ n h ù n à ù ån g b a ãy m u âa à a âo r ö ìi " . T ö í s û n o ái : " N u ái ê ëy t ï n l a â n u ái L a n g à a âo , h ï î n g û ú i ù n b a ãy m u âa t h ò l a â à ù ån g b a ãy n ù m r ö ìi à o á. C o ân b ê y g i ú â n g û ú i m u ö ën h o åc t h û á c h i ? " N g ö å K h ö n g t h û a : " T û å y á t h ê ìy d a åy c h i t h ò t ö i c u än g h o åc " . T ö í s û n o ái : " T r o n g p h e áp à a åo c o á b a t r ù m s a áu m û ú i c û ãa , c û ãa n a âo c u än g c o á à a åo l y á, k h ö n g b i ï ët y á n g û ú i m u ö ën h o åc p h e áp n a âo ? " N g ö å K h ö n g t h û a : " X i n t h ê ìy l i ï åu m a â d a åy " . T ö í s û n o ái : ' ' V ê åy t a d a åy n g û ú i h o åc p h e áp c h û t h u ê åt " . N g ö å K h ö n g t h û a : " P h e áp ê ëy r a l a âm s a o ? " T ö í s û n o ái : " P h e áp ê ëy c o i v i ï åc l a ân h d û ä à ï ìu b i ï ët t r û ú ác " . N g ö å K h ö n g t h û a : " V ê åy m a â à ù ån g s ö ën g à ú âi à ú âi c h ù n g ? " T ö í s û n o ái : " K h ö n g à ù ån g " . N g ö å k h ö n g t h û a : " T ö i k h ö n g c h õ u h o åc ! " T ö í s û n o ái : " V ê åy t a d a åy n g û ú i h o åc p h e áp c h û l û u , c h õ u k h ö n g ? " N g ö å K h ö n g h o ãi : " P h e áp ê ëy r a t h ï í n a âo ? " T ö í s û n o ái : " P h e áp c h û l û u l a â h o åc n h o l a âm t h u ö ëc , l a âm s a äi , l a âm p h a át , à õ a l y á, t h ú å v e ä, t u ån g k i n h , n i ï åm p h ê åt , v ê n v ê n " . N g ö å K h ö n g h o ãi : " P h e áp ê ëy c o á s ö ën g à ú âi c h ù n g ? " T ö í s û n o ái : " H o åc p h e áp ê ëy m a â m u ö ën s ö ën g à ú âi , c o á k h a ác n a âo m a â t r ö ìn g c ö åt t ö v a ác h " . http://ebooks.vdcmedia.com
 12. NGÖ THÛÂA ÊN 12 N g ö å K h ö n g n o ái : " T h ê ìy ö i ! T ö i l a â à û áa d ö ët n a át , c h ù èn g t h ê ëu l ú âi n o ái c a o k y â, l a âm s a o m a â h i ï íu c h o à ù ån g " . T ö í s û n o ái : " N h û n g û ú i l a âm n h a â m u ö ën c h o c h ù æc , t r ö ìn g c ê y l a âm c ö åt , n g o a âi x ê y v a ác h t û ú ân g t h ò c h ù æc k h ö n g n g a ä, à ï ën k h i n h a â h û r ö ìi t h ò c ê y c ö åt t r o n g v a ác h p h a ãi h û m u åc " . N g ö å K h ö n g n o ái : " N h û v ê åy t h ò c h ù èn g b ï ìn , t ö i k h ö n g c h õ u h o åc " . T ö í s û n o ái : " D a åy n g û ú i p h e áp C h û t õ n h , c h õ u k h ö n g ? " N g ö å K h ö n g t h û a : " P h e áp ê ëy t h ï í n a âo ? " T ö í s û n o ái : " P h e áp ê ëy t õ c h c ö ëc n g ö ìi l a âm t h i n h m a â d û ú än g t i n h t h ê ìn , g o åi l a á th a m t h i ï ìn " . N g ö å K h ö n g t h û a : " V ê åy m a â à ù ån g s ö ën g h o a âi c h ù n g ? " T ö í s û n o ái : " T h e o p h e áp ê ëy n h û à ê ët m ú ái v ö î à ï í v a âo l o â g a åc h " . N g ö å K h ö n g t h û a r ù çn g : " N g h ô a l a âm s a o v ê åy ? " T ö í s û n o ái : " À ê ët t u y v ö î n ï n h ò n h t ê ëm g a åc h , m ú ái à ï í v a â o l o â c h û a h ê ìm c h o c h ñ n n ï ëu à e m r a m a â x a âi , b õ n û ú ác p h a ãi r a ä" . N g ö å K h ö n g n o ái : " T ö i k h ö n g c h õ u h o åc " . T ö í s û n o ái : " N g û ú i k h ö n g c h õ u h o åc c h û ä T õ n h t h ò t a d a åy n g û ú i c h û ä À ö ån g " . N g ö å K h ö n g t h û a : " P h e áp c h û ä À ö ån g r a l a âm s a o ? " T ö í s û n o ái : " P h e áp ê ëy c o á h ò n h , u ö ën m ò n h b e ã x û ú n g l u y ï ån h ú i t h ú ã, u ö ën g t h u ö ëc k i m à ú n c h o k h o ãi b ï ån h , v a â à ù ån g s ö ën g l ê u " . N g ö å K h ö n g n o ái : " N h û v ê åy t h ò h a y ! C o á k h i s ö ën g à ú âi k h o ãi c h ï ët " . http://ebooks.vdcmedia.com
 13. TÊY DU KYÁ 13 T ö í s û n o ái : " P h e áp ê ëy m a â à ù ån g t r û ú ân g s i n h c h ù èn g k h a ác n a âo m o â t r ù n g d û ú ái n û ú ác " N g ö å K h ö n g c û ú âi m a â n o ái r ù çn g : " À o á t h ê ìy c u än g n o ái g i ê ëu m e åo h o a âi ! M o â t r ù n g d û ú ái n û ú ác l a â l a âm s a o a å t h ê ìy ? " T ö í s û n o ái : " T r ù n g ú ã t r ï n t r ú âi b o án g r o åi x u ö ën g n û ú ác , c o i t h ú âi n h û c o á, m o â c u än g n h û k h ö n g " . N g ö å K h ö n g n o ái : " N h û v ê åy t ö i c u än g k h ö n g h o åc " . T ö ís û n a åt m ö åt t i ï ën g r ö ìi b û ú ác x u ö ën g g h ï ë, t a y c ê ìm c ê y t h û ú ác à i ï ím m ù åt N g ö åK h ö n g m aâ n o ái r ù çn g : " M ê ìy l a â k h ó à ö åt , p h e áp n a âo c u än g c h ï h ï ët . V ê åy m ê ìy à o âi g i ö ën g g ò n û äa ? " N o ái r ö ìi k h o ã o ác N g ö å K h ö n g b a c a ái , r ö ìi c h ù æp t a y s a u à ñ t à i t h ù èn g v a âo p h o ân g à o án g c û ãa l a åi . C o ân c a ác h o åc t r o â ú ã à o á a i a i c u än g t h ê ët k i n h ! K e ã t h ò o a án N g ö å K h ö n g , k e ã th ò l o t h ê ìy g i ê ån . D u y m ö åt m ò n h N g ö åK h ö n g c h ù èn g h ï ì s ê ìu n a äo , l a åi c û ú âi g i ú än n û äa , l a â v ò N g ö å K h ö n g b i ï t ë t h ê ìy r a d ê ëu , yáh i ï íu c a n h b a l e án v a âo c û ãa s a u , v ö p h o ân g c h o t h ê ìy t r u y ï ìn p h e áp . N ï n t ö ëi a n h t a g i a ã n g u ã s ú ám , c h ú â c h o à ï ën c h û ân g n g u ã h ï ët , à ï ën c a n h b a l e án v a âo c û ãa sa u, thò thê ëy c û ãa h e á m ö åt t i ï ën g . N g ö å K h ö n g t h ù èn g v ö p h o ân g t h ê ìy , t h ê ëy t h ê ìy n ù çm d a y m ù åt v ö v a ác h m a â n g u ã, N g ö å K h ö n g q u ò d û åa b ï n g i û ú ân g k h ö n g h ï ì à ö ån g d a ån , m ö åt h ö ìi T ö í s û t h û ác d ê åy , d u ö îi h a i c h ê n m a â n g ê m r ù çn g : À û ân g t û ú ãn g k i m à ú n v i ï åc d ï î à u ö íi , À a åo k h o á m u ö n à ú âi , à a åo c h ù èn g n g u ö i , C h ù èn g g ù åp n g û ú âi t i ï n m a â t r u y ï ìn p h e áp , À o åc k i n h m o ãi m i ï ån g l a åi k h ö m ö i . http://ebooks.vdcmedia.com
 14. NGÖ THÛÂA ÊN 14 N g ö å K h ö n g c ê ët t i ï ën g t h û a r ù çn g : " T ö i c h û åc t h ê ìy n a äy g i ú â à a ä l ê u " . T ö í s û b i ï ët l a â N g ö å K h ö n g , v u ân g c h ú â d ê åy n g ö ìi x ï ëp b ù çn g m a â n a åt r ù çn g : " C o n k h ó k i a , s a o c h û ân g n a ây m a â c h û a n g u ã, v ö à ê y l a âm g ò ? " N g ö å K h ö n g t h û a : " L u ác b a n n g a ây t h ê ìy c o á d a åy t ö i c a n h b a v ö n g a ä s a u c h o t h ê ìy t r u y ï ìn p h e áp , n ï n t ö i m ú ái d a ám v a âo h ê ìu " . T ö í s û n g ê îm n g h ô g i ê y p h u át r ö ìi n o ái r ù çn g : " T h ù çn g n a ây l a â t r ú âi s a n h t h a ân h , n ï n b a ân à ù ån g s û å m e åo m û åc r a d ê ëu c u ãa t a ! " N g ö å K h ö n g n o ái : " Ú Ã à ê y k h ö n g c o á s a áu t a i , x i n t h ê ìy t r u y ï ìn à a åo t r û ú ân g s i n h , t ö i h a á d a ám q u ï n à a åi à û ác " . T ö í s û n o ái : " T h i ï åt n g û ú i c o á p h û ú ác , t a c u än g m u ö ën t r u y ï ìn . N g û ú i b a ân à ù ån g s û å r a d ê ëu r ö ìi , t h ö i , l a åi g ê ìn t a t r u y ï ìn à a åo t r û ú ân g s i n h b ê ët l a äo " . N g ö å K h ö n g l a åy t a å, r ö ìi q u ò b ï n g i û ú ân g , v a ãn h t a i n g h e d a åy . T ö ís û n g ê m n h û v ê ìy : N h i ï åm n h ù åc c h o t h ö n g l a â p h e áp à a åo , X a ác h ö ìn b i ï ën l u y ï ån t r u y ï ìn k h ö n g g i ê ëu , G i ö ën g l i n h b a t h û á: T i n h , k h ñ , t h ê ìn , G ò n g i û ä k h ñ t k h a o à û ân g s ú l ê åu . À û ân g c h o s ú l ê åu à ï í t r o n g m ò n h , N g û ú i h o åc t a t r u y ï ìn à a åo r ê ët t i n h , D a åy m i ï ån g à ï í l o ân g g h i n h ú á à u ã, B o ã à a ân g t a â d u åc , b û ú ác à a ân g t h i n h . B û ú ác à a ân g t h i n h c u än g t h ï m c o áñ c h , http://ebooks.vdcmedia.com
 15. TÊY DU KYÁ 15 K h a á l ï n à a âi t h u ö ëc x e m trùng lõch, T r ù n g t r o n g t h o ã b a åc n h û åc g a â v a ân g , T h ò c o á r ù æn r u âa t h e o v ê ën v ñ t . T h e o v ê ën v ñ t m ú ái à ù ån g v e ån t o a ân , T o âa s e n t r ö î l û ãa c h a n g c h a n g N ù m h a ân h x ê y t r ú ã t h e o n g ö i à ù åt , N ï n p h ê åt n ï n t i ï n à a ä r o ä r a ân g . K h i T ö ís û n g ê m n h û än g à i ï ìu k h o á h i ï íu n h û v ê åy , m a â N g ö å K h ö n g ú ã c o äi t i ï n à a ä l ê u , v ê în l a â n g û ú âi t r ú âi s i n h n û äa , n ï n t h ö n g m in h l ù æm . N g h e r ö ìi t h ò h i ï íu l i ï ìn , b e ân l a åy t a å ú n t h ê ìy , r ö ìi l u i r a n h a â t r û ú ác , n g ö ìi l ù åp l a åi , l ê ìm t h ê ìm m a â t h u ö åc l a âu h ï ët , t û â à o á s ù æp v ï ì s a u , h ï îà ï m c a n h b a , n g a ây à û án g b o án g , t ê åp l u y ï ån n h û v ê åy à ù ån g b a n ù m . N g a ây k i a T ö í s û g i a ãn g k i n h , n o ái v ï ì s û å b a áo û án g n h ú n q u a ã, l u ê ån s ú v i ï åc b ï ì n g o a âi m a â t h ö i , m a â h o ãi : " N g ö å K h ö n g ú ã à ê u h e á? " N g ö å K h ö n g d a å: " T h û a t ö i ú ã à ê y " . T ö í s û n o ái : " B ê ëy l ê u m i l u y ï ån t ê p å d û ú ân g n a âo ? " N g ö å K h ö n g t h û a : " T ö i à a ä h o åc t h ö n g , t ê åp l u y ï ån c a ác n g h ï ì à ï ìu l a âu " . T ö í s û n o ái : " G ö ëc c ö åi t u y s u ö ët r ö ìi , s o n g c o ân l o b a à i ï ìu t a i n a ån " . N g ö å K h ö n g s u y n g h ô h ö ìi l ê u r ö ìi t h û a r ù çn g : " À ï å t û ã c o á t h ê ëy t r o n g k i n h n o ái , h ï î h o åc à ù ån g p h e áp t i ï n , s ö ën g t a ây t r ú âi à ê ët , t i n h t h ê ìn n o à u ã c h ù èn g c o á b ï ån h c h i , s a o l a åi c o ân b a à i ï ìu t a i n a ån ? " T ö í s û n o ái : " C a ái à a åo t i ï n l ú á l ù æm ! C û ú áp m a áy t a åo h o áa c u ãa t r ú âi à ê ët , c h o n ï n q u ãy t h ê ìn c h ù èn g d u n g à o á. T u y s ö ën g l ê u s û ác k h o ãe t h ò m ù åc l o ân g , n ù m t r ù m n ù m n û äa n g û ú i s e ä b õ t r ú âi à a án h . N h û n g û ú i t r a án h k h o ãi t h ò s ö ën g à ú âi , b ù çn g t r a án h http://ebooks.vdcmedia.com
 16. NGÖ THÛÂA ÊN 16 k h ö n g k h o ãi t h ò p h a ãi c h ï ët . R ö ìi n ù m t r ù m n ù m n û äa n g û ú i s e ä b õ t r ú âi à ö ët . L û ãa ê ëy c h ù èn g p h a ãi l û ãa t r ú âi , m a â c u än g k h ö n g p h a ãi l û ãa n g û ú âi , t h i ï åt l a â l û ãa k h ñ ê m ú ã d û ú ái b a ân c h ê n n g û ú i c h a áy l o â l ï n t ú ái t r ï n o ác . N g u ä t a ån g l a â: T a m , c a n , t ò , p h ï ë, t h ê ån , à ï ìu c h a áy r a t r o , u ö ín g c ö n g t u l u y ï ån n g a ân n ù m , m a â k h ö n g c o ân c h i h ï ët ! R ö ìi c aác h n ù m t r ù m n ù m n û äa , t r ú âi c h o c o á g i o á t h ö íi n g û ú i . G i o á ê ëy l a â k h ö n g p h a ãi g i o á b ö ën p h û ú n g t r ú âi , ê ëy l a â g i o á à ö åc l ù æm , ú ã t r ï n m o ã a ác c u ãa n g û ú i t h ö íi d ö ån g x u ö ën g l u åc p h u ã l a â: À ú ãm , v õ , à a åi t r û ú ân g , t i ï íu t r û ú ân g , b a ân q u a n g v a â t a m t i ï u . T h ö íi l o â t h e o c û ãa k h i ï ëu t h ò t h õ t x û ú n g r ú âi r a ä. P h a ãi g i û ä l ê ëy h ö ìn , m a â t r a án h c h o k h o ãi b a à i ï ìu t a i n a ån ê ëy , k e ão m a â b o ã m ò n h ! " N g ö å K h ö n g n g h e n o ái r ú ãn o ác , b e ân q u y â x u ö ën g m a â t h û a r ù çn g : " T r ù m l a åy t h ê ìy , x i n t r u y ï ìn p h e áp c h o t ö i , à ù ån g t r a án h k h o ãi b a à i ï ìu t a i n a ån ê ëy , t h ò t ö i c a ãm à û ác t h ê ìy t r o ån à ú âi " . T ö í s û n o ái : " C h u y ï ån ê ëy c u än g k h ö n g k h o á g ò . M ö åt l a â b a m û ú i s a áu p h e áp t h i ï n c a n g , h a i l a â b a ãy m û ú i h a i p h e áp à õ a s a át , b u ån g n g û ú i m u ö ën h o åc p h e áp n a âo ? " “ T ö i r a án g g ù æn c ö n g h o åc b a ãy m û ú i h a i p h e áp à õ a s a át c h o r ö ån g x a âi " . T ö í s û n o ái : " N h û v ê åy l a åi à ê y c h o t h ê ìy t r u y ï ìn c h o " . B e ân k ï ì t a i m a â n o ái n h o ã g i ö ën g g ò k h ö n g b i ï ët , b ú ãi N g ö å K h ö n g s ù én t h ö n g p h e áp t r û ú ác , n ï n d ï î h i ï íu n g a ây s a u , t ê åp l u y ï ån b a ãy m û ú i h a i p h e áp b i ï ën h o áa à ï ìu à ù ån g h ï ët . N g a ây k i a T ö í s û c u ân g c a ác b a ån h o åc t r o â à ï ìu x e m c a ãn h v ê åt n g o a âi à ö ån g . T ö í s û h o ãi N g ö å K h ö n g r ù çn g : " N g û ú i l u y ï ån t ê åp c a ác p h e áp x o n g c h û a ? " N g ö å K h ö n g t h û a : " T ö i n h ú â ú n t h ê ìy d a åy , n a y t ö i t ê åp à a ä t h u ö åc h ï ët r ö ìi , v a â b a y c u än g à ù ån g n û äa " . T ö í s û b i ï íu : " N g û ú i b a y t h û ã c o i ? " N g ö å K h ö n g l a âm g i o ãi , n h a ãy l ï n h o ãn g à ê ët b a y b ö ín g à ù ån g h ú n b a d ù åm , r ö ìi b a y v ï ì à a áp x u ö ën g t r û ú ác m ù åt t h ê ìy , x a á m a â n o ái r ù çn g : " T h û a t h ê ìy , à ù çn g v ê n n h û v ê åy p h a ãi k h ö n g ? " http://ebooks.vdcmedia.com
 17. TÊY DU KYÁ 17 T ö í s û c û ú âi r ù çn g : " C h û a p h a ãi à ù çn g v ê n , ê ëy l a â v o ån g v ê n à o á, l ú âi x û a c o á n o ái : T h ê ìn t i ï n s ú ám m a i ú ã b i ï ín B ù æc , c h i ï ìu t r ú ã l a åi T h û ú n g n g ö , p h e áp t h ê ìn t i ï n à ù çn g v ê n m ö åt n g a ây k h ù æp b ö ën b i ï ín . T h û ú n g n g ö l a â b a y g i a áp v o ân g t r ú ã v ï ì r a n h b i ï ín B ù æc " . N g ö å K h ö n g n o ái : " N h û v ê åy t h ò k h o á l ù æm ! " T ö í s û n o ái : " T r ï n à ú âi k h ö n g v i ï åc c h i k h o á, c h ñ n h b ú ãi n g û ú i c h ù èn g siïng". N g ö å K h ö n g n g h e r o ä, r ö ìi l a åy t h ê ìy m a â t h û a r ù çn g : " X i n t h ê ìy l a âm ú n c h o t r o át , m ú ã l û ú ån g t û â b i , d a åy t ö i p h e áp à ù çn g v ê n l u ö n t h ï í" . T ö í s û n o ái : " P h e áp t h ê ìn t i ï n à ù çn g v ê n t h ò n g ö i ì x ï ëp b ù çn g , c o ân m i à ù çn g v ê n t h ò h a y n h a ãy d û ån g , v ê åy à ï í t a d a åy m i p h e áp n h a ãy ; g o åi l a â c ê n à ê íu v ê n l e å l ù æm " . N g ö åK h ö n g n g h e m û ân g l a åy t a å, T ö í s û t r u y ï ìn t h ê ìn c h u á b i ï íu n i ï åm c h u á c h o m a u , h a i t a y n ù æm la åi c h o c h ù åt , n h a ãy t û n g l ï n n h a âo m ö åt c a ái x a à ù ån g m û ú âi m u ö n t a ám n g a ân d ù åm à û ú ân g , x o n g r ö ìi t h ê ìy t r o â à e m n h a u v a âo à ö ån g . À ï m ê ëy N g ö åK h ö n g t ê åp l u y ï ån la âu t h ö n g , t û â ê ëy T ö í s û k h ö n g h a y n h ù æc n h ú ã, a n h t a m ù åc s û ác n g h in h n g a n g . B û äa n o å c a ác t r o â x u ám c h ú i d û ú ái c ö åi t o ân g , n o i á c h u y ï ån c u ân g n h a u , r ö ìi v ö î v a i N g ö å K h ö n g m a â r ù çn g : " T r o â n a ây c o á p h û ú ác l ù æm ! V ê åy t h ê ìy d a åy t r o â b a ãy m û ú i h a i p h e áp b i ï ën h o áa , m a â t r o â à a ä l u y ï ån t ê åp h ï ët c h û a ? " N g ö å K h ö n g c û ú âi r ù çn g : " K h ö n g g i ê ëu c h i c a ác t r o â, t r û ú ác n h ú â ú n t h ê ìy d a åy , s a u t ö i t ê åp l u y ï ån g ù æn c ö n g , c h o n ï n p h e áp n a âo t ö i c u än g t i n h t h ö n g h ï ët c a ã t h a ãy " . C a ác t r o â n o ái : " À ê u , t r o â b i ï ën r a c ê y t o ân g t h û ã c o i ? " N g ö å K h ö n g l u y ï ån c h u á lêm d ê m r u ân g m ò n h m ö åt c a á i , t h o a åt h i ï ån r a c ê y t h ö n g r o ä r a ân g . C a ác t r o â à ï ìu l ê ëy l a âm l a å, l ê ëy l a âm h a y , à ö ìn g v ö î t a y c û ú âi n g ê ët ! http://ebooks.vdcmedia.com
 18. NGÖ THÛÂA ÊN 18 T ö ís û n g h e c û ú âi r ö å, c h ö ën g g ê åy r a m a â h o ãi r ù çn g : " A i l a âm g ò o m s o âm n g o a âi n a ây v ê åy ? " N g ö å K h ö n g n g h e h o ãi t h ê ët k i n h , h i ï ån n g u y ï n h ò n h l a åi n h ê åp t u åi v ú ái c h u án g ! M ê ëy t r o â s û ãa a áo l a åi à û án g c h ù æp t a y m a â t h û a r ù çn g : " C h u án g t ö i t r o â c h u y ï ån c h ú i c h û á k h ö n g d a ám l a âm r ê ìy " . T ö ís û q u ú ãr ù çn g : " B ê y l a o á r e á o m s o âm , k h ö n g p h a ãi c a ác h t u h a ân h n h û v ê åy " . C a ác t r o â t h û a : " K h ö n g d a ám g i ê ëu t h ê ìy , v a ã k h i n a äy a n h e m tö i b i ï íu N g ö å K h ö n g b i ï ën l a m â c ê y t o ân g t h û ã c o i , n o ái r ö ìi k h ö n g t h ê ëy N g ö åK h ö n g , l a åi th ê ëy c ê y t o ân g à û án g s û ân g s û ån g , c h u án g t ö i t h ê ëy p h e áp h a y n h û v ê åy , v u ân g c û ú âi l ú án l ï n , x i n t h ê ìy t h a t ö åi c h o c h u án g t ö i " . N o ái r ö ìi r u ân g r u ân g c u ái l a åy . T ö í s û n o ái : " T h ö i c h u án g b ê y c h ú â d ê åy " . R ö ìi k ï u N g ö å K h ö n g q u ú ã r ù çn g : " S a o n g û ú i l a âm p h a ác h , b i ï ën r a c ê y t o ân g c h o c h u án g c o i ! T a h o ãi n g û ú i , v ñ n h û n g û ú i th ê ëy a i g i o ãi t h ò n g û ú i m u ö ën h o åc , c o ân a i t h ê ëy n g û ú i g i o ãi t h ò c u än g m u ö ën h o åc , n h û n g û ú i k h ö n g d a åy th ò h o åg i ï ët n g û ú i c o ân g ò ? " N g ö å K h ö n g q u y â l a åy m a â t h û a r ù çn g : " K e ã à ï å t û ã m ú ái d a åi m ö åt p h e n , x i n t h ê ìy t h a l ö îi " . T ö í s û n o ái : " T a k h ö n g q u ú ã p h a åt c h i m i ! N h û n g m a â m i p h a ãi à i c h o k h o ãi " . N g ö å K h ö n g n g h e n o ái k h o ác r o ân g m a â t h û a r ù çn g : " X i n t h ê ìy m ú ã l û ú ån g t û â b i m a â d u n g t h û á, n ï ëu t h ê ìy q u y ï ët à u ö íi , t ö i b i ï ët à i à ê u ? " T ö í s û n o ái : " H ö ìi t r û ú ác m i ú ã à ê u b ê y g i ú â v ï ì c h ö î à o á" . N g ö å K h ö n g n h ú á s û åc l a åi t h û a r ù çn g : " T ö i ú ã À ö n g t h ù æn g t h ê ìn c h ê u , n u ái H o a Q u a ã, à ö ån g T h u ãy L i ï m " . T ö í s û n o ái : " M i à i c h o k õ p t h ò c o ân h ö ìn , b ù çn g n a án l a åi ú ã à ê y t h ò t a k h ö n g t h û á! " N g ö å K h ö n g b i ï ët t h ê ìy g i ê ån l ù æm , n ù n n ó t h ï ë c u än g k h ö n g r ö ìi , m ú ái l a åy t a å t h ê ìy m a â à i , v a â t û â g i a ä c h u án g b a ån . http://ebooks.vdcmedia.com
 19. TÊY DU KYÁ 19 T ö ís û n o ái : " N ï ëu n g û ú i v ï ì x û á c u ä, ù æt n g û ú i l a âm v i ï åc c h ù èn g l a ân h , n g û ú i l a âm d û ä t h ò m a n g h o åa m ù åc k ï å n g û ú i , so n g t a c ê ëm n g û ú i k h ö n g à ù ån g x û n g l a â à ï å t û ã c u ãa t a , n ï ëu m i n o ái n û ãa l ú âi t h ò t a c u än g à u ã h i ï íu , c h û ân g à o á t a l ö åt d a n g h i ï ìn x û ú n g m i, rö ìi t a b ù æt h ö ìn m i à e m g i a m d û ú ái à õ a n g u åc c h o m a åt k i ï ëp " . N g ö å K h ö n g n o ái : " T h ê ìy à a â n g h i ï m c ê ëm , t ö i à ê u d a ám h ú ãm ö i". N g ö å K h ö n g t û â t a å x o n g r ö ìi , b e ân c ê n à ê íu v ê n b a y m ö åt g i ú â r a t ú ái b i ï ín À ö n g , r ö ìi b a y t h ù èn g v ï ì n u ái H o a Q u a ã. N g h e n h û än g c h i m k ï u v û ú ån h u á, l i ï ìn c ê ët t i ï ën g k ï u r ù çn g : " B ú á b ê y , b ú á b ê y t a à a ä v ï ì à ê y ! " N h û än g k h ó l ú án k h ó n h o ã, t r ï n c ê y t r o n g b u åi r u ân g r u ân g n h a ãy r a k h ö n g b i ï ët m u ö n n g a ân n a âo m a â k ï í x i ï ët , à û án g v ê y x u n g q u a n g N g ö åK h ö n g à ï ìu l a åy m û ân g m a â t h a n r ù çn g " À a åi v û ú n g ö i ! À a åi v û ú n g à i s a o l ê u d û ä v ê åy ? C h u án g t ö i ú ãn h a â à ú åi n h û k h a át t r ö n g n û ú ác , à o ái t r ö n g c ú m . X û a r a ây b õ m ö åt c o n y ï u , t ú ái c h i ï ëm c û á à ö ån g T h u ãy L i ï m , c h u án g t ö i à a án h l i ï ìu m a ån g v ú ái n o á m a â k h ö n g l a åi , b õ n o á g i ï ët v a â b ù æt r ê ët n h i ï ìu , n ï ëu À a åi v û ú n g k h ö n g v ï ì, ù æt x û ás ú ã à ï ìu v ï ì t a y c h u án g h ï ët ! " N g ö å K h ö n g n g h e n o ái g i ê ån l ù æm m ú ái n o ái r ù çn g : " C o n y ï u n a âo d û ä v ê åy ? À ï í t a k i ï ëm n o á t a t r a ã t h u â c h o " . B ê ìy k h ó n o ái : " N o á n û ú n g m ê y m a â t ú ái , t h e o g i o á t r ú ã v ï ì, c h u án g t ö i c o á b i ï ët à û ú ân g à ê u m a â c h ó " . N g ö å K h ö n g n o ái : " V ê åy à ï í t a à i t ò m n o á" . N o ái r ö ìi n h a ãy t u ö ët q u a h û ú án g B ù æc , t h ê ëy n u ái K h a ãm N g u y ï n c a o c h ú án c h ú ã, l a åi c o á t i ï ën g n g û ú âi , l i ï ìn à a áp x u ö ën g t ò m k i ï ëm . G i û äa à ó n h n u ái , c o á c a ái à ö ån g T h u ãy T a n g , m ê ëy c o n y ï u n h o ã n h a ãy m u áa n g o a âi c û ãa à ö ån g , t h ê ëy N g ö å K h ö n g t r ï n t r ú âi à a áp x u ö ën g , n ï n c h u án g n o á c h a åy v ö à ö ån g . N g ö å K h ö n g k ï u r ù çn g : " À û ân g c o á c h a åy , t a l a â c h u áa à ö ån g T h u ãy L i ï m à ê y , c h u ã b ê y l a â c o n m a H ö ín T h ï ë à ï ën p h a á h o a åi t a h o a âi , n a y t a à ï ën à a án h v ú ái c h u ã b ê y m ö åt p h e n c h o b i ï ët t a âi c a o t h ê ëp " . http://ebooks.vdcmedia.com
 20. NGÖ THÛÂA ÊN 20 L u ä q u y ã n g h e n o ái l ê åt à ê åt c h a åy v a âo à ö ån g m a â b a áo r ù çn g : " À a åi v û ú n g ú i ! H o åa à a ä t ú ái r ö ìi ! N g o a âi c û ãa à ö ån g c o á m ö åt c o n k h ó à ö åt x û n g l a â c h u áa à ö ån g T h u ãy L i ï m , n o á n o ái À a åi v û ú n g h a â h i ï ëp c o n c h a áu n o á h o a âi , n a y n o á t ò m à ï ën à ê y à a án h b a áo t h u â à o á" . H ö ín T h ï ë c û ú âi r ù çn g : " T a c o á n g h e b ê ìy k h ó n o ái c h u ã n o á à i t u , t r o n g t h ï ë h ù æn t i ï ëc b ê ìn n ï n n a y v ï ì à o á. B ê y t h ê ëy n o á ù n m ù åc r a t h ï í n a âo , v a â c ê ìm à ö ì b i n h k h ñ c h i à o á? " . T i ï íu q u y ã n o ái : " N o á k h ö n g c o á c ê ìm c a ái c h i h ï ët , à ê ìu s o ái s o åi b ê ån a áo h o e h o e , b u ö åc s ú åi d ê y l û n g v a ân g à i à ö i g i a ây à e n , n û ãa i n t u n i ï åm , n û ãa g i ö ën g t h ï ë g i a n , m u áa h a i t a y k h ö n g , à û án g l a âm k h ó n g o a âi c û ãa . H ö ín T h ï ë m a v û ú n g n g h e r ö ìi , l i ï ìn m ù åc a áo c ê ìm s i ï u d ê în b ê ìy q u y ã r a c û ãa m a â h o ãi r ù çn g : " N a âo , t h ù çn g n a âo x û n g c h u ã à ö ån g T h u ãy L i ï m à ê u ? " N g ö å K h ö n g n g h e n o ái t r ú ån m ù æt m a â c o i , n g o á t h ê ëy M a V û ú n g à ê ìu à ö åi k i m k h ö i à e n , m ò n h m a n g g i a áp s ù æt , c h ê n à i h i a ö , m ò n h c a o b a t r û ú ån g , l û n g l ú án m û ú âi v ê y , t a y c ê ìm c ê y s i ï u s a án g g i ú ái . N g ö å K h ö n g t r a ã l ú âi r ù çn g : " C o n m ù æt m ê ìy b ù çn g c a ái c h ê n t û ú ån g , k h ö n g t h ê ëy t a o à ê y s a o ? " M a V û ú n g c û ú âi m a â r ù çn g : " M i h ò n h t h u â v ù æn v o ãi , t u ö íi t a ác n h o ã n h o i , à i t a y k h ö n g n o ái c h u y ï ån c h ö ën g t r ú âi , e c h u át n û ãa x û ú n g c h ö n d û ú ái à ê ët " . N g ö å K h ö n g m ù æn g r ù çn g : " M i l a â à ö ì m a d a åi , n a âo c o á t h ê ëy x a ; m i c h ï t a o n h o ã, t a o l ú án m i c o i ; m i c h ï t a o t a y k h ö n g , t a o à a án h c h o m i b i ï ët " . N o ái r ö ìi n h a ãy x ö ëc t h o i t r o n g m ù åt H ö ín T h ï ë m a v û ú n g m ö åt c a ái . M a V û ú n g l ê åt à ê åt à ú ä m a â n o ái r ù çn g : " K h o a n à a ä, t a c a o m i t h ê ëp , t a à a án h à a o , m i à a án h t a y , t a c o á g i ï ët m i h o å c u än g c û ú âi t a k h ö n g g i o ãi . À ï í t a b o ã à a o à a án h m i c h o b i ï ët s û ác " . N o ái r ö ìi a âo t ú ái à a án h à u âa . M a V û ú n g t h ò d ò n h d a ân g , t r ú ã x ê y c h ê åm c h a åp . N g ö å K h ö n g t h ò n h o ã t h o á q u a l a åi l e å l a ân g . D ï ån c h o M a V û ú n g m ö åt à ê ëm m u ö ën x e åo à u âi . M a V û ú n g t u án g http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2