intTypePromotion=3

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 13

Chia sẻ: Tran Quoc Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
193
lượt xem
101
download

thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đồng hồ tốc độ đặt ở giữa bảng đồng hồ dùng để theo dõi tốc độ chạy của xe, tính bằng km / giờ. - Đồng hồ nhiệt độ đặt bên trái phía trên bảng đồ hồ, dùng để đo nhiệt độ nước làm mát động cơ hoặc nhiệt độ dầu nhờn trong hệ thống bôi trơn. - Đồng hồ đo áp lực dầu, đặt bên phải phía dưới bảng đồng hồ, dùng để đo áp lực trong hệ thống bôi trơn động cơ (hoặc trong hệ thống nhiên liệu của động cơ điêzen)....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống chiếu sáng tín hiệu cho ô tô, chương 13

  1. Chương 13: HÖ thèng kiÓm tra theo dâi 8.1. HÖ thèng kiÓm tra – theo dâi 8.1.1. C¸c lo¹i ®ång hå trªn xe. Trªn b¶ng ®ång hå tr-íc mÆt ng-êi l¸i cã ®Æt c¸c lo¹i ®ång hå kh¸c nhau ®Ó theo dâi t×nh tr¹ng lµm viÖc cña mét sè bé phËn m¸y vµ ®iÖn nh-: - §ång hå tèc ®é ®Æt ë gi÷a b¶ng ®ång hå dïng ®Ó theo dâi tèc ®é ch¹y cña xe, tÝnh b»ng km / giê. - §ång hå nhiÖt ®é ®Æt bªn tr¸i phÝa trªn b¶ng ®å hå, dïng ®Ó ®o nhiÖt ®é n-íc lµm m¸t ®éng c¬ hoÆc nhiÖt ®é dÇu nhên trong hÖ thèng b«i tr¬n. - §ång hå ®o ¸p lùc dÇu, ®Æt bªn ph¶i phÝa d-íi b¶ng ®ång hå, dïng ®Ó ®o ¸p lùc trong hÖ thèng b«i tr¬n ®éng c¬ (hoÆc trong hÖ thèng nhiªn liÖu cña ®éng c¬ ®iªzen). - Ampe kÕ ®Æt bªn ph¶i phÝa trªn b¶ng ®ång hå, dïng ®Ó theo dâi t¹i sè dßng ®iÖn nay cho ¾c quy vµ trÞ sè dßng ®iÖn phãng tõ ¾c quy khi m¸y ph¸t ®iÖn ch-a cung cÊp. - §ång hå x¨ng. §Æt bªn tr¸i phÝa d-íi b¶ng ®ång hå dïng ®Ó ®o møc x¨ng trong thïng chøa. H×nh d-íi ®©y giíi thiÖu c¸c lo¹i ®ång hå ®iÖn.
  2. B¶ng ®ång hå xe Din – 164. 1. §ång hå nhiÖt ®é n-íc lµm m¸t; 2. §ång hå x¨ng; 3 §Ìn chiÕu s¸ng c¸c ®ång hå; 4. §ång hå tèc ®é; 5. §ång hå ®o ¸p lùc dÇu; 6. Ampe kÕ; 7. §Ìn b¸o ®ång hå quay vßng; 8. §Ìn b¸o ¸nh s¸ng xa (®Ìn pha). 8.2.1. AMPE KÕ AMPE kÕ dïng ®Ó theo dâi trÞ sè dßng ®iÖn trong ¾c quy khi m¸y ph¸t ®iÖn ®· quay ®ñ nhanh (tèc ®é ®éng c¬ lín h¬n (800 – 900 vßng/phót) vµ theo dâi trÞ sè dßng ®iÖn phãng tõ ¾c quy ®i cung cÊp cho c¸c phô t¶i tiªu thô ®iÖn khi tèc ®é cña m¸y ph¸t cßn thÊy (tèc ®é cña ®éng c¬ nhá h¬n 800 vßng/phót) hoÆc khi ®éng c¬ ch-a lµm viÖc. a. CÊu t¹o: Ampe kÕ kiÓu phiÕn nam ch©m vµ b¶ng ®ång hå lµ mét trong nh÷ng lo¹i th-êng dïng trªn « t«. Cã 2 kiÓu: KiÓu kim chØ thÞ xuèng d-íi vµ kiÓu kim chØ thÞ lªn trªn d-íi ®©y lµ cÊu t¹o cña Ampe kÕ kiÓu kim chØ lªn trªn (h×nh vÏ) gåm cã nam ch©m vÜnh cöu (4) ®Æt trªn gi¸ ®«ng (6) gi¸ ®ång nµy ®-îc l¾p trªn mÆt ®Õ (7)
  3. b»ng chÊt c¸ch ®iÖn bëi hai cäc b¾t d©y (9) kim ®ång hå g¾n trªn lâi quay (3). Lâi quay vµ b¸nh xe ®-îc l¾p trªn trôc (2). Ngoµi ra phÝa tr-íc vá lÊy mÆt ®ång hå cã b¶ng chia ®é (8) vµ kÝch ®Ó b¶o vÖ c¸c bé phËn bªn trong. Ampe kÕ kiÓu kim chØ thÞ lªn trªn. 1. Kim ®ång hå; 2. Trôc; 3. Lâi quay; 1. Nam ch©m vÜnh cöu’ 5. C¸c cùc tõ; 6. Gi¸ ®ång; 7. MÆt ®Õ; 8. B¶ng chia ®é; 9. Cäc b¾t d©y; 10. ¾c quy; 11. M¸y ph¸t ®iÖn; 12. C¸c phô t¶i. b. Nguyªn lý lµm viÖc: Khi kh«ng cã dßng ®iÖn ®ia qua gi¸ ®ång. Do t¸c dông cña nam ch©m vÜnh cöu, lâi quay cã g¾n kim ®ång hå vÉn chØ ë sè 0. Khi cã dßng ®iÖn ®i qua, chung quanh gi¸ ®ång sinh ra tõ tr-êng, ®-êng søc cña nã hót lâi quay, lµm cho kim ®ång hå lÖch. Dßng ®iÖn cµng lín th× kim lÖch cµng nhiÒu vµ trÞ sè ®äc ®-îc cµng
  4. lín. NÕu thay ®æi chiÒu dßng ®iÖn ®i vµo gi¸ ®ång th× kim ®ång hå sÏ chØ vÒ phÝa ng-îc l¹i. NÕu kim lÖch vÒ phÝa d-¬ng th× chøng tá dßng ®iÖn tõ m¸y ph¸t ®iÖn n¨ng cho ¾c quy. NÕu kim lÖch vÒ phÝa ©m th× chøng tá dßng ®iÖn phãng tõ ¾c quy ra cung cÊp cho c¸c phô t¶i trªn xe. 8.2.2. §ång hå nhiÖt ®é (nhiÖt kÕ) §ång hå nhiÖt ®é dïng ®Ó theo dâi nhiÖt ®é cña n-íc lµm m¸t trong ®éng c¬. Trong t×nh h×nh lµm viÖc b×nh th-êng ë 80-900C. a. CÊu t¹o: §ång hå nhiÖt ®é th-êng cã 3 kiÓu: §iÖn nhiÖt, ®iÖn tõ vµ dÞch thÓ. Lo¹i ®ång hå kiÓu ®iÖn nhiÖt ®-îc dïng phæ biÕn nhÊt. Nã gåm cã bé phËn truyÒn b¸o vµ bé phËn chØ thÞ (H×nh vÏ). Bé phËn truyÒn b¸o nhiÖt ®é ®-îc l¾p vµo lç bªn c¹nh n¾p cña ®éng c¬. Gåm cã vá ngoµi c¾m vµo mét ®Õ. Bªn trong cã tÊm kim lo¹i kÐp (3), mét ®Çu g¾n vµo vá ngoµi vµ nèi liÒn víi vÝt (8) (vÝt 8) ®-îc c¸ch ®iÖn víi ®Õ) vµ ®Çu kia cã l¾p tiÕp ®iÓm ®éng (4) tú lªn tiÕp ®iÓm cè ®Þnh (5). Bªn ngoµi l¸ kim lo¹i ký cã quÊn cuén d©y ®iÖn trë (2) lµm b»ng hîp kim Ni kim Cr«m. Mét ®Çu cña cuén d©y ®iÖn trë nèi vµo tiÕp ®iÓm ®éng, ®Çu kia nèi víi vÝt (8). VÝt (8) ®-îc nèi víi cäc (14) trªn bé phËn chØ thÞ b»ng d©y dÉn. Bé phËn chØ thÞ gåm cã tÊm kim lo¹i ký (1) cÊu t¹o theo h×nh vÏ, cßn nh¸nh kia liªn hÖ víi nhau mãc lß xo tÊm. Lß xo nµy mét ®Çu g¾n vµo tÊm tú. Trªn mét nh¸nh cña t©m kim lo¹i kÐp (11) cã quÊn d©y ®iÖn trë (9). Mét ®Çu cña ®iÖn trë nèi víi vÝt (8) th«ng
  5. qua cäc (14) vµ ®iÖn trë phô (15), ®Çu kia nèi víi cùc ©m cña ¾c quy. b. Nguyªn lý lµm viÖc Khi ch-a nèi m¹ch kho¸ ®iÖn (13) ®ång hå nhiÖt ®é kh«ng lµm viÖc, kim ®ång hå chØ ë giíi h¹n 100% tiÕp ®iÓm (4) ë trong bé phËn b¸o nhiÖt ®é ë vÞ trÝ ®ãng. Khi nèi m¹ch kho¸ ®iÖn, trong bé phËn b¸o nhiÖt ®é vµ bé phËn chØ thÞ cã dßng ®iÖn ®i qua. ChiÒu cña dßng ®iÖn tõ cùc d-¬ng cña ¾c quy ra m¸t qua tiÕ ®iÓm (5) (4) cña bé phËn b¸o nhiÖt ®é vµo cuén d©y ®iÖn trë (2) qua ®iÖn trë phô (15) vµo cuén d©y ®iÖn trë (9) vÒ cùc ©m cña ¾c quy. D-íi t¸c dông nhiÖt ®é do dßng ®iÖn t¹o ra, tÊm kim lo¹i ký (11) cña bé phËn chØ thÞ uèn cong vÒ bªn ph¶i do ®ã lµm quay kim ®ång hå vÒ phÝa gÇn tËn dïng bªn tr¸i (gåm chç 400).
  6. TÊm kim lo¹i ký (3) cña bé phËn b¸o nhiÖt ®é cïng ®-îc t¸c dông nhiÖt ®é dßng ®iÖn t¹o ra, biÕn d¹ng lµm cho tiÕp ®iÓm (4) më ra (lóc nµy dßng ®iÖn bÞ gi¸n ®o¹n) mét l¸t sau nguéi ®i tiÕp ®iÓm (4) l¹i ®ãng l¹i (dßng ®iÖn l¹i nèi m¹nh). CÊu t¹o vµ s¬ ®å nguyªn lý lµm viÖc cña ®ång hå ®o nhiÖt ®é n-íc lµm m¸t. 1. Vá ngoµi; 2. Cuén d©y ®iÖn trë; 3. TÊm kim lo¹i kÐp; 4. TiÕp ®iÓm céng; 5. TiÕp ®iÓm cè ®Þnh; 6. §iÓm tú cè ®Þnh; 7. Vá c¸ch ®iÖn; 8. VÝt; 10. Kim ®ång hå; 11. TÊm kim lo¹i kÐp; 12. ¾c quy; 13. Khoa ®iÖn; 14. äc b¾t d©y; 15. §iÖn trë phô. Cø nh- thÕ lÊy tiÕp ®iÓm (4) (5) lóc ®ãng, lóc më tiÕp ®iÓm liªn tôc (tõ 50-1000 lÇn trong 1 phót). Nh- vËy nhiÖt ®é tÊm kim lo¹i kÐp ®-îc gi÷a trong mét møc ®é nµo ®ã. Do ®ã kim ®ång hå chØ ë vÞ trÝ. Khi nhiÖt ®é cña n-íc lµm m¸t t¨ng lªn, bé phËn b¸o nhiÖt ®é lµm t¨ng tiÕp ®iÓm (4) bÞ ng¾t rÊt l©u. Sè lÇn ®ãng më trong mét phót cña tiÕp ®iÓm gi¶m ®i. Do ®ã c-êng ®é dßng ®iÖn ®i qua cuén d©y ®iÖn trë (9) quÊn quanh tÊm kim lo¹i ký (11) cña bé phËn chØ thÞ gi¶m ®i, nhiÖt ®é cña cuén d©y ®iÖn trë (9) cµng gi¶m, tÊm kim
  7. lo¹i ký (1) cong h¬n lµm cho kim ®ång hå chuyÓn dÞch vÒ phÝa giíi h¹n 1000C. Kho¶ng c¸ch chuyÓn dÞch cña kim ®ång hå tû lÖ víi nhiÖt ®é cña n-íc lµm m¸t. §é nghiªng cña kim ®ång hå phô thuéc vµo tÊm kim lo¹i ký (11) . Nh-ng nhiÖt ®é cña tÊm nµy kh«ng nh÷ng phô thuéc vµo dßng ®iÖn mµ cßn phô thuéc vµo m«i tr-êng xung quanh. V× thÕ ®Ó cho ®ång hå kh«ng phô thuéc vµo m«i tr-êng xung quanh, ng-êi ta lµm tÊm kim lo¹i ký theo h×nh ch÷ .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản