intTypePromotion=1
ADSENSE

thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 19

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

110
lượt xem
43
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiều dày lớp betong^ ở đầu cột 50mm và ở chân cột 60mm. + Betong^ đúc cột tối thiểu có mác M300. + Cốt thép chịu lực (cốt dọc) có đường kính d 16mm, có cường độ tính toán tối thiểu RHXmin 2600daNcm2/ (Loại C2 trở lên). + Các cột phải có dấu mác chìm ghi rõ loại cột, nhà máy chế tạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống điện nông thôn, chương 19

  1. Chương 19: Cét bª t«ng li t©m 1-9.1. Cét ®iÖn bªt«ng cèt thÐp ly t©m : Tiªu chuÈn chÕ t¹o : C¸c cét bª t«ng li t©m ®-îc chÕ t¹o theo tiªu chuÈn TCVN 5847 - 1994. Cho phÐp sö dông c¸c lo¹i cét BTLT 10,5m; 12A1 víi c¸c th«ng sè c¬ b¶n ®-îc nªu trong b¶ng sau vµ ph¶i ®-îc chÕ t¹o theo c¸c tiªu chuÈn ViÖt Nam vÒ kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. Ký ChiÒu KÝch th-íc Lùc giíi T hiÖu dµi ngoµi h¹n ®Çu Ghi chó T cét cét §Ønh §¸y cét (m) cét cét ( kG ) (mm) (mm) 1 LT.10 10 190 323 320 Th©n liÒn A 2 LT.10 10 190 323 420 Th©n liÒn B 3 LT.10 10 190 323 520 Th©n liÒn C 4 LT.10, 10,5 190 330 300 Th©n liÒn 5A 5 LT.10, 10,5 190 330 400 Th©n liÒn 5B 6 LT.10, 10,5 190 330 500 Th©n liÒn 5C 7 LT.12 12 190 350 340 Th©n liÒn A1 8 LT.12 12 190 350 540 Th©n liÒn A 9 LT.12 12 190 350 720 Th©n liÒn B 1 LT.12 12 190 350 900 Th©n liÒn 0 C
  2. Ký ChiÒu KÝch th-íc Lùc giíi T hiÖu dµi ngoµi h¹n ®Çu Ghi chó T cét cét §Ønh §¸y cét (m) cét cét ( kG ) (mm) (mm) 1 LT.14 14 190 377 650 Th©n liÒn hoÆc 1 A nèi 10m + 4m 1 LT.14 14 190 377 850 Th©n liÒn hoÆc 2 B nèi 10m + 4m 1 LT.14 14 190 377 1.100 Th©n liÒn hoÆc 3 C nèi 10m + 4m 1 LT.16 16 190 403 920 Nèi bÝch 10m + 4 B 6m 1 LT.16 16 190 403 1.100 Nèi bÝch 10m + 5 C 6m 1 LT.18 18 190 429 920 Nèi bÝch 10m + 6 B 8m 1 LT.18 18 190 429 1.200 Nèi bÝch 10m + 7 C 8m 1 LT.20 20 190 456 920 Nèi bÝch 10m + 8 B 10m 1 LT.20 20 190 456 1.000 Nèi bÝch 10m + 9 C 10m 2 LT.20 20 190 456 1.300 Nèi bÝch 10m 0 D +10m + ChiÒu dµy líp bªt«ng ë ®Çu cét  50mm vµ ë ch©n cét  60mm. + Bªt«ng ®óc cét tèi thiÓu cã m¸c > M300. + Cèt thÐp chÞu lùc (cèt däc) cã ®-êng kÝnh d  16mm, cã c-êng ®é tÝnh to¸n tèi thiÓu RHXmin  2600daN/cm2 (Lo¹i C2 trë lªn). + C¸c cét ph¶i cã dÊu m¸c ch×m ghi râ lo¹i cét, nhµ m¸y chÕ t¹o.
  3. 1-9.2. Cét bª t«ng li t©m øng lùc tr-íc : C¸c chØ tiªu kü thuËt: KÝch th-íc Lùc ngoµi giíi ChiÒu h¹n TT Ký hiÖu cét dµi §Ønh §¸y Ghi chó ®Çu (m) cét cét cét (m) (m) (kG) Th©n 1 LT-6(ULT) 6,0 120 184 100 liÒn LT- Th©n 2 6,5 160 230 150 6,5A(ULT) liÒn LT- Th©n 3 6,5 160 230 230 6,5B(ULT) liÒn LT- Th©n 4 7,5 160 244 200 7,5A(ULT) liÒn LT- Th©n 5 7,5 160 344 300 7,5B(ULT) liÒn LT- Th©n 6 8,5 160 255 200 8,5A(ULT) liÒn LT- Th©n 7 8,5 160 255 300 8,5B(ULT) liÒn LT- Th©n 8 10,5 190 330 320 10,5A(ULT) liÒn LT- Th©n 9 10,5 190 330 420 10,5B(ULT) liÒn LT- Th©n 10 10,5 190 330 480 10,5C(ULT) liÒn Th©n 11 LT-12A(ULT) 12 190 350 350 liÒn Th©n 12 LT-12B(ULT) 12 190 350 540 liÒn 13 LT-12C(ULT) 12 190 350 720 Th©n
  4. liÒn Th©n 14 LT-12D(ULT) 12 190 350 900 liÒn Th©n 15 LT-14B(ULT) 14 190 377 650 liÒn Th©n 16 LT-14C(ULT) 14 190 377 900 liÒn Th©n 17 LT-14D(ULT) 14 190 377 1100 liÒn LT- LT- 8GC+ 18 18,5 190 436 1000 LT- 18,5C(ULT) 10,5C LT- 19 LT-20C(ULT) 20 190 456 1000 8GC+ LT-12C LT8GD+ 20 LT-20D(ULT) 20 190 456 1300 LT-12D
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2