Thiết kế máy tính cước điện thoại, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
93
lượt xem
32
download

Thiết kế máy tính cước điện thoại, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch chống quá áp Chống điện áp cao do đường dây điện thoại bị chậm vào mạng điện lực hoặc bị sấm sét ảnh hưởng làm hỏng máy. 3. Mạch tín hiệu chuông Thu tín hiệu chuông cho tổng đài gọi đến có tần số 25-3Hz. 90-15V phát 2 giây ngắt quãng 4 giây được nắn thành dòng một chiều, lọc phẳng và cấp điện cho mạch dao động tần số chuông âm tần, khuếch đại rồi đưa ra loa hoặc đĩa phát âm báo hiệu cho thuê bao biết có cuộc gọi tới. Mạch chuông có tính chọn lọc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế máy tính cước điện thoại, chương 3

  1. CHÖÔNG 3. MAÙY ÑIEÄN THOAÏI AÁN PHÍM I. CAÙC KHOÁI CUÛA MAÙY ÑIEÄN THOAÏI 1.Sô ñoà khoái: 2. Maïch choáng quaù aùp Choáng ñieän aùp cao do ñöôøng daây ñieän thoaïi bò chaäm vaøo maïng ñieän löïc hoaëc bò saám seùt aûnh höôûng laøm hoûng maùy. 3. Maïch tín hieäu chuoâng Thu tín hieäu chuoâng cho toång ñaøi goïi ñeán coù taàn soá 253Hz. 9015V phaùt 2 giaây ngaét quaõng 4 giaây ñöôïc naén thaønh doøng moät chieàu, loïc phaúng vaø caáp ñieän cho maïch dao ñoäng taàn soá chuoâng aâm taàn, khueách ñaïi roài ñöa ra loa hoaëc ñóa phaùt aâm baùo hieäu cho thueâ bao bieát coù cuoäc goïi tôùi. Maïch chuoâng coù tính choïn loïc taàn soá vaø tính phi tuyeán sao cho noù chæ laøm vieäc vôùi doøng chuoâng maø khoâng lieân quan ñeán doøng moät chieàu, doøng ñaøm thoaïi, tín hieäu choïn soá ñeå traùnh ñoäng taùc nhaàm. 4. Maïch choán ñaûo cöïc Ñeå caáp ñieän aùp moät chieàu töø toång ñaøi ñöa ñeán caùc khoái cuûa maùy luoân luoân coù cöïc tính coá ñònh ñeå choáng ngöôïc nguoàn laøm hoûng IC trong maùy ñieän thoaïi. Maïch thöôùng duøng caàu diod 5. Chuyeån maïch nhaác ñaët ñöôïc ñieàu khieån baèng nuùt gaùc toå hôïp: ÔÛ traïng thaùi nghæ, toå hôïp ñaët treân maùy ñieän thoaïi, maïch thu chuoâng ñöôïc ñaáu leân ñöôøng daây thueâ bao ñeå thöôøng tröïc chôø ñoùn doøng chuoâng töø toång ñaøi goïi tôùi, coøn caùc maïch khaùc (aán phím, choïn soá, ñaøm thoaïi … ) bò ngaét ra khoûi ñöôøng daây. ÔÛ traïng thaùi laøm vieäc, toå hôïp ñöôïc nhaác leân, maïch thu chuoâng bò ngaét, caùc maïch khaùc ñaáu vaøo ñöôøng daây thueâ bao (choïn soá vaø ñaøm thoaïi …). Chuyeån maïch nhaác ñaët coù theå baèng cô khí, töø, quang… tuøy theo loaïi maùy. 6. Maïch thu phaùt tín hieäu: Goïi baèng ñóa quay soá hay baèng baøn phím ñeå phaùt tín hieäu choïn soá cuûa thueâ bao bò goïi tôùi toång ñaøi ôû daïng xung thaäp phaân (pulse) hay Tone (tín hieäu song aâm ña taàn DTMF).
  2. 7. Maïch dieät tieáng keng, clíc Khi goïi soá, do aûnh höôûng cuûa tín hieäu xung choïn soá vaøo maïch thu chuoâng laøm cho chuoâng keâu leng keng. Vì vaäy caàn phaûi dieät tieáng ñoäng naøy baèng caùch ngaét maïch thu chuoâng khi phaùt tín hieäu choïn soá. Khi phaùt tín hieäu choïn soá coøn xuaát hieän caùc xung soá caûm öùng vaøo oáng nghe laøm noù keâu loïc coïc, ñoù laø tieáng clíc do vaäy khi choïn soá caàn ngaét maïch ñaøm thoaïi. 8. Maïch ñieàu chænh aâm löôïng Do ñoä daøi cuûa ñöôøng daây thueâ bao bieán ñoåi neân suy hao cuûa noù cuõng bieán ñoåi, neáu ñöôøng daây thueâ bao caøng daøi thì suy hao tín hieäu thoaïi caøng lôùn daãn ñeán ñoä nghe roõ bò giaûm. Hoaëc ñöôøng daây quaù ngaén, tín hieäu thoaïi quaù maïnh coù theå gaây töï kích. Vì vaäy, ñeå khaéc phuïc hieän töôïng ñoù, trong caùc maùy ñieän thoaïi ngöôøi ta thieát keá caùc boä khueách ñaïi noùi, nghe coù boä phaän AGC (töï ñoäng ñieàu khueách) ñeå ñieàu chænh heä soá khueách ñaïi phuø hôïp. Neáu maùy ôû xa toång ñaøi, ñieän trôû voøng ñöôøng daây lôùn thì heä soá khueách ñaïi nghe, noùi phaûi lôùn, coøn maùy ôû gaàn toång ñaøi thì heä soá khueách ñaïi nghe, noùi phaûi giaûm bôùt. 9. Maïch ñaøm thoaïi: Goàm oáng noùi, oáng nghe, maïch khueách ñaïi noùi, nghe, duøng cho vieäc ñaøm thoaïi giöõa hai thueâ bao. 10. Caàu sai ñoäng: Phaân maïch noùi nghe, keát hôïp vôùi maïch caân baèng trôû khaùng ñöôøng daây ñeå khöû traéc aâm. II. KYÕ THUAÄT GÔÛI SOÁ BAÈNG XUNG LÖÔÕNG AÂM ÑA TAÀN (DUAL TONE MULTIFREQUENCY DTMF ). 1. Heä thoáng DTMF Heä thoáng DTMF ñang phaùt trieån vaø ñaõ trôû thaønh phoå bieán trong heä thoáng ñieän thoïai hieän ñaïi hieän nay. Heä thoáng naøy coøn goïi laø heä thoáng Touch-Tone, heä thoáng ñöôïc hình thaønh vaøo naêm 1960 nhöng maõi ñeán naêm 1970 môùi ñöôïc phaùt trieån roäng raõi. Heä thoáng DTMF giôø ñaây trôû thaønh chuaån thay theá cho heä thoáng xung kieåu cuõ. DTMF (dual tone multifrequency) laø toång hôïp cuûa hai aâm thanh. Nhöng ñieåm ñaët bieät cuûa hai aâm naøy laø khoâng cuøng aâm nghóa laø: taàn soá cuûa hai aâm thanh naøy khoâng coù cuøng öôùc soá chung vôùi aâm thanh kia. Ví duï nhö 750 vaø 500
  3. thì coù cuøng öôùc soá chung laø 250 (750=250 x 3, 500= 250 x 2) vì vaäy 750 vaø 500 laø hai thanhcuøng aâm khoâng theå keát hôïp thaønh tín hieäu DTMF. Lôïi ñieåm cuûa vieäc söû duïng tín hieäu DTMF trong ñieän thoaïi laø choáng ñöôïc nhieãu tín hieäu do ñoù toång ñaøi coù theå bieát chính xaùc ñöôïc phím naøo ñaõ ñöôïc nhaán. Ngoaøi ra noù coøn giuùp cho ngöôøi ta söû duïng ñieän thoaïi thuaän tieän hôn. Ngaøy nay haàu heát caùc heä thoáng ñieän thoaïi ñeàu söû duïng tín hieäu DTMF. Baøn phím chuaån cuûa loaïi ñieän thoaïi naøy coù daïng ma traän chöõ nhaät goàm coù 3 coät vaø 4 haøng taïo neân toång coäng laø 12 phím nhaán: 10 phím cho chöõ soá (0-9), hai phím ñaëc bieät laø ‘* ’ vaø ‘# ’. Moãi moät haøng treân baøn phím ñöôïc gaùn cho moät taàn soá tone thaáp, moãi coät ñöôïc gaùn cho taàn soá tone cao (hình 2). Moãi moät phím seõ coù moät tín hieäu DTMF rieâng maø ñöôïc toång hôïp bôûi hai taàn soá töông öùng vôùi haøng vaø coät maø phím ñoù ñang ñöùng. Nhöõng taàn soá naøy ñaõ ñöôïc choïn löïa raát caån thaän. 1209Hz 1336Hz 1477Hz 697Hz 1 2 3 4 5 6 770Hz 852Hz 7 8 9 941Hz * 0 # Hình 2 : Baøn phím chuaån 12 phím DTMF Ngaøy nay ñeå taêng khaû naêng söû duïng cuûa ñieän thoaïi ngöôøi ta phaùt trieån theâm moät coät nöõa cho baøn phím ñieän thoaïi chuaån taïo neân baøn phím ma traän 4x4 nhö hình 3.
  4. 1209Hz 1336Hz 1477Hz 1633Hz 697Hz 1 2 3 A 4 5 6 B 770Hz 852Hz 7 8 9 C 941Hz * 0 # D Hình 3 : Baøn phím chuaån 16 phím DTMF 2. Tieáp nhaän aâm hieäu DTMF: Taàn soá DTMF ñöôïc choïn kyõ ñeå ôû toång ñaøi coù laãn vôùi nhöõng aâm hieäu khaùc co theå xuaát hieän treân ñöôøng daây. Boä thu coù nhöõng maïch loïc raát toát chæ ñeå tieáp nhaän caùc taàn soá DTMF vaø coù nhöõng maïch ño thôøi gian ñeå ñaûm baûo aâm hieäu xuaát hieän trong thôøi gian ít nhaát laø 50ms tröôøc khi nhaän laïi aâm hieäu DTMF. Sau khi ñöôïc noái thoâng ñeán ngöôøi goïi, boä thu ñaõ ñöôïc taùch ra khoûi ñöôøng daây vaø thueâ bao coù theå duøng baèng nuùt aán ñeå chænh tín hieäu DTMF ñeán ngöôøi bò goïi nhö laø maïch truyeàn ñöa soá lieäu toác ñoä thaáp. 3. So saùnh thôøi gian göûi soá: Göûi soá baèng löôõng aâm ña taàn DTMF nhanh hôn caùch quay soá raát nhieàu veà maët nguyeân taét cuõng nhö treân thöïc teá. Vôùi DTMF thôøi gian nhaän ñöôïc moät chöõ laø 50ms vaø thôøi gian nghæ giöõa hai soá laø 50ms, toång coäng laø 100ms cho moãi soá. Giaû söû göûi ñi 10 soá: Vôùi DTMF maát: 100 ms x 10 = 1s. Vôùi ñóa quay soá : 5x10x100ms + 9x700ms = 11,3 s. Ngoaøi öu ñieåm söû duïng deã daøng, nheï, DTMF giaûm thôøi gian chieám duïng boä thu soá raát nhieàu, giaûm bôûi soá löôïng boä thu soá daãn tôùi giaûn giaù thaønh toång ñaøi.
  5. 4. Yeâu caàu ñoái vôùi boä phaùt aâm hieäu DTMF Ñeå keát noái toát ñoái vôùi ñöôøng daây laø: - Ñieän aùp nguoàn nuoâi moät chieàu (DC) vaø maïch voøng phaûi ñöôïc giöõ ôû möùc oån ñònh duø maùy ôû xa hay ôû gaàn toång ñaøi. - Aâm hieäu phaûi coù möùc ñieän oån ñònh. - Boä phaùt aâm hieäu DTMF phaûi hoøa hôïp toång trôû toát ñoái vôùi ñöôøng daây. Vaán ñeà nguoàn nuoâi ñaët ra cho hai tröôøng hôïp ñaëc bieät: ñöôøng daây xa vaø ñöôøng daây gaàn. Ñöôøng daây xa laøm giaûm doøng vaø ñieän aùp ñeán maùy ñeå nuoâi boä taïo dao ñoäng, do ñoù maùy naøy caàn hoaït ñoäng ôû ñieän aùp thaáp ñeán 3V. Ñoái vôùi ñöôøng daây gaàn, maùy phaûi coù khaû naêng nuoát bôûi ñieän aùp vaø doøng neáu toång ñaøi khoâng coù khaû naêng trang bò khaû naêng naøy. III. NGUYEÂN LYÙ CUÛA MAÏCH ÑIEÄN CÔ BAÛN CUÛA MAÙY ÑIEÄN THOAÏI AÁN PHÍM

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản