intTypePromotion=1

thiết kế nhà 5 tầng cao 20,5m( ký túc xá trường C.Đ.X.D- Tuy Hòa ), chương 12

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
107
lượt xem
31
download

thiết kế nhà 5 tầng cao 20,5m( ký túc xá trường C.Đ.X.D- Tuy Hòa ), chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn chiều cao móng hm = 0,7 m - Làm lớp bê tông lót dày 10 cm mác 100 đá 4x6, lớp bảo vệ cốt thép lấy bằng 0,04 m. o = 1475,2 Kn tt qo = 80,2 Kn sơ đồ tính chọc thủng ho hm  a 0,7  0,04 0,66(m) Chiều cao làm việc của móng: -Vẽ tháp đâm thủng ta có diện tích gạch chéo ngoài đáy tháp đâm tt Fct b Lct thủng ở phía có áp lực p max xấp xỉ bằng : Trong đó: + b = 2,1 (m)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế nhà 5 tầng cao 20,5m( ký túc xá trường C.Đ.X.D- Tuy Hòa ), chương 12

  1. Chương 12: KiÓm tra chiÒu cao cña mãng theo ®iÒu kiÖn ®©m thñng - ¸p lùc tÝnh to¸n t¹i ®Õ mãng : N 0  6.e  1457,2  6.0,2  tt p tt max  .1   .1   min l.b  l  2,6 . 2,1  2,6  p tt  394,883(kPa) max => p min  143,708(kPa) tt p tt  269,27(kPa) tb - Chän chiÒu cao mãng hm = 0,7 m - Lµm líp bª t«ng lãt dµy 10 cm m¸c 100 ®¸ 4x6, líp b¶o vÖ cèt thÐp lÊy b»ng 0,04 m.
  2. tt o = 1475,2 Kn tt tt o = 238 Kn.m qo = 80,2 Kn tt P = 143,708 Kn min tt P = 394,883 Kn max tt P 1 = 378,455 kn fct s¬ ®å tÝnh chäc thñng ChiÒu cao lµm viÖc cña mãng: ho  hm  a  0,7  0,04  0,66(m) -VÏ th¸p ®©m thñng ta cã diÖn tÝch g¹ch chÐo ngoµi ®¸y th¸p ®©m tt thñng ë phÝa cã ¸p lùc p max xÊp xØ b»ng : Fct  b  Lct Trong ®ã: + b = 2,1 (m)
  3. l  l c  2.h0 2,6  0,6  2  0,66 + Lct    0,34(m) 2 2  Fct  b  Lct  2,1 0,34  0,714(m 2 ) ¸p lùc tÝnh to¸n trung b×nh trong ph¹m vi diÖn tÝch g©y ®©m thñng : tt tt p tt  pmax  p1 c 2 Trong ®ã: + p max  394,883( KPa) tt tt tt tt  p tt  pmax  pmin  L  394,883  394,883143,708 + p1 max ct x0,34 l 2,6 = 362,037(kPa) 394,883  362, 037  P tt   378, 455(kPa) c 2 - Lùc g©y ®©m thñng: N  ptt .F  378, 455.0, 714  270, 216(kN ) ct c ct - Lùc chèng ®©m thñng : 0,75 . Rk . ho . btb Trong ®ã: + Víi bª t«ng m¸c 250 cã Rk = 880 (kPa) + ho= 0,66 (m) + Ta cã bÒ réng ®¸y th¸p ®©m thñng: b d = b c + h0 = 0,25 + 0,66 = 0,91m< b=2,1m  b b b  b  2h b  c d  c c o  b  h  0,25  0,66  0,91(m) tb 2 2 c o  0,75 . Rk . ho . btb = 0,75 . 880 . 0,66 . 0,91 = 396,396 (kN) N  0,75 . Rk . ho . btb 270,216(kN) < 396,396 (kN) ct Nh- vËy mãng kh«ng bÞ ph¸ ho¹i theo ®©m thñng. 3. TÝnh cèt thÐp cho mãng : - Dïng bª t«ng m¸c 250, Rn = 11000(kPa), Rk =880(kPa), thÐp AII cã Ra= 280000(kPa). Khi tÝnh to¸n ®é bÒn cña mãng ta dïng t¶i träng tÝnh to¸n cña tæ hîp bÊt lîi nhÊt.
  4. * TÝnh p2 : tt ¸p dông tam gi¸c ®ång d¹ng ta t×m ®-îc : ( p mt a x  p mt i n ) t t p 1t t  p m in  tt  L l l  l c 2,6  0,6 Trong ®ã: + L   1(m) 2 2 ( pmax  pmin ) tt tt p2  pmin  tt tt L l  (394,883  143, 708)  394,883  1  298, 277(kPa) 2,6
  5. tt o = 1475,2 Kn tt tt o = 238 Kn.m qo = 80,2 Kn tt P = 143,708 Kn min tt P = 394,883 Kn max tt P2 = 298,277 kn s¬ ®å tÝnh mãng m1 - M« men t-¬ng øng víi mÆt ngµm I – I : 2  ptt  ptt M  b.L2  max 2 I 6 Trong ®ã: + b = 2,1 (m): chiÒu réng mãng + L  l  lc  2,6  0,6  1(m) 2 2
  6. 2  394,883  298,277  M I  2,1.1   380,815(kN .m) 2 6 - M« men t-¬ng øng víi mÆt ngµm II – II : 2  p tt  p tt M  l .B 2  tb tb II 6 Trong ®ã: + l = 2,6 (m): chiÒu dµi mãng + B  bm  bc  2,1  0,25  0,925(m) 2 2 2 2  269,277  269,277  M II  2,6.0,925   299,512(kN .m) 6 - DiÖn tÝch cèt thÐp ®Ó chÞu m« men MI : M 380,815 F  I   0,00228m 2  22,8cm 2 a 0,9.0,66.280000 I 0,9.h .R o a Chän 15 14 cã Fa = 23,07 cm2 - Kho¶ng c¸ch gi÷a trôc hai cèt thÐp c¹nh nhau: b  2.a bv  2.15 a1  n 1 Trong ®ã: + b = 2,1 (m) :bÒ réng mãng + abv  0,04(m) :chiÒu dÇy líp bª t«ng b¶o vÖ + n = 15 : sè l-îng thÐp ®· chän  a1  2100  2  40  2.15  142  chän a = 140 15  1 - ChiÒu dµi mçi thanh : L ct = l-2.a bv = 2,6-2.0,04 = 2,52 (m) - DiÖn tÝch cèt thÐp ®Ó chÞu m« men MI I: M 299,512 F  II   0,00184m 2  18,4cm 2 a II 0,9.h ' .R 0,9.0,644.280000 o a Chän 17 12 cã Fa = 19,21 cm2 - Kho¶ng c¸ch gi÷a trôc hai cèt thÐp c¹nh nhau: l  2.abv  2.15 a1  n 1 Trong ®ã: + l = 2,6 (m) :chiÒu dµi mãng + abv  0,04(m) :chiÒu dÇy líp bª t«ng b¶o vÖ
  7. + n = 17 : sè l-îng thÐp ®· chän  a1  2600  2  40  2.15  155,625  chän a = 150 17  1 - ChiÒu dµi mçi thanh : L ct = b-2.a bv = 2,1-2.0,04 = 2,02 (m) *Bè trÝ thÐp mãng M 1 :(trang bªn)
  8. 0.00 0.450 1024 6a100 6 1.40 5 12a150 2 2.10 14a140 1 c mÆt c¾t 1-1 (tl:1/25) 3 6 1 1 12a150 2 14a140 1 3 c mãng m1 (tl:1/25)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2