thiết bị báo cháy tự động, chương vii

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
133
lượt xem
74
download

thiết bị báo cháy tự động, chương vii

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm hiểu rõ, áp dùg. tốt vào việc thiết kế mạch tự động quay số điện thoại, ta đi vào tìm hiểu một vài đặt tính của điện thoại và hoạt động giữa tổng đài và các thuê bao. - Đặc tính của điện thoại: Băng thông làm việc 300Hz - 3400 Hz , Tỉ số SN/ 29,5 dB, Tổng trở điện thoại 600, Dòng điện qua điện thoại 5- 30 mA. -Tín hiệu mời quay số (Dialtone): là tín hiệu sin tần số f=425- 25Hz, biên độ 2VRMS trên nền DC, phát liên tục...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết bị báo cháy tự động, chương vii

  1. CHÖÔNG VII: GIÔÙI THIEÄU PHÖÔNG THÖÙC LAØM VIEÄC CUÛA TOÅNG ÑAØI VAØ CAÙC THUEÂ BAO Nhaèm hieåu roõ, aùp duïfg toát vaøo vieäc thieát keá maïch töï ñoäng quay soá ñieän thoaïi, ta ñi vaøo tìm hieåu moät vaøi ñaët tính cuûa ñieän thoaïi vaø hoaït ñoäng giöõa toång ñaøi vaø caùc thueâ bao. - Ñaëc tính cuûa ñieän thoaïi:  Baêng thoâng laøm vieäc 300Hz  3400 Hz  Tæ soá S/N  29,5 dB  Toång trôû ñieän thoaïi 600  Doøng ñieän qua ñieän thoaïi 5 30 mA  Ñieän aùp khi gaùc maùy 48V DC, khi nhaác maùy 10V DC. - Heä thoáng aâm hieäu giao tieáp giöõa toång ñaøi vaø thueâ bao:  Tín hieäu môøi quay soá (Dialtone): laø tín hieäu sin taàn soá f=425 25Hz, bieân ñoä 2VRMS treân neàn DC, phaùt lieân tuïc: Tín hieäu Dial tone - Tín hieäu baùo baän (Busy tone): laø tín hieäu Sin taàn soá f=425 25Hz, bieân ñoä 2VRMS treân neàn DC, phaùt ngaét quaõng 0,5s coù 0,5 khoâng. 0,5s 0,5s
  2. Tín hieäu hoài aâm chuoâng (RINGBACK TONE):laø Tín hieäu sin taàn soá f=425 25Hz, bieân ñoä 2VRMS treân neàn DC 10v, phaùt ngaét quaõng 2s coù 4s khoâng 2s 4s 10V Tín hieäu Ringback tone - Tín hieäu chuoâng (ring tone)laø tín hieäu sin taàn soá f=25 Hz, bieân ñoä VPP=75V treân neàn DC 48v, phaùt ngaét quaõng 2s coù 4s khoâng 2s 4s 48V Tín hieäu chuoâng Phöông thöùc quay soá tone DTMF vaø PULSE: ÔÛ baûng 1 khi coù moät phím ñöôïc aán thì treân ñöôøng daây seõ xuaát hieän 2 taán soá khaùc nhau thuoäc nhoùm fthaáp vaø fcao. Phöông phaùp taàn gheùp naøy choáng nhieãu toát hôn, ngoaøi ra duøng daïng tone DTMF seõ taêng ñöôïc toác ñoä quay nhanh gaáp 10 laàn so vôùi vieäc thöïc hieän quay soá PULSE. Maët khaùc phöông phaùp seõ söû duïng ñöôïc moät soá dòch vuï coäng theâm toång ñaøi.
  3. Phöông phaùp quay soá pulse: tín hieäu quay soá laø chuoãi xung vuoâng, taàn soá chuoãi döï aùn = 10Hz,soá ñieän thoaïi baèng soá xung ra, rieâng soá 0 seõ laø 10 xung, bieân ñoä ôû möùc cao laø 48v, ôû möùc thaáp laø 10v, daïng soùng ñöôïc cho ôû hình döôùi: a b c 48v 10v 0v Daïng soùng quay soá kieåu PULSE a: chu kyø laøm vieäc (thôøi gian 48v) b: thôøi gian ôû 10v, ta coù a/b = 66/33 = 2 c: khoaûng thôøi gian giöõa 2 laàn quay soá trong moät cuoäc goïi Soá xung treân moät giaây 10 – 20 pulse/s Quay soá kieåu Pulse chaäm neân hieän nay ít ñöôïc söû duïng Phím soá Nhoùm fthaáp Nhoùm fcao 1 697Hz1,5% 1209Hz1,5 % 2 697Hz1,5% 1336Hz1,5 % 3 697Hz1,5% 1447Hz1,5 % 4 770Hz1,5% 1209Hz1,5 % 5 770Hz1,5% 1336Hz1,5 % 6 770Hz1,5% 1447Hz1,5 % 7 852Hz1,5% 1209Hz1,5
  4. % 8 852Hz1,5% 1336Hz1,5 % 9 852Hz1,5% 1447Hz1,5 % * 941Hz1,5% 1029Hz1,5 % 0 941Hz1,5% 1336Hz1,5 % # 941Hz1,5% 1447Hz1,5 % A 697Hz1,5% 1336Hz1,5 % B 770Hz1,5% 1663Hz1,5 % C 852Hz1,5% 1663Hz1,5 % D 941Hz1,5% 1663Hz1,5 % Baûng : caùc caëp taàn soá DTMF - Phöông thöùc laøm vieäc giöõa caùc toång ñaøi vaø caùc thueâ bao: + Nhaän daïng thueâ bao maùy goïi nhaác maùy: toång ñaøi nhaän daïng traïng thaùi cuûa thueâ bao thoâng qua söï bieán ñoåi toång trôû maïch voøng cuûa ñöôøng daây. Bình thöôøng khi thueâ bao ôû traïng thaùi gaùc maùy thì toång trôû ñöôøng daây thì voâ cuøng lôùn (hôû maïch). Khi thueâ bao nhaác maùy (offhook) ñieän trôû maïch voøng coøn 150- 1500 (thöôøng laø 600) ñoù laø toång trôû vaøo cuûa ñieän thoaïi. Toång ñaøi nhaän bieát ñöôïc söï thay ñoåi naøy thoâng qua boä caûm bieán traïng thaùi ñöôøng daây thueâ bao.
  5. + Khi thueâ bao nhaác maùy thì toång ñaøi seõ caáp tín hieäu Dial Tone treân ñöôøng daây ñeán thueâ bao, chæ khi nhaän ñöôïc tín hieäu naøy thì thueâ bao môùi ñöôïc quay soá, coù theå quay soá döôùi daïng DTMF vaø PULSE. + Toång ñaøi nhaän caùc soá do thueâ bao gôûi ñeán vaø kieåm tra, neáu soá ñaàu naèm trong taäp theå soá thueâ bao cuûa toång ñaøi thì toång ñaøi seõ phuïc vuï cuoäc goïi noäi ñaøi. Ngöôïc laïa noù phuïc vuï cuoäc goïi lieân ñaøi thoâng qua trung keá giöõ toaøn boä phaàn ñònh vò quay soá toång ñaøi coù thueâ bao bò goïi, neáu soá ñaàu laø maõ thì chöùc naêng ñaëc bieät cuûa toång ñaøi seõ thöïc hieän caùc chöùc naêng coù theå phuïc vuï thueâ bao. + Neáu thueâ bao bò goïi thoâng thoaïi hoaëc caùc ñöôøng daây keát noái bò baän thì toång ñaøi caáp tín hieäu BUSY TONE ngöôïc veà cho thueâ bao goïi. + Khi thueâ bao bò goïi nhaác maùy thì toång ñaøi bieán tín hieäu naøy vaø caét doøng chuoâng kòp thôøi ñeå traùnh hö hao cho cho thueâ bao, ñoàng thôøi caét Ring Back Tone ñeán thueâ bao bò goïi vaø keát noái thoâng thoaïi cho 2 thueâ bao. + Khi thueâ bao ñang thoâng thoaïi coù moät thueâ bao gaùc maùy, toång ñaøi ngaét thoâng thoaïi 2 thueâ bao vaø caáp Busy Tone cho thueâ bao coøn laïi, giaûi toûa caùc thieát bò phuïc vuï thoâng thoaïi. Khi thueâ bao coøn laïi gaùc maùy toång ñaøi ngaét Busy Tone vaø keát thuùc chöông trình phuïc vuï thueâ bao.
Đồng bộ tài khoản