Thiết kế và thi công mạch cảnh báo tốc độ và tính cước taxi Nguồn, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
51
lượt xem
9
download

Thiết kế và thi công mạch cảnh báo tốc độ và tính cước taxi Nguồn, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bộ nhớ có thể thảo chương và xoá được EPORM 2764 EPORM 2764 là bộ nhớ chỉ dùng một nguồn duy nhất 5v, dung lượng bộ nhớ 65536. bit và có thể đọc xoá dễ dàng. Cũng như các EPỎM khác nó có hai kiểu hoạt động là : bình thường và chờ (Standby). Ở kiểu chờ mạch chỉ tiêu tán một phần tư công suất bình thường, Thời gian truy xuất là 250ns với tốc độ lựa chọn vào khoảng 200ns. Thời gian truy xuất có thể tương hợp với những vi xử lý hoạt động ở tốc độ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công mạch cảnh báo tốc độ và tính cước taxi Nguồn, chương 8

  1. Chương 8: KHAÛO SAÙT BOÄ NHÔÙ 1- Boä nhôù coù theå thaûo chöông vaø xoaù ñöôïc EPROM 2764 EPROM 2764 laø boä nhôù chæ duøng moät nguoàn duy nhaát 5v, dung löôïng boä nhôù 65.536 bit vaø coù theå ñoïc xoùa deã daøng. Cuõng nhö caùc EPROM khaùc noù coù hai kieåu hoaït ñoäng laø : bình thöôøng vaø chôø (Standby). ÔÛ kieåu chôø maïch chæ tieâu taùn moät phaàn tö coâng suaát bình thöôøng, Thôøi gian truy xuaát laø 250ns vôùi toác ñoä löïa choïn vaøo khoaûng 200ns. Thôøi gian truy xuaát coù theå töông hôïp vôùi nhöõng vi xöû lyù hoaït ñoäng ôû toác ñoä cao. Moät öu ñieåm quan troïng cuûa 2764 laø kieåm soaùt rieâng leû caùc ngoõ ra. Sô ñoà chaân vaø caáu taïo 2764 ñöôïc cho ôû hình III.1 Vpp 1 28 Vcc A12 2 27 PGM A7 3 26 NC A6 4 25 A8 A5 5 24 A9 A4 6 23 A11 A3 7 22 OE A0-A12 Ñòa chæ vaøo A2 8 21 A10 D0-D7 Döõ lieäu ra 2764 A1 9 CS 20 -OE Cho pheùp ra A0 10 19 D7 D0 11 D6 -CS Cho pheùp chip hoaït ñoäng 18 D1 12 17 D5 PGM Naïp chöông trình D2 13 16 D4 NC Khoâng noái GND 14 15 D3 Ghi chuù : -OE ngoõ ra ñaûo cuûa OE Sô ñoà khoái: D0-D7 -OE LOGIC ÑIEÀU ÑEÄM NGOÕ -OE/PGM KHIEÅN RA
  2. MAÏCH CUÛA GIAÛI MAÕ Y A12 Y MA TRAÄN A0 GIAÛI MAÕ X NHÔÙ 65.536BIT HÌNH III.1: Sô ñoà chaân vaø caáu taïo cuûa EPROM 2764 Baûng traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa caùc chaân CHAÂN -CE -OE -PGM VPP VCC D0 – D7 (20) (22) (27) (1) (28) (11 – 13. 15 – 19) KIEÅU Ñoïc VIL VIL VCC VCC DOUT Chôø VIH VCC VCC Z cao Naïp chöông VIL VIL VPP VCC DIN trình Kieåm tra VIL VIL VIH VPP VCC DOUT chöông trình Caám naïp VIH VPP VCC Z cao chöông trình X coù theå laø VIL hoaëc VIH Baûng III.1: Baûng traïng thaùi cuûa 2764 2- Boä nhôø tónh SRAM 6264 : 6264 laø RAM tónh toác ñoä cao, dung löôïng boä nhôù 8192 word x 8bit  Ñaëc tính 6264 : - Söû duïng nguoàn 5V
  3. - Thôøi gian truy xuaát nhanh, toái ña coù theå ñaït 150 ns - Coâng suaát tieâu taùn ôû traïng thaùi chôø thaáp: 0.1mW - Ngoõ vaøo / ra döõ lieäu chung, ngoõ ra ba traïng thaùi - Ngoõ vaøo, ra töông hôïp vôùi hoï TTL - Thôøi gian voøng vaø truy caäp nhö nhau. - Chaân ra töông thích vôùi hoï EF ROM 64k - Sô ñoà khoái tieâu chuaån 28 chaân * Baûng traïng thaùi: -WE -CS1 CS2 -OE Traïng thaùi Chaân D X H X X Z cao Khoâng choïn X X L X Z cao H L H H Khoâng xuaát Z cao H L H L Ñoïc D xuaát L L H H Dnhaäp Ghi L L H L Dnhaäp X : khoâng quan taâm Baûng III.2 Baûng traïng thaùi cuûa 2764.  Sô ñoà chaân RAM 6264
  4. D0-D7 NC 1 28 Vcc A12 2 27 WE A7 3 26 CS A6 4 25 A8 A5 5 24 A9 A4 6 23 A11 A3 7 22 OE A0-A12 Ñòa chæ vaøo A2 8 A10 6264 21 D0-D7 Döõ lieäu ra A1 9 CS1 20 -OE Cho pheùp ra A0 10 19 D7 D0 11 D6 -CS1, CS2 Cho pheùp chip hoaït ñoäng 18 D1 12 17 D5 -WE Cho pheùp ghi D2 13 16 D4 NC Khoâng noái GND 14 15 D3 Ghi chuù : -OE ngoõ ra ñaûo cuûa OE Hình III.2 : Sô ñoà chaân cuûa SRAM 6264
  5. IV KHAÛO SAÙT VI MAÏCH GIAÛI MAÕ ÑÒA CHÆ IC giaûi maõ thöôøng ñöôïc choïn cho maïch vi xöû lyù laø IC 74LS 138. Ñaây laø boä giaûi maõ ña hôïp giaûi 3 ñöôøng ra 8 ñöôøng. IC 74LS 138 goàm coù 8 ñöôøng ra töø Y0 -> Y7, 3 ñöôøng döõ lieäu vaøo laø A, B, C vaø 3 ñöôøng ñieàu khieån. Traïng thaùi hoaït ñoäng cuûa IC 74LS 138 phuï thuoäc vaøo ñieàu kieän cuûa ba chaân naøy trong ñoù hai chaân G2A vaø G2B taùc ñoäng ôû möùc thaáp (möùc 0) coøn G1 taùc ñoäng ôû möùc cao (möùc 1), IC 74LS 138 ñöôïc thieát keá ñeå hoaït ñoäng vôùi toác ñoä cao, noù thöôøng duøng cho caùc boä giaûi maõ ñòa chæ, boä nhôù vaø trong caùc heä thoáng truyeàn döõ lieäu. Sô ñoà chaân cuûa IC 74LS 138 : 1 16 Vcc A B 2 15 YO C 3 14 Y1 G2A 4 13 Y2 G2B 5 7 4 L S 138 12 Y3 G1 6 11 Y4 7 10 Y5 Y7 8 9 Y6 GND HÌNH IV. 1 : Sô ñoà chaân cuûa IC 74 LS138
  6. Baûng traïng thaùi cuaû IC74LS138 Ñieàu khieån Döõ lieäu vaøo Döõ lieäu ra G1 G2 C B A Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 X 1 X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 0 X X X X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 X: Khoâng quan taâm Baûng IV.1 : baûng traïng thaùi cuûa IC 74LS138

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản