Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 10

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
124
lượt xem
38
download

Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mạch điện của bộ tạo sóng siêu âm tuy đơn giản nhưng hiện tượng vật lý xảy ra trong quá trình xoá từ dư ở băng từ cũng như sử dụng dòng từ biến thiên để sử méo dạng đặc tuyến động của đường từ hoá ở băng từ. Vì vậy cần phải xem xét hiện tượng vật lý trước khi tìm hiểu mạch điện. Nhờ việc xoá được từ dư Br ở băng từ nên nó được sử dụng để ghi lại nhiều lần các chương trình khác nhau. Quá trình xoá có thể thực hiện bằng 2 cách: là...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế và thi công mô hình Radio-Cassette, chương 10

  1. Chương 10: BOÄ TAÏO SOÙNG SIEÂU AÂM Maïch ñieän cuûa boä taïo soùng sieâu aâm tuy ñôn giaûn nhöng hieän töôïng vaät lyù xaûy ra trong quaù trình xoùa töø dö ôû baêng töø cuõng nhö söû duïng doøng töø bieán thieân ñeå söû meùo daïng ñaëc tuyeán ñoäng cuûa ñöôøng töø hoùa ôû baêng töø. Vì vaäy caàn phaûi xem xeùt hieän töôïng vaät lyù tröôùc khi tìm hieåu maïch ñieän. I. HIEÄN TÖÔÏNG VAÄY LYÙ CUÛA QUAÙ TRÌNH XOÙA: Nhôø vieäc xoùa ñöôïc töø dö Br ôû baêng töø neân noù ñöôïc söû duïng ñeå ghi laïi nhieàu laàn caùc chöông trình khaùc nhau. Quùa trình xoùa coù theå thöïc hieän baèng 2 caùch: laø duøng doøng moät chieàu baõo hoøa do ñaàu töø laøm baèng nam chaâm vónh cöûu coù töø xoùa ñuû maïnh ñöôïc duøng trong caùc maùy cassette coù daûi taàn aâm thanh heïp, caùch thöù hai laø duøng doøng sieâu aâm. B B Bmax 6 Bmax 4 2 8 BR 1 H H 0 Mmax 8 90 10 Chieàu baêng 3 Khe hieäu duïng 7 2 ñaàu töø 5 3 Khe 4 5 6 Töø tröôøng ôû khe 7 t ñaàu xoùa 9 10 8 t (a) (a) baèng doøng moät chieàu (b) (b) baèng doøng sieâu aâm Hình 31: Hieän töôïng vaät lyù quaù trình xoùa
  2. Doøng töø bieán thieân chaïy qua ñaàu ghi taïo neân töø tröôøng H ôû truïc hoøanh, töø dö Br ôû baêng naèm treân truïc tung B. Xeùt moät ñoïan baêng di chuyeån qua ñaàu xoùa theo truïc thôøi gian t. ñoïan baêng ñi töø ñaàu meùp khe ñaàu töø xoùa ñeán giöõa khe, töø tröôøng xoùa seõ taêng leân cöïc ñaïi vaø giaûm daàn veà 0 khi ñeán meùp khe beân kia. Trong khoûang thôøi gian ñoù, doøng sieâu aâm seõ ñöa möùc töø dö Br cuûa baêng töø baét ñaàu töø ñieåm 1, 2, 3...10 . Taïi ñieåm 10 töø dö cuûa ñoïan baêng vöøa ñi qua ñaàu xoùa ñöôïc ñöa veà 0, luùc naøy caùc veát ghi ñaõ ñöôïc xoùa. Muoán xoùa heát caùc veát ghi teân ñoïan baêng ñi qua khe töø thì taàn soá xoùa phaûi ñoái chieáu trong khe ít nhaát khoûang 10 laàn. Trong thöïc teá, taàn soá xoùa phaûi choïn cao hôn ñeå caùch xa daûi taàn cao aâm thanh töø 30  90khz. II. ÑAËC TUYEÁN THIEÂN TÖØ: Trong quaù trình töø hoùa seõ söû duïng ñöôøng töø treã ñeå giaûi thích hieän töôïng vaät lyù, coøn trong tính toùan thì phaûi duøng ñaëc tuyeán ñoäng. Döïa treân ñöôøng töø treã ñeå veõ ñaëc tuyeán ñoäng nhö hình veõ sau: B Br Br4 r4 Br3 r3 Br2 r2 Hmin Br1 r1 Hmax -H H H4 H3 H2 H1 Hình 32: Ñaëc tuyeán thieân töø
  3. Ñaëc tuyeán ñoäng cuõng moâ taû quan heä giöõa ñieän töø tröôøng H cuûa tín hieäu ôû ñaàu ghi vôùi töø dö Br coøn laïi ôû baêng töø. Khi taêng ñieän tröôøng H töø 0 --> H1 thì baêng ñöôïc töø hoùa töø 0 --> Br1. Ngaét H1, B1 coøn löu tröû töø dö ôû möùc Br1, tieáp tuïc taêng ñieän tröôøng H töø H1 --> H2 thì Br1 --> Br2. Cöù tieáp tuïc nhö vaäy, roài keùo caùc ñöôøng song song vôùi H vaø B ta seõ coù caùc giao ñieåm r1, r2, r3, r4. Noái caùc giao ñieåm laïi vôùi nhau ta seõ coù ñaëc tuyeán ñoäng. Neáu ñoåi chieàu H vaø tieáp tuïc nhö treân ta seõ coù ñaëc tuyeán veà phía aâm. Ñöôøng ñaëc tuyeán ñoäng coù daïng uoán ôû ñieåm giöõa vaø gaây ra meùo daïng aâm thanh. 2’ 1’ 3’ 5’ 4’ H X 2 1 3 5 4 1 2 1’ 2’ 3 3’ Hình 33: Ghi vôùi doøng thieân töø sieâu aâm 4 4’ Ngöôøi ta doøng sieâu aâm ñeå laøm thieân töø cho ñaëc tuyeán 5’ 5 ñoäng cuûa baêng töø nhö ñaõ neâu nhö treân. ÔÛ ñaây doøng sieâu aâm mang doøng tín hieäu aâm taàn (phöông phaùp xeáp choàng) khaùc haún vôùi daïng soùng ñieàu cheá tín hieäu cuûa maùy phaùt.
  4. Nhôø doøng sieâu aâm laøm thieân töø neân ñaõ dòch chuyeån doøng aâm taàn veà hai ñoïan thaúng cuûa ñaëc tuyeán ñoäng trong quaù trình ghi ñeå giöõ laïi töø dö Br treân baêng theo daïng soùng aâm taàn toång hôïp giöõa truïc X. III. NHIEÄM VUÏ VAØ CAÙC TÍNH NAÊNG RIEÂNG: Boä taïo soùng sieâu aâm coù nhieäm vuï cung caáp naêng löôïng cho ñaàu xoùa vaø doøng töø thieân cho ñaàu ghi vôùi taàn soá thích hôïp. Veà maïch ñieän noù gioáng nhö trong kyõ thuaät radio, nhöng laïi mang moät soá tính chaát rieâng cuûa kyõ thuaät ghi aâm laø theo nguyeân lyù xeáp choàng 2 doøng tín hieäu vaø töø thieân. Trong caùc maùy ghi aâm ñôn giaûn vaø thoâng duïng, thöôøng duøng moät boä taïo soùng chung cho ñaàu xoùa vaø ñaàu ghi vôùi taàn soá khoûang 60 khz. Trong caùc maùy ghi aâm duøng trong caùc studio ñoøi hoûi chaát löôïng aâm thanh luùc ghi raát cao, vì vaäy caàn taêng doøng töø thieân leân khoûang 120  180Khz nhaèm muïc ñích giaûm taïp aâm neàn vaø laøm suy giaûm caùc hoãn hôïp ôû daûi taàn cao. Neáu duøng chung moät boä taïo soùng ôû ñaàu ghi vaø ñaàu xoùa seõ khoâng thoûa maõn yeâu caàu ñaët ra. Ñeå traùnh hieän töôïng giao thoa giöõa hai taàn soá dao ñoäng vaø soùng haøi cuûa chuùng trong luùc ghi, caàn choïn rieân hai taàn soá xoùa töø thieân ñeå thoûa maõn ñieàu kieän: f H  3 f x  20 (hz) Naêng löôïng cuûa boä taïo soùng sieâu aâm seõ böùc xaï ra khoûang khoâng bao quanh noù vaø nhieãu vaøo löôùi ñieän seõ gaây nhieãu cho caùc radio ñaët gaàn, do ñoù phaûi boïc töø caån thaän trong maùy ghi aâm. IV. BOÄ TAÏO SOÙNG SIEÂU AÂM: Trong caùc Radio cassette chaát löôïng thaáp ngaøy naøy thöôøng duøng caùc ñaàu xoùa baèng nam chaâm ñeå ñôn giaûm maïch
  5. ñieän. Trong caùc maùy chuyeân duøng cassette coù chaát löôïng cao vaãn duøng ñaàu xoùa baèng doøng sieâu aâm. Boä taïo soùng sieâu aâm ñôn giaûn nhö hình döôùi. Maïch taïo soùng chæ duøng cho doøng thieân töø kieåu CC. Choïn giaù trò R1, R2 ñeå xaùc ñònh cheá ñoä laøm vieäc cho thích hôïp.
  6. Boä taïo soùng sieâu aâm töø Ñeå laøm toát daïng soùng, maïch ñieän ôû ñaàu ghi phaûi coäng höôûng ôû taàn soá sieâu aâm. Thay ñoåi ñoä gheùp baèng caùch choïn hay thay ñoåi soá voøng daây cuoän caûm ñöôïc quaán treân loõi Perit. Tuy nhieân maïch ñöôïc duøng phoå bieán laø boä taïo soùng hai taàn keùp. Doøng xoùa vaø thieân töø duøng chung moät taàn soá vaø khoâng coù haøi baäc chaún ôû ñaàu ra. Cuoän daây quaán treân loõi perit hình xuyeán, caùc ñaàu ra phaûi coù soá voøng thaät caân xöùng. Hai transistor phaûi choïn cuøng thoâng soá vôùi nhau. Trong maùy ghi aâm coù 1 vaøi ñaàu ghi, ñaàu xoùa nhö ghi aâm stereo boä taïo soùng coù nhieàu taàng. Trong ñoù moät taàng laø maïch dao ñoäng, caùc taàng khaùc duøng ñeå khueách ñaïi cho moãi loïai ñaàu töø. Ñeå traùnh aûnh höôûng gheùp laãn nhau, neân duøng caùc cuoän rieâng reõ cho moãi ñaàu töø. Ñaàu töø ghi duøng transistor coù trôû khaùng
  7. nhoû 200  300 vì vaäy soá voøng seõ ít. Ñeå ñaûm baøo ñuû naêng löôïng xoùa vaø töø hoùa treân baêng caàn phaûi taêng doøng ñieän chaïy qua noù.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản