intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế phòng thí nghiệm viễn thông từ xa dựa trên bộ thí nghiệm Emona DATEx

Chia sẻ: Wang Ziyi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

12
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo này trình bày việc thiết kế một phòng thí nghiệm từ xa phục vụ giảng dạy học phần thực hành Viễn thông tại trường Đại học Cần Thơ. Đây là một phòng thí nghiệm viễn thông từ xa, có tên gọi là Tele-Lab ((Telecommunication Laboratory), được xây dựng trên cơ sở kết hợp board mạch NI ELVIS II, bộ thí nghiệm viễn thông Emona DATEx và phần mềm LabVIEW. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế phòng thí nghiệm viễn thông từ xa dựa trên bộ thí nghiệm Emona DATEx

 1. Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015) +ӝL7KҧR4XӕF*LDYӅĈLӋQ7ӱ7UX\ӅQ7K{QJYj&{QJ1JKӋ7K{QJ7LQ (&,7
 2. ThiӃt KӃ Phòng Thí NghiӋm ViӉn Thông Tӯ Xa Dӵa Trên Bӝ Thí NghiӋm Emona DATEx Lѭѫng Vinh Quӕc Danh và NguyӉn Thӏ Trâm Bӝ môn ĈiӋn tӱ ViӉn thông Khoa Công NghӋ, Ĉҥi hӑc Cҫn Thѫ E-mail: {lvqdanh, nttram}@ctu.edu.vn Abstract—Bài báo này trình bày viӋc thiӃt kӃ mӝt phòng thí Trong bài báo này, chúng tôi trình bày viӋc thiӃt kӃ mӝt nghiӋm tӯ xa phөc vө giҧng dҥy hӑc phҫn thӵc hành ViӉn thông phòng thí nghiӋm tӯ xa phөc vө giҧng dҥy hӑc phҫn thӵc hành tҥi trѭӡng Ĉҥi hӑc Cҫn Thѫ. Ĉây là mӝt phòng thí nghiӋm viӉn ViӉn thông tҥi trѭӡng Ĉҥi hӑc Cҫn Thѫ. Phòng thí nghiӋm viӉn thông tӯ xa, có tên gӑi là Tele-Lab (Telecommunication thông tӯ xa, có tên gӑi Tele-Lab (Telecommunication Laboratory), ÿѭӧc xây dӵng trên cѫ sӣ kӃt hӧp board mҥch NI Laboratory), ÿѭӧc thiӃt lұp trên cѫ sӣ kӃt hӧp board mҥch ELVIS II, bӝ thí nghiӋm viӉn thông Emona DATEx và phҫn mӅm LabVIEW. Mô hình Tele-Lab cho phép sinh viên có thӇ ELVIS II (Educational Laboratory Virtual Instrument Suite) thӵc hiӋn các bài thӵc hành viӉn thông tӯ xa thông qua mҥng cӫa hãng National Instruments [5] và bӝ thí nghiӋm viӉn thông internet bҵng cách truy cұp vào máy chӫ vӟi cҩu hình mҥng DATEx (Digital and Analog Telecommunications riêng ҧo. Mӝt board Arduino Uno ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ ÿiӅu khiӇn Experimenter) cӫa hãng Emona (Úc) ÿӇ xây dӵng mӝt loҥt bài mӝt ma trұn rѫ-le chuyӇn mҥch cho phép thiӃt lұp các kӃt nӕi tín thí nghiӋm trên nӅn tҧng phҫn mӅm LabVIEW. Phiên bҧn ÿҫu hiӋu trong quá trình thí nghiӋm. Sinh viên có thӇ ÿһt trѭӟc thӡi tiên cӫa Tele-Lab [6] cho phép ngѭӡi hӑc thӵc hiӋn các bài thí gian tiӃn hành thí nghiӋm thông qua website hӑc phҫn. ViӋc kӃt nghiӋm thông qua mҥng internet vӟi yêu cҫu biӃt trѭӟc ÿӏa chӍ hӧp các bài thӵc hành tҥi phòng thí nghiӋm và các bài thӵc hành IP cӫa máy chӫ. Ngoài ra, tính năng ÿiӅu chӍnh nút vһn tӯ xa có thӇ là mӝt phѭѫng thӭc hӳu hiӋu ÿӇ cӫng cӕ kiӃn thӭc và (volume) trên board Emona DATEx tӯ xa cNJng còn mӝt sӕ hҥn nâng cao khҧ năng tӵ hӑc cӫa sinh viên. Ĉây có thӇ ÿѭӧc xem là mӝt giҧi pháp góp phҫn nâng cao hiӋu suҩt sӱ dөng trang thiӃt bӏ chӃ vӅ mһt kӻ thuұt. Bài báo này giӟi thiӋu mô hình Tele-Lab thí nghiӋm và mӣ ra khҧ năng hӧp tác, chia sҿ thiӃt bӏ phөc vө vӟi tính năng nâng cҩp cho phép ngѭӡi hӑc truy cұp vào hӋ ÿào tҥo giӳa các trѭӡng ÿҥi hӑc. thӕng qua mҥng internet sӱ dөng cҩu hình mҥng riêng ҧo VPN (Virtual Private Networks) nên không cҫn biӃt trѭӟc ÿӏa chӍ IP Keywords- Arduino, Emona DATEx, LabVIEW, NI ELVIS II, cӫa máy chӫ. Bên cҥnh ÿó, viӋc bә sung chӭc năng hiӇn thӏ sѫ Phòng thí nghi͏m vi͍n thông tͳ xa. ÿӗ kӃt nӕi mҥch ÿiӋn và giao diӋn SFP (Soft Front Panels) cӫa board Emona DATEx cho phép ngѭӡi hӑc ÿiӅu khiӇn các nút I. GIӞI THIӊU vһn ngay trên giao diӋn chѭѫng trình duyӋt web. Ngѭӡi hӑc có Sӵ phát triӇn nhanh chóng cӫa lƭnh vӵc công nghӋ thông tin thӇ truy cұp vào máy chӫ ÿһt ӣ phòng thí nghiӋm (Lab server) và truyӅn thông ÿòi hӓi chѭѫng trình ÿào tҥo kӻ sѭ ngành kӻ tӯ máy tính ӣ nhà ÿӇ thiӃt lұp các ÿѭӡng kӃt nӕi mҥch ÿiӋn trên thuұt ÿiӋn tӱ truyӅn thông phҧi có khҧ năng trang bӏ cho ngѭӡi board DATEx bҵng cách bұt/tҳt các rѫ-le chuyӇn mҥch ÿѭӧc hӑc các kiӃn thӭc mӟi nhҩt và kӻ năng thӵc hành phù hӧp. Tuy ÿiӅu khiӇn bӣi mӝt board Arduino Uno [7]. nhiên, sӵ hҥn chӃ vӅ sӕ lѭӧng và chҩt lѭӧng trang thiӃt bӏ thí Phҫn II cӫa bài báo sӁ giӟi thiӋu cҩu trúc và nguyên tҳc hoҥt nghiӋm tҥi các trѭӡng ÿҥi hӑc là trӣ ngҥi chính ÿӇ có thӇ ÿҥt ÿӝng cӫa hӋ thӕng Tele-Lab. Bài thí nghiӋm vӅ kӻ thuұt ÿiӅu ÿѭӧc mөc tiêu môn hӑc cӫa các hӑc phҫn thӵc hành, thí chӃ trҧi phә (spread spectrum modulation) sӁ ÿѭӧc chӑn trình nghiӋm. Mӝt trong nhӳng giҧi pháp cho vҩn ÿӅ trên là viӋc khai bày ӣ Phҫn III nhѭ mӝt ví dө minh hӑa. thác công nghӋ ÿiӅu khiӇn tӯ xa và mҥng internet ÿӇ triӇn khai II. CҨU TҤO & NGUYÊN TҲC HOҤT ĈӜNG CӪA các hoҥt ÿӝng tӵ hӑc ngoài giӡ hӑc trên lӟp cӫa sinh viên. TELE-LAB Ý tѭӣng xây dӵng phòng thí nghiӋm tӯ xa ÿѭӧc giáo sѭ Jesus del Alamo giӟi thiӋu lҫn ÿҫu tiên vào năm 1998 vӟi Dӵ Hình 1 trình bày cҩu trúc tәng quát cӫa phòng thí nghiӋm án iLab tҥi ViӋn Công nghӋ MIT, Hoa KǤ [1]. KӇ tӯ ÿó ÿӃn viӉn thông tӯ xa Tele-Lab. HӋ thӕng ÿѭӧc xây dӵng trên nӅn nay, ÿã có nhiӅu dӵ án nghiên cӭu nhҵm xây dӵng các phòng tҧng phҫn cӭng NI ELVIS II, bӝ thí nghiӋm Emona DATEx thí nghiӋm tӯ xa phөc vө giҧng dҥy chҷng hҥn nhѭ dӵ án “iLab ETT-202 [8] và phҫn mӅm LabVIEW vӟi 02 ÿӕi tѭӧng chính Shared Architecture” tҥi MIT [2], dӵ án Netlab tҥi Ĉҥi hӑc là máy chӫ (Lab server) và ngѭӡi hӑc (Client). Nam Úc [3] và dӵ án iLabRS tҥi Ĉҥi hӑc Bách Khoa Catalunya Máy chͯ: ÿһt tҥi phòng thí nghiӋm, ÿѭӧc cài ÿһt phҫn mӅm (Tây Ban Nha) [4]. Tuy nhiên, các mô hình phòng thí nghiӋm LabVIEW nhҵm ÿiӅu khiӇn các board NI ELVIS II, Emona tӯ xa này ÿѭӧc xây dӵng trên cѫ sӣ hҥ tҫng kӻ thuұt phӭc tҥp DATEx, Arduino Uno. Ngoài ra, máy chӫ còn lѭu trӳ cѫ sӣ vӟi chi phí cao nên khó khҧ thi trong ÿiӅu kiӋn dҥy và hӑc hiӋn dӳ liӋu ngѭӡi dùng và giúp quҧn lý, thiӃt lұp các bài thӵc tҥi cӫa nhiӅu trѭӡng ÿҥi hӑc ӣ ViӋt Nam. hành. ISBN: 978-604-67-0635-9 107
 3. Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015) +ӝL7KҧR4XӕF*LDYӅĈLӋQ7ӱ7UX\ӅQ7K{QJYj&{QJ1JKӋ7K{QJ7LQ (&,7
 4. Ng˱ͥi h͕c: là ngѭӡi sӱ dөng Tele-Lab ÿӇ thӵc hiӋn bài thí nghiӋm thuӝc hӑc phҫn thӵc hành ViӉn thông. Ngѭӡi hӑc có thӇ truy cұp vào máy chӫ qua mҥng internet vӟi cҩu hình mҥng riêng ҧo thông qua phҫn mӅm LogMeIn Hamachi [9]. Ngѭӡi hӑc chӍ cҫn cài ÿһt LabView Run-Time Engine 2012, mӝt phҫn mӅm cho phép chҥy các ӭng dөng LabVIEW ÿã ÿóng gói hoһc các ӭng dөng ÿѭӧc chia sҿ tӯ LabVIEW, trên máy tính cá nhân và có thӇ truy cұp vào Tele-Lab bҵng trình duyӋt web mà không cҫn cài ÿһt phҫn mӅm LabVIEW. Nhӡ công cө Webserver cӫa LabVIEW, hӋ thӕng Tele-Lab cho phép ngѭӡi hӑc thӵc hiӋn bài thí nghiӋm tӯ bҩt kǤ nѫi ÿâu thông qua mҥng internet. Ngѭӡi hӑc truy cұp vào Tele-Lab và Hình 3. Bӝ Emona DATEx gҳn trên board NI ELVIS II ÿiӅu khiӇn giao diӋn ma trұn rѫ-le (switch matrix) ÿӇ ÿóng/ngҳt các ÿѭӡng kӃt nӕi tín hiӋu ÿã ÿѭӧc thiӃt lұp sҹn trên board mҥch Emona DATEx ETT-202 ÿһt tҥi phòng thí nghiӋm. Hình 4. Mӝt sӕ module cѫ bҧn trên board Emona DATEx [10] Board NI ELVIS II là mӝt bӝ công cө dành cho viӋc dҥy và hӑc các môn ÿiӋn tӱ căn bҧn và thiӃt kӃ mҥch ÿӕi vӟi sinh viên thuӝc các chuyên ngành khác nhau nhѭ: kӻ thuұt ÿiӋn, kӻ thuұt cѫ khí và y sinh. Board NI ELVIS II cung cҩp ÿҫy ÿӫ Hình 1. Cҩu trúc tәng quát cӫa Tele-Lab các thiӃt bӏ giúp kiӇm tra, ÿo lѭӡng và mô tҧ dӳ liӋu qua ÿӗ thӏ. NI ELVIS II còn hӛ trӧ các thiӃt bӏ ÿo và hiӇn thӏ kӃt quҧ phân tích tín hiӋu và ÿiӅu khiӇn qua máy tính. Board mҥch cung cҩp 12 thiӃt bӏ ÿo lѭӡng thông dөng trong phòng thí nghiӋm bao gӗm máy hiӋn sóng (Scope), ÿӗng hӗ ÿo sӕ (DMM), bӝ nguӗn (VPS), mҥch tҥo xung (FGEN), máy phân tích phә (DSA). Ngoài ra, NI ELVIS II còn ÿѭӧc sӱ dөng nhѭ 7HOHODE mӝt công cө ҧo có thӇ ÿѭӧc ÿiӅu khiӇn tӯ xa dӵa trên nӅn LabVIEW và phҫn mӅm NI ELVISmx. Emona DATEx là mӝt bӝ thí nghiӋm viӉn thông có thӇ ÿѭӧc gҳn vào board NI ELVIS II (Hình 3). Ĉѭӧc thiӃt kӃ dѭӟi dҥng tұp hӧp các khӕi chӭc năng (module), board Emona DATEx cho phép ngѭӡi hӑc dӉ dàng kӃt nӕi các module lҥi vӟi nhau ÿӇ thӵc hiӋn bài thí nghiӋm viӉn thông hoһc kiӇm Hình 2. Thành phҫn cҩu tҥo cӫa Tele-Lab chӭng nhӳng kiӃn thӭc lý thuyӃt ÿã ÿѭӧc hӑc. Board Emona DATEx bao gӗm hѫn 20 khӕi mҥch viӉn thông cѫ bҧn nhѭ: Hình 2 trình bày các board mҥch phҫn cӭng và phҫn mӅm mҥch cӝng tín hiӋu (adder), mҥch ÿa hӧp (multiplexer), mҥch tҥo thành hӋ thӕng Tele-Lab. Theo ÿó, phҫn cӭng chӫ yӃu cӫa trӝn tín hiӋu (mixer), khӕi phát tín hiӋu, mҥch dӏch pha… hӋ thӕng gӗm có board Emona DATEx ÿѭӧc tích hӧp lên Nhӳng khӕi mҥch này có thӇ ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ thӵc hiӋn hàng board NI ELVIS II và ma trұn rѫ-le chuyӇn mҥch ÿѭӧc ÿiӅu chөc bài thí nghiӋm viӉn thông chӍ bҵng cách kӃt hӧp các khiӇn bҵng board Arduino Uno. module lҥi vӟi nhau [10]. Hình 4 trình bày mӝt sӕ module cѫ bҧn cӫa bӝ thí nghiӋm Emona DATEx ETT-202. 108
 5. Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015) +ӝL7KҧR4XӕF*LDYӅĈLӋQ7ӱ7UX\ӅQ7K{QJYj&{QJ1JKӋ7K{QJ7LQ (&,7
 6. dҥng HTML sӁ ÿѭӧc tҥo ra tѭѫng ӭng cho mӛi VI. Nhӡ ÿó, ngѭӡi hӑc có thӇ ÿiӅu khiӇn thiӃt bӏ VI tӯ xa thông qua trình duyӋt web. Ngѭӡi hӑc truy cұp vào mӛi VI giӕng nhѭ truy cұp mӝt trang web thông thѭӡng. Vӟi công cө này cӫa LabVIEW, sau khi máy chӫ ÿѭӧc kích hoҥt, các giao diӋn, thiӃt bӏ VIs sӁ ÿѭӧc kӃt nӕi và ÿiӅu khiӇn tӯ xa bӣi ngѭӡi hӑc. Hình 5. Giao diӋn Emona DATEx SFP [10] Hình 7. Giao diӋn ÿiӅu khiӇn rѫ-le trong LabVIEW Hình 6. Mҥch ÿiӅu khiӇn ma trұn rѫ-le chuyӇn mҥch Bên cҥnh ÿó, Emona DATEx ÿѭӧc cung cҩp trình ÿiӅu khiӇn tѭѫng thích vӟi môi trѭӡng LabVIEW, cho phép kӃt hӧp vӟi board NI ELVIS II ÿӇ thiӃt lұp các bài thí nghiӋm viӉn Hình 8. Phҫn cӭng cӫa Tele-Lab thông. Tҩt cҧ các nút vһn (volume) và các công-tҳc (switch) trên board Emona DATEx có thӇ ÿѭӧc ÿiӅu chӍnh trӵc tiӃp Do hiӋn tҥi Tele-Lab chӍ cho phép 01 ngѭӡi truy cұp vào hӋ bҵng tay hoһc ÿiӅu chӍnh gián tiӃp tӯ xa thông qua phҫn mӅm thӕng tҥi mӛi thӡi, nhóm tác giҧ ÿã xây dӵng mӝt trang web LabVIEW và giao diӋn DATEx SFP (Soft Front Panels), ÿѭӧc phөc vө ÿăng ký thӡi gian biӇu tiӃn hành bài thí nghiӋm và hӛ mô tҧ ӣ Hình 5. trӧ viӋc trao ÿәi giӳa giҧng viên và ngѭӡi hӑc. Cҩu trúc cӫa Mӝt board Arduino Uno kӃt nӕi vӟi máy chӫ tҥi phòng thí website này ÿѭӧc trình bày ӣ Hình 9. nghiӋm thông qua cәng USB ÿѭӧc sӱ dөng ÿӇ ÿiӅu khiӇn ma III. MӜT BÀI THÍ NGHIӊM TRÊN TELE-LAB trұn rѫ-le chuyӇn mҥch (Hình 6) cho phép thiӃt lұp các ÿѭӡng kӃt nӕi tín hiӋu cҫn thiӃt giӳa các module trên board Emona Sinh viên tham gia lӟp hӑc phҫn cӫa phòng thí nghiӋm có DATEx trong quá trình thӵc hiӋn mӝt bài thí nghiӋm nào ÿó. thӇ truy cұp vào máy chӫ cӫa Tele-Lab ÿӇ ÿăng ký tài khoҧn, Ngѭӡi hӑc có thӇ thay ÿәi trҥng thái (ÿóng/ngҳt) cӫa các kӃt chӑn xem thông tin chi tiӃt vӅ lӟp thӵc hành và truy cұp vào nӕi trong ma trұn bҵng cách sӱ dөng mӝt giao diӋn phҫn mӅm ÿѭӡng link bài thӵc hành ÿӇ thӵc hiӋn thí nghiӋm. ViӋc ÿánh ÿiӅu khiӇn rѫ-le ÿѭӧc xây dӵng trong môi trѭӡng LabVIEW giá kӃt quҧ thӵc tұp ÿѭӧc dӵa trên bài báo cáo thí nghiӋm do (Hình 7). Thông qua giao diӋn DATEx SFP, ngѭӡi hӑc có thӇ ngѭӡi hӑc nӝp cho giҧng viên phө trách môn hӑc sau khi hoàn ÿiӅu chӍnh các nút vһn và công-tҳc trên board Emona DATEx tҩt bài thӵc hành. Trong bài báo này, bài thí nghiӋm ĈiӅu chӃ bҵng mӝt chѭѫng trình ÿiӅu khiӇn trong LabVIEW. Các bӝ trҧi phә trӵc tiӃp DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) phұn phҫn cӭng cӫa Tele-Lab ÿѭӧc mô tҧ trên Hình 8. ÿѭӧc chӑn trình bày nhѭ mӝt ví dө minh hӑa. LabVIEW cung cҩp chӭc năng công cө ҧo VIs (Virtual Ĉҫu tiên, bài thí nghiӋm ÿѭӧc giҧng viên thiӃt lұp sҹn trên Instruments) và công cө Web Publishing cho phép thiӃt lұp board Emona DATEx thông qua các kӃt nӕi tín hiӋu ÿѭӧc ÿiӅu giao diӋn ngѭӡi sӱ dөng mӝt cách ÿѫn giҧn và nhanh chóng. khiӇn bӣi ma trұn rѫ-le nhѭ mô tҧ ӣ Hình 10. TiӃp theo, các Các thiӃt bӏ hoһc ӭng dөng ÿѭӧc tҥo ra tӯ LabVIEW có ÿӏnh thiӃt bӏ ҧo VIs sau ÿây ÿѭӧc thiӃt lұp: matrix.vi, Scope.vi, dҥng “.vi” và “.exe” ÿѭӧc gӑi chung là VIs. Mӝt file có ÿӏnh FGen.vi, Emona DATEx Main SFP.vi, và DSA.vi. 109
 7. Hội+ӝL7KҧR4XӕF*LDYӅĈLӋQ7ӱ7UX\ӅQ7K{QJYj&{QJ1JKӋ7K{QJ7LQ (&,7
 8. Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015) tích tín hiӋu (Dynamic Signal Analyzer – DSA) cӫa trình duyӋt web trên máy tính cӫa ngѭӡi hӑc (Hình 15). Hình 11. Giao diӋn Emona DATEx cung cҩp cho ngѭӡi hӑc Hình 9. Sѫ ÿӗ cҩu trúc website ÿăng ký cӫa Tele-Lab Hình 12. Giao diӋn ÿiӅu khiӇn kӃt nӕi rѫ-le cho mҥch ÿiӅu chӃ DSSS Hình 10. KӃt nӕi mҥch bài thӵc hành phát tín hiӋu DSSS Sau khi truy cұp vào link cӫa bài thӵc hành, ngѭӡi hӑc tiӃn hành thí nghiӋm bҵng cách thӵc hiӋn các kӃt nӕi giӳa các module trên board Emona DATEx theo sѫ ÿӗ kӃt nӕi mҥch ÿiӋn ÿã ÿѭӧc thiӃt lұp trѭӟc và hiӇn thӏ trên trình duyӋt web ӣ màn hình máy tính cӫa ngѭӡi hӑc (Hình 11). Ngѭӡi hӑc có thӇ thӵc hiӋn viӋc ÿóng/ngҳt các kӃt nӕi thông qua giao diӋn ÿiӅu khiӇn ma trұn rѫ-le ÿѭӧc mô tҧ ӣ Hình 12. Hình 13 trình bày dҥng sóng cӫa tín hiӋu tin tӭc cҫn ÿiӅu chӃ và chuӛi xung giҧ ngүu nhiên (pseudo-random noise sequence / PN sequence) hiӇn thӏ trên thiӃt bӏ Scope khi ngѭӡi hӑc ngҳt rѫ-le 5 và ÿóng rѫ-le 6. Dҥng sóng cӫa tín hiӋu ÿiӅu chӃ DSSS hiӇn thӏ trên thiӃt bӏ Scope cӫa LabVIEW khi ngѭӡi hӑc ngҳt rѫ-le 6 và ÿóng rѫ-le 5 ÿѭӧc mô tҧ ӣ Hình 14. Phә tҫn sӕ cӫa tín hiӋu ÿiӅu chӃ DSSS có thӇ ÿѭӧc xem trên tab thiӃt bӏ ҧo VI phân Hình 13. Tín hiӋu cҫn ÿiӅu chӃ và PN sequence hiӇn thӏ trên màn hình máy tính cӫa ngѭӡi hӑc 110
 9. Hội Thảo Quốc Gia 2015 về Điện Tử, Truyền Thông và Công Nghệ Thông Tin (ECIT 2015) +ӝL7KҧR4XӕF*LDYӅĈLӋQ7ӱ7UX\ӅQ7K{QJYj&{QJ1JKӋ7K{QJ7LQ (&,7
 10. LӠI CҦM ѪN Nghiên cӭu này ÿѭӧc thӵc hiӋn tҥi Bӝ môn ĈiӋn tӱ ViӉn thông, Khoa Công NghӋ, trѭӡng Ĉҥi hӑc Cҫn Thѫ, trong khuôn khә ÿӅ tài nghiên cӭu khoa hӑc cҩp cѫ sӣ năm 2015. Tác giҧ chân thành cҧm ѫn NguyӉn Thuұn Thành, sinh viên ngành Kӻ thuұt ĈiӋn tӱ TruyӅn thông khóa 37, ÿã hӛ trӧ quá trình nghiên cӭu. TÀI LIӊU THAM KHҦO [1] Achelengwa, E., M.,” Emona-based interactive amplitude modulation/demodulation iLab”, Master’s Thesis. URL: http://dspace.mit.edu/handle/1721.1/66402 [2] Oluwapelumi, O. A., et al., “ Remote realistic interface experimentation using the Emona DATEx board”, 2012 ASEE Annual Conference, Texas, pp. 25.1117.1 - 25.1117.17, June 2012. Hình 14. Tín hiӋu DSSS trên màn hình máy tính cӫa ngѭӡi hӑc [3] Jan, M., Zorica, N., & Özdemir, G., “Collaborative Learning in the Remote Laboratory NetLab”, International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics, 2007. [4] Bragos, R. et al., “ A Remote Laboratory to Promote the Interaction between University and Secondary Education”, 2010 IEEE EDUCON Education Engineering 2010 – The Future of Global Learning Engineering Education, pp. 345-350, April 2010. [5] NI ELVIS. URL: http://www.ni.com/ni-elvis/ [6] L. V. Q. Danh, N. C. Qui, and V. D. Tin, “Implementation of a Remote Telecommunications Laboratory Using Emona-DATEx Trainer at Cantho University,” Second International Engineering and Technical Education Conference (IETEC’13), Ho Chi Minh City, Vietnam, pp. 13- 22, Nov. 2013. [7] Arduino Uno. URL: https://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardUno [8] Emona Telecoms Trainer ETT-202. URL: http://www.tims.com.au/emona-telecoms-trainer-ett-202 [9] LogMeIn Hamachi software. URL: https://secure.logmein.com/ [10] Emona DATEx Lab manuals. Hình 15. Phә tín hiӋu DSSS trên màn hình máy tính cӫa ngѭӡi hӑc IV. KӂT LUҰN Bҵng cách sӱ dөng ma trұn rѫ-le chuyӇn mҥch ÿiӅu khiӇn bҵng vi xӱ lý, nhóm tác giҧ ÿã trình bày mӝt phѭѫng pháp khҧ thi ÿӇ thiӃt lұp mӝt phòng thí nghiӋm viӉn thông tӯ xa Tele- Lab vӟi chi phí thҩp dӵa trên sӵ kӃt hӧp cӫa board NI ELVIS II, bӝ thí nghiӋm viӉn thông Emona DATEx ETT-202 và phҫn mӅm LabVIEW. Bên cҥnh các bài thӵc hành tҥi phòng thí nghiӋm, viӋc sӱ dөng phòng thí nghiӋm tӯ xa có thӇ là mӝt phѭѫng thӭc hӳu hiӋu ÿӇ cӫng cӕ kiӃn thӭc và nâng cao khҧ năng tӵ hӑc cӫa sinh viên. Ĉây có thӇ ÿѭӧc xem là mӝt giҧi pháp góp phҫn nâng cao hiӋu suҩt sӱ dөng trang thiӃt bӏ thí nghiӋm và mӣ ra khҧ năng hӧp tác, chia sҿ thiӃt bӏ phөc vө ÿào tҥo giӳa các trѭӡng ÿҥi hӑc. 111
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2