Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
212
lượt xem
122
download

Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

IC 74164 là một thanh ghi dịch 8 bit vào nối tiếp và song song , làm việc được ở tần số cao nhờ sử dụng Điode Schottky bên trong. Dữ liệu nối tiếp được nhập vào thông qua cổng AND 2 ngõ vào, việc nhập này đồng bộ với cạnh lên xung Ck. Chân Clear (Clr) tác động không đồng bộ với xung Ck, khi chân này tác động thì thanh ghi dịch sẽ bị xoá, tất cả các ngõ ra của nó sẽ bị kéo xuống mức thấp....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công mạch quang báo dùng EPROM, chương 3

  1. Chương 3: IC 74164 * Giôùi thieäu IC 74164: IC 74164 laø moät thanh ghi dòch 8 bit vaøo noái tieáp-ra song song (Serial-in Parallel-out), laøm vieäc ñöôïc ôû taàn soá cao nhôø söû duïng Diode Schottky beân trong. Döõ lieäu noái tieáp ñöôïc nhaäp vaøo thoâng qua coång AND 2 ngoõ vaøo, vieäc nhaäp naøy ñoàng boä vôùi caïnh leân xung Ck. Chaân Clear (Clr) taùc ñoäng khoâng ñoàng boä vôùi xung Ck, khi chaân naøy taùc ñoäng thì thanh ghi dòch seõ bò xoùa, taát caû caùc ngoõ ra cuûa noù seõ bò keùo xuoáng möùc thaáp. Veà maët giao tieáp vôùi caùc IC khaùc thì IC 74164 ñöôïc cheá taïo ñeå töông thích hoaøn toaøn vôùi caùc IC thuoäc hoï TTL (cuûa haõng Motorola). IC 74164 coù sô ñoà chaân, sô ñoà noäi boä nhö sau: 14 13 12 11 10 9 8 VCC QH QG QF QE Clr Clk 74164 A B QA QB QC QD GND 1 2 3 4 5 6 7 SÔ ÑOÀ CHAÂN IC
  2. Chöùc naêng caùc chaân cuûa IC 74164 nhö sau: VCC, GND: duøng caáp nguoàn cho IC hoaït ñoäng. VCC ñöôïc noái ñeán cöïc döông cuûa nguoàn (+5V do laø IC hoï TTL), GND ñöôïc noái ñeán cöïc aâm cuûa nguoàn (0V). Ñoái vôùi caùc IC soá thuoäc hoï TTL thì ñoøi hoûi phaûi coù nguoàn cung caáp chính xaùc (5V 5%). A, B: ngoõ vaøo döõ lieäu noái tieáp cuûa IC 74164, ñaây laø hai ngoõ vaøo cuûa moät coång AND 2 ngoõ vaøo. Döõ lieäu muoán ñeán ñöôïc Flip- Flop ñaàu tieân ñeå baét ñaàu quaù trình ghi dòch thì phaûi qua coång AND 2 ngoõ vaøo naøy. Clk: chaân nhaän xung clock (taùc ñoäng caïnh leân). Döõ lieäu ôû hai ngoõ vaøo A, B ñöôïc ñöa ñeán ngoõ ra (ñoàng thôøi döõ lieäu ôû caùc ngoõ ra coøn laïi dòch phaûi moät bit) ñoàng boä vôùi xung ñöa vaøo chaân naøy. Ñieàu naøy coù nghóa laø IC seõ thöïc hieän vieäc ghi dòch moãi khi coù caïnh leân xung clock taùc ñoäng. Clr: chaân reset IC, chaân naøy taùc ñoäng ôû möùc thaáp. Khi chaân Clr ôû möùc logic cao thì IC ñöôïc pheùp hoaït ñoäng bình thöôøng (ghi dòch), nhöng khi chaân naøy ñöôïc ñöa xuoáng möùc logic thaáp thì IC bò reset ngay laäp töùc: taát caû caùc ngoõ ra cuûa noù ñeàu bò keùo xuoáng möùc logic thaáp. Vieäc reset naøy khoâng ñoàng boä vôùi xung clock ñöa vaøo IC, nghóa laø ôû baát kyø traïng thaùi naøo cuûa xung clock (duø ñang ôû möùc logic cao hay thaáp hoaëc ñang chuyeån traïng thaùi) ta ñeàu thöïc hieän ñöôïc vieäc reset IC baèng caùch haï chaân Clr naøy xuoáng möùc thaáp.
  3. QA ~ QH : caùc ngoõ ra song song cuûa IC. Caùc ngoõ naøy coù theå ñöôïc laáy ra cuøng luùc hoaëc töøng ngoõ tuyø vaøo yeâu caàu cuûa ngöôøi söû duïng. Sô ñoà noäi boä cuûa IC 74164 nhö sau: A B D Q D Q D Q CD CD CD Clk Clr QA QB QH SÔ ÑOÀ MOÂ TAÛ HOAÏT ÑOÄNG BEÂN TRONG CUÛA IC 74164 IC 74164 coù baûng caùc traïng thaùi hoaït ñoäng nhö sau: OPERATI INPUTS OUTPUTS NG Clr A QA QB – Q H MODE B Reset L x L L–L (Clear) x H l L qA - qG Shift H l L qA - qG H l L qA - qG H h H qA - qG h
  4. l h h L (l): LOW Voltage Levels. H(h): HIGH Voltage Levels. x: Don’t Care. qn: bieåu thò cho traïng thaùi logic taïi ngoõ ra thöù n cuûa IC (n: A ~ H). * Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa IC 74164: Nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa IC ñöôïc giaûi thích nhö sau: khi coù caïnh leân xung Ck ñaàu tieân taùc ñoäng vaøo chaân Clk thì döõ lieäu ôû ngoõ vaøo (A, B) seõ ñöôïc dòch ñeán ngoõ ra ñaàu tieân QA, traïng thaùi logic cuûa taát caû caùc ngoõ ra khaùc khoâng thay ñoåi. Khi xung Ck thöù hai taùc ñoäng thì döõ lieäu töø ngoõ ra ñaàu tieân QA seõ dòch ñeán ngoõ ra thöù hai QB, döõ lieäu töø ngoõ vaøo ñöôïc dòch ñeán ngoõ ra ñaàu tieân, traïng thaùi logic cuûa taát caû caùc ngoõ ra coøn laïi khoâng ñoåi. Cöù töông töï nhö theá cho ñeán khi xung thöù 8 taùc ñoäng thì döõ lieäu ñaàu tieân ñaõ ñöôïc dòch ñeán ngoõ ra cuoái cuøng QH. Döõ lieäu ôû ngoõ vaøo dòch ñeán ngoõ ra QA, döõ lieäu töø QA dòch sang QB,… Nhö vaäy döõ lieäu ñöa vaøo noái tieáp ñaõ ñöôïc laáy ra song song ôû caû 8 ngoõ ra sau 8 xung Ck taùc ñoäng. Khi coù xung thöù 9 taùc ñoäng thì döõ lieäu töø ngoõ vaøo seõ ñöôïc chuyeån ñeán ngoõ ra ñaàu tieân, traïng thaùi logic ôû caùc ngoõ ra khaùc
  5. seõ ñöôïc dòch phaûi moät bit (nhö hình veõ), traïng thaùi logic ôû ngoõ ra cuoái cuøng seõ töï ñoäng bieán maát.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản