Thiết kế chung cư C16 - khu đô thị Trung Yên - Chương 18

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
119
lượt xem
44
download

Thiết kế chung cư C16 - khu đô thị Trung Yên - Chương 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là Modul dành riêng cho việc xử dụng số liệu và hiển thị các sơ đồ chất tải: Tĩnh tải, Hoạt tải 1, Hoạt tải 2, Gió Trái, Gió Phải. Sau khi hoàn thành các số liệu về sơ đồ chất tải, tao gọi các hàm và thủ tục trong modul này để ghi ra định dạng file *.s2k. Đồng thời sau khi có kết quả tính toán từ chương trình Sap2000 chúng ta lại đọc trở lại file *.s2k để lấy số liệu đầu vào. Modul chứa các hàm và thủ tục đọc và phân tích, xử lý kết quả...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế chung cư C16 - khu đô thị Trung Yên - Chương 18

 1. Chương 18: THUËT TO¸N BẮT ĐẦU CH¦¥NG NHẬP DỮ LIỆU TR×NH XỬ LÝ SỐ LIỆU TÍNH NỘI LỰC KHUNG TỔ HỢP NỘI LỰC XUẤT KẾT QUẢ KẾT THÚC
 2. CTC DON_TAI_PHAN_BO( ) Dm (i,j) Sàn (i,j,1) Sàn (i,j,2) S Tng: n S Nhp: m i=1 – i
 3. 1 Dm (i,j).TT=Dn_Ti_Hình_Thang( Sàn (i,j,1).TT, Sàn (i,j,1).l1, Sàn (i,j,1).l2 ) Dm (i,j).HT=Dn_Ti_Hình_Thang( Sàn (i,j,1).HT, Sàn (i,j,1).l1, Sàn (i,j,1).l2 ) 2 – Sàn (i,j,2).l1 < Sàn (i,j,2).l2 3 + Dm (i,j).TT=Dn_Ti_Tam_Giác( Sàn (i,j,1).TT, Sàn (i,j,1).l1, Sàn (i,j,1).l2 ) Dm (i,j).HT=Dn_Ti_Tam_Giác( Sàn (i,j,1).HT, Sàn (i,j,1).l1, Sàn (i,j,1).l2 ) 4 3 Dm (i,j).TT=Dn_Ti_Hình_Thang( Sàn (i,j,1).TT, Sàn (i,j,1).l1, Sàn (i,j,1).l2 ) Dm (i,j).HT=Dn_Ti_Hình_Thang( Sàn (i,j,1).HT, Sàn (i,j,1).l1, Sàn (i,j,1).l2 ) 4 j=j+1 5
 4. IV.2. Ch-¬ng tr×nh con: Dån t¶i tËp trung CTC DON_TAI_TAP_TRUNG() Dm (i,j) Sàn (i,j,1) Sàn (i,j,2) S Tng: n S Nhp: m i=1 i
 5. 1 k=1 4 – k
 6. IV.3. Ch-¬ng tr×nh con: Dån t¶i h×nh thang CTC DON_TAI_HINH_THANG Ti phân b: q Kích thc ô sàn: l1, l2 Ti phân b lên dm: qtd qd = 0 qd = q*l1/2 Beta = 0 Beta = l1/2 qtd = (1-2*Beta^2 + Beta^3) * qd RETURN
 7. IV.4. Ch-¬ng tr×nh con: Dån t¶i tam gi¸c CTC DON_TAI_TAM_GIAC Ti phân b: q Kích thc ô sàn: l1, l2 Ti phân b lên dm: qtd qd = 0 qd = q*l1/2 qdt = 5*qd/8 + qtd RETURN
 8. IV.5. Ch-¬ng tr×nh con: X¸c ®Þnh t-êng
 9. CTC Xac_dinh_tuong() Dam_phu[k,m,n] m_co_nhip n_so_tang i=1 j=1 k=1 i=i+1 – Dam_phu[i,j,k].Loai_tuong = 1 j=j+1 CTC + Gan_tuong(Dam_phu[i,j,k],1) k=k+ – Dam_phu[i,j,k].Loai_tuong = 2 + CTC Gan_tuong(Dam_phu[i,j,k],2) – k
 10. IV.6. Ch-¬ng tr×nh con: G¸n t-êng CTC Gan_tuong(Dam as Kieu_dam_phu, Loai_tuong as KT_tang(k), Tuong() Tai_tuong – Loai_tuong = 1 + Tai_tuong = KT_tang(k)*Tuong[1].Tai_phan_bo Dam.Tinh_tai = Dam.Tinh_tai + Tai_tuong – Loai_tuong = 2 + Tai_tuong = KT_tang(k)*Tuong[2].Tai_phan_bo Dam.Tinh_tai = Dam.Tinh_tai + Tai_tuong RETUR N
 11. CTC Gan_dam_phu(x As Single, Tang As Integer, Nhip As Integer, Tren As Boolean) Dam_phu[k,m,n] m_co_nhip n_so_tang i=1 j=1 k=1 i=i+1 – Dam_phu[i,j,k].Loai_tuong = 1 j=j+1 CTC + Gan_tuong(Dam_phu[i,j,k],1) k=k+ Dam_phu[i,j,k].Loai_tuong = 2 – + CTC Gan_tuong(Dam_phu[i,j,k],2) – k
 12. IV.8. Ch-¬ng tr×nh con: G¸n t-êng chÝnh CTC Gan_tuong_chinh(Dam as Kieu_dam, Loai_tuong as KT_tang(k), Tuong() Tai_tuong – Loai_tuong = 1 + Tai_tuong = KT_tang(k)*Tuong[1].Tai_phan_bo Dam.Tinh_tai = Dam.Tinh_tai + Tai_tuong – Loai_tuong = 2 + Tai_tuong = KT_tang(k)*Tuong[2].Tai_phan_bo Dam.Tinh_tai = Dam.Tinh_tai + Tai_tuong RETUR N
 13. IV.9. Ch-¬ng tr×nh con: X¸c ®Þnh t-êng chÝnh CTC Xac_dinh_tuong_chinh() Dam_chinh[n,m] m_so_nhip n_so_tang i=1 j=1 – Dam_chinh[i,j].Loai_tuong = 1 i=i+1 CTC + j=j+1 Gan_tuong_chinh(Dam_chinh[i,j],1) – Dam_chinh[i,j].Loai_tuong = 2 + CTC Gan_tuong_chinh(Dam_chinh[i,j],2) j –
 14. IV.10. Ch-¬ng tr×nh con: T¹o File OUT
 15. 1 j=1 CTC gi_file (Mat_cat[j]) j=j+1 j –
 16. 2 Ten_tai = “GIOTRAI” CTC gi_file (Ten_tai) Ten_tai = “GIOPHAI” CTC gi_file (Ten_tai) RETURN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản