Thiết kế và thi côn hệ thống báo giờ tự động ứng dụng CPU Z80, chương 8

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
63
lượt xem
11
download

Thiết kế và thi côn hệ thống báo giờ tự động ứng dụng CPU Z80, chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mô tả chương trình: Chương trình Settime phục vụ người sử dụng trong việc điều chỉnh thời gian thực thông qua bàn phím nhằm giúp người sử dụng điều chỉnh thời gian thực bằng bàn phím. Do đóu, chương trình Settime được đặt ở địa chỉ 08h trong vùng nhớ. Chương trình Settime sẽ gọi chương trình Keypỏ để xử lý bàn phím nhằm giúp người sử dụng điều chỉnh thời gian thực bằng bàn phím. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi côn hệ thống báo giờ tự động ứng dụng CPU Z80, chương 8

 1. Chương 8: Löu ñoà chi tieát chöông trình RTP BAÉT ÑAÀU CAÁT AF, BC, DE, HL VAØO STACK GIAÂY + 1
 2. GIAÂY = 60 ? N Y GIAÂY = 0, PHUÙT + 1 PHUÙT = 60 ? N Y PHUÙT = 0, GIÔØ + 1 GIÔØ = 24 ? N Y GIÔØ = 0, THÖÙ + 1
 3. THÖÙ = 9 ? N Y THÖÙ = 2 Y COÙ CHE HIEÅN THÒ ? N HIEÅN THÒ THÔØI GIAN THÖÏC HOÀI PHUÏC AF, BC, DE, HL KEÁT THUÙC Hình 28 : LÖU ÑOÀ CHÖÔNG TRÌNH RTP 3.3.3-Chöông trình Settime.  Moâ taû chöông trình: Chöông trình Settime phuïc vuï ngöôøi söû duïng trong vieäc ñieàu chænh thôøi gian thöïc thoâng qua baøn phím nhaèm giuùp ngöôøi söû
 4. duïng ñieàu chænh thôøi gian thöïc baèng baøn phím. Do ñoùù, chöông trình Settime ñöôïc ñaët ôû ñòa chæ 08h trong vuøng nhôù. Chöông trình Settime seõ goïi chöông trình Keypro ñeå xöû lyù baøn phím nhaèm giuùp ngöôøi söû duïng ñieàu chænh thôøi gian thöïc baèng baøn phím. Tröôùc khi goïi Keypro, Settime caàn chuaån bò caùc döõ lieäu caàn thieát cho Keypro nhö:  Thanh ghi B chöùa giôø hieän taïi.  Thanh ghi C chöùa phuùt hieän taïi  Thanh ghi D chöùa thöù hieän taïi. Tröôùc khi thoaùt, Settime phaûi hieån thò laïi thôøi gian thöïc. Ngöôøi söû duïng phaûi theo qui ñònh cuûa chöông trình Keypro ñeå ñieàu chænh thôøi gian thöïc.  Löu ñoà chi tieát.
 5. BAÉT ÑAÀU CAÁT AF, BC,DE, HL VAØO STACK LAÁY THÖÙ GIÔØ PHUÙT HIEÄN TAÏI ÑAËT GIAÂY THUÏC = 0 KEYPRO HIEÅN THÒ THÖÙ GIÔØ PHUÙT THÖÏC PHUÏC HOÀI AF,BC,DE,HL TÖØ STACK
 6. KEÁT THUÙC Hình 29 : LÖU ÑOÀ CHÖÔNG TRÌNH SETTIME 3.3.4-Chöông trình Hottime.  Moâ taû chöông trình. Ñaây laø chöông trình phuïc vuï ngaét mode 0 ôû ñòa chæ 018h ñaûm nhieäm chöùc naêng veà Hottime: Xem nhöõng Hottime ñaõ coù trong baûng (goïi laø preview), xoùa nhöõng Hottime ñaõ coù trong baûng (goïi laø delete), ñaët moät Hottime môùi (goïi laø Insert). Löu ñoà toång quaùt nhö sau:
 7. BAÉT ÑAÀU CAÁT AF,BC,DE,HL VAØO STACK DPMASK =1 HIEÅN THÒ HOTTIME
 8. Y ÑÒA CHÆ PHAÛI PHÍM “+” HOTTIME KEÁ SAU N Y ÑÒA CHÆ PHAÛI PHÍM “-“ HOTTIME KEÁ TRÖÔÙC N Y PHAÛI PHÍM “DEL” XOÙA HOTTIME N Y PHAÛI PHÍM “OK” DPMASK = 0 N
 9. Y ÑAËT 1 PHAÛI PHÍM “Ins” HOTTIME MÔÙI HIEÅN THÒ THÔØI GIAN THÖÏC N HOÀI PHUÏC CAÙC THANH GHI KEÁT THUÙC Hình 30 : LÖU ÑOÀ TOÅNG QUAÙT CHÖÔNG TRÌNH HOTTIME Chöông trình Hottime seõ xöû lí caùc phím: Ins, +, -, Del/Date vaø phím OK ñeå giuùp ngöôøi söû duïng ñieàu khieån ba chöùc naêng treân. Khi chöông trình ñöôïc goïi, maëc nhieân seõ laø cheá ñoä thöïc hieän chöùc naêng Review vaø Delete, caùc phím aán nhö sau:  “+” : Hieån thò Hottime keá sau (khoâng hieån thò quay voøng).  “-“ : Hieån thò Hottime keá tröôùc (khoâng hieån thò quay voøng)  “Del”: Xoùa Hottime hieän haønh (ñang ñöôïc hieån thò).  “Ins” : Ñaët 1 Hottime môùi.
 10.  “OK”: Thoaùt. Neáu trong baûng coù Hottime thì Hottime ñaàu tieân seõ ñöôïc hieån thò khi chöông trình ñöôïc goïi. Coøn baûng Hottime roãng thì maïch hieån thò seõ taét (caùc Led 7 ñoaïn hieån thò giôø, phuùt ôû traïng thaùi Blank) vaø khi aán phím “+” hay “-“ maïch hieån thò vaãn taét. Neáu khoâng coù Hottime naøo trong baûng (caùc Led 7 ñoaïn hieån thò giôø, phuùt ôû traïng thaùi Blank), khi aán phím “Del” thì xuaát hieän thoâng baùo loãi do chöông con Error thöïc hieän. Khi xoùa Hottime xong, chöông trình seõ hieån thò laïi Hottime ñaàu tieân trong baûng. Khi ñaët 1 Hottime môùi: Neáu trong baûng ñaõ ñuû 10 Hottime chöông trình seõ duøng chöông trình con Error ñeå baùo loãi, aán “OK” ñeå boû loãi. Neáu trong baûng coøn Hottime roãng, chöông trình Hottime seõ goïi chöông trình con Keypro ñeå ngöôøi söû duïng duøng baøn phím choïn giôø, phuùt cho Hottime môùi. Tröôùc khi goïi Keypro, chöông trình Hottime phaûi xaùc ñònh ñòa chæ ñaët Hottime môùi ñeå truyeàn cho Keypro. Ngöôøi söû duïng duøng baøn phím theo quy ñònh cuûa chöông trình Keypro ñeå ñaët Hottime môùi. Khi thoaùt khoûi Keypro chöông trình tieáp tuïc ghi maõ chuoâng cho Hottime (0B7h) vaø trôû veà chöùc naêng preview vaø hieån thò Hottime vöøa caøi ñaët. Ñeå traùnh vieäc hieån thò thôøi gian thöïc do chöông trình RTP thöïc hieän, phaûi ñaët maët naï DPMASK=1 ñeå che hieån thò ôû ñaàu chöông trình Hottime vaø boû maët naï DPMASK = 0 ôû cuoái chöông trình Hottime ñeå cho pheùp RTP hieån thò thôøi gian thöïc trôû laïi.  Löu ñoà chi tieát Löu ñoà tieát chöông trình Hottime veõ ôû hình sau:
 11. BAÉT ÑAÀU CAÁT AF, BC, DE, HL VAØO STACK DPMASK = 1 ÑÒA CHÆ ÑAÀU BAÛNG HOTTIME HIEÅN THÒ HOTTIME (HT) READKEY ÑOÏC BAØN PHÍM Y N Y ÑÒA CHÆ HT CUOÁI ? PHAÛI PHÍM “+”? HT SAU N N Y Ñ/C HTHT ÑAÀU ? PHAÛI “-“ ? XOÙA HT TRÖÔÙC N Y Y Y N
 12. PHÍM “DEL” ? COÙ HT ? BAÙO LOÃI N Y PHÍM “OK” ? N READKEY N DPMASK = 0 PHÍM “Ins” ? Y Y BAÙO LOÃI ÑUÛ 10 HT ? H IEÅN THÒ THÔØI GIAN THÖÏC N PHUÏC HOÀI CAÙC THANH GHI ÑÒA CHÆ HT MÔÙI KEYPRO KEÁT THUÙC
 13. GHI MAÕ CHUOÂNG Hình 31 : LÖU ÑOÀ CHI TIEÁT CHÖÔNG TRÌNH HOTTIME

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản