intTypePromotion=1

Thành phần loài lưỡng cư, bò sát vùng Bắc Trung Bộ

Chia sẻ: Nguyenphong Nguyenphong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
20
lượt xem
0
download

Thành phần loài lưỡng cư, bò sát vùng Bắc Trung Bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dựa trên các mẫu vật do nhóm nghiên cứu thu thập được ở khu vực Bắc Trung Bộ và các tài liệu đã công bố, các tác giả cập nhật danh sách các loài lưỡng cư, bò sát (LCBS) ở khu vực Bắc Trung Bộ gồm 303 loài thuộc 32 họ, 5 bộ, chiếm 40,62% tổng số loài LCBS hiện biết ở Việt Nam. Trong số đó có 41 loài bị đe dọa ở mức toàn cầu và 36 loài ở mức quốc gia. Kết quả nghiên cứu cập nhật bổ sung phân bố của 48 loài (20 loài lưỡng cư, 28 loài bò sát) cho khu vực Bắc Trung Bộ so với công bố năm 2009 của Nguyen Van Sang, et al.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thành phần loài lưỡng cư, bò sát vùng Bắc Trung Bộ

Khoa học Tự nhiên<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Thành phần loài lưỡng cư, bò sát vùng Bắc Trung Bộ<br /> Hoàng Ngọc Thảo1*, Ngô Đắc Chứng2, Hoàng Xuân Quang3<br /> 1<br /> Khoa Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Hồng Đức<br /> 2<br /> Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế<br /> 3<br /> Chi hội Lưỡng cư, bò sát Việt Nam<br /> Ngày nhận bài 7/1/2019; ngày chuyển phản biện 11/1/2019; ngày nhận phản biện 15/2/2019; ngày chấp nhận đăng 2/5/2019<br /> <br /> <br /> Tóm tắt:<br /> Dựa trên các mẫu vật do nhóm nghiên cứu thu thập được ở khu vực Bắc Trung Bộ và các tài liệu đã công bố, các<br /> tác giả cập nhật danh sách các loài lưỡng cư, bò sát (LCBS) ở khu vực Bắc Trung Bộ gồm 303 loài thuộc 32 họ, 5 bộ,<br /> chiếm 40,62% tổng số loài LCBS hiện biết ở Việt Nam. Trong số đó có 41 loài bị đe dọa ở mức toàn cầu và 36 loài ở<br /> mức quốc gia. Kết quả nghiên cứu cập nhật bổ sung phân bố của 48 loài (20 loài lưỡng cư, 28 loài bò sát) cho khu<br /> vực Bắc Trung Bộ so với công bố năm 2009 của Nguyen Van Sang, et al.<br /> Từ khóa: Bắc Trung Bộ, bò sát, lưỡng cư, thành phần loài.<br /> Chỉ số phân loại: 1.6<br /> <br /> <br /> Giới thiệu lưỡng cư ở Khu BTTN Xuân Liên gồm 50 loài [14]. Trên cơ<br /> sở tham khảo các tư liệu hiện có và các kết quả nghiên cứu từ<br /> Khu vực Bắc Trung Bộ có tọa độ địa lý từ 16012’-20040’ vĩ<br /> năm 2009 trở lại đây, bài viết này cập nhật danh sách các loài<br /> độ Bắc, 104025’-108010’ kinh độ Đông, gồm các tỉnh Thanh<br /> LCBS hiện biết ở vùng Bắc Trung Bộ và hiện trạng bảo tồn các<br /> Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa<br /> loài, góp phần vào công tác quản lý tài nguyên của địa phương.<br /> Thiên - Huế. Diện tích toàn vùng 51.980 km2, chiếm 26% diện<br /> tích cả nước. Đây là khu vực có khí hậu á nhiệt đới và nhiệt đới; Vật liệu và phương pháp nghiên cứu<br /> điều kiện tự nhiên phân hóa đa dạng về cảnh quan, sinh cảnh và<br /> nơi sống; là nơi có tính đa dạng sinh học LCBS cao [1]. - Các kết quả thực hiện nghiên cứu khảo sát thực địa từ<br /> năm 2009 đến nay ở khu vực Bắc Trung Bộ: VQG Phong<br /> Những nghiên cứu về LCBS ở Bắc Trung Bộ trước đây vào Nha Kẻ Bàng (2011), Khu dự trữ sinh quyển Tây Nghệ An<br /> cuối thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX không nhiều, thường (2009-2012), VQG Bạch Mã (2012), VQG Pù Mát (2014), Khu<br /> được công bố chung với Đông Dương, trong đó có Việt Nam BTTN Pù Hoạt (2015). Mẫu vật của các đợt khảo sát được lưu<br /> (Bourret, 1938, 1941, 1942). Thời gian sau này có các nghiên giữ tại Phòng thí nghiệm động vật, Trường Đại học Hồng Đức.<br /> cứu của nhiều tác giả khác nhau, điển hình như nghiên cứu của<br /> Hoàng Xuân Quang (1993) đã xác định được 128 loài LCBS - Tham khảo thành phần loài LCBS Bắc Trung Bộ được<br /> ở Bắc Trung Bộ [2]; Nguyễn Văn Sáng, Hoàng Xuân Quang công bố trong các công trình của Rowley, et al. (2011, 2017) [6,<br /> đã thống kê 85 loài ở Vườn quốc gia (VQG) Bến En [3]; Lê 7], Nguyễn Kim Tiến và nnk (2011) [8], Luu Quang Vinh, et al.<br /> Nguyên Ngật và Hoàng Xuân Quang (2001) ghi nhận ở VQG Pù (2013) [10], Đậu Quang Vinh và nnk (2013) [11], Nguyễn Tài<br /> Mát 71 loài [4]; Nguyễn Văn Sáng (2007) đã thống kê khu hệ Thắng và nnk (2015) [12], Pham The Cuong, et al. (2013, 2016)<br /> rắn vùng Bắc Trung Bộ có 36 loài [5]. Trong thời kỳ này có 3 [13, 14] để cập nhật bổ sung danh sách LCBS Bắc Trung Bộ.<br /> đợt tổng kết về LCBS của Việt Nam vào các năm 1996, 2005 - Danh sách các loài LCBS có phân bố ở Bắc Trung Bộ theo<br /> và 2009. Cho đến năm 2009, tổng số loài LCBS của khu vực tài liệu của Nguyen Van Sang, et al. (2009) [15].<br /> Bắc Trung Bộ là 253 loài, gồm 89 loài lưỡng cư và 164 loài bò<br /> sát [5-15]. - Hệ thống sắp xếp và tên khoa học các loài ếch nhái cập<br /> nhật theo Frost (2018) [16]; các loài bò sát theo P. Uetz (2018)<br /> Sau năm 2009 tiếp tục có các nghiên cứu ở các VQG và Khu [17].<br /> bảo tồn nhiên nhiên (BTTN) trong vùng: Hoàng Xuân Quang<br /> và cs. (2012) công bố nghiên cứu về ếch nhái bò sát ở VQG - Tình trạng bảo tồn các loài: theo Sách Đỏ Việt Nam (2007)<br /> Bạch Mã gồm 108 loài [9]; Phạm Thế Cường và cs (2012) ghi [18] và Danh lục Đỏ IUCN (2018) [19].<br /> nhận ở Khu BTTN Xuân Liên 70 loài [13]; Nguyễn Tài Thắng - Danh sách các loài LCBS được sắp xếp theo thứ tự sau:<br /> và cs ghi nhận 38 loài bò sát ở Khu BTTN Pù Luông [12]; Luu,<br /> + Tên khoa học<br /> et al. (2013) cập nhật danh sách LCBS ở VQG Phong Nha Kẻ<br /> Bàng gồm 151 loài [10]; Pham, et al. (2016) cập nhật danh sách + Tên phổ thông/phân bố (1=Thanh Hóa; 2=Nghệ An;<br /> *<br /> Tác giả liên hệ: Email: hoangngocthao@hdu.edu.vn<br /> <br /> <br /> <br /> 62(1) 1.2020 28<br /> Khoa học Tự nhiên<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 5. Ingerophrynus macrotis (Boulenger, 1887)<br /> Species composition Cóc tai to / 1, 3, 4, 6 / M<br /> Dicroglossidae - Họ Ếch nhái thực<br /> of amphibians and reptiles 6. Fejervarya limnocharis (Gravenhorst, 1829)<br /> Ngóe / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> in the North Central Vietnam 7. Hoplobatrachus rugulosus (Wiegmann, 1834)<br /> Ếch đồng / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> 8. Limnonectes bannaensis Ye, Fei, and Jiang, 2007<br /> Ngoc Thao Hoang1*, Dac Chung Ngo2, Xuan Quang Hoang3 Ếch nhẽo / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> 9. Limnonectes gyldenstolpei (Andersson, 1916)<br /> 1<br /> Department of Natural Sciences, Hong Duc University<br /> Ếch Gin-den-x-ton-pi / 4 / [10]<br /> 2<br /> University of Education, Hue University 10. Limnonectes khammonensis (Smith, 1929)<br /> 3<br /> Amphibian Society, Reptile Vietnam Ếch Khăm muộn / 2, 3, 6 / [15]<br /> Received 7 January 2019; accepted 2 May 2019 11. Limnonectes poilani (Bourret, 1942)<br /> Ếch poi-lan / 4, 5, 6 / M<br /> 12. Limnonectes limborgi (Sclater, 1892)<br /> Ếch Lim-bor / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> Abstract: 13. Nanorana aenea (Smith, 1922)<br /> Ếch đồi Chang / 2 / M<br /> Based on specimens collected from the North Central 14. Nanorana yunnanensis (Anderson, 1879)<br /> Vietnam and published reports, we provide an updated Ếch gai Vân Nam / 2 / [15] / / EN<br /> review of the species composition of amphibians and 15. Quasipaa boulengeri (Günther, 1889)<br /> reptiles in the North Central Vietnam including 303 Ếch gai Bau-len-gơ / 2 / [15] / / EN<br /> 16. Quasipaa spinosa (David, 1875)<br /> species belonging to 32 families and 5 orders, accounting Ếch gai / 2 / M / EN / VU<br /> for 40.62 percent of the herpetofauna currently known in 17. Quasipaa delacouri (Angel, 1928)<br /> Vietnam. Among them, there are 41 globally threatened Ếch gai de-la-cua / 1, 2, 6 / [15] / EN<br /> species and 36 nationally endangered species. These 18. Quasipaa verrucospinosa (Bourret, 1937)<br /> Ếch gai sần / 1, 2, 3, 5, 6 / M / / NT<br /> study results also complement the distribution of 48 19. Occidozyga lima (Gravenhorst, 1829)<br /> species (20 amphibian species, 28 reptilian species) in the Cóc nước sần / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> North Central Vietnam compared with the publication 20. Occidozyga martensii (Peters, 1867)<br /> of Nguyen Van Sang, et al. (2009). Cóc nước mác ten / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> 21. Occidozyga vittata (Andersson, 1942)<br /> Keywords: amphibians, North Central Vietnam, reptiles, Cóc nước sọc / 6 / [15]<br /> species composition. Hylidae - Họ Nhái bén<br /> 22. Hyla annectans (Jerdon, 1870)<br /> Classification number: 1.6 Nhái bén dính / 6 / [15]<br /> 23. Hyla simplex Boettger, 1901<br /> Nhái bén nhỏ / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> Megophryidae - Họ Cóc bùn<br /> 24. Leptobrachella aerea (Rowley, Stuart, Richards, Phimmachak,<br /> 3=Hà Tĩnh; 4=Quảng Bình; 5=Quảng Trị; 6=Thừa Thiên - and Sivongxay, 2010)<br /> Huế) / M (mẫu vật) hoặc [TL=số thứ tự tài liệu tham khảo] / Cóc mày A-e-rea / 1, 2, 4 / M<br /> 25. Leptobrachella eos (Ohler, Wollenberg, Grosjean, Hendrix,<br /> Tình trạng bảo tồn theo SĐVN 2007 / Tình trạng bảo tồn theo Vences, Ziegler, and Dubois, 2011)<br /> Danh lục Đỏ IUCN (2018). Cóc mày E-os / 1, 2 / [14]<br /> 26. Leptobrachella minima (Taylor, 1962)<br /> Kết quả và thảo luận Cóc mày nhỏ / 1 / [14]<br /> Thành phần loài LCBS vùng Bắc Trung Bộ 27. Leptolalax pelodytoides (Boulenger, 1893)<br /> Cóc mày bùn / 2, 3, 4, 6 / M<br /> Kết quả tổng hợp thành phần loài LCBS ở vùng Bắc Trung 28. Leptobrachella pluvialis (Ohler, Marquis, Swan, and<br /> Bộ được dẫn ra trong danh sách sau: Grosjean, 2000)<br /> LƯỠNG CƯ Cóc mày nhỏ / 1 / [14]<br /> Anura - Bộ Không đuôi 29. Leptobrachella puhoatensis (Rowley, Dau, and Cao, 2017)<br /> Bufonidae - Họ Cóc Cóc mày Pù Hoạt / 2 / [7]<br /> 1. Bufo cryptotympanicus Liu and Hu, 1962 30. Leptobrachella tuberosa (Inger, Orlov, and Darevsky, 1999)<br /> Cóc màng nhĩ ẩn / 3 / M/ / NT Cóc mày sần / 6 / [15]<br /> 2. Bufo pageoti Bourret, 1937 31. Leptobrachium banae Lathrop, Murphy, Orlov, and Ho, 1998<br /> Cóc Pa-gio / 2 / [15] / EN / NT Cóc mày Ba na / 6 / [15]<br /> 3. Duttaphrynus melanostictus (Schneider, 1799) 32. Leptobrachium chapaense (Bourret, 1937)<br /> Cóc nhà / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M Cóc mà Sa Pa / 1, 2, 3, 4, 6 / M<br /> 4. Ingerophrynus galeatus (Günther, 1864) 33. Megophrys gerti (Ohler, 2003)<br /> Cóc rừng / 1, 2, 3, 4, 6 / M / VU Cóc mắt Got / 6 / [15]<br /> <br /> <br /> <br /> 62(1) 1.2020 29<br /> Khoa học Tự nhiên<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 34. Megophrys hansi (Ohler, 2003) 65. Odorrana bacboensis (Bain, Lathrop, Murphy, Orlov, and Ho,<br /> Cóc núi han-x / 1, 3, 4, 6 / M 2003)<br /> 35. Megophrys intermedia Smith, 1921 Ếch bắc bộ / 1, 2 / M<br /> Cóc mắt trung gian / 4, 6 / M 66. Odorrana banaorum (Bain, Lathrop, Murphy, Orlov, and Ho,<br /> 36. Megophrys latidactyla Orlov, Poyarkov, and Nguyen, 2015 2003)<br /> Cóc mắt ngón chân rộng / 2 / [20] Ếch Ba na / 3 / [15]<br /> 37. Megophrys major Boulenger, 1908 67. Odorrana chapaensis (Bourret, 1937)<br /> Cóc mắt lớn/ 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M Ếch bám đá Sa Pa / 6 / M / / NT<br /> 38. Megophrys microstoma (Boulenger, 1903) 68. Odorrana chloronota (Günther, 1876)<br /> Cóc núi miệng nhỏ / 1, 5, 6 / M Ếch xanh / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> 39. Megophrys pachyproctus Huang, 1981 69. Odorrana khalam (Stuart, Orlov, and Chan-ard, 2005)<br /> Cóc mày gai mí / 2, 3 / M Ếch ta bu / 6 / [15]<br /> 40. Ophryophryne pachyproctus Kou, 1985 70. Odorrana morafkai (Bain, Lathrop, Murphy, Orlov, and Ho,<br /> Cóc núi / 1, 2, 3, 5, 6 / M 2003)<br /> 41. Megophrys palpebralespinosa Bourret, 1937 Ếch Mo-rap-ka / 1, 3, 6 / M<br /> Cóc mày bắc bộ / 2, 3 / M / CR 71. Odorrana nasica (Boulenger, 1903)<br /> Microhylidae - Họ Nhái bầu Ếch mõm / 1, 2, 3, 6 / M<br /> 42. Kalophrynus interlineatus (Blyth, 1855) 72. Odorrana orba (Stuart and Bain, 2005)<br /> Cóc đốm / 2, 4, 6 Ếch mồ côi / 2, 3, 6 / M<br /> 43. Kaloula pulchra Gray, 1831 73. Odorrana schmackeri (Boettger, 1892)<br /> Ễnh ương / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M Ếch S-mac-ko / 3 / [15]<br /> 44. Microhyla annamensis Smith, 1923 74. Odorrana tiannanensis (Yang and Li, 1980)<br /> Nhái bầu trung bộ / 1, 3, 4, 5, 6 /M / / VU Ếch Ti-an-nan / 1, 2, 3, 4 / [14, 15]<br /> 45. Microhyla berdmorei (Blyth, 1856) 75. Rana johnsi Smith, 1921<br /> Nhái bầu béc mơ / 1, 3, 4, 6 / M Hiu hiu / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> 46. Microhyla butleri Boulenger, 1900 76. Sylvirana guentheri (Boulenger, 1882)<br /> Nhái bầu bút lơ / 1, 2, 3, 4, 6 / M Chẫu / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> 47. Microhyla fissipes Boulenger, 1884 77. Sylvirana maosonensis (Bourret, 1937)<br /> Nhái bầu hoa / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M Chàng mẫu sơn / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> 48. Microhyla heymonsi Vogt, 1911 78. Sylvirana nigrovittata (Blyth, 1856)<br /> Nhái bầu hây môn / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M Ếch suối / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> 49. Microhyla marmorata Bain and Nguyen, 2004 Rhacophoridae - Họ Ếch cây<br /> Nhái bầu hoa cương / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M 79. Chiromantis doriae (Boulenger, 1893)<br /> 50. Microhyla picta Schenkel, 1901 Nhái cây Đô ri / 2 / M<br /> Nhái bầu vẽ / 1,3 / [15] 80. Chiromantis laevis (Smith, 1924)<br /> 51. Microhyla pulchra (Hallowell, 1861) Nhái cây nhẵn / 2 / M<br /> Nhái bầu vân / 1, 2, 3, 4, 6 81. Feihyla vittata (Boulenger, 1887)<br /> 52. Micryletta inornata (Boulenger, 1890) Nhái cây sọc / 2, 3, 4, 6 / [11, 15]<br /> Nhái bầu trơn / 1, 3, 4 / [15] 82. Gracixalus jinxiuensis (Hu, 1978)<br /> Ranidae - Họ Ếch nhái Nhái cây Jin-xiu / 2, 4 / M / / VU<br /> 53. “Hylarana” attigua (Inger, Orlov, and Darevsky, 1999) 83. Gracixalus quangi Rowley, Dau, Nguyen, Cao, and Nguyen,<br /> Ếch at-ti-gua / 3, 4, 5, 6 / M 2011<br /> 54. Amolops compotrix (Bain, Stuart, and Orlov, 2006) Nhái cây quang / 1, 2 / / VU<br /> Ếch com-po-trix / 2 / M 84. Gracixalus quyeti (Nguyen, Hendrix, Böhme, Vu, and Ziegler,<br /> 55. Amolops cremnobatus Inger and Kottelat, 1998 2008)<br /> Ếch bám đá lào / 1, 2, 3, 4, 6 / M Nhái cây quyết / 4 / [10] / / EN<br /> 56. Amolops mengyangensis Wu and Tian, 1995 85. Gracixalus supercornutus (Orlov, Ho, and Nguyen, 2004)<br /> Ếch bám đá meng-yang / 2 / M Nhái cây sừng / 6 / [15] / / NT<br /> 57. Amolops ricketti (Boulenger, 1899) 86. Kurixalus ananjevae (Matsui and Orlov, 2004)<br /> Ếch bám đá / 2, 4, 6 / M Nhái cây An-na / 2, 3 / [11, 15]<br /> 58. Hylarana erythraea (Schlegel, 1837) 87. Kurixalus banaensis (Bourret, 1939)<br /> Chàng xanh / 6 / M Nhái cây ba na / 1, 4, 5, 6 / M<br /> 59. Hylarana macrodactyla Günther, 1858 88. Kurixalus bisacculus (Taylor, 1962)<br /> Chàng hiu / 1, 2, 3, 4, 6 / M Nhái cây bi-sac / 1, 2, 4 / [10, 11, 14]<br /> 60. Hylarana taipehensis (Van Denburgh, 1909) 89. Kurixalus verrucosus (Boulenger, 1893)<br /> Chàng đài bắc / 1, 2, 3, 4, 6 / M Ếch cây sần nhỏ / 1, 2, 3, 4, 6 / [15]<br /> 61. Indosylvirana milleti (Smith, 1921) 90. Polypedates megacephalus Hallowell, 1861<br /> Chàng Mi lê / 6 / M Ếch cây đầu to / 1, 4 / [10, 14]<br /> 62. Nidirana chapaensis (Bourret, 1937) 91. Polypedates mutus (Smith, 1940)<br /> Chàng Sa Pa / 1, 2, 3, 4 / M Ếch cây Mi-an-ma / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> 63. Odorrana absita (Stuart and Chan-ard, 2005) 92. Raorchestes gryllus (Smith, 1924)<br /> Ếch mõm ap-si-ta / 6 / [15] Nhái cây dế / 1 / [15] / / VU<br /> 64. Odorrana andersonii (Boulenger, 1882) 93. Raorchestes parvulus (Boulenger, 1893)<br /> Chàng an đéc sơn / 1, 2, 3, 4, 6 / M / VU Nhái cây tí hon / 1, 2, 5 / M<br /> <br /> <br /> <br /> 62(1) 1.2020 30<br /> Khoa học Tự nhiên<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 94. Rhacophorus annamensis Smith, 1924 10. Malayemys subtrijuga (Schlegel & Muller, 1845)<br /> Ếch cây trung bộ / 4, 5, 6 / M Rùa ba gờ / 4 / [15] / VU / VU<br /> 95. Rhacophorus dennysi Blanford, 1881 11. Mauremys mutica (Cantor, 1842)<br /> Chẫu chàng xanh đốm / 2, 3, 4 / M Rùa câm / 2, 3, 4, 5 / M / / EN<br /> 96. Rhacophorus exechopygus Inger, Orlov, and Darevsky, 1999 12. Mauremys nigricans (Gray, 1834)<br /> Ếch cây nếp da mông / 4, 5, 6 / M Rùa đầm cổ đỏ / 2 / [15] / / EN<br /> 97. Rhacophorus feae Boulenger, 1893 13. Mauremys sinensis (Gray, 1834)<br /> Ếch cây phê / 2, 6 / EN / M Rùa cổ sọc / 1, 2, 3, 4 / M / / EN<br /> 98. Rhacophorus kio Ohler and Delorme, 2006 14. Sacalia quadriocellata (Siebenrock, 1903)<br /> Ếch cây kio / 1, 2, 3, 4, 6 / M / EN Rùa bốn mắt / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M / / EN<br /> 99. Rhacophorus orlovi Ziegler and Köhler, 2001 Platysternidae - Họ Rùa đầu to<br /> Ếch cây Ooc-lop / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M 15. Platysternon megacephalum Gray, 1831<br /> 100. Rhacophorus rhodopus Liu and Hu, 1960 Rùa đầu to / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M / EN / EN<br /> Ếch cây màng bơi đỏ / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M Trionychidae - Họ Ba ba<br /> 101. Rhacophorus robertingeri Orlov, Poyarkov, Vassilieva, 16. Amyda cartilaginea (Boddaert, 1770)<br /> Ananjeva, Nguyen, Sang, and Geissler, 2012 Ba ba nam bộ / 5 / [15] / / VU<br /> Ếch cây Ro-bet-tin-go / 2, 4, 6 / M 17. Palea steindachneri (Siebenrock, 1906)<br /> 102. Rhacophorus smaragdinus (Blyth, 1852) Ba ba gai / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M / VU / EN<br /> Ếch cây Sa-ma-ra / 2 / [11] 18. Pelochelys cantorii Gray, 1864<br /> 103. Theloderma albopunctatum (Liu and Hu, 1962) Giải / 2 / [15] / EN / EN<br /> Ếch cây sần / 1 / [15] 19. Pelodiscus sinensis (Wiegmann, 1835)<br /> 104. Theloderma asperum (Boulenger, 1886) Ba ba trơn / 1, 2, 6 / M / / VU<br /> Ếch cây sần A-x-pơ / 1, 2, 3, 4, 5 / M 20. Rafetus swinhoei (Gray, 1873)<br /> 105. Theloderma corticale (Boulenger, 1903) Giải Sin-hoe / 1 / [15] / CR / CR<br /> Ếch cây sần bắc bộ / 2, 3, 4 / M / EN Squamata - Bộ Có vảy<br /> 106. Theloderma gordoni Taylor, 1962 Agamidae - Họ Nhông<br /> Ếch cây sần Go-don / 2 / [11] 21. Physignathus cocincinus Cuvier, 1829<br /> 107. Theloderma truongsonense (Orlov and Ho, 2005) Rồng đất / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / VU<br /> Ếch cây sần Trường Sơn / 4, 5, 6 / [15] 22. Acanthosaura capra Günther, 1861<br /> 108. Theloderma vietnamense Poyarkov, Orlov, Moiseeva, Ô rô Capra / 2, 4, 5, 6<br /> Pawangkhanant, Ruangsuwan, Vassilieva, Galoyan, Nguyen, and 23. Acanthosaura lepidogaster (Cuvier, 1829)<br /> Gogoleva, 2015 Ô rô vảy / 1, 2, 3, 4, 5, 6<br /> Ếch cây sần Việt Nam / 4 / [15] 24. Acanthosaura nataliae Orlov, Truong & Sang, 2006<br /> Caudata - Bộ Có đuôi Nhông Natalia / 1, 2, 5, 6<br /> Salamandridae - Họ Cá cóc 25. Calotes emma Gray, 1845<br /> 109. Tylototriton notialis Stuart, Phimmachak, Sivongxay, and Nhông Emma / 1, 2, 3, 4, 5, 6<br /> Robichaud, 2010 26. Calotes mystaceus Duméril & Bibron, 1837<br /> Cá cóc lào / 1, 2 / M / / VU Nhông xám / 2, 3, 5, 6 / M<br /> Gymnophiona - Bộ Không chân 27. Calotes versicolor (Daudin, 1802)<br /> Ichthyophiidae - Họ Ếch giun Nhông xanh / 1, 2, 3, 5, 6 / M<br /> 110. Ichthyophis bannanicus Yang, 1984 28. Draco maculatus (Gray, 1845)<br /> Ếch giun ban-na / 1, 6 / [14, 15] / VU Thằn lằn bay đốm / 1, 2, 3, 4, 6 / M<br /> BÒ SÁT 29. Pseudocalotes brevipes (Werner, 1904)<br /> Testudines - Bộ Rùa Nhông Việt Nam / 6 / M<br /> Testudinidae - Họ Rùa núi 30. Pseudocalotes microlepis (Boulenger, 1888)<br /> 1. Indotestudo elongata (Blyth, 1854) Nhông vảy nhỏ / 6 / M<br /> Rùa núi vàng / 1, 2, 3, 4 / M / EN / EN 31. Leiolepis belliana (Hardwicke & Gray, 1827)<br /> 2. Manouria impressa (Günther, 1882) Nhông cát be li / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> Rùa núi viền / 1, 2, 3, 4, 6 / M / VU / VU 32. Leiolepis guentherpetersi Darevskt & Kupriyanova), 1993<br /> Geoemydidae - Họ Rùa đầm Nhông cát sọc / 6 / [15]<br /> 3. Cuora bourreti Obst & Reimann, 1994 33. Leiolepis guttata Cuvier, 1829<br /> Rùa hộp bua-re / 2, 3, 4, 6 / [15] / / CR Nhông cát gut-ta / 6 / [15]<br /> 4. Cuora cyclornata (Blanck, McCord & Le Minh, 2006) 34. Leiolepis reevesii (Gray, 1831)<br /> Rùa vàng / 1, 2, 3, 4, 5 / M/ CR / CR Nhông cát ri-vo / 1, 2, 3, 5, 6 / M / VU<br /> 5. Cuora galbinifrons Bourret, 1939 Gekkonidae - Họ Tắc kè<br /> Rùa hộp trán vàng / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M / EN / CR 35. Cyrtodactylus chauquangensis Quang, Orlov, Ananjeva,<br /> 6. Cuora mouhotii (Gray, 1862) Johns, Ngoc Thao & Quang Vinh, 2007<br /> Rùa sa nhân / 1, 2, 3, 4, 6 / M / / EN Thạch sùng ngón Châu Quang / 2 / M<br /> 7. Cyclemys oldhami Gray, 1863 36. Cyrtodactylus cryptus Heidrich, Rösler, Thanh, Böhme &<br /> Rùa đất Au-ham / 2, 3, 4, 5, 6 / [15] Ziegler, 2007<br /> 8. Geoemyda spengleri (Gmelin, 1789) Thạch sùng ngón ẩn / 4 / [15]<br /> Rùa đất Spengle / 1, 2, 3 / [15] / / EN 37. Cyrtodactylus irregularis (Smith, 1921)<br /> 9. Heosemys grandis (Gray, 1860) Thạch sùng ngón vằn lưng / 1 / [15]<br /> Rùa đất lớn / 4 / [15] / VU / VU 38. Cyrtodactylus phongnhakebangensis Ziegler, Rösler,<br /> <br /> <br /> <br /> 62(1) 1.2020 31<br /> Khoa học Tự nhiên<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Herrmann &Thanh, 2003 Thằn lằn bóng đuôi dài / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> Thạch sùng ngón Phong Nha - Kẻ Bàng / 4 / [15] 66. Eutropis macularia (Blyth, 1853)<br /> 39. Cyrtodactylus pseudoquadrivirgatus Rösler, Nguyen, Vu, Ngo Thằn lằn bóng đốm / 1, 3, 4, 5, 6 / M<br /> & Ziegler, 2008 67. Eutropis multifasciata (Kuhl, 1820)<br /> Thạch sùng ngón giả bốn vạch / 5, 6 / M Thằn lằn bóng hoa / 1, 2, 3, 5, 6 / M<br /> 40. Cyrtodactylus puhuensis Nguyen, Yang, Thi Le, Nguyen, 68. Leptoseps poilani (Bourret, 1937)<br /> Orlov, Hoang, Nguyen, Jin, Rao, Hoang, Che, Murphy & Xhang, Thằn lằn chân ngắn Poa-lan / 5, 6 / [15]<br /> 2014 69. Lipinia vittigera (Boulenger, 1894)<br /> Thạch sùng ngón Pù Hu / 1 / [21] Thằn lằn vạch / 6 / [15]<br /> 41. Cyrtodactylus roesleri Ziegler, Nazarov, Orlov, Nguyen, Vu, 70. Scincella apraefrontalis Nguyen, Nguyen, Böhme & Ziegler,<br /> Dang, Dinh & Schmitz, 2010 2010<br /> Thạch sùng ngón Ro-x-lo / 4 / [10] Thằn lằn cổ Hữu Liên / 2 / M<br /> 42. Gehyra mutilata (Wiegmann, 1834) 71. Scincella melanosticta (Boulenger, 1887)<br /> Thạch sùng cụt / 1, 2, 3, 6 / M Thằn lằn cổ đốm đen / 4 / [10, 15]<br /> 43. Gekko chinensis Gray, 1842 72. Scincella reevesii (Gray, 1838)<br /> Tắc kè Trung Quốc / 2 / M Thằn lằn cổ Ri-vơ / 1, 2, 3, 6 / M<br /> 44. Gekko gecko (Linnaeus, 1758) 73. Scincella rufocaudata (Darevsky & Nguyen Van Sang, 1983)<br /> Tắc kè / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M / VU Thằn lằn Phe-no đuôi đỏ / 4, 6 / [10, 15]<br /> 45. Gekko palmatus Boulenger, 1907 74. Sphenomorphus buenloicus Darevsky & Nguyen Van Sang,<br /> Tắc kè chân vịt / 2, 4 / M 1983<br /> 46. Gekko reevesii (Gray, 1831) Thằn lằn Phe-no buôn lưới / 3,4 / [15]<br /> Tắc kè Ri-vơ / 4 / [10] 75. Sphenomorphus cryptotis Darevsky, Orrlov & Cuc, 2004<br /> 47. Gekko scientiadventura Rösler, Ziegler, Vu, Herrmann & Thằn lằn Phe-no tai lõm / 2 / M<br /> Böhme, 2004 76. Sphenomorphus indicus (Gray, 1853)<br /> Tắc kè Phong Nha - Kẻ Bàng / 4 / [15] Thằn lằn Phe-no Ấn Độ / 1, 3, 4, 6 / M<br /> 48. Hemidactylus bowringii (Gray, 1845) 77. Sphenomorphus maculatus (Blyth, 1853)<br /> Thạch sùng Bau-ring / 6 / M Thằn lằn Phe-no đốm / 3 / [15]<br /> 49. Hemidactylus frenatus Duméril & Bibron, 1836 78. Sphenomorphus tetradactylus (Darvesky & Orlov, 2005)<br /> Thạch sùng đuôi sần / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M Thằn lằn Phe-no bốn ngón / 4 / [10]<br /> 50. Hemidactylus garnotii Duméril & Bibron, 1836 79. Sphenomorphus tridigitus (Bourret, 1939)<br /> Thạch sùng đuôi dẹp / 6 / M Thằn lằn Phe-no ba ngón / 4, 6 / [15]<br /> 51. Hemidactylus karenorum (Theobald, 1868) 80. Tropidophorus baviensis Bourret, 1939<br /> Thạch sùng ka-ren / 4, 5 / M Thằn lằn tai ba vì / 2 / M<br /> 52. Hemidactylus platyurus (Schneider, 1797) 81. Tropidophorus berdmorei (Blyth, 1853)<br /> Thạch sùng đuôi dẹp / 6 / M Thằn lằn tai Bec-mơ / 2, 3, 5 / M<br /> 53. Hemidactylus vietnamensis Darevsky, Kurriyanova & 82. Tropidophorus cocincinensis Duméril & Bibron, 1839<br /> Roshchin, 1984 Thằn lằn tai nam bộ / 4, 5, 6 / M<br /> Thạch sùng Việt Nam / 1, 2 / M 83. Tropidophorus hainanus Smith, 1923<br /> 54. Hemiphyllodactylus typus Bleeker, 1860 Thằn lằn tai Hải Nam / 3 / [15]<br /> Thạch sùng nửa lá / 6 / M 84. Tropidophorus noggei Ziegler, Thanh & Thanh, 2005<br /> 55. Ptychozoon lionotum Annandale, 1905 Thằn lằn tai Noc-gi / 4 / [15]<br /> Thạch sùng đuôi thùy / 4 / M 85. Ateuchosaurus chinensis Gray, 1845<br /> Lacertidae - Họ Thằn lằn chính thức Thằn lằn chân ngắn Trung Quốc / 2 / M<br /> 56. Takydromus hani Chou, Truong & Pauwels, 2001 86. Plestiodon elegans (Boulenger, 1887)<br /> Liu điu xanh / 3, 4, 6 / M Thằn lằn tốt mã Thượng Hải / 1, 2 / M<br /> 57. Takydromus kuehnei Van Denburgh, 1909 87. Plestiodon quadrilineatus Blyth, 1853<br /> Liu điu ku-ni / 1, 2, 3 / M Thằn lằn tốt mã bốn vạch / 1, 2, 3, 4, 6 / M<br /> 58. Takydromus sexlineatus Daudin, 1802 88. Plestiodon tamdaoensis (Bourret, 1937)<br /> Liu điu chỉ/ 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M Thằn lằn tốt mã Tam Đảo / 2 / [15]<br /> Scincidae - Họ Thằn lằn bóng Anguidae - Họ Thằn lằn rắn<br /> 59. Emoia atrocostata (Lesson, 1830) 89. Dopasia gracilis (Gray, 1845)<br /> Thằn lằn rừng ngập mặn / 4, 5, 6 / [15] Thằn lằn rắn / 4 / M<br /> 60. Emoia laobaoense Bourret, 1937 90. Dopasia harti (Boulenger, 1899)<br /> Thằn lằn e-mo Lao Bảo / 5 / [15] Thằn lằn rắn hac / 2 / M<br /> 61. Lygosoma boehmei Ziegler, Schmitz, Heidrich, Vu & Nguyen, 91. Dopasia sokolovi (Darevsky & Nguyen Van Sang, 1983)<br /> 2007 Thằn lằn rắn So-ko-lop / 6 / M<br /> Thằn lằn chân ngắn Bue-me / 4 / [15] Varanidae - Họ Kỳ đà<br /> 62. Lygosoma bowringii (Günther, 1864) 92. Varanus nebulosus (Gray, 1831)<br /> Thằn lằn chân ngắn bao-rin / 2, 6 / M Kỳ đà vân / 5, 6 / [15] EN<br /> 63. Lygosoma quadrupes (Linnaeus, 1766) 93. Varanus salvator (Laurenti, 1768)<br /> Thằn lằn chân ngắn thường / 1, 2, 4, 6 / M Kỳ đà hoa / 1, 2, 3, 4, 6 / M / EN<br /> 64. Eutropis chapaensis (Bourret, 1937) Cylindrophiidae - Họ Rắn hai đầu<br /> Thằn lằn bóng Sa Pa / 1, 2, 3, 6 / M 94. Cylindrophis ruffus (Laurenti, 1768)<br /> 65. Eutropis longicaudata (Hallowell, 1857) Rắn trun, rắn hai đầu / 4, 5, 6 / [15]<br /> <br /> <br /> <br /> 62(1) 1.2020 32<br /> Khoa học Tự nhiên<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Pythonidae - Họ Trăn 125. Gonyosoma prasinum (Blyth, 1854)<br /> 95. Malayopython reticulatus (Schneider, 1801) Rắn sọc xanh / 2, 4, 6 / M / VU<br /> Trăn gấm / 3, 4, 6 / [15] / CR 126. Liopeltis frenatus (Günther, 1858)<br /> 96. Python molurus (Linnaeus, 1758) Rắn đai má / 4 / [15]<br /> Trăn đất / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / A/ CR / VU 127. Lycodon fasciatus (Anderson, 1879)<br /> Xenopeltidae - Họ Rắn mống Rắn khuyết đốm / 3, 4 / [15]<br /> 97. Xenopeltis hainanensis Hu & Zhao, 1972 128. Lycodon futsingensis (Pope, 1928)<br /> Rắn mống Hải Nam / 3, 4 / [15] Rắn khuyết Fut-sin-gơ / 4 / [10]<br /> 98. Xenopeltis unicolor Reinwardt, 1827 129. Lycodon paucifasciatus Rendahl in Smith, 1943<br /> Rắn mống / 1, 2, 3, 4, 5 / M Rắn khuyết ít đốm / 4, 6 / [10, 15] / VU<br /> Colubridae - Họ Rắn nước 130. Lycodon rosozonatus (Hu & Zhao, 1972)<br /> 99. Ahaetulla prasina (Boie, 1827) Rắn lệch đầu hồng / 4, 5 / [10, 15]<br /> Rắn roi thường / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M 131. Lycodon rufozonatus Cantor, 1842<br /> 100. Chrysopelea ornata (Shaw, 1802) Rắn lệch đầu hoa / 3, 4, 5 / [10, 15]<br /> Rắn cườm / 2,4,5 / M 132. Lycodon ruhstrati (Fischer, 1886)<br /> 101. Dendrelaphis ngansonensis (Bourret, 1935) Rắn khuyết đài loan / 1, 3, 4 / [15]<br /> Rắn leo cây Ngân Sơn / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / [15] 133. Lycodon septentrionalis (Günther, 1875)<br /> 102. Dendrelaphis pictus (Gmelin, 1789) Rắn lệch đầu thẫm / 2, 3, 4, 6 / [15]<br /> Rắn leo cây / 2, 4, 5, 6 / M 134. Lycodon subcinctus Boie, 1827<br /> 103. Calamaria buchi Marx & Inger, 1955 Rắn khuyết đai / 1 / [15]<br /> Rắn mai gầm búc / 3 / [15] 135. Oligodon barroni (Smith, 1916)<br /> 104. Calamaria concolor Orlov, Truong, Tao, Ananjeva & Cuc, Rắn khiếm ba-ron / 6 / 15]<br /> 2010 136. Oligodon chinensis (Günther, 1888)<br /> Rắn mai gầm đồng màu / 6 / [22] Rắn khiếm trung quốc / 2, 3, 4 / M<br /> 105. Calamaria pavimentata Duméril, Bibron & Duméril, 1854 137. Oligodon cinereus (Günther, 1864)<br /> Rắn mai gầm lát / 2, 3, 4, 5, 6 / M Rắn khiếm xám / 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> 106. Calamaria septentrionalis Boulenger, 1890 138. Oligodon eberhardti Pellegrin, 1910<br /> Rắn mai gầm bắc / 1, 2, 3, 4 / [15] Rắn khiếm E-be-hac / 6 / M<br /> 107. Calamaria thanhi Ziegler & Quyet, 2005 139. Oligodon fasciolatus (Günther, 1864)<br /> Rắn mai gầm thanh / 4 / [15] Rắn khiếm đuôi vòng / 2, 3, 5, 6 / M<br /> 108. Archelaphe bella (Stanley, 1917) 140. Oligodon taeniatus (Günther, 1861)<br /> Rắn sọc đốm tím / 3 / [15] Rắn khiếm vạch / 2, 4 / M<br /> 109. Boiga bourreti Tillack, Ziegler & Khac Quyet, 2004 141. Oreocryptophis porphyraceus (Cantor, 1839)<br /> Rắn rào bua-re / 4 / [15] / EN Rắn sọc đốm đỏ / 4 / [10, 15]<br /> 110. Boiga cyanea (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) 142. Ptyas carinata (Günther, 1858)<br /> Rắn rào xanh / 1 / [8] Rắn ráo gờ / 2, 6 / M<br /> 111. Boiga guangxiensis Wen, 1998 143. Ptyas korros (Schlegel, 1837)<br /> Rắn rào quảng tây / 4 / [15] Rắn ráo thường / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M / EN<br /> 112. Boiga kraepelini Stejneger, 1902 144. Ptyas mucosa (Linnaeus, 1758)<br /> Rắn rào k-ra-pe-lin / 2, 3, 6 / [15] Rắn ráo trâu / 1, 2, 3, 4 / M / EN<br /> 113. Boiga multomaculata (Boie, 1827) 145. Sibynophis chinensis (Günther, 1889)<br /> Rắn rào đốm / 2, 3, 4, 5, 6 / M Rắn rồng trung quốc / 5, 6 / M<br /> 114. Coelognathus flavolineatus (Schlegel, 1837) 146. Sibynophis collaris (Gray, 1853)<br /> Rắn sọc vàng / 6 / M Rắn rồng cổ đen / 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> 115. Coelognathus radiatus (Boie, 1827) Lamprophiidae - Họ Rắn hổ đất<br /> Rắn sọc dưa / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M / VU Psammophiinae<br /> 116. Cyclophiops major (Günther, 1858) 147. Psammodynastes pulverulentus (Boie, 1827)<br /> Rắn đai lớn / 4 / [15] Rắn hổ đất nâu / 1, 2, 3, 4, 6 / M<br /> 117. Cyclophiops multicinctus (Roux, 1907) Natricidae - Họ Rắn sãi<br /> Rắn nhiều đai / 3, 4, 5, 6 / M 148. Amphiesma stolatum (Linnaeus, 1758)<br /> 118. Dryocalamus davisonii (Blanford, 1878) Rắn sãi thường / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> Rắn dẻ / 4, 5 / [15] 149. Amphiesmoides ornaticeps (Werner, 1924)<br /> 119. Elaphe moellendorffi (Boettger, 1886) Rắn sãi Or-na-ti-cep / 2 / [23]<br /> Rắn sọc đuôi khoanh / 2, 3, 4, 5 / M / VU 150. Hebius andreae (Ziegler & Le Khac Quyet, 2006)<br /> 120. Elaphe taeniura (Cope, 1861) Rắn sãi an-d-re-a / 4 / [15]<br /> Rắn sọc đuôi / 3, 4, 6 / [15] 151. Hebius boulengeri (Gresitt, 1937)<br /> 121. Euprepiophis mandarinus (Cantor, 1842) Rắn sãi bau-len-go / 6 / [15]<br /> Rắn sọc quan / 3 / [15] / VU 152. Hebius khasiense (Boulenger, 1890)<br /> 122. Gonyosoma boulengeri (Mocquard, 1897) Rắn sãi kha-si / 2, 4, 5, 6 / M<br /> Rắn vòi / 3, 4, 6 / M 153. Hebius leucomystax (David, Bain, Quang Truong, Orlov,<br /> 123. Gonyosoma frenatum (Gray, 1853) Vogel, Ngoc Thanh & Ziegler, 2007)<br /> Rắn sọc má / 4 / [15] Rắn sãi mép trắng / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> 124. Gonyosoma oxycephalum (Boie, 1827) 154. Hebius modestum (Gunther, 1875)<br /> Rắn đuôi đỏ / 4 / [15] Rắn sãi trơn / 3 / M<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 62(1) 1.2020 33<br /> Khoa học Tự nhiên<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 155. Opisthotropis lateralis Boulenger, 1903 Rắn lục vảy lưng ba gờ / 4 / [15] / / EN<br /> Rắn trán bên / 6 / M 184. Trimeresurus albolabris Gray, 1842<br /> 156. Parahelicops annamensis Bourret, 1934 Rắn lục mép trắng / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> Rắn bình mũi trung bộ / 4 / [10] 185. Trimeresurus stejnegeri Schmidt, 1925<br /> 157. Rhabdophis chrysargos (Schlegel, 1837) Rắn lục xanh / 2, 3, 4, 6 / M<br /> Rắn hoa cỏ vàng / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M 186. Trimeresurus truongsonensis Orlov, Ryabov, Thanh & H<br /> 158. Rhabdophis nigrocinctus (Blyth, 1856) Cuc, 2004<br /> Rắn hoa cỏ đai / 2 / [15] Rắn lục Trường Sơn / 4 / [15]<br /> 159. Rhabdophis subminiatus (Schlegel, 1837) 187. Trimeresurus vogeli David, Vidal & Pauwels, 2001<br /> Rắn hoa cỏ nhỏ / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M Rắn lục von-gen / 3, 4, 5, 6 / M<br /> 160. Sinonatrix aequifasciata (Barbour, 1908) Xenodermidae - Họ Rắn xe điếu<br /> Rắn hoa cân vân đốm / 2, 3 / M 188. Achalinus rufescens Boulenger, 1888<br /> 161. Sinonatrix percarinata (Boulenger, 1899) Rắn xe điếu nâu / 2, 3 / M<br /> Rắn hoa cân vân đen / 2, 3, 4, 6 / M 189. Achalinus spinalis Peters, 1869<br /> 162. Xenochrophis flavipunctatus (Hallowell, 1860) Rắn xe điếu xám / 2 / M<br /> Rắn nước đốm vàng / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M 190. Fimbrios klossi Smith, 1921<br /> Pseudoxenodontidae - Họ Rắn hổ xiên<br /> Rắn má / 5, 6 / [15]<br /> 163. Plagiopholis nuchalis (Boulenger, 1893)<br /> Rắn hổ núi mũi mác / 2 / [15] 191. Fimbrios smithi Ziegler, David, Miralles, Van Kien & Quang<br /> 164. Pseudoxenodon bambusicola Vogt, 1922 Truong, 2008<br /> Rắn hổ xiên tre / 6 / M Rắn Máx-mit / 4 / [15]<br /> 165. Pseudoxenodon macrops (Blyth, 1855) Typhlopidae - Họ Rắn giun<br /> Rắn hổ xiên mắt to / 2, 3, 4, 6 / M 192. Argyrophis diardii (Schlegel, 1839)<br /> Elapidae - Họ Rắn hổ Rắn giun lớn / 1, 2, 3, 4 / M<br /> 166. Bungarus candidus (Linnaeus, 1758) 193. Indotyphlops braminus (Daudin, 1803)<br /> Rắn cạp nia nam / 3, 4, 5, 6 / M Rắn giun thường / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> 167. Bungarus fasciatus (Schneider, 1801)<br /> Rắn cạp nong / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M / EN Nhận xét: kết quả thống kê đã xác định khu vực Bắc Trung Bộ<br /> 168. Bungarus multicinctus Blyth, 1861 có 303 loài LCBS, gồm 110 loài lưỡng cư thuộc 9 họ, 3 bộ; 193<br /> Rắn cạp nia bắc / 1, 2, 3, 6 / M loài bò sát thuộc 23 họ, 2 bộ. Như vậy, số loài lưỡng cư của khu<br /> 169. Bungarus slowinskii Kuch, Kizirian, Nguyen, Lawson, vực Bắc Trung Bộ chiếm 40,29% tổng số loài lưỡng cư của Việt<br /> Donnelly & Mebs, 2005<br /> Nam, số loài bò sát chiếm 40,80% tổng số loài bò sát của Việt<br /> Rắn cạp nia sông Hồng / 5 / [19] / VU<br /> 170. Naja atra Cantor, 1842 Nam. Tính chung thì số loài LCBS của khu vực Bắc Trung Bộ<br /> Rắn hổ mang Trung Quốc / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M / EN / VU chiếm 40,62% số loài LCBS của cả nước đến thời điểm hiện tại.<br /> 171. Naja kaouthia Lesson, 1831<br /> Rắn hổ mang một mắt kính / 5, 6 / [19] Kết quả thống kê cũng cho thấy số loài LCBS được ghi nhận<br /> 172. Ophiophagus hannah (Cantor, 1836) ở các địa phương thuộc khu vực Bắc Trung Bộ có sự khác nhau.<br /> Rắn hổ mang chúa / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M / CR / VU Số loài được ghi nhận nhiều nhất ở Quảng Bình (178 loài, chiếm<br /> 173. Sinomicrurus macclellandi (Reinhardt, 1844) 58,94% tổng số loài của Bắc Trung Bộ); tiếp đến là Nghệ An và<br /> Rắn lá khô thường / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M Thừa Thiên - Huế, mỗi tỉnh ghi nhận 173 loài, chiếm 57,28%. Khu<br /> Homalopsidae - Họ Rắn bồng<br /> 174. Homalopsis buccata (Linnaeus, 1758) vực Quảng Trị và Thanh Hóa ghi nhận số loài ít nhất, lần lượt là<br /> Rắn ri cá / 5 / [15] 107 loài (chiếm 35,43% - Quảng Trị) và 125 loài (chiếm 41,39% -<br /> 175. Hypsiscopus plumbea (Boie, 1827) Thanh Hóa) (bảng 1).<br /> Rắn bồng chì / 1, 2, 3, 4, 5, 6 / M<br /> 176. Myrrophis chinensis (Gray, 1842) Bảng 1. Số lượng loài lưỡng cư, bò sát ghi nhận ở các tỉnh thuộc khu<br /> Rắn bồng Trung Quốc / 1, 2, 3 / M vực Bắc Trung Bộ.<br /> Pareidae - Họ Rắn hổ mây<br /> 177. Pareas carinatus (Boie, 1828) Địa Thanh<br /> Nghệ An<br /> Hà Quảng Quảng Thừa<br /> Rắn hổ mây gờ / 4, 5 / [15] phương Hóa Tĩnh Bình Trị Thiên - Huế<br /> 178. Pareas hamptoni (Boulenger, 1905) Lưỡng cư 60 71 57 60 32 67<br /> Rắn hổ mây Ham-ton / 3, 4, 5, 6 / [15]<br /> Bò sát 65 102 94 118 75 106<br /> 179. Pareas margaritophorus (Jan, 1866)<br /> Rắn hổ mây ngọc / 2, 3, 4, 5 / [15] Tổng 125 173 151 178 107 173<br /> Viperidae - Họ Rắn lục Tỉ lệ % 41,39 57,28 50,00 58,94 35,43 57,28<br /> 180. Ovophis monticola (Gunther, 1864)<br /> Rắn lục núi / 2, 5, 6 / M Số loài bổ sung phân bố so với danh lục của Nguyen Van Sang,<br /> 181. Protobothrops cornutus (Smith, 1930) et al. (2009): đã xác định có 48 loài (20 loài lưỡng cư, 28 loài bò<br /> Rắn lục sừng / 2, 4, 6 / M / / NT sát) bổ sung phân bố cho khu vực Bắc Trung Bộ so với công bố của<br /> 182. Protobothrops mucrosquamatus (Cantor, 1839)<br /> Rắn lục cườm / 2, 3, 4, 5, 6 / M Nguyen Van Sang, et al. (2009), trong đó có 28 loài bổ sung dựa<br /> 183. Protobothrops sieversorum (Ziegler, Herrmann, David, Orlov trên phân tích các mẫu vật; 20 loài theo các tài liệu đã công bố từ<br /> & Pauwels, 2000) sau năm 2009 đến nay.<br /> <br /> <br /> <br /> 62(1) 1.2020 34<br /> Khoa học Tự nhiên<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Các loài LCBS quý, hiếm, có giá trị bảo tồn nguồn gen (2011), Thành phần loài LCBS Khu BTTN Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa, Hội nghị khoa<br /> học toàn quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 4, tr.407-413.<br /> Trong số 303 loài LCBS được ghi nhận ở khu vực Bắc Trung<br /> [9] Hoàng Xuân Quang, Hoàng Ngọc Thảo, Ngô Đắc Chứng (2012), Ếch<br /> Bộ, có 62 loài quý, hiếm, có giá trị bảo tồn nguồn gen, gồm 22<br /> nhái, Bò sát ở VQG Bạch Mã, NXB Nông nghiệp, Hà Nội, 220 trang.<br /> loài lưỡng cư và 40 loài bò sát. Cụ thể: theo Sách Đỏ Việt Nam<br /> (2007), khu vực Bắc Trung Bộ có 36 loài, gồm 6 loài ở mức Rất [10] Luu Quang Vinh, Nguyen Quang Truong, Pham The Cuong, Dang Ngoc<br /> nguy cấp (CR), 16 loài ở mức Nguy cấp (EN) và 14 loài Sắp nguy Kien, Vu Ngoc Thanh, Sladjana Miskovic, Michael Bonkowski & Thomas Ziegler<br /> cấp (VU). Theo Danh lục Đỏ IUCN (2018), có 4 loài ở mức Rất (2013), “No end in sight? Further new records of amphibians and reptiles from<br /> nguy cấp (CR), 15 loài ở mức Nguy cấp (EN), 16 loài ở mức Sắp Phong Nha - Ke Bang National Park, Quang Binh Province, Vietnam”, Biodiversity<br /> nguy cấp (VU) và 6 loài ở mức Bị đe dọa (NT). Các loài được Journal, 4(2), pp.285-300.<br /> xếp ở mức Sắp nguy cấp theo Sách Đỏ Việt Nam là Megophrys [11] Đậu Quang Vinh, Nguyễn Văn Sáng, Lê Thị Hồng Lam, Hoàng Xuân<br /> palpebralespinosa, Cuora cyclornata, Rafetus swinhoei, Quang (2013), Đa dạng thành phần loài và sự phân bố theo độ cao của họ Ếch cây<br /> Malayopython reticulatus, Python molurus và Ophiophagus Rhacophoridae tại Khu BTTN Pù Hoạt, Hội nghị khoa học toàn quốc về sinh thái<br /> hannah. Theo Danh lục Đỏ IUCN, các loài Cuora bourreti, Cuora và tài nguyên sinh vật lần thứ 5, tr.894-897.<br /> cyclornata, Cuora galbinifrons  và Rafetus swinhoei  được xếp ở [12] Nguyễn Tài Thắng, Nguyễn Thành Luân, Phạm Văn Thông, Nguyễn Đắc<br /> mức Sắp nguy cấp. Mạnh, Trương Văn Vinh, Nguyễn Ngọc Sang (2015), Kết quả ban đầu về thành<br /> phần loài bò sát ở Khu BTTN Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa, Hội nghị khoa học toàn<br /> Số lượng các loài LCBS quý, hiếm, được xếp trong tình trạng<br /> quốc về sinh thái và tài nguyên sinh vật lần thứ 6, tr.878-882.<br /> bị đe dọa ở các mức độ khác nhau chiếm 20,46% tổng số loài, điều<br /> này chứng tỏ khu vực Bắc Trung Bộ có giá trị bảo tồn cao, gồm [13] Phạm Thế Cường, Hoàng Văn Chung, Nguyễn Quảng Trường, Chu Thị<br /> cả những loài có tầm quan trọng quốc gia và quốc tế về bảo tồn. Thảo, Nguyễn Thiên Tạo (2012), Thành phần loài bò sát và ếch nhái ở Khu BTTN<br /> Xuân Liên, tỉnh Thanh Hoá, Hội thảo quốc gia về LCBS ở Việt Nam lần thứ hai,<br /> Kết luận NXB Đại học Vinh, tr.112-119.<br /> <br /> Khu vực Bắc Trung Bộ là nơi chứa đựng tính đa dạng cao về [14] Pham The Cuong, Nguyen Quang Truong, Hoang Van Chung & Thomas<br /> các loài LCBS, đã xác định được 303 loài thuộc 32 họ, 5 bộ. Số Ziegler (2016), “New records and an updated list of amphibians from Xuan Lien<br /> loài LCBS của khu vực Bắc Trung Bộ chiếm 40,62% tổng số loài Nature Reserve, Thanh Hoa Province, Vietnam”, Herpetology Notes, 9, pp.31-41.<br /> LCBS đã ghi nhận được ở Việt Nam đến thời điểm hiện tại. [15] Nguyen Van Sang, Ho Thu Cuc, Nguyen Quang Truong (2009),<br /> Herpetofauna of Vietnam, Edition Chimaira, Frankfurt am Main, 768 pp.<br /> Kết quả nghiên cứu đã bổ sung phân bố của 48 loài (20 loài<br /> lưỡng cư, 28 loài bò sát) cho khu vực Bắc Trung Bộ so với công [16] D. Frost (2018), “Amphibian species of the world”, an online reference,<br /> bố năm 2009 của Nguyen Van Sang, et al. Version 6.0, The American Museum of Natural History, New York, USA, Available<br /> from http:// http://research.amnh.org/vz/herpetology/amphibia/ (accessed 20 July<br /> Khu vực Bắc Trung Bộ cũng là nơi có giá trị bảo tồn cao, có 2018).<br /> tầm quan trong quốc gia và quốc tế về bảo tồn với 62 loài quý, [17] P. Uetz, P. Freed, J. Hošek (eds.) (2018), The Reptile Database, http://<br /> hiếm, bị đe dọa ở các mức độ khác nhau, trong đó có 36 loài được www.reptile-database.org, accessed.<br /> ghi trong Sách Đỏ Việt Nam (2007) và 41 loài trong Danh lục Đỏ<br /> [18] Bộ Khoa học và Công nghệ (2007), Sách Đỏ Việt Nam (Phần 1. Động<br /> IUCN (2018).<br /> vật), NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO [19] IUCN (2018), The IUCN Red List of threatened species, http://www.<br /> [1] Hoàng Xuân Quang, Hoàng Ngọc Thảo, Nguyễn Văn Sáng (2008), “Một iucnredlist.org.<br /> số nhận xét về khu hệ ếch nhái, bò sát Bắc Trung Bộ”, Tạp chí Sinh học, 30(4),<br /> [20] N.L. Orlov, N.A. Poyarkov, T.T. Nguyen (2015), “Taxonomic notes on<br /> tr.41-48.<br /> Megophrys frog (Megophryidae: Anura) of Vietnam, with description of a new<br /> [2] Hoàng Xuân Quang (1993), Góp phần điều tra nghiên cứu ếch nhái, bò<br /> species”, Russian Journal of Herpetology, 22(3), pp.206-218.<br /> sát các tỉnh Bắc Trung Bộ (trừ bò sát biển), Luận án Phó tiến sỹ ngành sinh học,<br /> Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1, 207 trang. [21] N.S. Nguyen, Lun-Xiao Yang, T.T.N. Le, T.L. Nguyen, N.L. Orlov,<br /> [3] Nguyễn Văn Sáng, Hoàng Xuân Quang (2000), “Khu hệ ếch nhái, bò sát V.C. Hoang, Q.T. Nguyen, Jie-Qiong Jin, Ding-Qi Rao, N.T. Hoang, Ing Che,<br /> VQG Bến En - Thanh Hóa”, Tạp chí Sinh học, 22(1B), tr.24-29. R.W. Murphy & Ya-Ping Zhang (2014), “DNA barcoding of Vietnamese bent-<br /> [4] Lê Nguyên Ngật, Hoàng Xuân Quang (2001), “Kết quả điều tra bước đầu toed geckos (Squamata: Gekkonidae: Cyrtodactylus) and the description of a new<br /> về thành phần loài ếch nhái, bò sát ở Khu BTTN Pù Mát, tỉnh Nghệ An”, Tạp chí species”, Zootaxa, 3784(1), pp.048-066.<br /> Sinh học, 23(3b), tr.59-65.<br /> [22] N.L. Orlov, Q.T. Nguyen, T.T. Nguyen, N.B. Ananjeva, T.C. Ho (2010),<br /> [5] Nguyễn Văn Sáng (2007), Động vật chí Việt Nam (Phân bộ rắn), Tập 14,<br /> “A new species of the genus Calamaria (Squamata: Ophidia: Collubridae) from<br /> NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 248 trang.<br /> Thua Thien-Hue province, Vietnam”, Russian Journal of Herpetology, 17(3),<br /> [6] J.J.L. Rowley, Q.V. Dau, T.T. Nguyen, T.T. Cao, V.S. Nguyen (2011), “A<br /> pp.236-242.<br /> new species of Gracixalus (Anura: Rhacophoridae) with a hyperextended vocal<br /> repertoire from Vietnam”, Zootaxa, 3125, pp.22-38. [23] Q.T. Nguyen, P. David, T.T. Tran, Q.V. Luu, K.Q. Le, T. Ziegler (2010),<br /> [7] J.J.L. Rowley, Q.V. Dau, T.T. Cao (2017), “A new species of Leptolalax "Amphiesmoides ornaticeps (Werner, 1924), an addition to the snake fauna of<br /> (Anura: Megophryidae) from Vietnam”, Zootaxa, 4273(1), pp.61-79. Vietnam, with a redescription and comments on the genus Amphiesmoides Malnate,<br /> [8] Nguyễn Kim Tiến, Nguyễn Thị Dung, Hoàng Thị Ngân, Trương Nho Tự 1961 (Squamata: Natricidae)", Revue Suisse dezoologie, 117(1), pp.45-56.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 62(1) 1.2020 35<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2