intTypePromotion=3

Thành phố Cần Thơ 40 năm xây dựng và phát triển

Chia sẻ: Thùy An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
4
lượt xem
0
download

Thành phố Cần Thơ 40 năm xây dựng và phát triển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết nhìn lại chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển của thành phố Cần Thơ thông qua sự chuyển dịch kinh tế, xã hội và các mặt còn hạn chế để phát triển thành phố ngày càng vững mạnh hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thành phố Cần Thơ 40 năm xây dựng và phát triển

  1. DIEÃN ÑAØN – SÖÏ KIEÄN THAØNH PHOÁ CAÀN THÔ 40 NAÊM XAÂY DÖÏNG VAØ PHAÙT TRIEÅN Ths. Nguyeãn Tieán Duõng1 Sau mieàn Nam hoaøn toaøn giaûi phoùng, thoáng nhaát ñaát nöôùc, quaùn trieät tinh thaàn Ñaïi hoäi IV cuûa Ñaûng, Ñaûng boä Caàn Thô ñaõ laõnh ñaïo toaøn Ñaûng, toaøn daân thöïc hieän nhieäm vuï caùch maïng cuûa thôøi kyø môùi. Döôùi söï laõnh ñaïo cuûa Ñaûng boä vaøchính quyeàn caùch maïng, nhaân daân Caàn Thô ra söùc khai hoang, phuïc hoùa, caûi taïo ñaát noâng nghieäp, taäp trung saûn xuaát löông thöïc, thöïc phaåm nhö troàng luùa, rau maøu, chaên nuoâi,... Nhieàu cô sôû saûn xuaát coâng nghieäp, tieåu thuû coâng nghieäp, thöông maïi dòch vuï ra ñôøi ñaùp öùng yeâu caàu ñôøi soáng. Giaùo duïc, y teá, vaên hoùa, xaê hoäi, an ninh quoác phoøng, v.v. ñöôïc quan taâm. Tuy nhieân, luùc baáy giôø quy moâ neàn saûn xuaát laø raát nhoû vaø chuû yeáu laø saûn xuaát noâng nghieäp. Naêm 1976, tyû troïng cuûa khu vöïc 1 (noâng, laâm, thuûy saûn) chieám tôùi 59, 88% trong cô caáu kinh teá (GDP); khu vöïc 2 (coâng nghieäp, xaây döïng) 14,46%; khu vöïc 3 (thöông maïi dòch vuï) 25,66%2. Qua gaàn 40 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån ñeán nay, thaønh phoá coù toång giaù trò taêng theâm (GDP) naêm 2014 ñaït 69.515 tæ ñoàng, taêng gaàn 3,5 laàn so vôùi naêm 2004 (naêm 2004 laø naêm ñaàu tieân TP.Caàn Thô laø thaønh phoá tröïc thuoäc trung öông). Thu nhaäp bình quaân ñaàu ngöôøi naêm 2014 ñaït 70,2 trieäu ñoàng/ngöôøi/naêm, töông ñöông 3.298 USD, taêng treân 6 laàn so vôùi naêm 2004. Cô caáu kinh teá chuyeån dòch theo höôùng tích cöïc, tyû troïng khu vöïc I: coøn 7,27%, khu vöïc II vaø khu vöïc III chieám tôùi 92,73%3. Ngaønh thöông maïi - dòch vuï duy trì ñöôïc söï phaùt trieån theo höôùng ña daïng hoùa loaïi hình, höôùng tôùi nhöõng ngaønh dòch vuï coù giaù trò lôùn, chuù troïng naâng cao chaát löôïng, hieäu quaû, ñaùp öùng toát hôn caùc nhu caàu cuûa saûn xuaát kinh doanh vaø ñôøi soáng nhaân daân . Coù nhieàu sieâu thò vaø khu mua saém, thöông maïi lôùn nhö: Metro, Co-op Mart, Vinatex, Best Caring, Sieâu thò Ñieän maùy Saøi Goøn Chôï Lôùn, Khu mua saém Ñeä nhaát Phan Khang, Khu thöông maïi Taây Ñoâ, Trung taâm thöông maïi Caùi Kheá, Big C. Caùc ngaønh dòch vuï taïi Caàn Thô vôìi raát nhieàu loaïi hình ñaê vaø ñang daàn phaùt trieån maïnh nhö ngaân haøng, y teá, giaùo duïc, vaên hoùa - xaõ hoäi, v.v. Dòch vuï vaän taûi phaùt trieån oån ñònh, goùp phaàn thuùc ñaåy phaùt trieån kinh teá - xaê hoäi cuûa thaønh phoá baèng söï ña daïng veà caùc phöông tieän vaän taûi caû ñöôøng boä, ñöôøng thuûy vaø haøng khoâng. Khoái löôïng haøng hoùa vaän chuyeån taêng bình quaân 6,5%, luaân chuyeån taêng bình quaân 5,8% naêm; vaän chuyeån haønh khaùch taêng bình quaân 7,2%, luaân chuyeån taêng bình quaân 9,6%4 naêm. Dòch vuï vaän taûi, böu chính - vieãn thoâng phaùt trieån theo höôùng hieän ñaïi; caùc loaïi hình vaän taûi chaát löôïng cao ra ñôøi vaø phaùt huy hieäu quaû; maïng löôùi vieãn thoâng, ñieåm giao dòch böu ñieän ñöôïc môû roäng. Caùc dòch vuï taøi chính, ngaân haøn g, baûo hieåm, kieåm toaùn, dòch vuï tö vaán, khoa hoïc - coâng ngheä, y teá, giaùo duïc - ñaøo taïo, du lòch, v.v. khoâng ngöøng phaùt trieån. Nhieàu loaïi hình kinh doanh dòch vuï môùi nhö: kinh doanh baát ñoäng saûn, kho vaän, thoâng tin, truyeàn thoâng, v.v. phaùt trieån khaù toát, goùp phaàn thuùc ñaåy taêng tröôûng kinh teá vaø phaùt trieån xaê hoäi. Veà Du lòch, thaønh phoá Caàn Thô traûi daøi beân bôø soâng MeKong huyeàn thoaïi (khoaûng 65km), ñöôïc ví nhö "ñoâ thò mieàn soâng nöôùc", vôùi heä thoáng soâng ngoøi chaèng chòt, caùc cuø lao noåi treân soâng, vöôøn caây aên traùi baït ngaøn, ñoàng ruoäng meânh moâng, raát phuø hôïp ñeå phaùt trieån loaïi hình du lòch sinh thaùi soâng nöôùc. Hieän du lòch thaønh phoá Caàn Thô ñang taäp trung khai thaùc lôïi theá theo höôùng sinh thaùi. Coàn AÁu ñaê thaønh Khu du lòch sinh thaùi Phuø Sa, coàn Caùi Kheá ñang chuaån bò khôûi ñoäng döï aùn Khu du lòch soâng Haäu vaø saép tôùi Khu vaên hoùa mieàn Taây, roäng khoaûng 100 ha cuõng seõ ñöôïc trieån 1 Hoïc vieän Chính trò khu vöïc IV. 2 UBND TP. Caàn Thô, 30 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån (1975 - 2005). 3 Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö thaønh phoá Caàn Thô, Baùo caùo Toång keát naêm 2014. 4 Sôû Coâng Thöông TP. Caàn Thô baùo caùo toång keát naõm 2014.
  2. DIEÃN ÑAØN – SÖÏ KIEÄN khai xaây döïng taïi khu Nam soâng Haäu. Ñeán nay, TP. Caàn Thô coù 11 khu sinh thaùi vöôøn vaø voâ soá vöôøn caây gia ñình coù theå ñoùn môøi du khaùch. Ñaëc bieät, vöôøn coø Baèng Laêng roäng hôn 2ha, coù khoaûng hôn 250 ngaøn con coø vaø nhieàu loaïi chim quö taäp trung sinh soáng. Vaø haøng loaït caùc ñòa ñieåm du lòch khaùc nhö: caàu Caàn Thô, Beán Ninh Kieàu, Chôï noåi Caùi Raêng, Chôï noåi Phong Ñieàn, Ñình Bình Thuûy, Vöôøn lan Caàn Thô, Vöôøn coø Baèng Laêng, Khu di tích lòch söû Moä Thuû khoa Nghóa, Moä Cöû Trò, Laøng hoa Thôùi Nhöït, Laøng ñan löôùi Thôm Rôm, Laøng ñan loïp Thôùi Long, v.v. Saûn xuaát coâng nghieäp duy trì toác ñoä taêng tröôûng khaù, giaù trò saûn xuaát (giaù CÑ 1994) taêng bình quaân 18,6%/naêm; khu vöïc kinh teá nhaø nöôùc giaûm bình quaân 9%/naêm, khu vöïc kinh teá ngoaøi nhaø nöôùc taêng bình quaân 29,3%/naêm vaø khu vöïc kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taêng bình quaân 17,6%/naêm5. Moät soá lónh vöïc saûn xuaát coâng nghieäp ñöôïc ñaàu tö phaùt trieån maïnh nhö: cheá bieán thuûy haûi saûn, xay xaùt cheá bieán gaïo, phaân boùn, thuoác saùt truøng, thuoác thuù y - thuûy saûn duøng trong noâng nghieäp, bia, taân döôïc, vaät lieäu xaây döïng, saûn xuaát vaø phaân phoái ñieän, v.v; vieäc nghieân cöùu, öùng duïng coâng ngheä hieän ñaïi vaøo saûn xuaát ngaøy caøng ñöôïc chuù troïng vaø coù xu höôùng phaùt trieån. Thaønh phoá coù moät soá khu coâng nghieäp thu huùt nhieàu doanh nghieäp ñaàu tö, kinh doanh nhö: Höng Phuù I, II, Traø Noùc I, II vaø khu coâng nghieäp - tieâu thuï coâng nghieäp Caùi Sôn, Haøng Baøng, Thoát Noát; xaây döïng nhieàu cuïm coâng nghieäp taïi caùc quaän Caùi Raêng, OÂ Moân, Bình Thuûy, huyeäøn Vónh Thaïnh, v.v. Ñeán nay, caùc khu coâng nghieäp coù 214 döï aùn coøn hieäu löïc6, thueâ 567,19 ha ñaát coâng nghieäp, toång voán ñaàu tö ñaêng kyù1.918,7 trieäu USD; voán thöïc hieän 852,4 trieäu USD, chieám 44,4% toång voán ñaàu tö ñaêng kyù, toång soá lao ñoäng ñang laøm vieäc taïi caùc khu coâng nghieäp laø 31.716 lao ñoäng, giaûm 803 lao ñoäng. Nguoàn taøi nguyeân ñaát ñai cuûa Caàn Thô raát maøu môõ, nhaát laø khu vöïc phuø sa ngoït ñöôïc boài ñaép thöôøng xuyeân, thích hôïp cho canh taùc luùa, caây hoa maøu, caây löông thöïc, caây coâng nghieäp ngaén ngaøy, caây aên quaû ñaëc saûn nhieät ñôùi. Vôùi ñieàu kieän töï nhieân nhö treân, ñaëc bieät thuaän lôïi cho Caàn Thô phaùt trieån noâng nghieäp vaø ñi theo höôùng beàn vöõng, chuù troïng vaøo caùc lónh vöïc nhö: saûn xuaát luùa gaïo, chuyeân canh troàng caây aên traùi, nuoâi troàng thuûyØy saûn (caù Tra, caù Ba sa). Luùa laø caây troàng chính cuûa thaønh phoá, toång dieän tích gieo troàng luùa caû naêm 2014, ñaït 232.335 ha, ñaït möùc saûn löôïng leân ñeán 1.421.000 taán luùa. Ñoàng thôøi, vieäc öùng duïng tieán boä khoa hoïc kyõ thuaät trong saûn xuaát ñaê giaûm chi phí veà gioáng, phaân boùn, thuoác baûo veä thöïc vaät; tyû leä gioáng luùa chaát löôïng cao taêng daàn töø 54,8% leân treân 80% (naêm 2014), ñaê naâng cao chaát löôïng vaø giaù trò cuûa haït luùa, ñaûm baûo noâng daân ñaït lôïi nhuaän treân 30%7. Coäng ñoàng doanh nghieäp treân ñòa baøn thaønh phoá coù böôùc phaùt trieån maïnh, ñeán nay treân ñòa baøn thaønh phoá hieän coù 10.862 doanh nghieäp caùc loaïi hình vôùi toån g voán ñaêng kö kinh doanh 39.113 tyû ñoàng vaø 2.584 chi nhaùnh, vaên phoøng ñaïi dieän. Khu vöïc kinh teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi phaùt trieån oån ñònh, goùp phaàn laøm taêng naêng löïc saûn xuaát kinh doanh cuûa thaønh phoá; ñeán cuoái naêm 2013, thaønh phoá coù 59 döï aùn coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi coøn hieäu löïc vôùi toång voán ñaàu tö ñaêng kö 883 trieäu USD, voán thöïc hieän chieám 28,7% toång voán ñaêng kö. Treân ñòa baøn thaønh phoá coù 50 toå chöùc tín duïng (so vôùi naêm 2004 laø 25), vôùi 227 ñòa ñieåm coù giao dòch, toång voán huy ñoäng naêm 2013 laø 37.800 tæ ñoàng; toång dö nôï cho vay treân ñòa baøn laø 46.700 tæ ñoàng, taêng treân 20 laàn so vôùi naêm 2004 (naêm 2004 toång dö nôï cho vay ñaït 2.365 tæ ñoàng)8, nôï xaáu döôùi möùc cho pheùp. 5 Sôû Coâng Thöông TP. Caàn Thô, Baùo caùo toång keát naêm 2014. 6 Trong ñoù, coù 190 döï aùn ñang hoaït ñoäng, 19 döï aùn ñang xaây döïng vaø 05 döï aùn chöa trieån khai. 7 Sôû Noâng nghieäp vaø PTNT TP. Caàn Thô, Baùo caùo Toång keát naõm 2014. 8 Cuïc Thoáng keâ thaønh phoá Caàn Thô., Nieân giaùm Thoáng keâ 2013,
  3. DIEÃN ÑAØN – SÖÏ KIEÄN Keát caáu haï taàng cuûa TP. Caàn Thô ñöôïc ñaàu tö phaùt trieån khaù ñoàng boä. Nhieàu coâng trình quan troïng caáp vuøng ñaê ñöôïc ñaàu tö nhö coâng trình caàu Caàn Thô, heä thoáng nhaø ga, saân bay quoác teá Caàn Thô, nhieàu tuyeán giao thoâng ñöôïc ñaàu tö môùi, naâng caáp môû roäng vaø ñöa vaøo söû duïng nhö tuyeán Boán Toång - Moät Ngaøn, Quoác loä 91B, Quoác loä 61B, ñöôøng Voõ Vaên Kieät, ñöôøng Nguyeãn Vaên Cöø. Ngoaøi lôïi theá veà giao thoâng ñöôøng boä vaø ñöôøng thuûy, “Taây Ñoâ” coøn coù nhöõng thuaän lôïi veà vaän taûi nhö: coù 3 beán caûng vôùi dieän tích 60.000 m², coù theå tieáp nhaän taøu bieån 10.000 taán, laø Caûng Traø Noùc coù dieän tích 16ha, caûng coù 3 kho chöùa lôùn vôùi dung löôïng 40.000 taán. Khoái löôïng haøng hoùa thoâng qua caûng coù theå ñaït ñeán 200.000 taán/naêm; Caûng Caùi Cui, coù theå phuïc vuï cho taøu töø 10.000 - 20.000 taán, khoái löôïng haøng hoùa thoâng qua caûng laø 4,2 trieäu taán/naêm, sau khi thöïc hieän xong döï aùn naïo veùt vaø xaây döïng heä thoáng ñeâ taïi cöûa bieån Quan Chaùnh Boá, Caûng Caùi Cui seõ laø Caûng bieån Quoác Teá taïi “Taây Ñoâ” 9. Nhieàu coâng trình, döï aùn phaùt trieån kinh teá quan troïng ñöôïc ñaàu tö, ñöa vaøo söû duïng nhö toå maùy soá 1 nhaø maùy nhieät ñieän OÂ Moân, heä thoáng caùc sieâu thò ñöôïc ñaàu tö hoaøn chænh, ñaùp öùng nhu caàu khoâng chæ cho TP. Caàn Thô maø caû vuøng ñoàng baèng soâng Cöûu Long (ÑBSCL) nhö: Metro Cash&Carry, Co.opmart, Vinatex, Big C, Nguyeãn Kim. Boä maët ñoâ thò Caàn Thô töøng böôùc ñöôïc caûi taïo, naâng caáp. Haï taàng maïng löôùi vieãn thoâng, internet tieáp tuïc ñöôïc ñaàu tö phaùt trieån maïnh. Ñeán cuoái naêm 2013, tyû leä thueâ bao ñieän thoaïi/100 daân ñaït 177,8 thueâ bao10. Hoaït ñoäng khoa hoïc vaø coâng ngheä ñi vaøo chieàu saâu, cô sôû vaät chaát kyõ thuaät ñöôïc quan taâm ñaàu tö, trong ñoù coù moät soá trung taâm mang tính chaát vuøng. Heä thoáng caùc tröôøng ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung caáp chuyeân nghieäp treân ñòa baøn Caàn Thô ngaøy caøng naâng caáp, môû roäng, ñaùp öùng nhu caàu ñaøo taïo cho caû vuøng ÑBSCL, ñöa Caàn Thô trôû thaønh trung taâm giaùo duïc - ñaøo taïo cuûa vuøng. Ñeán nay, TP. Caàn Thô ñaê thaønh laäp môùi 4 tröôøng ñaïi hoïc (Ñaïi hoïc Taây Ñoâ, Ñaïi hoïc Nam Caàn Thô, Ñaïi hoïc Kyõ thuaät - Coâng ngheä Caàn Thô, Ñaïi hoïc Y Döôïc) vaø nhieàu phaân hieäu, cô sôû cuûa caùc tröôøng ñaïi hoïc trong caû nöôùc môû taïi thaønh phoá, nhieàu tröôøng trung caáp chuyeân nghieäp ñöôïc naâng leân thaønh tröôøng cao ñaúng nhö: Trung caáp Y teá thaønh Cao ñaúng Y teá; Trung caáp Kinh teá - Kyõ thuaät thaønh Cao ñaúng Kinh teá - kyõ thuaät; Tröôøng Coâng nhaân kyõ thuaät thaønh Cao ñaúng Ngheà, v.v. toång soá sinh vieân treân 185 ngaøn sinh vieân. Nhieàu coâng trình y teá quan troïng cuûa nhaø nöôùc vaø tö nhaân coù khaû naêng phuïc vuï cho caû vuøng ñöôïc ñaàu tö vaø ñöa vaøo hoaït ñoäng nhö: Beänh vieän Ña khoa TP. Caàn Thô, Beänh vieän Ña khoa Trung öông, Beänh vieän Truyeàn maùu - Huyeát hoïc, Trung taâm Y teá döï phoøng, Trung taâm Phoøng choáng HIV/AIDS, Beänh vieän Ña khoa Hoaøn Myõ Cöûu Long, Beänh vieän Ña khoa Thanh Quang, Beänh vieän phuï saûn Quoác teá Phöông Chaâu, v.v. goùp phaàn ñöa TP. Caàn Thô trôû thaønh trung taâm y teá cuûa vuøng ÑBSCL. Maïng löôùi y teá cô sôû ñöôïc cuûng coá vaø taêng cöôøng: 100% soá xaõ coù traïm y teá; tyû leä giöôøng beänh/vaïn daân taêng khaù töø 16,6 giöôøng beänh naêm 2004 leân 29,64 giöôøng beänh naêm 2013; soá baùc só/vaïn daân taêng töø 5,46 baùc só naêm 2004 leân 10,55 baùc só vaøo naêm 2013. Tyû leä treû em döôùi 5 tuoåi suy dinh döôõng naêm 2004 laø 24,1, giaûm coøn 12,7% naêm 201311. Ñeán nay, thaønh phoá ñaõ coâng nhaän 47/85 xaõ, phöôøng, thò traán vaên hoùa vaø xaây döïng thaønh coâng 2 xaõ noâng thoân môùi. Ñaõ trieån khai thöïc hieän 19/38 moâ hình giaûm ngheøo beàn vöõng naêm 2014, giaûm tyû leä hoä ngheøo coøn 2,95%. Soá lao ñoäng ñöôïc giaûi quyeát vieäc laøm naêm 2014. Tyû leä lao ñoäng qua ñaøo taïo töøng böôùc ñöôïc naâng leân, naêm 2014 laø 48,89%12. Trong 40 naêm qua, ñaê xaây döïng treân 9 Cuïc Thoáng keâ TP Caàn Thô., Nieân giaùm Thoáng keâ 2013, 10 Cuïc Thoáng keâ thaønh phoá Caàn Thô ., Nieân giaùm Thoáng keâ 2013, 11 Sôû Y teá thaønh phoá Caàn Thô, Baùo caùo toång keát naõm 2014. 12 Cuïc Thoáng keâ thaønh phoá Caàn Thô ., Nieân giaùm Thoáng keâ 2013,
  4. DIEÃN ÑAØN – SÖÏ KIEÄN 30.000 caên nhaø tình nghóa, nhaø ñaïi ñoaøn keát cho caùc ñoái töôïng chính saùch vaø hoä ngheøo, giaûi quyeát cô baûn nhaø ôû cho caùc ñoái töôïng coù khoù khaên veà nhaø ôû. Vôùi muïc tieâu phaán ñaáu xaây döïng Caàn Thô thaønh trung taâm kinh teá, vaên hoùa, chính trò xaê hoäi, ngaøy caøng xöùng ñaùng vôùi vai troø laø thaønh phoá trung taâm ñoäng löïc cuûa vuøng ÑBSCL. Thaønh uûy, Uûy ban Nhaân daân thaønh phoá ñang tích cöïc chæ ñaïo thöïc hieän coâng cuoäc caûi caùch haønh chính, caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh, taïo moâi tröôøng vi moâ, vó moâ thuaän lôïi, xaây döïng hình aûnh, thöông hieäu ñeå taïo lôïi theá caïnh tranh cho ñòa phöông nhaèm thu huùt khaùch haøng muïc tieâu, thu huùt ñaàu tö cho quaù trình phaùt trieån KT - XH cuûa thaønh phoá. Toùm laïi, qua gaàn 40 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån Thaønh uûy, UÛy ban Nhaân daân thaønh phoá ñaõ tích cöïc chæ ñaïo thöïc hieän coâng cuoäc caûi caùch haønh chính, caûi thieän moâi tröôøng kinh doanh, taïo moâi tröôøng vi moâ, vó moâ thuaän lôïi, xaây döïng hình aûnh, thöông hieäu ñeå taïo lôïi theá caïnh tranh cho ñòa phöông. Treân cô sôû ñoù, phaán ñaáu xaây döïng vaø phaùt trieån TP. Caàn Thô trôû thaønh thaønh phoá ñoàng baèng caáp quoác gia vaên minh, hieän ñaïi, xanh, saïch, ñeïp, xöùng ñaùng laø thaønh phoá cöûa ngoõ cuûa caû vuøng haï löu soâng Meâ Koâng; laø trung taâm coâng nghieäp, trung taâm thöông maïi - dòch vuï, du lòch, trung taâm giaùo duïc - ñaøo taïo vaø khoa hoïc - coâng ngheä, trung taâm y teá vaø vaên hoùa, laø ñaàu moái quan troïng veà giao thoâng vaän taûi noäi vuøng vaø lieân vaän quoác teá; laø ñòa baøn troïng ñieåm giöõ vò trí chieán löôïc veà quoác phoøng, an ninh cuûa vuøng ÑBSCL vaø cuûa caû nöôùc, laø moät trong nhöõng ñòa phöông ñi ñaàu trong söï nghieäp coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñeå trôû thaønh thaønh phoá coâng nghieäp tröôùc naêm 2020. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. UBND TP. Caàn Thô, 2005. 30 naêm xaây döïng vaø phaùt trieån (1975 – 2005). Xí nghieäp in Thoáng keâ TP. Hoà Chí Minh, 12/2005. 2. Cuïc Thoáng keâ TP.m Caàn Thô, 2004. Nieân giaùm Thoáng keâ 2013. Coâng ty Coå phaàn In toång hôïp Caàn Thô, 8/2014. 3. Sôû NN & PTNN TP. Caàn Thô, 2015. Baùo caùo toång keát naêm 2014. 4. Sôû Keá hoaïch vaø Ñaàu tö thaønh phoá Caàn Thô, 2015. Baùo caùo toång keát naêm 2014. 5. Sôû Y teá TP. Caàn Thô, 2015. Baùo caùo toång keát naêm 2014. 6. Sôû Coâng Thöông TP. Caàn Thô, 2015. Baùo caùo toång keát naêm 2014.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản