intTypePromotion=3

Thiết kế và thi công mạch cảnh báo tốc độ và tính cước taxi Nguồn, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
87
lượt xem
12
download

Thiết kế và thi công mạch cảnh báo tốc độ và tính cước taxi Nguồn, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong vài năm gần đây, các thiết bị đo bằng cơ khí và đèn báo chỉ có ý nghĩa mang đến những thông tin cần thiết hổ trợ cho người lái xe. Việc đưa những bộ xử lý bằng điện tử vào ứng dụng trong các xe hơi đời mới đã góp phần thúc đẩy nền công nghiệp ô tô phát triển mạnh theo hướng tiện nghi và dễ sử dụng đồng thời đảm bảo an toàn nhất cho người lái xe về tình trạng hoạt động của xe với các yếu tố ngoại cảnh. Nhưng dù là thiết bị...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công mạch cảnh báo tốc độ và tính cước taxi Nguồn, chương 1

  1. chương 1: NGUYEÂN LYÙ ÑO TOÁC ÑOÄ XE OÂTOÂ 1- Môû ñaàu: Trong vaøi naêm gaàn ñaây, caùc thieát bò ño baèng cô khí vaø ñeøn baùo chæ coù yù nghóa mang ñeán nhöõng thoâng tin caàn thieát hoå trôï cho ngöôøi laùi xe. Vieäc ñöa nhöõng boä xöû lyù baèng ñieän töû vaøo öùng duïng trong caùc xe hôi ñôøi môùi ñaõ goùp phaàn thuùc ñaåy neàn coâng nghieäp oâ toâ phaùt trieån maïnh theo höôùng tieän nghi vaø deã söû duïng ñoàng thôøi ñaûm baûo an toaøn nhaát cho ngöôøi laùi xe veà tình traïng hoaït ñoäng cuûa xe vôùi caùc yeáu toá ngoaïi caûnh. Nhöng duø laø thieát bò chæ baùo baèng cô hay baèng ñieän thì nhöõng thieát bò naøy vaãn ñöôïc xaây döïng neân bôûi ba yeáu toá chính laø: ñaàu vaøo, boä xöû lyù vaø ñaàu ra. Chaúng haïn nhö khi kieåm soaùt hoaït ñoäng cuûa xe thì moät boä phaän vi xöû lyù cuûa maùy Engine ECU (Electronic Control Unit) seõ xöû lyù nhöõng tín hieäu nhaän töø nhöõng boä caûm bieán (sensors) roài ñöa ñeán boä phaän chæ baùo. 2- Nguyeân lyù ño toác ñoä xe oâtoâ: ÔÛ xe oâtoâ ñôøi cuõ, toác ñoä xe oâtoâ ñöôïc xaùc ñònh baèng boä cô khí: duøng moät baùnh vít truïc vít gaén taïi hoäp soá vaø thoâng qua daây coâng-tô-meùt daãn ñoäng kim ñoàng hoà ño toác ñoä quay. Ñaây laø phöông phaùp coå ñieån, ñôn giaûn, hieäu quaû veà kyõ thuaät tuy nhieân haïn cheá bôûi ñoä beàn cô vaø chöa ñaït ñoä chính xaùc cao. Hieän nay, caùc xe oâtoâ ñôøi môùi khoâng duøng kieåu ño toác ñoä baèng cô khí nöõa maø duùng heä thoáng xöû lyù tín hieäu ñieän laáy töø caûm bieán toác ñoä (Speed sensor) ñaët ôû truïc thöù caáp cuûa hoäp soá ñöa veà xöû lyù roài ñöa ñeán ñoàng hoà chæ baùo toác ñoä. Sôû dó xu höôùng chuyeån sang phöông phaùp môùi naøy laø do yeâu caàu khaùch quan eà ñieän töû hoùa caùc boä phaän ñieàu khieån thieát bò hoå trôï treân xe. Phöông phaùp naøy toû ra chính xaùc vaø goïn nheï ñoàng thôøi theå hieän khaû naêng meàm deûo linh hoaït trong xöû lyù vaø hoã trôï tích cöïc cho caùc thieát bò lieân quan. TRUEÀN ÑOÄNG Caûm bieán Vi xöû lyù HOÄP Toác ñoä (ECU) Chæ Baùo SOÁ (Speed Sensor)
  2. Hình A. 1: Sô ñoà khoái ño toác ñoä. * Coù hai boä ño toác ñoä thöôøng duøng: a- Boä caûm bieán naøy bao goàm: IC lai HIC (Hybrid Integrated Circuit) ñöôïc laép treân MRE vaø moät xuyeán töø (Magnetic Ring). Toaøn boä caûm bieán ñöôïc laép ñaët ôû hoäp soá vaø ñöôïc daãn ñoäng bôûi baùnh raêng cuûa truïc thöù caáp. - Hoaït ñoäng: Khi truïc soá quay truyeàn ñoäng cho truïc gaén xuyeán töø quay theo taïo ra moät töø thoâng bieán thieân lieân tuïc. Keát quaû laø taïo neân moät tín hieäu xoay chieàu lieân tuïc khi ra khoûi MRE. Tín hieäu xoay chieàu naøy qua boä so saùnh (Comparator) trong boä caûm bieán toác ñoä seõ chuyeån ñoåi daïng soùng xoay chieàu ra tín hieäu soá. Tín hieäu naøy sau ñoù ñöôïc chuyeån ñoåi bôûi moät transistor trôùc khi gôûi ñeán boä lieân keát ño (Combination meter).
  3. Hình A.4a: Tín hieäu ra cuûa loaïi 20 cöïc töø Taàn soá cuûa soùng sin ñöôïc cho tuøy theo soá cöïc cuûa nam chaâm gaén treân xuyeán töø. Coù hai loaïi xuyeán töø (phuï thuoäc vaøo ñôøi cuûa xe oâtoâ): - Loaïi coù 20 cöïc tö øseõ cho ra 20 chu kyø soùng sin (öùng vôùi moãi voøng quay cuûa xuyeán töø). Trong tröôøng hôïp naøy taàn soá cuûa tín hieäu ñöôïc chuyeån ñoåi töø 20 xung cho moãi voøng quay cuûa xuyeán töø thaønh 4 xung sau khi qua boä lieân keát ño (Combination Meter). Sau ñoù tín hieäu seõ ñöôïc gôûi ñeán boä xöû lyù cuûa maùy Engine ECU ñeå xöû lyù sau cuøng ñöa ñeán ñoàng hoà chæ thò. - Loaïi coù 4 cöïc töø seõ cho ra 4 chu kyø soùng sin. Sau khi qua khoûi boä caûm bieán toác ñoä laø 4 xung ñöôïc chuyeån qua boä “Combination Meter” tröôùc khi ñeán ECU (ñeán ECU vaãn laø 4 xung). Sau ñoù tín hieäu seõ ñöôïc gôûi ñeán ECU cuûa maùy ñeå xöû lyù sau cuøng ñöôïc ñöa ñeán ñoàng hoà chæ thò.
  4. b- Maïch quang ñieän töû (The photoelectric circuit): Maïch quang ñieän töû bao goàm: 1 ñeøn LED, 1 teá baøo quang ñieän vaø moät heä thoáng ñieän noái tieáp ñieàu khieån. Ñeøn LED phaùt ra tia hoàng ngoaïi maø maét thöôøng khoâng nhìn thaáy ñöôïc. Neáu chuøm tia saùng naøy chieáu ñeán ñöôïc teá baøo quang ñieän thì noù ôû traïng thaùi môû. Toaøn boä caûm bieán naøy ñöôïc gaén sau ñoàng hoà toác ñoä nhö hình veõ: - Hoaït ñoäng: Khi truïc quay nhôø caùp daãn ñoäng töø hoäp soá thì moät ñóa treân coù ñuïc loã seõ quay theo. Khi chuøm tia saùng xuyeân qua loã treân ñóa ñeán teá baøo quang ñieän (photocell) thì laøm noù daãn, ñóa tieáp tuïc quay ñeán vò trí maø chuøm tia saùng khoâng ñeán ñöôïc teá baøo quang ñieän laøm noù ngöng daãn. Keát quaû laø ta coù moät chuoåi xung xaùc ñònh öùng vôùi moãi voøng quay cuûa ñóa. Moät vi xöû lyù seõ ñeám soá xung ñieän aùo cho bôûi söï thay ñoåi ñieän aùp rôi treân ñieän trôû. Döïa vaøo soá xung ñeám ñöôïc trong moät khoaûng thôøi gian seõ cho ta bieát vaän toác xaùc ñònh cuûa xe.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản