thiết kế hệ thống IMS trong NGN, chương 14

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
117
lượt xem
76
download

thiết kế hệ thống IMS trong NGN, chương 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một phiên IMS đã được thiết lập giữa một UE khởi tạo và một UE kết cuối. Mỗi UE đó được gắn vào một P-CSCF được đặt cùng mạng với GGSN của nó, và một S-CSCF đã được phân bổ trong mạng nhà của chúng. Các thành phần chức năng này cùng hợp tác để xóa phiên với các thủ tục độc lập với vị trí của chúng được đặt tại mạng khách hay mạng nhà. Thủ tục chiếm và giữ phiên nhận ra UE đó được hay không được thiết lập phiên để thiết lập giữ phiên hay UE...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế hệ thống IMS trong NGN, chương 14

  1. Chương 14: Các thủ tục chiếm và giữ phiên từ di động tới di động Một phiên IMS đã được thiết lập giữa một UE khởi tạo và một UE kết cuối. Mỗi UE đó được gắn vào một P-CSCF được đặt cùng mạng với GGSN của nó, và một S-CSCF đã được phân bổ trong mạng nhà của chúng. Các thành phần chức năng này cùng hợp tác để xóa phiên với các thủ tục độc lập với vị trí của chúng được đặt tại mạng khách hay mạng nhà. Thủ tục chiếm và giữ phiên nhận ra UE đó được hay không được thiết lập phiên để thiết lập giữ phiên hay UE đó có được kết thúc phiên để thiết lập giữ phiên hay không. Khi một luồng phương tiện được bám giữ vị trí, thì nó sẽ không thể bị chiếm bởi các điểm đầu cuối khác. Thủ tục bám giữ vị trí dòng phương tiện truyền thông rồi sau đó chiếm các dòng phương tiện được thể hiện như sau:
  2. Hình 3.31 Chiếm và giữ phiên từ di động tới di động 1. UE#1 phát hiện một yêu muốn bám giữ vị trí của một dòng phương tiện truyền thông từ phía thuê bao. UE#1 ngừng gửi dòng phương tiện tới điểm đầu cuối phía xa, nhưng vẫn giữ tài nguyên đặt trước cho phiên này. 2. UE#1 gửi bản tin bám tới Proxy của nó – P-CSCF#1. 3. P-CSCF#1 gửi bản tin bám tới S-CSCF#1. 4. S-CSCF#1 gửi bản tin bám tới S-CSCF#2. 5. S-CSCF#2 gửi bản tin bám tới P-CSCF#2. 6. P-CSCF#2 gửi bản tin bám tới UE#2. 7. UE#2 ngừng gửi dòng phương tiện tới đầu cuối phía xa, nhưng vẫn giữ tài nguyên đặt trước cho phiên này.
  3. 8. UE#2 nhận báo nhận của bản tin bám và đáp ứng bằng bản tin 200 OK tới P-CSCF#2. 9. P-CSCF#2 gửi bản tin 200 OK tới S-CSCF#2. 10. S-CSCF#2 gửi bản tin 200 OK này tới S-CSCF#1. 11. S-CSCF#1 gửi bản tin 200 OK tới P-CSCF#1. 12. P-CSCF#1 gửi bản tin 200 OK tới UE#1. 13. UE#1 phát hiện yêu cầu chiếm dòng phương tiện đã được bám trước đây. UE#1 gửi bản tin chiếm tới Proxy của nó;P-CSCF#1. 14. P-CSCF#1 gửi bản tin bản tin chiếm tới S-CSCF#1. 15. S-CSCF#1 gửi bản tin chiếm tới S-CSCF#2. 16. S-CSCF#2 gửi bản tin chiếm tới P-CSCF#2. 17. P-CSCF#2 gửi bản tin chiếm tới UE#2. 18. UE#2 tiếp tục gửi dòng phương tiện tới đầu cuối phía xa. 19. UE#2 nhận báo nhận của thông báo chiếm và trả lời bằng bản tin 200 OK tới P-CSCF#2. 20. P-CSCF#2 gửi bản tin đáp ứng 200 OK tới S-CSCF#2. 21. S-CSCF#2 gửi đáp ứng 200 OK tới S-CSCF#1. 22. S-CSCF#1 gửi đáp ứng 200 OK tới P-CSCF#1. 23. P-CSCF#1 gửi đáp ứng 200 OK tới UE#1. 24. UE#1 tiếp tục gửi dòng phương tiện tới đầu cuối phía xa.
  4. 3.10.1.2 Di động khởi tạo chiếm và giữ phiên từ di động đến PSTN Một phiên IMS được thiết lập từ trước giữ một UE và một MGCF hoạt động như một gateway cho phiên kết cuối trên PSTN, hoặc giữ một MGCF khởi tạo hoạt động như một gateway cho khởi tạo phiên trên PSTN tới một UE kết cuối. UE đuợc gắn vào một P-CSCF đặt tại cùng mạng với GGSN của nó, một S-CSCF được phân bổ cho mạng nhà của nó và một BGCF để lựa chọn MGCF. Các thành phần chức năng đó cùng chung sức để xóa phiên và các thủ tục độc lập với vị trí của chúng được đặt tại mạng nhà hay mạng khách của thuê bao. Vì vậy không có một sự khác biệt nào trong phiên này của mạng nhà hay mạng khách. Các thủ tục chiếm và giữ phiên giống như UE thiết lập phiên tới PSTN hay PSTN thiết lập phiên tới UE. Chỉ có sự khác biệt là chức năng mô tả của BGCF trong trường hợp một phiên được thiết lập bởi UE. Chú ý rằng BGCF có hoặc không được mô tả trong tuyến báo hiệu sau khi bản tin INVITE đầu tiên được định tuyến. Thủ tục đặt các dòng phương tiện vào phiên được giữ, và sau khi chiếm phương tiện được thể hiện như sau:
  5. Hình 3.32 Chiếm và giữ phiên từ di động tới PSTN Thủ tục của trường hợp này như sau: 1. UE phát hiện một yêu bám theo một vị trí một dòng truyền thông từ thuê bao. UE#1 ngừng gửi luồng phương tiện tới điểm đầu cuối phía xa nhưng vẫn giữ tài nguyên đặt trước cho phiên này. 2. UE gửi bản tin thông báo bám tới Proxy của nó: P-CSCF. 3. P-CSCF gửi bản tin bám tới S-CSCF. 4. S-CSCF gửi bản tin bám tới BGCF. 5. BGCF gửi bản tin bám tới MGCF. 6. MGCF thiết lập một tương tác H248 với MGW hướng dẫn nó ngừng gửi các dòng phương tiện, nhưng vẫn giữ tài nguyên đặt trước cho phiên.
  6. 7. MGCF nhận báo nhận của bản tin thông báo và gửi đáp ứng 200 OK tới BGCF. 8. BGCF gửi bản tin 200 OK tới S-CSCF. 9. S-CSCF gửi đáp ứng 200 OK tới P-CSCF. 10. P-CSCF gửi đáp ứng 200 OK tới UE. 11. UE phát hiện yêu cầu chiếm vị trí luồng phương tiện đã được bám trước đây. UE gửi bản tin chiếm tới proxy của nó: P-CSCF. 12. P-CSCF gửi thông báo chiếm tới S-CSCF. 13. S-CSCF gửi bản tin thông báo chiếm tới BGCF. 14. BGCF gửi bản tin thông báo chiếm tới MGCF. 15. MGCF thiết lập một H.248 với MGW chỉ dẫn nó gửi chiếm dòng phương tiện. 16. MGCF nhận báo nhận của bản tin thông báo chiếm và gửi đáp ứng 200 OK tới BGCF. 17. BGCF gửi đáp ứng 200 OK tới S-CSCF. 18. S-CSCF gửi đáp ứng 200 OK tới P-CSCF. 19. P-CSCF gửi đáp ứng 200 OK tới UE. 20. UE gửi chiếm các dòng phương tiện tới điểm đầu cuối phía xa.
Đồng bộ tài khoản