intTypePromotion=1

thiết kế nhà 5 tầng cao 20,5m( ký túc xá trường C.Đ.X.D- Tuy Hòa ), chương 27

Chia sẻ: Duong Thi Tuyet Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
126
lượt xem
39
download

thiết kế nhà 5 tầng cao 20,5m( ký túc xá trường C.Đ.X.D- Tuy Hòa ), chương 27

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

lập tổng mặt bằng thi công 1.Cơ sở và mục đích tính toán: Cơ sở tính toán: - Căn cứ theo yêu cầu tổ chức thi công, tiến độ thực hiện công trình xác định nhu cầu cần thiết về vật tư, vật liệu, nhân lực, nhu cầu phục vụ. - Căn cứ vào tình hình cung cấp vật tư thực tế - Căn cứ tình hình thực tế và mặt bằng công trình, bố trí các công trình phục vụ, kho bãi, trang thiết bị phục vụ thi công. Mục đích tính toán - Tính toán lập tổng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế nhà 5 tầng cao 20,5m( ký túc xá trường C.Đ.X.D- Tuy Hòa ), chương 27

 1. Chương 27: TÝnh to¸n khèi l-îng c¸c c«ng viÖc ii. lËp tæng mÆt b»ng thi c«ng 1.C¬ së vµ môc ®Ých tÝnh to¸n:  C¬ së tÝnh to¸n: - C¨n cø theo yªu cÇu tæ chøc thi c«ng, tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng tr×nh x¸c ®Þnh nhu cÇu cÇn thiÕt vÒ vËt t-, vËt liÖu, nh©n lùc, nhu cÇu phôc vô. - C¨n cø vµo t×nh h×nh cung cÊp vËt t- thùc tÕ - C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ vµ mÆt b»ng c«ng tr×nh, bè trÝ c¸c c«ng tr×nh phôc vô, kho b·i, trang thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng.  Môc ®Ých tÝnh to¸n
 2. - TÝnh to¸n lËp tæng mÆt b»ng thi c«ng ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hîp lý trong c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý, thi c«ng, hîp lý trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt, tr¸nh hiÖn t-îng chång chÐo khi di chuyÓn. - §¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh vµ phï hîp trong c«ng t¸c phôc vô thi c«ng, tr¸nh tr-êng hîp l·ng phÝ hay kh«ng ®¸p øng ®ñ nhu cÇu. - §Ó ®¶m b¶o c¸c c«ng tr×nh t¹m, c¸c b·i vËt liÖu, cÊu kiÖn, m¸y mãc, thiÕt bÞ ®-îc sö dông mét c¸ch tiÖn lîi nhÊt. - §Ó ®¶m b¶o cù li vËt chuyÓn lµ ng¾n nhÊt, sè lÇn bèc dì lµ Ýt nhÊt. - §¶m b¶o vÖ sinh c«ng nghiÖp vµ phßng chèng ch¸y næ. 2.C¬ së to¸n: 2.1. L-îng c¸n bé c«ng nh©n viªn trªn c«ng tr-êng: Theo b¶ng tiÕn ®é thi c«ng vµ biÓu ®å nh©n lùc ta cã: Tæng sè c«ng: S = 11662 ngµy c«ng Tæng sè c«ng d-: Sd = 1551 ngµy c«ng Thêi gian thi c«ng: T = 196 ngµy Sè c«ng nh©n lín nhÊt trªn c«ng tr-êng: Amax = 94 c«ng nh©n a. Sè c«ng nh©n x©y dùng c¬ b¶n trùc tiÕp thi c«ng: - Theo biÓu ®å nh©n lùc, sè ng-êi lµm viÖc trùc tiÕp trung b×nh trªn c«ng tr-êng lµ: S 11662 A = Atb    59,5(nguoi ) T 196 Khi ®ã ta x¸c ®Þnh ®-îc: + HÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ vÒ sö dông c«ng nh©n K1: Amax 94 K1    1,58  1.8 Atb 59,5 + HÖ sè ph©n bè lao ®éng kh«ng ®Òu K2: S du 1551 K2    0,133  0.2 S 11662 b. Sè c«ng nh©n lµm viÖc ë c¸c x-ëng phô trî: B = 20%.A = 0.2 x 60 = 12 c«ng nh©n c. Sè c¸n bé c«ng nh©n kü thuËt: C = 4%(A + B) = 4%(60 + 12) = 3 ng-êi d. Sè c¸n bé nh©n viªn hµnh chÝnh: D = 5%(A + B + C) = 5%( 60 + 12 + 3) = 4 ng-êi e. Sè nh©n viªn phôc vô(y tÕ, ¨n ch-a):
 3. E = S%(A + B + C + D) = 5%( 60 + 12 + 3 + 4) = 4 ng-êi ( c«ng tr-êng quy m« trung b×nh S = 5%) Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng tr-êng( 2% ®au èm, 4% xin nghi phÐp) G = 1.06(60 + 12 + 3 + 4 + 4 ) = 88 ( ng-êi) 2.2 DiÖn tÝch kho b·i l¸n tr¹i: a. L¸n tr¹i: C¨n cø tiªu chuÈn nhµ t¹m trªn c«ng tr-êng: - Nhµ chØ huy: S = 4m2/ng-êi = 4(3 + 4) = 28 m2. - Tr¹m y tÕ: S = Amax . 0,04 = 94 . 0,04 = 4 m2. - Nhµ nghØ gi÷a ca cho c«ng nh©n: Sè c«ng nh©n nhiÒu nhÊt lµ Amax = 94 c«ng nh©n, tuy nhiªn do c«ng tr-êng ë trung t©m nªn chØ cÇn ®¶m b¶o chç ë cho 40% c«ng nh©n. Tiªu chuÈn diÖn tÝch cho c«ng nh©n lµ 2m2/ng-êi, do ®ã S = 94 . 0,4 . 2 = 75 m2. - Nhµ t¾m vµ WC: Theo tiªu chuÈn 2.5m2/20 ng-êi. Do ®ã diÖn tÝch sö dông lµ: S = 2,5 . 94/20 = 12 m2. DiÖn tÝch phßng ban chøc n¨ng cho trong b¶ng sau: Tªn phßng ban DiÖn tÝch (m2) Nhµ lµm viÖc chØ huy 28 Nhµ nghØ gi÷a ca 80 Nhµ t¾m 12 Nhµ b¶o vÖ 12 Nhµ y tÕ 4 Kho dông cô 16 Nhµ ®Ó xe 32 b. Kho xi m¨ng( kho kÝn): C¨n cø vµo biÖn ph¸p thi c«ng c«ng tr×nh,khèi l-îng c«ng t¸c ta thÊy c«ng t¸c x©y cÇn dïng nhiÒu xi m¨ng nhÊt. Do vËy viÖc tÝnh diÖn tÝch kho xi m¨ng dùa vµo c¸c ngµy x©y t-êng( c¸c ngµy cÇn nhiÒu xi m¨ng nhÊt, trong tiÕn ®é ta cã 10 ngµy). Khèi l-îng x©y t-êng V =128,52 m3.
 4. - Theo §Þnh møc dù to¸n XDCB (m· hiÖu AE.2221) ta cã khèi l-îng v÷a x©y lµ: Vv÷a = 128,52  0,3 = 38,556 (m3). Tra ®Þnh møc cho 1m3 t-êng Vv÷a = 38,556 x©y m3 XM 360,04 (kg) 13,882 tÊn C¸t 1,05 (m3) 40,5 m3 G¹ch 550 (viªn) 70510 viªn N-íc 260 lÝt 10.02 m3 C¨n cø vµo biÖn ph¸p thi c«ng c«ng tr×nh, ta chän biÖn ph¸p thi c«ng cét dïng tr¹m trén c«ng tr-êng do ®ã trong c¸c ngµy nµy cÇn dïng bª t«ng nhiÒu. Do vËy viÖc tÝnh diÖn tÝch b·i chøa ®¸ dùa vµo c¸c ngµy ®æ bª t«ng cét( c¸c ngµy cÇn nhiÒu ®¸ nhÊt, trong tiÕn ®é ta cã 3 ngµy). Khèi l-îng bª t«ng cét V = 21,08 m3. - Theo §Þnh møc dù to¸n XDCB (m· hiÖu AF.1223) ta cã khèi l-îng v÷a bª t«ng lµ: Vv÷a = 21,08  1,025 = 21,607 (m3). Tra ®Þnh møc cho 1m3 bª t«ng Vv÷a = 21,607 m3 XM 384 kg 8.3 tÊn C¸t 0.452 m3 9.77 m3 §¸ 0.864 m3 18.67 m3 N-íc 175 l 3.8 m3  L-îng vËt liÖu sö dông hµng ngµy: QXM 13882 q XM  k   1.2   1666(kg ) ti 10 Qcat 40.5 qcat  k   1.2   4.86(m3 ) ti 10 Qda 18.67 qda  k   1.2   7.468(m3 ) ti 3 Qnuoc 10.02 qnuoc  k   1.2   1.2(m3) ti 10 Trong ®ã: k hÖ sè sö dông kh«ng ®iÒu hoµ; k = 1.2 – 1.6
 5.  L-îng vËt liÖu dù tr÷ tÝnh cho 10 ngµy: PXM  q XM  T  1666  10  16660kg Pcat  qcat  T  4.86 10  48.6m3 Pda  qda  T  7.5  3  22.5m3 Pnuoc  qnuoc  T  1.2  5  6m3  DiÖn tÝch kho b·i: PXM 16.66 S XM     1.4  17.94m 2 p 1.3 P 48.6 Scat  cat     1.1  13.36m 2 p 4 P 22.5 S da  d     1.1  12.375m 2 p 2 Trong ®ã: p – l-îng vËt liÖu chøa trong 1m2.  - hÖ sè sö dông mÆt b»ng trong kho; Kho kÝn:  = 1.4 – 1.6 Kho lé thiªn:  = 1.1 – 1.2 - DiÖn tÝch kho b·i dïng ®Ó chøa g¹ch: §Þnh møc 1100 viªn/m2, S = (1,2 . 70510)/(1100 .2) = 38.46 m2. (ta dù ch÷ g¹ch trong 2 ngµy) b. Kho thÐp( kho hë): L-îng thÐp trªn c«ng tr-êng dù tr÷ ®Ó gia c«ng vµ l¾p ®Æt cho c¸c kÕt cÊu tÇng 1 gåm: cét, v¸ch, dÇm, sµn, cÇu thang cã khèi l-îng lµ 16.58 tÊn víi ®Þnh møc 1.5 tÊn/m2. DiÖn tÝch kho lµ: S = 16.58/1.5 = 11.05 m2. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc vËn chuyÓn, bèc dì, gia c«ng v× chiÒu dµi cña thÐp nªn ta chän diÖn tÝch kho lµ F = 42 m2. c. Kho chøa v¸n khu«n( kho hë) L-îng v¸n khu«n sö dông lín nhÊt lµ trong c¸c ngµy gia c«ng l¾p dùng v¸n khu«n dÇm, sµn, cÇu thang S = 990.6 m2. V¸n khu«n bao gåm c¸c tÊm v¸n khu«n thÐp, c¸c ®µ ngang, c©y chèng. - Khèi l-îng ®µ, g«ng lµ: 990.6 . 20% = 198.12 m2 - Khèi l-îng toµn bé lµ: (990.6 + 198.12)x0.03x1.15 = 41.01 m3. - §Þnh møc 1.2m3/m2
 6. 41.01 - DiÖn tÝch kho lµ: S  34.2(m2) 1.2 B¶ng thèng kª diÖn tÝch kho b·i: Tªn kho b·i DiÖn tÝch(m2) Lùa chän(m2) B·i chøa c¸t 13.36 14 B·i chøa ®¸ 12.375 13 Kho xi m¨ng 17.94 20 X-ëng gia c«ng cèt 11.05 42 thÐp X-ëng gia c«ng v¸n 34.2 36 khu«n 2.2. HÖ thèng ®iÖn thi c«ng vµ sinh ho¹t: a. §iÖn thi c«ng:  Ta tiÕn hµnh cung cÊp ®iÖn cho c¸c m¸y trªn c«ng tr-êng: + M¸y trén bª t«ng :4,1 kw . + M¸y vËn th¨ng 1 m¸y: 3.1 kw + §Çm dïi : 2c¸i0,8 =1.6 kw. + §Çm bµn : 2c¸i1=2 kw. + M¸y c-a bµo liªn hîp 1c¸i 1,2=1,2kw . + M¸y c¾t uèn thÐp : 1,2 kw. + M¸y hµn : 3 kw. + M¸y b¬m n-íc 1 c¸i :2 kw - VËy tæng c«ng suÊt cña m¸y: P1 = 4.1 + 3.1 + 1.6 + 2 + 1.2 + 1.2 + 3 + 2 = 18.2 kw b. §iÖn sinh ho¹t: §iÖn chiÕu s¸ng cho kho b·i, nhµ chØ huy, y tÕ, nhµ b¶o vÖ c«ng tr×nh, ®iÖn b¶o vÖ ngoµi nhµ… - §iÖn trong nhµ:
 7. TT N¬i chiÕu s¸ng §Þnh møc DiÖn tÝch P W/m2 m2 W 1 Nhµ chØ huy + y tÕ 15 32 480 2 Nhµ b¶o vÖ 15 12 180 3 Nhµ nghØ t¹m cña c«ng nh©n 15 75 1125 4 Nhµ vÖ sinh 3 12 36 Céng 1821 - §iÖn b¶o vÖ ngoµi nhµ: TT N¬i chiÕu s¸ng C«ng suÊt 1 §-êng chÝnh 6x100 = 600 2 B·i gia c«ng 2x75 = 150 3 C¸c kho, l¸n tr¹i 6x75 = 450 4 Bèn gãc tæng mÆt b»ng 4x500 = 2000 5 §Ìn b¶o vÖ c¸c gãc c«ng tr×nh 6x75 = 450 Céng 3650 Tæng c«ng suÊt dïng:  K 1  P1  P = 1,1    K 2  P2  K 3  P3     cos   Trong ®ã: 1,1: HÖ sè tÝnh ®Õn hao hôt ®iÖn ¸p trong toµn m¹ng. cos  : HÖ sè c«ng suÊt thiÕt kÕ cña thiÕt bÞ( lÊy = 0,75) K1, K2, K3: HÖ sè sö dung ®iÖn kh«ng ®iÒu hoµ. ( K1 = 0,7 ; K2 = 0,8 ; K3 = 1,0 )  P1, P2 , P3 lµ tæng c«ng suÊt c¸c n¬i tiªu thô. Ptt = 1.1  0,7 18.2  0,8 1.821  1 3, 65   24.31( KW )    0,75  - Sö dông m¹ng l-íi ®iÖn 3 pha (380/220V). Víi s¶n xuÊt dïng ®iÖn 380V/220V b»ng c¸ch nèi hai d©y nãng, cßn ®Ó th¾p s¸ng dïng ®iÖn thÕ 220V b»ng c¸ch nèi 1 d©y nãng vµ mét d©y l¹nh. - M¹ng l-íi ®iÖn ngoµi trêi dïng d©y ®ång ®Ó trÇn. M¹ng l-íi ®iÖn ë nh÷ng n¬i cã vËt liÖu dÔ ch¸y hay n¬i cã nhiÒu ng-êi qua l¹i th× d©y bäc cao su, d©y c¸p nhùa ®Ó ngÇm.
 8. - C¸c ®-êng d©y ®iÖn ®Æt theo ®-êng ®i cã thÓ sö dông cét ®iÖn lµm n¬i treo ®Ìn hoÆc pha chiÕu s¸ng. Dïng cét ®iÖn b»ng gç ®Ó dÉn tíi n¬i tiªu thô, cét c¸ch nhau 30m, cao h¬n mÆt ®Êt 6,5m, ch«n s©u d-íi ®Êt 2m. §é chïng cña d©y cao h¬n mÆt ®Êt 5m. c. Chän m¸y biÕn ¸p: P tt 24.31 - C«ng suÊt ph¶n kh¸ng tÝnh to¸n: Qt =   32.4( KW ) cos  0,75 - C«ng suÊt biÓu kiÕn tÝnh to¸n: St = Pt  Q  24.31  32.4  40.51( KW ) 2 t 2 2 2 - Chän m¸y biÕn ¸p ba pha lµm nguéi b»ng dÇu do Liªn X« s¶n xuÊt cã c«ng suÊt ®Þnh møc 100 KVA d. Chän tiÕt diÖn d©y dÉn:  TÝnh theo ®é sôt ®iÖn thÕ cho phÐp: M Z U  10.U 2 cos  Trong ®ã: M - m« men t¶i ( KW.Km ). U - §iÖn thÕ danh hiÖu ( KV ). Z - §iÖn trë cña 1Km dµi ®-êng d©y. - Gi¶ thiÕt chiÒu dµi tõ m¹ng ®iÖn quèc gia tíi tr¹m biÕn ¸p c«ng tr-êng lµ 200m. Ta cã m« men t¶i M = P L = 24.31200 = 4862 kW.m =4.86 kW.km Chän d©y nh«m cã tiÕt diÖn tèi thiÓu cho phÐp ®èi víi ®-êng d©y cao thÕ lµ Smin = 35 mm2 chän d©y A.35 .Tra b¶ng7.9(s¸ch TKTMBXD) víi cos  = 0.7 ®-îc Z=0.883 TÝnh ®é sôt ®iÖn ¸p cho phÐp M Z 4.86  0.883 U    0.017  10% 10  U 2 cos  10  62  0,7 Nh- vËy d©y chän A-35 lµ ®¹t yªu cÇu  Chän d©y dÉn ph©n phèi ®Õn phô t¶i: - §-êng d©y dÉn ®Õn phô t¶i: + §-êng d©y ®éng lùc cã chiÒu dµi L=100 m
 9. §iÖn ¸p 380/220 cã  P  38.3( KW )  38300(W ) - c«ng suÊt tiªu thô cña m¸y. 100 P.L Ssx = K .U d .U 2 Trong ®ã:L = 100 m – ChiÒu dµi ®o¹n ®-êng d©y tÝnh tõ ®iÓm ®Çu ®Õn n¬i tiªu thô. U = 5% - §é sôt ®iÖn thÕ cho phÐp. K = 57 - HÖ sè kÓ ®Õn vËt liÖu lµm d©y (®ång). Ud = 380 (V) - §iÖn thÕ cña ®-êng d©y ®¬n vÞ Ssx = 100  38300  100  9.31(mm 2 ) 57  380  05 2 Chän d©y c¸p cã 4 lâi d©y ®ång Mçi d©y cã S = 16 mm2 vµ [ I ] = 150 (A ). + KiÓm tra d©y dÉn theo c-êng ®é : P I 3.U f . cos  Trong ®ã :  P  38.3( KW )  38300(W ) Uf = 220 ( V ). cos =0.68: v× sè l-îng ®éng c¬
 10. 200  5471 150 Ssh =  11.89( mm 2 ) . 57  220  5 2 Chän d©y c¸p cã 4 lâi d©y ®ång Mçi d©y cã S = 16 mm2 vµ [ I ] = 150 (A ). + KiÓm tra d©y dÉn theo c-êng ®é : P I U f cos  Trong ®ã :  P  5.471( KW )  5471(W ) Uf = 220 ( V ). cos =1,0 : v× lµ ®iÖn th¾p s¸ng.  I  5471  24.868( A) < 150 ( A ). 220  1, 0 Nh- vËy d©y chän tho¶ m·n ®iÒu kiÖn. + KiÓm tra theo ®é bÒn c¬ häc: §èi víi d©y c¸p b»ng ®ång cã diÖn thÕ
 11.  P m¸y.kÝp : lµ l-îng n-íc s¶n xuÊt cña c¸c m¸y trong 1 kÝp K = 2.2 : hÖ sè sö dông n-íc kh«ng ®iÒu hoµ 1, 2  2.2  33766 Psx =  3.1(l / s ) 8  3600 - X¸c ®Þnh l-îng n-íc dïng cho sinh ho¹t: P=Pa+Pb Pa: lµ l-îng n-íc dïng cho sinh ho¹t trªn c«ng tr-êng: .K  N1  Pn.kip Pa = ( L / s) 8  3600 Trong ®ã: K: lµ hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ K=2 N1: Sè c«ng nh©n trªn c«ng tr-êng (N1 = 88 ng-êi). Pn : L-îng n-íc cña c«ng nh©n trong 1 kÝp ë c«ng tr-êng (LÊy Pn=20L/ng-êi) Pa = 2  88  20  0.122(l / s ) 8  3600 Pb: lµ l-îng n-íc trong khu nhµ ë: .K  N 2  Pn.ngµy Pb = ( L / s) 24  3600 Trong ®ã: K: lµ hÖ sè kh«ng ®iÒu hoµ K=2.5 N2: Sè c«ng nh©n trong khu sinh ho¹t (N2= 60 ng-êi). Pn: Nhu cÇu n-íc cho c«ng nh©n trªn 1 ngµy ®ªm (LÊy Pn=50L/ng-êi) Pb = 2.5  60  50  0.087(l / s) 24  3600  PSH= Pa+ Pb=0.122+ 0.087 = 0.209 (l/s) - X¸c ®Þnh l-u l-îng n-íc dïng cho cøu ho¶: Ta tra b¶ng víi lo¹i nhµ cã ®é chÞu löa lµ d¹ng khã ch¸y vµ khèi tÝch trong kho¶ng (5-20) 1000m3 ta cã :Pcc=10(l/s) Ta cã: PSx+ PSH=3.1 + 0.209 = 3.309 (l/s)  PSx + PSH=3.309 (l/s) < Pcc=10(l/s) VËy l-îng n-íc dïng trªn c«ng tr-êng tÝnh theo c«ng thøc : P = 0.7( PSx+ PSH) + Pcc P = 0.7(3.309) + 10 = 12.32 (l/s)
 12. Gi¶ thiÕt ®-êng kÝnh èng D  100(mm). LÊy v©n tèc n-íc ch¶y trong ®-êng èng lµ: v = 1,5 m/s 4 P §-êng kÝnh èng dÉn n-íc cã ®-êng kÝnh lµ: D =  .V .1000 4  12.32 D   0,1023m  102.3(mm) 3,14  1,5  1000 Chän ®-êng kÝnh èng D = 120 mm. VËy chän ®-êng kÝnh èng ®· gi¶ thiÕt lµ tho¶ m·n. 2.3. HÖ thèng ®-êng trong c«ng tr-êng:  Yªu cÇu ®-êng trªn c«ng tr-¬ng: - Cã tuyÕn dì hµng däc theo ®-êng vËn chuyÓn ®Ó cã thÓ cung cÊp cho nhiÒu vÞ trÝ. - Kh«ng c¶n trë thi c«ng, ®¶m b¶o kü thuËt x©y dùng ®-êng vËn chuyÓn - Gi¸ thµnh rÎ, ®iÒu kiÖn ®i l¹i thuËn tiÖn, tr¸nh c¸c tuyÕn ®-êng giao chÐo, g©y trë ng¹i vµ tai n¹n. - Ph¶i lùa chän tuyÕn ng¾n nhÊt lµm ®-êng, ë chç vßng më réng mÆt ®-êng tõ 1 – 3m, ®é dèc ngang 3 – 6% dÔ quay xe, chç cong ph¶i nh×n thÊy xa > 50m - §-êng ph¶i cã r·nh tho¸t n-íc. - Thi c«ng c«ng tr×nh ngoµi tËn dông tuyÕn ®-êng quèc gia cã s½n do ®ã ta chØ cÇn lµm ®-êng t¹m trªn c«ng tr-êng. - Do c«ng tr×nh thi c«ng kh«ng lín l¾m vµ thi c«ng vµo mïa kh« nªn ta dïng ®-êng t¹m lµ ®-êng ®Êt ®Ó gi¶m chi phÝ cho c«ng tr×nh. - §Êt nÒn sö dông ®Êt nhãm 3. Tr-íc tiªn dïng xe lu tõ 2 – 6T nÌn chÆt, nÕu ®Êt nÒn lµ ®Êt ®¾p ta ph¶i ®Ó 1 thêi gian cho lón tù nhiªn råi míi dïng xe lu ®Çm chÆt. §Ó ®¶m b¶o chÊt l-îng trªn mÆt dïng líp ®Êt cÊp phèi cã thµnh phÇn tõ 6 – 14% ®Êt dÝnh; 70 – 75% lµ c¸t cßn l¹i lµ sái.
 13. 1.25 mÆt ®uêng i = 3 - 5% % i= 3-6 h =0.15- 0.2 0.4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2