Thế nào là ngộ độc rượu bia?

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
102
lượt xem
15
download

Thế nào là ngộ độc rượu bia?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Người nào đã trải qua cảm giác quá say xỉn hoặc bị ngộ độc rượu bia đều có thể nói lên cảm giác này. Ngộ độc rượu bia là lúc số lượng bia rượu và các chất có nồng độ cồn cao được uống quá nhiều đến nỗi họ không thể điều khiển được hành vi hay các sinh hoạt sinh lý bình thường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thế nào là ngộ độc rượu bia?

  1. Th nào là ng c rư u bia? Ngư i nào ã tr i qua c m giác quá say x n ho c b ng c rư u bia u có th nói lên c m giác này. Ng c rư u bia là lúc s lư ng bia rư u và các ch t có n ng c n cao ư c u ng quá nhi u n n i h không th i u khi n ư c hành vi hay các sinh ho t sinh lý bình thư ng. M t khác, tr ng thái tâm th n và các ho t ng sinh lý c a ngư i say rư u thư ng b suy gi m. H không th i u khi n các ho t ng c a mình m t cách d t khoát và không th làm ch các phương ti n giao thông khi di chuy n trên ư ng.
  2. nh: Inmagine Nguyên nhân: Rư u bia và các ch t có c n có m t c i m gi ng như ethanol (C2H5) ư c s n xu t t các nguyên v t li u t th c ph m như rư u barley, rư u nho, rư u táo… Nh ng lo i rư u khác có n ng n ng hơn s d gây ng c hơn khi u ng, m c dù v i m t s lư ng nh . Ethanol thư ng làm cho cơ th b trúng c b i vì chúng làm suy y u và t n h i ch c năng não b , làm cho não không th i u khi n ư c hành vi. Bên c nh ó, ethanol cũng làm t n thương ch c năng gan, th n. Ngư i say x n hay ng c rư u thư ng m t i nh ng ph n
  3. x có i u ki n: - T m th i quên i m t s ký c ho c ký c b ol n - Tâm tr ng h n lo n - M t phương hư ng - M t thăng b ng - Ng l m i - Rơi vào tr ng thái hôn mê - M t s trư ng h p n ng b nh nhân có th ngưng th (ch t lâm sàng) • X lý c a não b : Rư u bia và th c u ng có c n làm gia tăng tác d ng c a epinephrine và acetylcholine giúp truy n tín hi u t não b i u khi n h th n kinh th c v t, các cơ b p và các tuy n hocmon. Ethanol trong rư u bia làm cho các cơ quan y không nh n ư c tín hi u ư c truy n t i i t não b . i u này gi i thích vì sao th c u ng có c n làm suy gi m kh năng i u khi n tâm th n và hành vi c a ngư i u ng.
  4. Bên c nh ó, tác d ng c a cocaine i ngư c l i v i rư u vì cocaine kích thích s làm vi c c a h th n kinh. nh: Inmagine • o lư ng n ng rư u: Tiêu chu n m t ngư i có th u ng ư c ethanol là 10 gram. Kho ng 300 ml bia ch a 5% c n; 100 ml rư u ch a 12% c n, 30 ml rư u n ng ch a 40% c n. • Quá trình th m th u:
  5. G n 20% ethanol là ch t gây nghi n th m th u nh th ng m ch máu thông qua bao t , và 80% qua các mao m ch ru t. Th i gian rư u t n t i trong bao t càng nhi u thì s lư ng ethanol cô ng trong máu càng nhi u. i u này gi i thích vì sao nh ng ngư i b say rư u thư ng không th ti p nh n ư c th c ph m sau khi say b i vì quá trình làm vi c c a bao t ãb o l n, bao t tr ng r ng vì các m ch máu ã b tê li t b i ethanol không th tiêu hóa ư c th c ph m. • T m nh hư ng: Ethanol có th hòa tan ư c r t nhanh trong nư c và ít phân h y ư c trong ch t béo. Vì th rư u bia cũng v y, chúng d dàng th m th u vào nh ng nơi có nhi u cơ b p trên cơ th (các b p cơ) hơn là nh ng v trí có nhi u m (m b ng). Khi hai ngư i có cân n ng ngang nhau, nhưng cơ th c a h có nh ng ph n ng khác nhau khi u ng rư u khi lư ng
  6. m và lư ng cơ trên cơ th h khác nhau. Vì th hai ngư i có cùng cân n ng nhưng ngư i cao và m s d b say x n hơn nh ng ngư i lùn m p. i v i cơ th ph n , lư ng m trong cơ th có nhi u hơn cơ th nam gi i. i u này cũng gi i thích vì sao nh ng ph n có th u ng rư u thì s khó say hơn nam gi i khi u ng cùng m t lư ng rư u. • Quá trình trao i ch t: Quá trình trao i ch t c a cơ th chính là phương cách t t nh t ào th i ch t c ra ethanol ra kh i cơ th . M t s lo i rư u bia có th b t cháy b i năng lư ng c a cơ th , chuy n i rư u thành nư c và cacbon dioxit. M t s c n s b c hơi qua hơi th và nư c ti u (10%). Gan lúc này có nhi m v r t quan tr ng. Gan gi i c g n như 90% ch t ethanol trong máu. Bình thư ng cơ th m t ngư i có th gi i c ư c 10 gram ethanol m i gi .
  7. Nh ng ngư i có t u lư ng cao s có m t lá gan ho t ng m nh hơn và t c chuy n hóa c a có th nhanh g p 3 l n bình thư ng. Nh ng ngư i b b nh gan s không th u ng ư c rư u vì gan không x lý và chuy n hóa ethanol ra kh i cơ th . Nh ng ngư i b b nh gan mãn tính có th hư t n toàn b ch c năng gan vì u ng bia rư u. i v i b nh nhân xơ gan, các t bào gan có th ngưng ho t ng vì ethanol làm khóa ch t các m ch máu n gan. Vì th , i v i b nh nhân b gan thì không nên u ng rư u, cho dù ó là m t lư ng r t ít.
Đồng bộ tài khoản