Thiết kế giao tiếp máy tính với KIT 8085, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
138
lượt xem
53
download

Thiết kế giao tiếp máy tính với KIT 8085, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kit thực tập vi xử lý 8085 là một loại máy tính chủ yếu phục vụ cho mục đích học tập và nghiên cứu thiết kế về lĩnh vực vi xử lý. Kit này, xuất phát tại trường ĐH Sư phạm kỹ thuật – Trung tâm Việt-Đức, và do nhu cầu học tập và nhu cầu thực tế, các giáo viên trong bộ môn Điện-Điện tử của trường đã cải tiến cho phù hợp. Mặt khác, sinh viên thuộc khoa, trong các đề tài tốt nghiệp, đồ án môn học, cùng với sự hứng thú, đã tham khảo, tìm hiểu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế giao tiếp máy tính với KIT 8085, chương 1

  1. Chương 1: KIT THÖÏC TAÄP VI XÖÛ LYÙ 8085 Kit thöïc taäp vi xöû lyù 8085 laø moät loaïi maùy tính chuû yeáu phuïc vuï cho muïc ñích hoïc taäp vaø nghieân cöùu thieát keá veà lónh vöïc vi xöû lyù. Kit naøy, xuaát phaùt taïi tröôøng ÑH Sö phaïm kyõ thuaät – Trung taâm Vieät-Ñöùc, vaø do nhu caàu hoïc taäp vaø nhu caàu thöïc teá, caùc giaùo vieân trong boä moân Ñieän-Ñieän töû cuûa tröôøng ñaõ caûi tieán cho phuø hôïp. Maët khaùc, sinh vieân thuoäc khoa, trong caùc ñeà taøi toát nghieäp, ñoà aùn moân hoïc, cuøng vôùi söï höùng thuù, ñaõ tham khaûo, tìm hieåu veà caáu taïo vaø nguyeân lyù hoaït ñoäng, vaø môû roäng theâm moät soá chöùc naêng cho kit. Moät Kit thöïc taäp vi xöû lyù thöôøng coù caùc phaàn chính ñöôïc trình baøy trong sô ñoà khoái ôû (Hình 1). Vôùi muïc ñích cuûa ñeà taøi naøy laø giao tieáp song song neân trong Kit 8085, chæ caàn quan taâm ñeán 8085 vaø boä leänh 8085, 8255, 8279. I.1. SÔ LÖÔÏC VI XÖÛ LYÙ 8085: Vi xöû lyù (microprocessor) laø moät thieát bò baùn daãn chöùa caùc maïch logic ñieän töû coù khaû naêng xöû lyù caùc döõ lieäu, chöông trình töø ngoaøi ñöa vaøo ñeå ñieàu khieån caùc IC, thieát bò keát noái theo muïc ñích ñònh tröôùc. I.1.1. Caáu truùc phaàn cöùng: I.1.1.1. Caáu truùc beân ngoaøi:
  2. 8085 laø moät boä vi xöû lyù 8 bit do Intel saûn xuaát, ñaàu tieân vaøo naêm 1977. Noù coù khaû naêng ñònh ñòa chæ cho boä nhôù tôùi 64 Kbyte, IC naøy coù 40 chaân, daïng DIP, söû duïng nguoàn ñôn + 5V. Chöùc naêng, daïng tín hieäu, traïng thaùi caùc chaân cuûa 8085 ñöôïc cho ôû baûng sau: Baûng 1: Chaân Kyù hieäu In/out 3 YÙ nghóa state 1,2 X1, X2 I X1, X2 laø 2 ngoõvaøo cuûa maïch dao ñoäng. Taàn soá ngoõ vaøo ñöôïc chia cho 2 bôûi maïch chia beân trong. Taàn soá laøm vieäc cöïc ñaïicuûa: 8085A: 6MHz 8085A-2: 10MHz 8085A-1:12MHz 3 Reset Out O Cho bieát CPU ñang reset. Tín hieäu naøy coù theå duøng ñeå reset caùc thaønh phaàn khaùc trong maïch. 4 SOD O Serial Output: ngoõ ra döõ lieäu noái tieáp ñöôïc xaùc ñònh bôûi leänh SIM. 5 SID I Serial Input: ngoõ vaøo döõ lieäu
  3. noái tieáp, döõ lieäu naøy ñöôïc naïpaøobit thöù 7 cuûa thanh ghi Accumulator khi thöïc hieän leänh RIM. 6 TRAP I Trap: tín hieäu khoâng ngaên ñöôïc. Ngoõ vaøo trap ñöôïc kích bôûi caïnh leân. 7,8,9 RST 7.5, 6.5, I Restart Intrerupt Repuest: laø 5.5 caùc tín hieäu ngaét coù theå ngaên ñöôïc. RST 7.5 coù theå ñöôïc kích baèng caïnh, RST 6.5 vaø 5.5 coù theå ñöôïc kích baèng möùc. 10 INTR I Interrupt: laø tín hieäu ngaét thoângduïng coù theå che ñöôïc leänh kích baèng möùc. 11 INTA\ O Interrupt Acknowledge: tín hiweäu duøng ñeå baùo cho thieát bò yeâu caàu ngaét INTR bieát raèng microprocessor ñaõ chaáp nhaän yeâu caàu ngaét vaø thieát bò yeâu caàu ngaét haõy ñaët leänh leân bus döõ lieäu. 19- AD7-AD0 I/O-3 Address/Data bus: caùc ñöôøng 12 döõ lieäu vaø caùc ñöôøng ñòa chæ
  4. ñöôïc tích hôïp chung vôùi nhau. Ôû traïng thaùi T1 cuûa chu kyø maùy, caù ngoõ naøy ñoùng vai troø laø caùc ngoõ ra ñòa chæ. Caùc traïng thaùi coøn laïi cuûa chu kyø maùy, noù ñoùng vai troø laø caùc ñöôøng döõ lieäu. 20 Vss Ground. 28- A15-A8 O-3 Address bus:caùc ngoõ naøy 22 ñöôïc duøng ñeå xuaát 8 bit ñòa chæ cao. 30 ALE O Address Latch Ennable: ngoõ naøy taï ra moät xungôû traïng thaùi T1 cuûa chu kyø maùy ñeå xaùc ñònh A15-A8 vaø AD7- AD0 laø caùc ñöôøng ñòa chæ. 31 WR\ O-3 Write: duøng ñeå xaùc ñònh icroprocessor ñang thöïc hieän leänh ghi döõ lieäu leân boä nhôù hay IO. 32 RD\ O-3 Read: duøng ñeå xaùc ñònh microprocessor ñang thöïc hieän leänh ñoïc döõ lieäu töø boä nhôù hay IO. 29,33,3 S0,S1, O,O-3 Machine Cycle Status: 3 bit
  5. 4 IO/M\ naøy cho bieát traïng thaùi chu kyø maùy. IO/M S1 S0 Traïng thaùi \ 0 0 1 Memory Write 0 1 0 Memory Read 0 1 1 Op-code fetch. 1 0 1 IO write. 1 1 0 IO read. 1 1 1 Interrupt Ackowledge. Ôû traïng thaùi döøng (halt), S1=S2=0 vaø IO/M\ ôû traïng thaùi toång trôû cao. Trong khoaûng thôøi gian Hold vaø reset thì traïng thaùi cuûa S0 vaø S1 khoâng xaùc ñònh,IO/M\ ôû traïng thaùi toång trôû cao. Thöôøng thì caùc bit WR\, RD\ vaø IO/M\ duøng ñeå xaùc ñònh traïng thaùi laøm vieäc cuûa bus nhö: memory read, memory write, IO read, IO write.
  6. 35 READY I Ready laø tín hieäu traû lôøi töø boä nhôù hoaëc thieát bò ngoaïi vi IO cho microprocesser bieát ñeå microprocessor coù theå hoaøn thaønh chu kyø maùy ñang thöïc hieän. 36 RESET IN I Reset: ngoõ vaøo reset 8085 ñeå trôû veà traïng thaùi ban ñaàu cuûa noù. Tín hieäu naøy phaûi ôû möùc 0 khoaûng 3 chu kyø xung clock. 37 CLK O Clock out: ngoõ ra tín hieäu clock ñeå cung caáp cho caùc thieát bò khaùc. Taàn soá cuûa noù baèngtaàn soá ngoõ vaøo chia 2. 38 HLDA O Hold Ackowledge: tín hieäu ngoõ ra cho bieát tín hieäu hold ñaõ ñöôïc chaáp nhaän vaø CPU seõ ôû traïng thaùi Hold ôû chu kyø xung clock tieáp theo. 39 HOLD I Hold request: nhaän tín hieäu yeâu caàu ngöng töø boä ñieàu khieån DMA. 40 Vcc Power: nguoàn cung caáp +5V.
  7. Caùc chaân cuûa IC ñöôïïc boá trí nhö hình veõ sau (hình 2): X1 1 40 Vcc X2 2 39 HOLD RESET(OUT) 3 38 HLDA SOD 4 37 CLK(OUT) SID 5 36 RESET IN TRAP 6 35 READY RST7.5 7 34 IO/M RST6.5 8 33 S1 RST5.5 9 32 RD INTR 8085 10 31 WR INTA 11 30 ALE AD0 12 29 S0 AD1 13 28 A15 AD2 14 27 A14 AD3 15 26 A13 AD4 16 25 A12 AD5 17 24 A11 AD6 18 23 A10 AD7 19 22 A9 Vss 20 21 A8 8085 Pinout Hình 2: Sô ñoà chaân vaø caùc tín hieäu cuûa 8085
  8. Toaøn boä caùc tín hieäu cuûa 8085 coù theå ñuôïc phaân thaønh 6 nhoùm: (1) Tuyeán ñòa chæ (2) Tuyeán döõ lieäu (3) Caùc tín hieäu traïng thaùi vaø ñieàu khieån (4) Nguoàn cung caáp vaø caùc tín hieäu taàn soá (5) Caùc ngaét vaø caùc tín hieäu taàn soá (6) Caùc coång I/O noái tieáp +5V GND 1 2 40 20 X1 X2 Vcc Vss Serial SID 5 A15 28 I/O SOD 4 High Outer Ports Address Bus TRAP 6 A8 21 RST 7.5 7 RST 6.5 8 RST 5.5 9 Interrupts INTR 10 and Externally 8085 AD7 19 Multiplexed Initiated Address/Data Bus Signals READY 35 AD0 12 HOLD 39 RESET IN 36 30 ALE 29 S0 33 S1 Control 34 IO/M and 32 RD 31 WR Status Signals 11 INTA 18 HLDA 21 21 RESET CLK OUT OUT
  9. Hình 3: caùc nhoùm hoaït ñoäng cuûa 8085
Đồng bộ tài khoản