Thiết kế và thi côn hệ thống báo giờ tự động ứng dụng CPU Z80, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
84
lượt xem
16
download

Thiết kế và thi côn hệ thống báo giờ tự động ứng dụng CPU Z80, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

IC 8279 có 1 đường địa chỉ A0 cho chức năng lựa chọn như sau: A0 = 02 : 8279 xem dữ liệu từ vi xử lí gởi tới 8279 là dữ liệu để hiển thị. A0 = 12 :8279 xem dữ liệu từ vi xử lí gởi đến là dữ liệu của lệnh điều khiển 8279. Các lệnh điều khiển của 8279: Keyboab/díplảy mode set: + Mã 0 0 0 D D K K K Trong đó hai bit Đ dùng để thiết lập mode hiển thị, 3 bit KKK dùng để thiết lập mode quét bàn phím....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi côn hệ thống báo giờ tự động ứng dụng CPU Z80, chương 5

  1. Chương 5: Caáu truùc phaàn meàm cuûa 8279  IC 8279 coù 1 ñöôøng ñòa chæ A0 cho chöùc naêng löïa choïn nhö sau:  A0 = 02 : 8279 xem döõ lieäu töø vi xöû lí gôûi tôùi 8279 laø döõ lieäu ñeå hieån thò.  A0 = 12 :8279 xem döõ lieäu töø vi xöû lí gôûi ñeán laø döõ lieäu cuûa leänh ñieàu khieån 8279.  Caùc leänh ñieàu khieån cuûa 8279:  Keyboarb/display mode set: + Maõ 0 0 0 D D K K K + Trong ñoù hai bit DD duøng ñeå thieát laäp mode hieån thò, 3 bit KKK duøng ñeå thieát laäp mode queùt baøn phím. + Hai bit DD: DD = 00 : hieån thò 8 kí töï – loái vaøo traùi DD = 01 : hieån thò 16 kí töï - loái vaøo traùi DD = 10 : hieån thò 8 kí töï - loái vaøo phaûi DD = 11 : hieån thò 16 kí töï – loái vaøo phaûi + Ba bit KKK 000 : encode scan keyboard – 2 key lockout 001 : decode scan keyboard – 2 key lockout 010 : encode scan keyboard – N key lockout 011 : decode scan keyboard – N key lockout 100 : encode scan sensor matrix
  2. 101 : dencode scan sensor matrix 110 : strobe input, encode display scan 111 : strobe input, decode display scan  Program clock: + Maõ 0 0 1 P P P P P + Leänh naøy coù chöùc chia taàn soá xung clock ôû ngoõ vaøo clk ôû chaân soá 3, caùc bit PPPPP duøng ñeå xaùc ñònh soá chia naèm trong töø 2 ñeán 30, taàn soá hoaït ñoäng cuûa maïch queùt hieån thò vaø choáng doäi cuûa 8279 thöôøng laø 100KHz. Neáu taàn soá ngoõ vaøo laø 2MHz thì phaûi chia cho 20 ñeå ñöôïc 100 KHz. Khi ñoù caùc bit PPPPP coù giaù trò laø 10100  Read FIFO /sensor RAM. + Maõ 0 1 0 AI X A A A + 8279 coù 8 byte RAM beân trong ñeå chöùa maõ cuûa phím aán hay maõ cuûa caùc sensors, ñeå truy xuaát töøng byte maõ cuûa phím aán hay cuûa sesors ta coù theå ñieàu chænh caùc bit AAA töông öùng. Boä nhôù naøy thuoäc kieåu FIFO. + AI (automatically increment) : ôû möùc 1 coù chöùc naêng laøm con troû töï ñoäng taêng leân byte keá tieáp ñeå saün saøng cho vieäc ñoïc döõ lieäu. Neáu AI = 0 con troû seõ khoâng thay ñoåi.  Read display RAM: + Maõ 0 1 1 AI A A A A
  3. + 8279 coù 16 byte RAM beân trong do con troû 4 bit AAAA quaûn lyù. 16 byte Ram naøy duøng ñeå chöùa döõ lieäu hieån thò do vi xöû lí gôûi ñeán, ñeå ñoïc döõ lieäu oâ nhôù naøo trong vuøng nhôù Ram ta coù theå ñieàu chænh caùc bit AAAA töông öùng. Boä nhôù naøy thuoäc kieåu FIFO + AI (automatically increment): ôû möùc 1 coù chöùc naêng laøm con troû töï ñoäng taêng leân byte keá tieáp ñeå saün saøng ñoïc byte döõ lieäu. Neáu AI = 0 con troû seõ khoâng thay ñoåi.  End interrupt + Maõ 1 1 1 E 0 0 0 0 + Bit E = 1 seõ xoùa ngaét IRQ veà möùc 0  Leänh write display RAM. + Maõ 1 0 0 AI A A A A + 8279 coù 16 byte Ram beân trong do con troû 4 bit AAAA quaûn lyù 16 byte Ram naøy duøng ñeå chöùa döõ lieäu hieån thò do vi xöû lí gôûi tôùi. Ñeå gôûi döõ lieäu ñeán byte Ram töù maáy trong 16 byte Ram ta coù theå ñieàu chænh caùc bit AAAA töông öùng + AI (automatically increment): ôû möùc 1 coù chöùc naêng laøm con troû tö ïñoäng taêng leân byte keá ñeå saün saøng nhaän döõ lieäu. Neáu AI = 0 con troû seõ khoâng thay ñoåi do ñoù byte döõ lieäu sau seõ ñeø leân byte döõ lieäu tröôùc ñoù.
  4. Hình 16: SÔ ÑOÀ CHI TIEÁT MAÏCH HIEÅN THÒ. Caùch khôûi taïo 8279 ñöôïc trình baøy ôû phaàn thieát keá phaàn meàm. 2.4.6_Maïch ñieàu khieån baùo hieäu: Khi ñeán thôøi ñieåm baùo hieäu, Heä Thoáng phaùt ra tín hieäu ñieàu khieån thieát bò baùo hieäu hoaït ñoäng. Vieäc baùo hieäu ñöôïc theå hieän baèng ñeøn chôùp taét hay tieáng coøi, chuoâng ñieän. Caùch thöùc baùo hieäu nhö : soá hoài chuoâng vaø ñoä daøi caùc hoài chuoâng do phaàn meàm Heä Thoáng qui ñònh. Caùch thöùc baùo hieäu coù theå thay ñoåi baèng caùch thay ñoåi byte maõ chuoâng trong chöông trình phaàn meàm.
  5. Caùc thieát bò baùo hieäu coù theå ñöôïc caáp ñieän töø nguoàn ñieän khaùc vôùi nguoàn ñieän cuûa Heä Thoáng. Maïch ñieàu khieån baùo hieäu coù ñòa chæ töø 3000h ñeán 3FFFh. P seõ xuaát tín hieäu baùo hieäu ra maïch ñieàu khieån baùo hieäu baèng leänh ghi döõ lieäu vaøo 1 byte nhôù baát kì trong vuøng nhôù 3000h ñeán 3FFFh, P duøng tín hieäu BDR ñeå ñieàu khieån vieäc baùo hieäu. Maïch ñieàu khieån baùo hieäu coù sô ñoà khoái nhö hình 17. DATA BUS MAÏCH THIEÁT BÒ BAÙO HIEÄU CHOÁT Q7 (chuoâng, coøi) 8 BIT BDR Hình 17: SÔ ÑOÀ KHOÁI MAÏCH ÑIEÀU KHIEÅN BAÙO HIEÄU. CLOCK A0-A15 VALID ADDRESS MERQ BDR D0-D7 DATA Hình 18: CHU KÌ P XUAÁT DÖÕ LIEÄU BAÙO HIEÄU. Döõ lieäu baùo hieäu goàm 8 bit töø D0 ñeán D7 cuûa byte baùo hieäu, ví duï choïn bit D7 ñeå ñieàu khieån thieát bò baùo hieäu. Khi ngoõ ra Q7 cuûa maïch choát ôû möùc cao seõ laøm thieát bò baùo hieäu hoaït ñoäng.
  6. Ngöôïc laïi, thieát bò baùo hieäu seõ khoâng hoaït ñoäng khi Q7 ôû möùc thaáp. D7 BDR Q7 0 1 0 1 0 KHOÂNG BAÙO BAÙO HIEÄU HIEÄU Hình 19: QUAÙ TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN BAÙO HIEÄU. Thoâng qua tín hieäu ñieàu khieån BDR keát hôïp vôùi döõ lieäu baùo hieäu. Chöông trình Heä Thoáng coù theå thay ñoåi ñöôïc thôøi gian Q7 giöõ ôû möùc cao. Nhö vaäy, chöông trình phaàn meàm hoaøn toaøn coù theå kieåm soaùt soá hoài chuoâng cuõng nhö ñoä daøi hoài chuoâng baùo hieäu. Maïch ñieàu khieån baùo hieäu coù caáu taïo nhö sau:
  7. Hình 20: SÔ ÑOÀ CHI TIEÁT MAÏCH BAÙO HIEÄU. IC 74LS373 ñöôïc duøng laøm maïch choát 8 bit, ngoõ vaøo cuûa 74LS373 ñöôïc noái vôùi Data bus. Baûng söï thaät cuûa 74LS373 nhö sau: OC G DATA Q L H H H L H L L L L X QO Baûng 6: BAÛNG SÖÏ THAÄT CUÛA 74LS373 Tín hieäu ñieàu khieån BDR ñöôïc cho qua maïch ñaûo ñeå phuø hôïp vôùi möùc taùc ñoäng cuûa chaân G IC 74LS373. Ngoõ ra Q7 seõ ñieàu khieån 1 Opto triac (hoaëc relay) ñoùng maïch cho chuoâng ñieän. Vôùi caáu taïo nhö treân, Heä Thoáng seõ ñöôïc caùch li veà ñieän vôùi thieát bò baùo hieäu, ñeå ñaûm baûo an toaøn cho ngöôøi söû duïng. Ngoaøi ra, vôùi 8 ngoõ ra Q0…Q7 cuûa IC 74LS373, chöông trình phaàn meàm coù theå ñieàu khieån caùc thieát bò baùo hieäu ñeå phaùt ra aâm thanh baùo hieäu coù nhöõng taàn soá khaùc nhau, taêng tính ña daïng trong caùch thöùc baùo hieäu. 2.4.7_Maïch cung caáp ñieän: Khi heää thoáng bò maát ñieän, vieäc ñeám thôøi gian thöïc seõ bò giaùn ñoaïn, caùc thôøi ñieåm Hottime vaø Skiptime trong boä nhôù seõ bò maát. Do ñoù, Heä Thoáng phaûi ñöôïc caáp ñieän lieân tuïc ñeå vieäc baùo hieäu thöïc hieän chính xaùc.
  8. Ñeå thoûûa maõn yeâu caàu treân, Heä Thoáng ñöôïc trang bò 1 accu döï phoøng cho tröôøng hôïp maát ñieän löôùi. Caáu taïo cuûa maïch caáp ñieän seõ coù maïch oån aùp vaø maïch naïp accu. Vieäc naïp accu seõ baét ñaàu khi ñieän theá accu xuoáng thaáp hôn möùc qui ñònh vaø ngöng naïp accu khi accu ñöôïc naïp ñuû ñieän. Maïch caáp ñieän coù caáu taïo nhö sau: Hình 21: SÔ ÑOÀ CHI TIEÁT MAÏCH CAÁP ÑIEÄN IC 7805 laøm nhieäm vuï oån aùp cung caáp ñieän theá 5V oån ñònh cho Heä Thoáng. Transistor H1061 vaø zener coù Vz = 14v taïo thaønh maïch oån aùp naïp ñieän cho accu 12v. Ñieän theá naïp cho accu: VA = Vz – (0,7 +0,7)=12,6V Bình thöôøng, IC oån aùp 7805 nhaän ñieän töø maïch caàu naén ñieän bieán ñoåi ra 5V cung caáp cho Heä Thoáng. Khi ñoù, ñieän theá taïi ñieåm B lôùn hôn taïi ñieåm A (VB > VA) neân accu vaø maïch naïp accu ñöôïc taùch khoûi 7805. Khi ñieän theá accu thaáp hôn möùc qui ñònh (12,6V), transistor H1061 daãn ñieän vaø accu ñöôïc naïp ñieän, trong quaù trình naïp ñieän, ñieän theá accu ñöôcï naâng cao daàn. Khi accu ñaõ ñöôïc naïp ñaày, ñieän theá accu coù khuynh höôùng vöôït quaù 12,6 V. ñieàu naøy laøm cho transistor H1061 ngöng daãn, vieäc naïp accu seõ döøng laïi traùnh hieän töôïng naïp quaù no gaây hoûng accu. Ñieän theá accu duy trì ôû 12,6V.
  9. Khi ñieän löôùi cung caáp bò giaùn ñoaïn (VA > VB) accu seõ caáp ñieän cho Heä Thoáng hoaït ñoäng, khi coù ñieän trôû laïi, neáu ñieän theá accu xuoáng thaáp hôn 12,6V, maïch naïp accu seõ hoaït ñoäng vaø quaù trình naïp dieãn ra nhö trình baøy ôû treân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản