intTypePromotion=3

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu kết hợp công nghệ GPS và thủy âm trong đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ lớn phục vụ thiết kế các công trình ven biển

Chia sẻ: K Loi Roong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:163

0
27
lượt xem
6
download

Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu kết hợp công nghệ GPS và thủy âm trong đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ lớn phục vụ thiết kế các công trình ven biển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của luận án trình bày tổng quan về công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa hình đáy biển phục vụ khảo sát thiết kế công trình ven biển, yêu cầu kỹ thuật thành lập bản đồ địa hình đáy biển ven bờ tỷ lệ lớn, nghiên cứu kết hợp công nghệ GPS và thuỷ âm trong đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển ven bờ tỷ lệ lớn và nghiên cứu ứng dụng công nghệ đo cao GPS trong đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển ven bờ tỷ lệ lớn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu kết hợp công nghệ GPS và thủy âm trong đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ lớn phục vụ thiết kế các công trình ven biển

i<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT<br /> <br /> PHẠM VĂN QUANG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KẾT HỢP CÔNG NGHỆ GPS VÀ THỦY ÂM<br /> TRONG ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN TỶ LỆ LỚN<br /> PHỤC VỤ THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH VEN BIỂN<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> ii<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT<br /> <br /> PHẠM VĂN QUANG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU KẾT HỢP CÔNG NGHỆ GPS VÀ THỦY ÂM<br /> TRONG ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN TỶ LỆ LỚN<br /> PHỤC VỤ THIẾT KẾ CÁC CÔNG TRÌNH VEN BIỂN<br /> <br /> NGÀNH: KỸ THUẬT TRẮC ĐỊA – BẢN ĐỒ<br /> MÃ SỐ : 62.52.05.03<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KỸ THUẬT<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> 1. PGS.TS. TRẦN VIẾT TUẤN<br /> 2. PGS.TS. NGUYỄN QUANG THẮNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> iii<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết<br /> quả nghiên cứu được trình bày trong luận án là chính xác, trung thực, khách<br /> quan và chưa từng được công bố trong công trình nào khác.<br /> Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2017<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Phạm Văn Quang<br /> <br /> iv<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT .................................................. iii<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU........................................................................... iv<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ................................................................................ v<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1<br /> Chương 1-TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC ĐO VẼ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ<br /> ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN PHỤC VỤ KHẢO SÁT THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH<br /> <br /> 8<br /> <br /> VEN BIỂN..............................................................................................................<br /> 1.1. Các dạng công trình xây dựng ven biển .......................................................... 8<br /> 1.2. Khái quát về công tác trắc địa trong giai đoạn khảo sát thiết kế công trình<br /> <br /> 11<br /> <br /> ven biển...................................................................................................................<br /> 1.3. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước về ứng dụng công nghệ GPS và<br /> máy đo sâu hồi âm trong khảo sát thiết kế các công trình ven biển ....................... 14<br /> Chương 2- YÊU CẦU KỸ THUẬT THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐÁY<br /> BIỂN VEN BỜ TỶ LỆ LỚN.................................................................................. 18<br /> 2.1. Nội dung công tác thành lập BĐĐHĐB ven bờ tỷ lệ lớn................................ 18<br /> 2.2. Một số quy định về yêu cầu độ chính xác thành lập BĐĐHĐB...................... 22<br /> 2.3. Xây dựng luận cứ khoa học xác định yêu cầu độ chính xác của BĐĐHĐB<br /> ven bờ tỷ lệ lớn ở Việt Nam ................................................................................... 30<br /> Chương 3 - NGHIÊN CỨU KẾT HỢP CÔNG NGHỆ GPS VÀ THỦY ÂM<br /> TRONG ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN TỶ LỆ LỚN ....................... 41<br /> 3.1. Hệ thống định vị GPS trên biển....................................................................... 41<br /> 3.2. Ứng dụng máy đo sâu hồi âm trong đo vẽ thành lập BĐĐHĐB..................... 53<br /> 3.3. Phần mềm thường dùng trong đo sâu ở Việt Nam .......................................... 72<br /> 3.4. Nghiên cứu giải pháp kết nối hệ thống GPS và máy đo sâu hồi âm ............... 76<br /> 3.5. Nghiên cứu phương pháp kiểm định hệ thống GPS và máy đo sâu hồi âm .... 86<br /> Chương 4 - NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐO CAO GPS<br /> TRONG ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH ĐÁY BIỂN VEN BỜ TỶ LỆ LỚN......... 94<br /> 4.1. Khái niệm về thủy triều ven bờ ....................................................................... 94<br /> <br /> v<br /> <br /> 4.2. Công tác quan trắc thủy triều phục vụ thành lập BĐĐHĐB ven bờ ............... 97<br /> 4.3 . Công tác thành lập BĐĐHĐB ven bờ khi sử dụng kết quả đo thủy triều ...... 101<br /> 4.4. Ứng dụng công nghệ đo cao GPS - RTK trong đo sâu để thay thế số hiệu<br /> chỉnh thủy triều ....................................................................................................... 105<br /> 4.5. Giải pháp thu tín hiệu GPS - RTK trên tầu đo................................................. 108<br /> 4.6. Quy trình thành lập BĐĐHĐB ven bờ tỷ lệ lớn .............................................. 110<br /> Chương 5 . PHẦN THỰC NGHIỆM ..................................................................... 119<br /> 5.1. Thực nghiệm khảo sát độ chính xác định vị mặt bằng của thiết bị thu GPS... 119<br /> 5.2.Thực nghiệm kết nối hệ thống GPS và máy đo sâu hồi âm.............................. 121<br /> 5.3. Thực nghiệm ứng dụng công nghệ đo cao GPS-RTK trong đo sâu để thay<br /> thế số hiệu chỉnh thủy triều..................................................................................... 129<br /> KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................ 135<br /> DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ ................... 136<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 137<br /> PHẦN PHỤ LỤC ................................................................................................... 141<br /> PHỤ LỤC 1: Kết quả tính độ cao đáy biển theo kết quả quan trắc thủy triều ....... 142<br /> PHỤ LỤC 2: Bảng so sánh kết quả tính độ cao đáy biển theo hai phương pháp:<br /> quan trắc thủy triều và đo bằng phương pháp RTK ............................................... 145<br /> PHỤ LỤC 3: Bảng số liệu mực nước đỉnh và chân triều tại Trạm Hải văn<br /> Vũng Tàu ................................................................................................................ 150<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản