THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... CỘNG

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
85
lượt xem
4
download

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... CỘNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ........., ngày....... tháng......... năm.............. Số: ____ /___ QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)....... 1 V/v cấp phó bản giấy phép xây dựng GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)............ - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn cứ Quyết định số 58/2000/QĐ-UB...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ XÂY DỰNG hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... CỘNG

  1. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ XÂY DỰNG hoặc ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ____ /___ ........., ngày....... tháng......... năm.............. QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)....... 1 V/v cấp phó bản giấy phép xây dựng GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)............ - Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; - Căn cứ Quyết định số 58/2000/QĐ-UB ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; - Xét đơn của Ông (bà).. …...............…………………………………. ngày............tháng..........năm......... về việc đề nghị cấp phó bản Giấy phép xây dựng số .......……ngày…..tháng…..năm…….do Ủy ban nhân dân quận (huyện) .................... ………..(hoặc Sở Xây dựng) cấp. QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay cấp phó bản Giấy phép xây dựng cho: Ông (Bà):………………………………… Sinh năm:……...………….……. Chứng minh nhân dân số:.........…..do:…..….…….....cấp ngày:……...…… Địa chỉ thường trú tại số:...........…….... đường: ..............................………… phường (xã):……………….quận (huyện)...........…...thành phố Hồ Chí Minh để thay thế bản chính giấy phép xây dựng số ……...ngày....tháng....năm....do Ủy ban nhân dân quận(huyện)……………(hoặc Sở Xây dựng) cấp Nội dung giấy phép xây dựng số .......................ngày......tháng......năm ...... do Ủy ban nhân dân quận (huyện) ....................... (hoặc Sở Xây dựng) cấp trích sao từ hồ sơ lưu trữ được thể hiện tại mặt sau của Quyết định này. 1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày ___/___/2004 của Ủy ban nhândân thành phố
  2. Điều 2. Hủy bản chính Giấy phép xây dựng số ........……………… ngày ..... tháng ......năm ..…. do Ủy ban nhân dân quận (huyện) ................... (hoặc Sở Xây dựng) cấp. Điều 3. Quyết định này chỉ cấp 01 bản cho người làm đơn và có hiệu lực kể từ ngày ký. GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN).....

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản