intTypePromotion=4

Thành lập bản đồ địa hình bằng phần mềm Softdesk 8.0 và dữ liệu máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 230n

Chia sẻ: Lê Trung Hiếu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:84

0
300
lượt xem
138
download

Thành lập bản đồ địa hình bằng phần mềm Softdesk 8.0 và dữ liệu máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 230n

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong những năm gần đây, Đảng vỡ nhỡ nước ta đang chủ trương thực hiện đường lối công nghiệp hoá hiện đại hoá nền kinh tế đất nớc. Với nền kinh tế mở nớc ta đã có những bớc phát triển mạnh mẽ về kinh tế. Nhằm thu hút vốn đầu tcủa các đối tác nớc ngoỡI Đảng vỡ chính phủ có những dự án cải tạo vỡ nâng cấp các công trình quan trọng nh: Giao thông thuỷ lợi vỡ các công trình xây dựng khác …để phục vụ đời sống dân sinh vỡ xây dựng đất nớc ngỡy một giỡu đẹp . Trong bối cảnh đó, công tác khảo sát...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thành lập bản đồ địa hình bằng phần mềm Softdesk 8.0 và dữ liệu máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 230n

 1. LUẬN VĂN Đề tài: "Thành lập bản đồ địa hình bằng phần mềm Softdesk 8.0 và dữ liệu máy toàn đạc điện tử Topcon GTS 230n".
 2. Tr­êng §¹i häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, §¶ng vµ nhµ n­íc ta ®ang chñ tr­¬ng thùc hiÖn ®­êng lèi c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc.Víi nÒn kinh tÕ më n­íc ta ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ kinh tÕ. Nh»m thu hót vèn ®Çu t­ cña c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµI §¶ng vµ chÝnh phñ cã nh÷ng dù ¸n c¶i t¹o vµ n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh quan träng nh­: Giao th«ng thuû lîi vµ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c …®Ó phôc vô ®êi sèng d©n sinh vµ x©y dùng ®Êt n­íc ngµy mét giµu ®Ñp . Trong bèi c¶nh ®ã, c«ng t¸c kh¶o s¸t thiÕt kÕ vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng lµ nhiÖm vô quan träng, ®ßi hái ng­êi lµm c«ng t¸c kü thuËt vÒ tr¾c ®Þa vµ kü thuËt c«ng tr×nh . HiÖn nay víi nÒn tin häc ph¸t triÓn, viÖc øng dông c¸c phÇn mÒm tin häc chuyªn dông vµo c«ng t¸c kh¶o s¸t thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®· ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu kü thuËt, ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c vµ tho¶ m·n ®­îc tÝnh tèi ­u vÒ kinh tÕ x©y dùng . Trong b¶n ®å ®å ¸n tèt nghiÖp nµy, em muèn ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò øng dông tin häc trong tr¾c ®Þa. ®ã lµ “Thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh b»ng phÇn mÒm Softdesk 8.0 vµ d÷ liÖu m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö Topcon GTS 230n” Néi dung b¶n ®å ¸n gåm c¸c phÇn sau: Ch­¬ng I : Giíi thiÖu chung vÒ b¶n ®å ®Þa h×nh Ch­¬ng II : Giíi thiÖu vÒ m¸y GTS 220N Ch­¬ng III : Giíi thiÖu tæng quan vÒ phÇn mÒm Softdesk8.0 Ch­¬ng IV : Thùc nghiÖm Do thêi gian vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cã h¹n tµi liÖu nghiªn cøu h¹n chÕ nªn b¶n ®å ¸n cßn nhiÒu thiÕu sãt . Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn chu ®¸o nhiÖt t×nh cña c¸c thÇy c« trong khoa tr¾c ®Þa. §Æc biÖt lµ thÇy gi¸o §inh C«ng Hoµ ®· h­íng dÉn gióp ®ì em hoµn thµnh ®å ¸n nµy. Xin c¶m ¬n c¸c anh chÞ vµ b¹n bÌ ®ång nghiÖp ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®å ¸n nµy. Hµ Néi, th¸ng 6 n¨m 2008 Sinh viªn : Ph¹m V¨n Kh­¬ng SV: Ph¹m V¨n Kh­¬ng Tr¾c ®Þa A-K48
 3. Tr­êng §¹i häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp Ch­¬ng I giíi thiÖu vÒ b¶n ®å ®Þa h×nh I.1 kh¸i qu¸t vÒ b¶n ®å ®Þa h×nh. Trong c«ng cuéc x©y dùng, qu¶n lý vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc, b¶n ®å ®Þa h×nh lµ mét nhu cÇu kh¸ch quan kh«ng thÓ thiÕu trong c¸c ho¹t ®éng cña con ng­êi trong x· héi hiÖn ®¹i. B¶n ®å ®Þa h×nh lµ h×nh ¶nh thu nhá ®­îc kh¸i qu¸t ho¸ vµ biÓu thÞ theo nh÷ng nguyªn t¾c to¸n häc nhÊt ®Þnh bÒ mÆt tr¸i ®Êt lªn mÆt ph¼ng.Trªn mÆt ph¼ng ®ã thÓ hiÖn sù ph©n bè hiÖn tr¹ng vµ mèi quan hÖ cña c¸c ®èi t­îng tù nhiªn vµ x· héi kh¸c nhau. B¶n ®å ®Þa h×nh sÏ thÓ hiÖn c¸c d¹ng cña ®Þa h×nh, ®Þa vËt trªn mÆt ®Êt b»ng c¸c ký hiÖu quy ­íc víi møc ®é tæng hîp vµ ®é chÝnh x¸c theo yªu cÇu kü thuËt. Theo c¸c kh¸i niÖm truyÒn thèng, b¶n ®å th­êng ®­îc vÏ trªn giÊy hoÆc c¸c vËt liÖu thay thÕ kh¸c b»ng c¸c ®­êng nÐt vµ mét hÖ thèng ký hiÖu cïng víi gi¶ i nghÜa riªng ho¨c theo quy ®Þnh chung. Ngµy nay trªn c¬ së øng dông c«ng nghÖ th«ng tin ,c¸c s¶n phÈm b¶n ®å ®· ®­îc s¶n xuÊt vµ hiÓn thÞ b»ng ph­¬ng ph¸p míi vµ do vËy c¸c yªu cÇu biÓu thÞ th«ng tin cña ®Þa h×nh ,®Þa vËt còng ph¶i d­íi d¹ng s¶n phÈm cña tin häc vµ ®ã chÝnh lµ b¶n ®å sè.B¶n ®å sè lµ mét tËp hîp c¸c d÷ kiÖn b¶n ®å trªn nh÷ng thiÕt bÞ cã kh¶ n¨ng ®äc,biªn tËp b»ng m¸y tÝnh vµ ®­îc thÓ hiÖn d­íi d¹ng h×nh ¶nh b¶n ®å.B¶n ®å sè cã thÓ hiÓn thÞ d­íi d¹ng b¶n ®å in theo c¸c ph­¬ng ph¸p truyÒn thèng ,nh­ng còng cã thÓ hiÓn thÞ trªn mµn h×nh m¸y tÝnh. Cã thÓ hiÓu mét c¸ch ®¬n gi¶n b¶n ®å sè lµ lo¹i b¶n ®å trong ®ã c¸c th«ng tin vÒ mÆ t ®Êt nh­ to¹ ®é,®é cao cña c¸c ®iÓm chi tiÕt,cña ®Þa vËt,®Þa h×nh ®Òu ®­îc biÓu diÔn b»ng sè vµ b»ng thuËt to¸n,cã thÓ xö lý chóng trªn thiÕt bÞ ®iÖn tö - tin häc ®Ó gi¶i quyÕt nhiÖm vô kü thuËt. Trªn thÕ giíi cã nhiÒu ®Þnh nghÜa vÒ b¶n ®å sè . Trong c¸c thÓ lo¹i b¶n ®å sè, th× b¶n ®å ®Þa h×nh ®­îc thµnh lËp hoÆc chuyÓn thµnh b¶n ®å ®Þa h×nh d¹ng sè ngµy cµng ®­îc quan t©m vµ øng dông réng r·i. SV: Ph¹m V¨n Kh­¬ng Tr¾c ®Þa A-K48
 4. Tr­êng §¹i häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp I.2 C¬ së to¸n häc cña b¶n ®å ®Þa h×nh C¬ së to¸n häc cña b¶n ®å bao gåm c¸c yÕu tè: TØ lÖ, hÖ thèng to¹ ®é, phÐp chiÕu vµ sù ph©n m¶nh I.2.1 VÒ tØ lÖ TØ lÖ b¶n ®å chÝnh lµ hÖ sè thu nhá kÝch thùc so víi kÝch th­íc cÇn biÓu diÔn. Theo quy ph¹m b¶n ®å ®Þa h×nh th× n­íc ta còng dïng d·y tØ lÖ nh­ hÇu hÕt c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi, gåm c¸c tØ lÖ sau:1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000, 1:25000, 1:50000, 1:100000. I.2.2 VÒ hÖ thèng täa ®é b¶n ®å B¶n ®å ®Þa h×nh dïng hai hÖ thèng täa ®é, ®ã lµ hÖ thèng täa ®é ®Þa lý vµ hÖ täa ®é vu«ng gãc. HiÖn nay Bé Tµi Nguyªn vµ M«i Tr­êng(tr­íc kia lµ Tæng Côc §Þa ChÝnh) thèng nhÊt sö dông hÖ täa ®é VN-2000 víi Elipxoid quy chiÕu lµ Elipxoid WGS 84,®iÓm gèc täa ®é quèc gia: ®iÓm N00 ®Æt t¹i ViÖn Nghiªn Cøu §Þa ChÝnh. I.2.3 VÒ phÐp chiÕu cña b¶n ®å PhÐp chiÕu b¶n ®å lµ sù thÓ hiÖn (¸nh x¹) bÒ mÆt thùc cña tr¸i ®Êt lªn mÆt ph¼ng th«ng qua mét c«ng thøc to¸n häc x¸c ®Þnh. C«ng thøc chung : X = f1(,) Y = f2(,) Trong ®ã : - X,Y lµ täa ®é ph¼ng cña 1 ®iÓm trªn mÆt ph¼ng. -  ,  lµ täa ®é ®Þa lý cña 1 ®iÓm bÊt k× trªn bÒ mÆt tr¸i ®Êt. - f1 , f2 lµ hµm ®¬n trÞ, liªn tôc vµ h÷u h¹n trong ph¹m vi b¶n ®å thÓ hiÖn. T­¬ng øng víi mçi hµm f1 , f2 chóng ta sÏ cã c¸c phÐp chiÕu b¶n ®å kh¸c nhau. ë n­íc ta, do ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi vµ lÞch sö nªn c¸c b¶n ®å ®Þa h×nh thÓ hiÖn l·nh thæ VÞªt nam ®­îc thµnh lËp b»ng 2 phÐp chiÕu chñ yÕu : phÐp chiÕu Gauss vµ phÐp chiÕu UTM. PhÐp chiÕu Gauss lµ phÐp chiÕu h×nh trô ngang ®ång gãc, b¸n kÝnh h×nh trô ngang b»ng b¸n kÝnh tr¸i ®Êt. T©m chiÕu lµ t©m qu¶ ®Êt vµ chiÕu theo mói chiÕu 6 0 SV: Ph¹m V¨n Kh­¬ng Tr¾c ®Þa A-K48
 5. Tr­êng §¹i häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp (tøc lµ cã tÊt c¶ 60 mói), c¸c mói nµy ®­îc ®¸nh sè tõ t©y sang ®«ng tÝnh tõ kinh tuyÕn gèc ®i qua ®µi thiªn v¨n Greenwich (Anh). Nh­ v©y trong phÐp chiÕu Gauss th× c¸c gãc kh«ng bÞ biÕn d¹ng, h×nh chiÕu c¸c kinh vÜ tuyÕn giao nhau víi mét gãc b»ng 900. DiÖn tÝch cña mói chiÕu Gauss lín h¬n t rªn mÆt cÇu. Kinh tuyÕn trôc kh«ng bÞ biÕn d¹ng (m0=1). §é biÕn d¹ng vÒ chiÒu dµi vµ diÖn tÝch t¨ng tõ kinh tuyÕn gi÷a vÒ phÝa hai kinh tuyÕn biªn vµ gi¶m tõ xÝch ®¹o vÒ hai cùc. PhÐp chiÕu UTM còng lµ phÐp chiÕu h×nh trô ngang ®ång gãc vµ còng cã t©m chiÕu lµ t©m qu¶ ®Êt nh­ng kh¸c víi phÐp chiÕu Gauss ®Ó gi¶m ®é biÕn d¹ng vÒ chiÒu dµi vµ diªn tÝch th× trong UTM sö dông h×nh trô ngang cã b¸n kÝnh nhá h¬n b¸n kÝnh qu¶ ®Êt, nã c¾t mÆt cÇu theo 2 ®­êng cong ®èi xøng vµ c¸ch kinh tuyÕn gi÷a kho¶ng 180 km. Kinh tuyÕn trôc lµ ®­êng th¼ng nh­ng biÕn d¹ng vÒ chiÒu dµi (m0=0.9996). C¸ch kinh tuyÕn trôc 1,50 vÒ c¶ 2 phÝa cã 2 ®­êng chuÈn, vïng l·nh thæ n»m trong hai ®­êng chuÈn nµy cã biÕn d¹ng nhá h¬n so víi phÐp chiÕu Gauss. C¸c ®iÓm n»m phÝa trong ®­êng c¾t mÆt trô th× ®é biÕn d¹ng mang dÊu ©m cßn phÝa ngoµi mang dÊu d­¬ng. N­íc ta cã l·nh thæ tr¶i dµi theo vÜ ®é nªn sö dông phÐp chiÕu Gauss lµ hîp lý. Tuy nhiªn víi ­u ®iÓm ®é biÕn d¹ng ph©n bè ®Òu h¬n vµ ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc sö dông hÖ täa ®é chung trong khu vùc vµ thÕ giíi, trong hÖ täa ®é míi VN-2000 ta sö dông phÐp chiÕu UTM thay cho phÐp chiÕu Gauss trong hÖ HN-72. I.2.4 VÒ sù ph©n m¶nh b¶n ®å §Ó thuËn lîi cho viÖc sö dông b¶n ®å, mçi n­íc cã qui ­íc vÒ c¸ch chia m¶nh vµ ®¸nh sè c¸c b¶n ®å. Theo qui ph¹m ®o ®¹c nhµ n­íc c¸c m¶nh b¶n ®å bao phñ trªn l·nh thæ ViÖt Nam ®­îc chia m¶nh vµ ®¸nh sè t­¬ng øng víi mét lo¹i tû lÖ. Ng­êi ta chia tr¸i ®Êt thµnh 60 mói, mçi mói lµ 60, nh­ng mói sè 1 cã kinh tuyÕn biªn phÝa T©y lµ kinh tuyÕn gèc ®­îc ®¸nh sè 31 vµ vßng sang phÝa §«ng cã sè hiÖu mói t¨ng dÇn: 32, 33, 34,...60 Nh­ vËy mói sè 1 nhËn kinh tuyÕn 1800 lµm kinh tuyÕn biªn phÝa T©y TÝnh ®óng vÒ hai cùc ng­êi ta chia qu¶ ®Êt thµnh tõng ®íi 40 ®¸nh sè ®íi theo thø tù vÇn ch÷ c¸i: A, B, C...C¸c ®ai vµ c¸c mói giao nhau t¹o thµnh khung cña m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:1000000. VÝ dô nh­ m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:1000000 cã chøc n¨ng Hµ SV: Ph¹m V¨n Kh­¬ng Tr¾c ®Þa A-K48
 6. Tr­êng §¹i häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp Néi mang sè hiÖu F-48 (®ai F, mói 48). C¸ch ®¸nh sè c¸c m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:1000000 lµ c¬ së ®Ó ®¸nh c¸c m¶nh b¶n ®å tû lÖ kh¸c. C¸ch chia m¶nh vµ ®¸nh sè c¬ b¶n cña b¶n ®å ®Þa h×nh: + M¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:1000000 kÝch th­íc 40 60 lµ giao nhau cña mói 60 chia theo ®­êng kinh tuyÕn vµ ®ai 40 chia theo ®­êng vü tuyÕn. KÝ hiÖu ®­îc ®¸nh sè ARËp 1, 2, 3... + M¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:500000 ®­îc chia tõ m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:1000000 ra lµm 4 m¶nh cã kÝch th­íc 20 30. phiªn hiÖu m¶nh ®Æt b»ng ch÷ c¸i A, B, C, D theo thø tù tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xuèng d­íi vµ cã phiªn hiÖu F-48-D(NF-48-C) + M¶nh b¶n ®å 1:250000 ®­îc chia tõ m¶nh b¶n ®å 1:500000 ra lµm 4 m¶nh cã kÝch th­íc 10 1030' kÝ hiÖu b»ng sè ARËp 1, 2, 3, 4 theo thø tù tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xuèng d­íi vµ cã phiªn hiÖu F-48-D-1(NF-48-11) + M¶nh b¶n ®å 1:100000 ®­îc chia tõ m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:1000000 thµnh 96 m¶nh cã kÝch th­íc 30' 30' ký hiÖu b»ng sè ARËp tõ 1 ®Õn 96, cã phiªn hiÖu F-48- 96(6151) + M¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:50000 ®­îc chia tõ m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:100000 thµnh 4 m¶nh cã kÝch th­íc 15' 15' kÝ hiÖu b»ng A, B, C, D theo thø tù tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xuèng d­íi cã phiªn hiÖu F-48-96-D(615111) + M¶nh b¶n ®å 1:25000 ®­îc chia tõ m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:50000 thµnh 4 m¶nh cã kÝch th­íc 7'30" 7'30" kÝ hiÖu b»ng a, b, c, d theo thø tù tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xuèng d­íi cã phiªn hiÖu F-48-96-D-d + M¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:10000 ®­îc chia tõ m¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:25000 ra lµm 4 m¶nh cã kÝch th­íc 3'45" 3'45" kÝ hiÖu b»ng 1, 2, 3, 4 theo thø tù tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xuèng d­íi cã phiªn hiÖu F-48-96-D-d-4 + M¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:5000 ®­îc chia tõ m¶nh b¶n ®å tû lÖ 100000 ra lµm 256 m¶nh cã kÝch th­íc 1'52.5" 1'52.5" kÝ hiÖu b»ng ch÷ sè tõ 1-256 vµ thø tù tõ tr¸i sang ph¶i, tõ trªn xuèng d­íi cã phiªn hiÖu F-48-96-(256) + M¶nh b¶n ®å tû lÖ 1:2000 ®­îc chia tõ m¶nh b¶n ®å 1:5000 ra lµm 9 m¶nh cã kÝch th­íc 37.5" 37.5" kÝ hiÖu b»ng ch÷ Latinh a, b, c, d ,e, g, h, k thø tù tõ tr¸i sang ph¶i tõ trªn xuèng d­íi cã phiªn hiÖu F-48-96-(256-k) SV: Ph¹m V¨n Kh­¬ng Tr¾c ®Þa A-K48
 7. Tr­êng §¹i häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp I.3 Néi dung vµ ®é chÝnh x¸c cña b¶n ®å ®Þa h×nh I.3.1 Néi dung cña b¶n ®å ®Þa h×nh C¸c yÕu tè c¬ b¶n cña néi dung b¶n ®å ®Þa h×nh lµ:c¬ së to¸n häc, thuû hÖ c¸c ®iÓm d©n c­ ,c¸c ®èi t­îng c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp vµ v¨n ho¸, m¹ng l­íi c¸c ®­êng giao th«ng, d¸ng ®Êt, líp phñ thùc vËt vµ thæ nh­ìng , c¸c ®­êng ranh giíi...TÊt c¶ c¸c ®èi t­îng trªn ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶n ®å ®Þa h×nh víi ®é chi ti Õt cao vµ ®­îc ghi chó c¸c ®Æc tr­ng chÊt l­îng vµ sè l­îng. I.3.1.1 Líp c¬ së to¸n häc -Khung b¶n ®å ®­îc tr×nh bµy theo mÉu khung quy ®Þnh cña tµi liÖu “Ký hiÖu b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ 1/500,1/1000 ,1/2000,1/5000” -Phiªn hiÖu b¶n ®å ®­îc ghi theo quy ®Þnh. - C¸c ®iÓm khèng chÕ tr¾c ®Þa biÓu thÞ nh­ quy ®Þnh -C¸c ®iÓm ®é cao nhµ n­íc h¹ng I,II,III,IV ®­îc biÓu thÞ theo vÞ trÝ chÝch trªn ¶nh ®iÒu vÏ theo quy ®Þnh .Trªn ¶nh ®iÒu vÏ c¸c ®iÓm nµy ®· ®­îc biÓu thÞ ®Çy ®ñ ®é cao mÆt mèc vµ ®é cao mÆt ®Êt. -Tªn m¶nh b¶n ®å nªn chän tªn ®iÓm d©n c­ lín nhÊt trong m¶nh.Trong khu ®o ph¶i tæng hîp ®Ó kh«ng ®Æt trïng tªn m¶nh. I.3.1.2 Nhãm líp thuû v¨n C¸c yÕu tè thuû hÖ ®­îc biÓu thÞ tØ mØ trªn b¶n ®å ®Þa h×nh.Trªn b¶n ®å biÓu thÞ c¸c ®­êng bê biÓn, bê hå ,bê cña c¸c con s«ng lín ®ù¬c vÏ b»ng hai nÐt.C¸c ®­êng bê n­íc ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶n ®å theo ®óng ®Æc ®iÓm cña tõng kiÓu ®­êng bê . Trªn b¶n ®å biÓu thÞ tÊt c¶ c¸c con s«ng cã chiÒu dµi tõ 1cm trë lªn.Ngoµi ra thÓ hiÖn c¸c kªnh ®µo , m­¬ng m¸ng, c¸c nguån n­íc tù nhiªn vµ nh©n t¹o. §ång thêi cßn thÓ hiÖn c¸c thiÕt bÞ thuéc thuû hÖ(nh­ bÕn c¶ng,cÇu cèng, tr¹m thuû ®iÖn ,®Ëp...) Sù biÓu thÞ c¸c yÕu tè thuû hÖ cßn ®­îc bæ sung b»ng c¸c ®Æc tr­ng chÊt l­îng vµ sè l­îng (®é mÆn cña n­íc, ®Æc ®iÓm vµ ®é cao cña ®­êng bê, ®é s©u vµ réng cña s«ng , tèc ®é n­íc ch¶y). Trªn b¶n ®å s«ng ®­îc thÓ hiÖn mét nÐt hay hai nÐt lµ phô thuéc vµo ®é réng thùc tÕ cña nã vµ tØ lÖ b¶n ®å cÇn thµnh lËp. SV: Ph¹m V¨n Kh­¬ng Tr¾c ®Þa A-K48
 8. Tr­êng §¹i häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp I.3.1.3 Nhãm líp d©n c­ C¸c ®iÓm d©n c­ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng nhÊt cña b¶n ®å ®Þa h×nh. C¸c ®iÓm d©n c­ ®­îc ®Æc tr­ng bëi kiÓu c­ tró, sè ng­êi vµ ý nghÜa hµnh chÝnh - chÝnh trÞ cña nã. Theo kiÓu c­ tró th× ph©n ra thµnh c¸c nhãm : c¸c thµnh phè , c¸c ®iÓm d©n c­ kiÓu thµnh phè (khu c«ng nh©n, khu phè ven ®­êng s¾t, n¬i nghØ m¸t), c¸c ®iÓm d©n c­ n«ng th«n (th«n, Êp, nhµ ®éc lËp ..). KiÓu ®iÓm d©n c­ ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶n ®å ®i¹ h×nh b»ng kiÓu ch÷ ghi chó tªn cña nã. Khi thÓ hiÖn c¸c ®iÓm d©n c­ trªn b¶n ®å ®Þa h×nh th× ph¶i gi÷ ®­îc ®Æc tr­ng cña chóng vÒ quy ho¹ch, kiÕn tróc. Trªn b¶n ®å cã tØ lÖ cµng lín th× sù biÓu thÞ c¸c ®iÓm d©n c­ cµng tØ mØ, khi thu nhá tØ lÖ th× ph¶i tiÕn hµnh tæng qu¸t ho¸. Trªn b¶n ®å 1/5000 cã thÓ biÓu thÞ ®­îc tÊt c¶ c¸c vËt kiÕn tróc theo kÝch th­íc cña chóng , ®ång thêi thÓ hiÖn ®Æc tr­ng cña vËt liÖu x©y dùng, ®é réng cña c¸c ®­êng phè còng ®­îc thÓ hiÖn theo tØ lÖ b¶n ®å. Trªn tØ lÖ b¶n ®å 1/10000 c¸c ®iÓm d©n c­ ®­îc biÓu thÞ b»ng kÝ hiÖu quy ­íc c¸c ng«i nhµ vµ c¸c vËt kiÕn tróc riªng biÖt , nh­ng trong ®ã ®· cã sù lùa chän nhÊt ®Þnh .Trong mét sè tr­êng hîp ph¶i thay ®æi kÝch th­íc mÆt b»ng vµ ®é réng cña ®­êng phè. Trªn c¸c b¶n ®å tØ lÖ tõ 1/25000 ®Õn 1/100000 th× sù biÓu thÞ kh«ng ph¶i c hñ yÕu lµ c¸c vËt kiÕn tróc riªng biÖt mµ lµ c¸c « phè ,trong ®ã ®Æc tr­ng chÊt l­îng ®­îc cña chóng ®­îc kh¸i qu¸t .Trªn b¶n ®å tØ lÖ 1/100000 th× c¸c ng«i nhµ kh«ng ®­îc thÓ hiÖn , sù biÓu thÞ c¸c ®­êng phè víi ®é réng quy ®Þnh (0.5 -0.8mm) cã ¶nh h­ëng lµm gi¶m diÖn tÝch c¸c « phè trªn b¶n ®å. I.3.1.4 Nhãm líp giao th«ng Trªn c¸c b¶n ®å ®Þa h×nh th× m¹ng l­íi ®­êng s¸ ®­îc thÓ hiÖn tØ mØ vÒ kh¶ n¨ng giao th«ng vµ tr¹ng th¸i cña ®­êng. M¹ng l­íi ®­êng s¸ ®­îc thÓ hiÖn chi tiÕt hoÆc kh¸i l­îc lµ tuú thuéc vµo tØ lÖ b¶n ®å, cÇn ph¶n ¸nh ®óng ®¾n mËt ®é cña l­íi ®­êng s¸, h­íng vµ vÞ trÝ c¸c con ®­êng,chÊt l­îng cña chóng. §­êng s¸ ®­îc ph©n ra ®­êng s¾t ,®­êng r¶i mÆt vµ ®­êng ®Êt .C¸c ®­êng s¾t ®­îc ph©n chia theo ®é réng cña ®­êng ray ,theo sè ®­êng s¾t ph¶i biÓu thÞ ,c¸c nhµ ga ,c¸c vËt kiÕn tróc vµ c¸c trang thiÕt bÞ kh¸c thuéc ®­êng s¾t(th¸p n­íc ,tr¹m canh, c¸c ®o¹n ®­êng ngÇm, c¸c ®o¹n ®­êng ®¾p cao cÇu cèng....) SV: Ph¹m V¨n Kh­¬ng Tr¾c ®Þa A-K48
 9. Tr­êng §¹i häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp C¸c ®­êng kh«ng ray th× ®­îc ph©n ra thµnh : -C¸c ®­êng «t« trôc - C¸c ®­êng r¶i nhùa tèt - C¸c ®­êng nhùa th­êng - C¸c ®­êng ®¸ tèt - C¸c ®­êng ®Êt lín - C¸c ®­êng ®Êt nhá - §­êng mßn. Trªn c¸c b¶n ®å tØ lÖ 1/10000 vµ lín h¬n biÓu thÞ tÊt c¶ c¸c con ®­êng , trªn c¸c b¶n ®å tØ lÖ 1/25000 th× biÓu thÞ cã chän läc c¸c con ®­êng trªn ®ång ruéng vµ trong rõng nh÷ng n¬i mµ ®­êng s¸ cã mËt ®é cao, ë tØ lÖ nhá h¬n th× sù lùa chän cao h¬n vµ kh¸i qu¸t h¬n. Khi lùa chän ph¶i xÐt ®Õn ý nghÜa cña ®­êng s¸ .Ph¶i biÓu thÞ nh÷ng con ®­êng ®¶m b¶o mèi liªn hÖ gi÷a c¸c ®iÓm d©n c­ víi nhau víi c¸c ga xe löa , c¸c bÕn tµu, s©n bay vµ nh÷ng con ®­êng dÉn ®Õn nh÷ng nguån n­íc..... I.3.1.5 Nhãm líp ®Þa h×nh D¸ng ®Êt trªn b¶n ®å ®Þa h×nh ®­îc biÓu thÞ b»ng c¸c ®­êng b×nh ®é. Nh÷ng yÕu tè d¸ng ®Êt mµ ®­êng b×nh ®é kh«ng thÓ hiÖn ®­îc th× biÓu thÞ b»ng kÝ hiÖu riªng( vÝ dô :v¸ch ®øng ) .Ngoµi ra ,trªn b¶n ®å cßn cã c¸c ®iÓm ghi chó ®é cao. Kho¶ng cao ®Òu cña ®­êng b×nh ®é trªn b¶n ®å ®Þa h×nh ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: Kho¶ng cao ®Òu(m) Kho¶ng cao ®Òu(m) Tû lÖ Tû lÖ b¶n ®å Nhá Lín Nhá Lín Trung Trung b¶n ®å b×nh b×nh nhÊt nhÊt nhÊt nhÊt 0,5 1 2 1:2000 1:100.000 20 20 40 1 2 5 1:5000 1:200.000 20 40 40 2,5 2,5 5 1:10.000 1:500.000 20 50 100 2,5 5 10 1:25.000 1:1.000.000 50 100 200 10 10 20 1:50.000 SV: Ph¹m V¨n Kh­¬ng Tr¾c ®Þa A-K48
 10. Tr­êng §¹i häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp §Ó thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c tÝnh chÊt ®Æc tr­ng cña ®Þa h×nh , ®Æc biÖt lµ ®èi víi c¸c vïng ®ång b»ng, ng­êi ta cßn vÏ thªm c¸c ®­êng b×nh ®é nöa kho¶ng cao ®Òu vµ nh÷ng ®­êng b×nh ®é phô ë nh÷ng n¬i cÇn thiÕt . Kho¶ng cao ®Òu lín nhÊt chØ dïng cho nh÷ng vïng nói cao. Tr­íc khi biªn vÏ d¸ng ®Êt th× ph¶i x¸c ®Þnh râ nh÷ng ®Æc ®iÓm chung vµ nh÷ng d¹ng ®Þa h×nh c¬ b¶n vµ ®Æc tr­ng cña nã. Trªn c¸c b¶n ®å ®Þa h×nh cÇn ph¶i thÓ hiÖn chÝnh x¸c vµ râ rµng c¸c d¹ng ®Þa h×nh cã liªn quan ®Õn sù h×nh thµnh tù nhiªn cña d¸ng ®Êt nh­ c¸c d·y nói ,c¸c ®Ønh nói, yªn nói, thung lòng, c¸c v¸ch nøt, r·nh sãi ®Êt tr­ît ....vµ c¸c d¹ng cã liªn quan víi sù h×nh thµnh nh©n t¹o nh­ chç ®¾p cao, chç ®µo s©u....sù biÓu thÞ d¸ng ®Êt trªn b¶n ®å ®Þa h×nh ph¶i ®¶m b¶o cho ng­êi sö dông b¶n ®å cã thÓ thu nhËn ®­îc nh÷ng sè liÖu vÒ ®é cao, vÒ ®é dèc víi ®é chÝnh x¸c cao, ®ång thêi ®¶m b¶o sù ph¶n ¸nh ®óng ®¾n sù c¾t xÎ ngang vµ c¾t xÎ ®øng cña bÒ mÆt... Tæng qu¸t ho¸ d¸ng ®Êt tøc lµ lo¹i trõ c¸c chi tiÕt nhá kh«ng quan träng , ®ång thêi cho phÐp c­êng ®iÖu c¸c d¹ng ®Þa h×nh ®Æc tr­ng do kh«ng ph¶n ¸nh ®­îc ®Çy ®ñ khi chuyÓn tõ kho¶ng cao ®Òu cña b¶n ®å tµi liÖu sang kho¶ng cao ®Òu cña b¶n ®å thµnh lËp. I.3.1.6 Nhãm líp phñ thùc vËt vµ ®Êt Trªn c¸c b¶n ®å ®Þa h×nh biÓu thÞ c¸c lo¹i rõng c©y , v­ên c©y, ®ån ®iÒn, ruéng, ®ång cá, tµi nguyªn, c¸t, ®Êt mÆn, ®Çm lÇy....Ranh giíi c¸c khu thùc phñ vµ c¸c lo¹i ®Êt th× ®­îc biÓu thÞ b»ng c¸c ®­êng chÊm; ë diÖn tÝch bªn trong ®­êng viÒn th× vÏ c¸c ký hiÖu quy ­íc ®Æc tr­ng cho tõng lo¹i thùc vËt hoÆc ®Êt. Ranh giíi cña c¸c lo¹i thùc vËt vµ ®Êt cÇn ®­îc thÓ hiÖn chÝnh x¸c vÒ ph­¬ng diÖn ®å ho¹ ; thÓ hiÖn râ rµng nh÷ng chç ngoÆt cã ý nghÜa ®Þnh h­íng . C¸c ®Çm lÇy ®­îc ph©n biÖt biÓu thÞ c¸c ®Çm lÇy qua ®­îc, khã qua vµ c¸c ®Çm lÇy kh«ng qua ®­îc, ngoµi ra cßn ghi ®é s©u cña ®Çm lÇy . Rõng ®­îc ph©n biÖt biÓu thÞ : rõng giµ , rõng non, rõng rËm, rõng th­a, rõng bÞ ch¸y , rõng bÞ ®èn... ghi râ ®é cao trung b×nh cña c©y, ®­êng kÝnh trung b×nh vµ lo¹i c©y. Khi biªn vÏ thùc vËt vµ lo¹i ®Êt th× ph¶i tiÕn hµnh lùa chän vµ kh¸i qu¸t .ViÖc chän läc th­êng dùa theo tiªu chuÈn kÝch th­íc diÖn tÝch nhá nhÊt cña c¸c ®­êng viÒn ®­îc thÎ hiÖn lªn b¶n ®å. Nh÷ng n¬i tËp trung nhiÒu nhiÒu ®­êng viÒn SV: Ph¹m V¨n Kh­¬ng Tr¾c ®Þa A-K48
 11. Tr­êng §¹i häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp cã diÖn tÝch nhá h¬n tiªu chuÈn th× kh«ng ®­îc lo¹i bá, mµ ph¶i thÓ hiÖn b»ng c¸ch kÕt hîp víi c¸c lo¹i (®Êt hoÆc thùc vËt ) kh¸c, hoÆc gép vµo mét ®­êng viÒn chung, hoÆc dïng kÝ hiÖu quy ­íc kh«ng cÇn ®­êng viÒn. I.3.1.7 Nhãm ranh giíi Ngoµi ®­êng biªn giíi quèc gia, trªn c¸c b¶n ®å ®Þa h×nh cß ph¶i thÓ hiÖn c¸c ®Þa giíi cña c¸c cÊp hµnh chÝnh . Cô thÓ lµ trªn b¶n ®å cã tØ lÖ 1/50000 vµ lín h¬n th× biÓu thÞ tõ ®Þa giíi x· trë lªn, trªn b¶n ®å tØ lÖ 1/100000 th× kh«ng biÓu thÞ ®Þa giíi x· .C¸c ®­êng ranh giíi ph©n chia hµnh chÝnh-chÝnh trÞ ®ßi hái ph¶i thÓ hiÖn râ rµng chÝnh x¸c. I.3.2 §é chÝnh x¸c cña b¶n ®å ®Þa h×nh §é chÝnh x¸c cña b¶n ®å ®Þa h×nh tu©n theo quy ®Þnh trong quy ph¹m : Sai sè trung ph­¬ng vÒ vÞ trÝ mÆt ph¼ng cña ®iÓm khèng chÕ ®o vÏ mÆt ph¼ng sau b×nh sai so víi ®iÓm khèng chÕ tr¾c ®Þa gÇn nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 0.10mm tÝnh theo tØ lÖ b¶n ®å cÇn thµnh lËp, ë vïng Èn khuÊt sai sè nµy kh«ng qu¸ 0.15mm. Sai sè trung ph­¬ng vÒ ®é cao cña ®iÓm khèng chÕ ®o vÏ ®é cao sau b×nh sai so víi ®iÓm ®é cao nhµ n­íc gÇn nhÊt kh«ng qu¸1/10 kho¶ng cao ®Òu ®­êng b×nh ®é c¬ b¶n. Trong tr­êng hîp thµnh lËp b¶n ®å b»ng ph­¬ng ph¸p ®o vÏ ¶nh hµng kh«ng th× ®é chÝnh x¸c x¸c ®Þnh täa ®é, ®é cao ®iÓm khèng chÕ ¶nh ngo¹i nghiÖp, täa ®é t©m chôp phôc vô cho c«ng t¸c t¨ng dÇy néi nghiÖp ph¶i t­¬ng ®­¬ng víi ®é chÝnh x¸c x¸c ®Þnh täa ®é cña ®iÓm khèng chÕ ®o vÏ. Trong t¨ng dÇy khèng chÕ ¶nh, sai sè tån t¹i t¹i c¸c ®iÓm khèng chÕ ¶nh mÆt ph¼ng sau b×nh sai lµ
 12. Tr­êng §¹i häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp ®é cao ngo¹i nghiÖp gÇn nhÊt kh«ng v­ît qu¸ 1/3 kho¶ng cao ®Òu ®­êng b×nh ®é c¬ b¶n ë vïng ®ång b»ng, vµ 1/2 kho¶ng cao ®Òu ®­êng b×nh ®é c¬ b¶n ë vïng nói. I.4 C¸c ph­¬ng ph¸p thµnh lËp b¶n ®å B¶n ®å ®Þa h×nh cã thÓ ®­îc thµnh lËp theo c¸c ph­¬ng ph¸p nh­ s¬ ®å sau C¸c ph­¬ng ph¸p thµnh lËp b¶n ®å §o trùc tiÕp Biªn tËp tõ b¶n Ph­¬ng ph¸p ®o ngoµi ®å tû lÖ lín h¬n ¶nh thùc ®Þa §o ¶nh ®¬n Ph­¬ng Ph­¬ng §o ¶nh lËp thÓ ph¸p ph¸p bµn ®¹c toµn ®¹c §o ¶nh §o ¶nh §o ¶nh quang sè gi¶i tÝch c¬ I.4.1Ph­¬ng ph¸p ®o trùc tiÕp ngoµi thùc ®Þa 1.Ph­¬ng ph¸p toµn ®¹c. Ph­ong ph¸p toµn ®¹c lµ dïng c¸c thiÕt bÞ ®o ng¾m gãc vµ c¹nh trùc tiÕp ®Õn c¸c ®iÓm ®Þa vËt vµ ®Þa h×nh ,sau ®ã triÓn vÏ vµ biªn tËp trªn b¶n vÏ giÊy hoÆc t rªn m¸y tÝnh. Ph­¬ng ph¸p cã ®é chÝnh x¸c cao ®é tin cËy lín, thÝch øng víi thµnh lËp b¶n ®å tØ lÖ lín, khu vùc ®o vÏ nhá. SV: Ph¹m V¨n Kh­¬ng Tr¾c ®Þa A-K48
 13. Tr­êng §¹i häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp 2.Ph­¬ng ph¸p bµn ®¹c Ph­¬ng ph¸p bµn ®¹c lµ dïng c¸c thiÕt bÞ ®o ng¾m gãc vµ c¹nh trùc tiÕp ®Õn c¸c ®iÓm ®Þa vËt vµ ®Þa h×nh ,triÓn vÏ trùc trªn b¶n vÏ giÊy ngay t¹i thùc ®Þa .Ph­¬ng cã ®é tin cËy lín nh­ng cã ®é chÝnh x¸c kh«ng cao ,thÝch øng víi thµnh lËp b¶n ®å tØ lÖ lín ,ph¹m vi ®o vÏ nhá. I.4.2 Ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông cho c¸c khu vùc réng lín, chiÕm 90  95% sè l­îng b¶n ®å ®Þa h×nh, ®Þa chÝnh ë n­íc ta vµ c¸c n­íc tiªn tiÕn. Nguyªn lý cña ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh ®­îc thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh ®¬n vµ ¶nh lËp thÓ: 1.Ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh ®¬n Ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh ®¬n ¸p dông ë vïng b»ng ph¼ng lµ chñ yÕu, nã ®­îc ¸p dông ®Ó ®o vÏ ®Þa h×nh khi mµ ®é chÝnh x¸c ®o ®é cao cña ph­¬ng ph¸p ®o lËp thÓ khã tho¶ m·n. §o ¶nh ®¬n ¸p dông thµnh lËp b¶n ®å ®Þa h×nh tû lÖ lín rÊt cã hiÖu qu¶ ë vïng ®Þa h×nh b»ng ph¼ng. 2.Ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh lËp thÓ Ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh lËp thÓ cã kh¶ n¨ng kh¸i qu¸t ®Þa h×nh tèt nhÊt so víi tÊt c¶ c¸c ph­¬ng ph¸p kh¸c. Ngµy nay nhê cã c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh­ m¸y ®o vÏ ¶nh lËp thÓ toµn n¨ng quang c¬, m¸y ®o vÏ ¶nh toµn n¨ng gi¶i tÝch vµ tr¹m ®o ¶nh sè mµ ph­¬ng ph¸p lËp thÓ tho¶ m·n tÊt c¶ c¸c lo¹i b¶n ®å cã tû lÖ tõ 1:1000 trë xuèng. Do ®o vÏ trªn m« h×nh nªn ph­¬ng ph¸p lËp thÓ hÇu nh­ h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a ¶nh h­ëng cña thêi tiÕt vµ ®Þa h×nh. §Æc biÖt ®èi víi b¶n ®å tû lÖ trung b×nh vµ tû lÖ bÐ th× kh«ng cã ph­¬ng ph¸p nµo cho ®é chÝnh x¸c cao h¬n ph­¬ng ph¸p ®o ¶nh lËp thÓ. Cã thÓ nãi ph­¬ng ph¸p nµy lu«n ®­îc ¸p dông c¸c thµnh tùu khoa häc míi vµo s¶n xuÊt ®Ó gi¶i phãng con ng­êi khái lao ®éng vÊt v¶, lµm t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng dÉn tíi gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. Ngµy nay c¸c n­íc trªn thÕ giíi vµ ë n­íc ta, c«ng nghÖ ®o ¶nh sè ®· vµ ®ang ®­îc nghiªn cøu ¸p dông vµ hoµn thiÖn réng r·i trong s¶n xuÊt. I.4.3 Ph­¬ng ph¸p biªn tËp tõ b¶n ®å cã tØ lÖ lín Ph­¬ng ph¸p nµy th­êng ®­îc sö dông ®Ó thµnh lËp b¶n ®å tØ lÖ nhá vµ trung b×nh. Ph­¬ng ph¸p nµy cã ­u ®iÓm lµ Ýt tèn kÐm . SV: Ph¹m V¨n Kh­¬ng Tr¾c ®Þa A-K48
 14. Tr­êng §¹i häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp Ch­¬ng II:giíi thiÖu vÒ m¸y GTS-220N I.Tªn gäi c¸c bé phËn vµ chøc n¨ng Tªn gäi : -carrying handle locking screw : èc gi÷u tay cÇm -carrying handle : tay cÇm -objective lens : KÝnh vËt -sighting collimator : èng ng¾m s¬ bé -Intrument center mark : DÊu t©m m¸y -Horizontal motion clamp : Kho¸ bµn ®é ngang -Horizontal tangent screw : VÝt vi ®éng ngang -diplay unit : HiÓn thÞ -circular level : Bät thuû trßn -circular level adjusting screw : èc ®iÒu chØnh bät thuû trßn -optical plummet telescope : däi t©m quang häc -leveling screw : èc lÊy th¨ng b»ng -tribrach fixing lever : Kho¸ cè ®Þnh ®Õ m¸y -base : §Õ m¸y -telescope focusing knob : Nóm ®iÒu chØnh tiªu cù -telescope grip : Vßng chØnh èng kÝnh - telescope eyepiece : M¾t kÝnh èng kÝnh -vertical motion clamp : Kho¸ bµn ®é ®øng - vertical tangent screw : èc vi ®éng ®øng -power supply connector : §Çu c¾m -battery locking lever : LÊy kho¸ pin -battery BT-52QA : Pin BT-52QA -Plate level : Bät èng thuû dµi SV: Ph¹m V¨n Kh­¬ng Tr¾c ®Þa A-K48
 15. Tr­êng §¹i häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp CHỈ TIÊU KỸ THUẬT ỐNG KÍNH Dài 150mm Đường kính vật kính. 45mm (EDM 50mm) Độ phóng đại 30× Ảnh thuận 1°30′ Trường nhìn 2.5″ Độ phân giải Khoảng hội tụ nhỏ 1.3m nhất ĐO KHOẢNG CÁCH Điều kiện 1 1G 3,000m 2,000m 3G 4,000m 2,700m 9G 5,000m 3,400m Điều kiện 2 1G 3,500m 2,300m 3G 4,700m 3,100m 9G 5,800m 4,000m ĐK 1: Slight haze with visibility about 20km (12.5 miles) moderate sunlight with light heat shimmer. ĐK 2: No haze with visibility about 40 km (25 miles), overcast with no heat shimmer. Độ chính xác ±(2mm + 2ppm × D) m.s.e. ±(3mm+3ppm×D)m .s.e. D: Khoảng cách đo (mm) Số đọc nhỏ nhất Chế độ đo chính xác 1mm /0.2mm Chế độ thô 10mm /1mm Chế độ đo dò 10mm Thời gian đo Chế độ đo chính xác 1mm: 1.2 s. (Khởi tạo4 sec.) 0.2mm: 2.8 s. (Khởi tạo 5 sec.) Chế độ thô 0.7 s. (Khởi tạo 3 sec.) Chế độ đo dò 0.4 s. (Khởi tạo 3 sec.) ĐO GÓC Hệ nhận dạng H: 2 cạnh V: 1 cạnh H: 1 cạnh V: 1 cạnh 1″/5″ 5″/10″ Số đọc nhỏ nhất Độ chính xác 3″ 5″ 6″ 9″ (Theo chuẩn DIN 18723) Thời gian đo Ít hơn 0.3 s. HIỂN THỊ SV: Ph¹m V¨n Kh­¬ng Tr¾c ®Þa A-K48
 16. Tr­êng §¹i häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp Phần hiển thị Màn hình đ ồ họa LCD 160 × 64 điểm 2 Hai mặt 1 mặt Bàn phím Bàn phím gồm số và chữ. HIỆU CHỈNH ĐỘ NGHIÊNG Cảm biến Hai trục Đơn trục ±3′ Dải bù 1″ Đơn vị bù PHẦN KHÁC Chiều cao máy 176mm (6.93 in.) Kính dọi tâm quang học Khuếch đại 3× Dải hội tụ 0.5 to infinity Trường nhìn(ở 1.3m) 5° (114mmø) Kích cỡ 336(H)×184(W)×172(L)mm/13.2(H)×7.2(W)×6.9(L)in. TRỌNG LƯỢ NG Máy gồm pin 4.9kg Vỏ máy 3.4kg ĐỘ BỀN Chống nước vào bụi IP66 (Với pin BT-52QA) (theo chuẩn IEC60529) bẩn Nhiệt độ làm việc –20°C tới +50°C (–4°F tới +122°F) PIN BT-52Q Điện áp ra DC7.2V Dung lượng 2.7 Ah (Ni-MH) Thời gian làm việc Đo khoảng cách 10 h Đo góc 45 h Weight 0.3kg BỘ SẠC BC -27 Điện áp vào AC 100 ~ 240V Tần số 50/60Hz Thời gian nạp Pin BT-52QA: 1.8 h Thời gian xả Pin BT-52QA: 8 h (khi pin đầy) Trọng lượng 0.5kg SV: Ph¹m V¨n Kh­¬ng Tr¾c ®Þa A-K48
 17. Tr­êng §¹i häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp *Ký hiÖu hiÓn thÞ HiÓn thÞ Néi dung HiÓn thÞ Néi dung V Gãc ®øng N To¹ ®é N HR Gãc ngang ph¶i E To¹ ®é E HL Gãc ngang tr¸i Z To¹ ®é Z HD Kho¶ng c¸ch ngang * ®ang ®o kho¶ng c¸ch VD ®é cao t­¬ng ®èi m ®¬n vÞ mÐt SD Kho¶ng c¸ch nghiªng ft ®¬n vÞ fÝt fi ®¬n vÞ fit vµ inch *PhÝm chøc n¨ng PhÝm Tªn phÝm Chøc n¨ng phÝm ®o t¹o ®é Mode ®o to¹ ®é phÝm ®o xa Mode ®o xa ANG phÝm ®o gãc Mode ®o gãc menu phÝm thùc ®¬n ChuyÓn mode menu vµ mode b×nh th­êng ®Ó thiÕt lËp phÐp ®o øng dông vµ ®iÒu chØnh trong mode menu ESC phÝm tho¸t *quay vÒ mode ®o hoÆc mode tr­íc ®ã kÓ tõ mode ®Æt *lµ mode thu thËp sè liÖu hoÆc mode layout trùc tiÕp tõ mode ®o b×nh th­êng *cã thÓ s­ dông nã nh­ lµ nót nhí trong mode ®o th«ng th­êng POWER phÝm nguån ®iÖn T¾t më (ON/OFF) nguån ®iÖn F1-F4 phÝm mÒm T­¬ng øng víi th«ng tin ®­îc hiÓn thÞ *PhÝm chøc n¨ng(phÝm mÒm) Th«ng tin vÒ c¸c phÝm ®­îc hiÓn thÞ ë dßng d­íi cïng cña mµn h×nh.Chøc n¨ng theo th«ng tin ®­îc hiÓn thÞ. SV: Ph¹m V¨n Kh­¬ng Tr¾c ®Þa A-K48
 18. Tr­êng §¹i häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp Mode ®o gãc V : 90 10’ 20’’ HR :120 30’40’’ OSET HOLD HSET P1 TILT REP V% P2 h-bz r/l cmps p3 [F1] [F2] [F3] [F4] PhÝm mÒm Mode ®o gãc trang PhÇm mÒm HiÓn thÞ Chøc n¨ng Gãc ngang ®­îc ®Æt ®Õn 0000’00’’ 1 F1 OSET F2 HOLD Gi÷ gãc ngang ®Æt gãc ngang yªu cÇu b»ng c¸ch nhËp F3 HSET sè liÖu Chøc n¨ng cña c¸c phÝm ®­îc giíi thiÖu F4 P1 trªn trang tiÕp theo ®Æt söa ®é nghiªng.NÕu ON mµn hiÓn 2 F1 TILT thÞ gi¸ trÞ söa ®é nghiªng F2 REP Mode ®o gãc lÆp F3 V% Mode tØ lÖ % gãc ®øng Chøc n¨ng cña c¸c phÝm ®­îc giíi thiÖu F4 P2 chØ tªn trang tiÕp theo ®Æt cßi kªu cho mçi khi gãc ngang 900 3 F1 H-BZ F2 R/L C«ng t¾c ®o gãc ngang ph¶i tr¸i F3 CMPS C«ng t¾c ON/OFF la bµn cña gãc ®øng Chøc n¨ng cña c¸c phÝm ®­îc giíi thiÖu F4 P3 trªn trang tiÕp theo SV: Ph¹m V¨n Kh­¬ng Tr¾c ®Þa A-K48
 19. Tr­êng §¹i häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp *Mode ®o xa 1 F1 MEAS B¾t ®Çu ®o ®Æt mode ®o,®o chÝnh x¸c/®o tiªu F2 MODE chuÈn/®o nhanh F3 S/A Chän ®Æt mode,audio(©m thanh) Chøc n¨ng cña c¸c phÝm ®­îc giíi F4 P1 thiÖu trªn trang tiÕp theo Chän mode ®o offset(®o kho¶ng 2 F1 OFSET c¸ch th¼ng gãc víi ®­êng chÝnh) Chän mode ®o ®­a ®iÓm ra hiÖn F2 S.O tr­êng F3 m/f/i Chän ®¬n vÞ ®o:met,fit,hoÆc inch Chøc n¨ng cña c¸c phÝm ®­îc giíi F4 P2 thiÖu trªn trang tiÕp theo) *Mode ®o to¹ ®é 1 F1 MEAS B¾t ®Çu ®o F2 MODE ®Æt mode ®o,®o chÝnh x¸c/®o tiªu chuÈn/®o nhanh F3 S/A Chän ®Æt mode,audio(©m thanh) Chøc n¨ng cña c¸c phÝm ®­îc giíi F4 P1 thiÖu trªn trang tiÕp theo ®Æt ®é cao g­¬ng b»ng c¸ch nhËp 2 F1 RHT sè liÖu ®Æt ®é cao m¸y b»ng c¸ch nhËp sè F2 INSHT liÖu ®Æt to¹ ®é tr¹m m¸y b»ng c¸ch F3 OCC nhËp sè liÖu Chøc n¨ng cña c¸c phÝm ®­îc giíi F4 P2 thiÖu trªn trang tiÕp theo) Chän mode ®o kho¶ng c¸ch th¼ng 3 F1 OFFSET gãc víi ®­êng chÝnh(off-set) C«ng t¾c chän ®¬n vÞ:mÐt,fit,inch F3 m/f/i Chøc n¨ng cña c¸c phÝm ®­îc giíi F4 P3 thiÖu trªn trang tiÕp theo) SV: Ph¹m V¨n Kh­¬ng Tr¾c ®Þa A-K48
 20. Tr­êng §¹i häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp 1.5 Cæng nèi m¸y tÝnh RS-232C ®Çu c¾m tÝn hiÖu nèi tiÕp ®Ó nèi mode seri GTS- 230N víi m¸y tÝnh hoÆc bé thu thÊp sè liÖu TOPCON.M¸y tÝnh PC cã thÓ nhËn sè liÖu ®o tõ GTS-230N seri hoÆc truyÒn sè liÖu tr­íc cña gãc ngang tíi m¸y. *C¸c sè liÖu sau cã thÓ ®­a ra mçi mode mode Lèi ra Mode ®o gãc(®øng,ngang ph¶i hoÆc V,HR,hoÆc HL ngang tr¸i)(§øng phÇn tr¨m) (V,HR,hoÆc HL) Mode ®o xa ngang(HR,HD,VD) V,HR,HD,VD Mode ®o kho¶ng c¸ch V,HR,SD,HD nghiªng(V,HR,SD) Mode to¹ ®é N,E,Z,(hoÆc V,H,SD,N,E,Z) HiÓn thÞ vµ ®­a ra ë mode tiªu chuÈn còng gi«ng nh­ néi dung phÝa trªn Lèi ra ë mode ®o nhanh ®­îc hiÓn thÞ chØ nh­ hiÓn thÞ sè liÖu ®o xa II.2 ChuÈn bÞ ®o 2.1Nèi nguån ®iÖn 2.2L¾p ®Æt m¸y ®Ó ®o L¾p ®Æt m¸y trªn gi¸ 3 ch©n,lÊy th¨ng b»ng vµ lÊy t©m m¸y chÝnh x¸c ®Ó ®¶m b¶o ®o tèt nhÊt.Nªn sö dông ch©n gç cña Topcon kiªu E víi èc 5/8’’ vµ 11 r¨ng/inch * LÊy th¨ng b»ng vµ lÊy t©m m¸y 1. §Æt ch©n:§Çu tiªn kÐo dµi c¸c ch©n ®Õn ®é dµi thÝch hîp råi vÆn chÆt c¸c èc cè ®Þnh. 2. L¾p ®Æt m¸y lªn ch©n:®Æt m¸y cÈn thËn lªn ch©n vµ xª dÞch m¸y b»ng c¸ch níi láng èc h·m m¸y (èc 5/8’’).NÕu qu¶ däi ®inh vÞ ®øng trªn t©m ®iÓm nhÑ nhµng vÆn chÆt èc h·m m¸y 3. LÊy th¨ng b»ng s¬ bé m¸y dïng bät thuû trßn xoay èc lÊy th¨ng b»ng A&B ®Ó dÞch chuyÓn bät n­íc trong bät thuû trßn.Bät n­íc hiÖn ®ang ë trªn ®­êng vu«ng gãc víi ®­êng ch¹y qua t©m cña 2 èc lÊy th¨ng b»ng ®ang ®­îc ®iÒu chØnh;Xoay èc lÊy th¨ng b»ng C ®Ó ®­a bät n­íc vµo t©m cña bät èng thuû trßn SV: Ph¹m V¨n Kh­¬ng Tr¾c ®Þa A-K48
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản